دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1394 
اثربخشی خاطره پردازی گروهی بر شادکامی و امید به زندگی سالمندان

صفحه 147-156

رقیه نوری پور لیاولی؛ مصطفی علیخانی؛ سیمین حسینیان؛ سمیرا سهیلی زاده؛ محمد علی محمدی فر


دیدگاه سالمندان در مورد خرد و مولفه های آن: روانشناسی خرد

صفحه 157-167

رسول کردنوقابی؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ زینب عربلو


اثر بخشی ورزش مغزی بر تعادل ایستا و پویا در سالمندان

صفحه 201-211

محسن امیری؛ پریسا پورمرادکهن؛ فرشته بخشیان


مقایسه باورهای فراشناختی و نارسایی‌ های شناختی در سالمندان با و بدون رفتارهای دینی

صفحه 213-222

عباس ابوالقاسمی؛ سیده هایده کریمی یوسفی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی