داوران

نام داوران

وابستگی سازمانی

ایمیل

یداله ابوالفتحی ممتاز

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

yabolfathigmail.com

رزیتا امانی

دانشگاه بوعلی سینا

roseamani2010@gmail.com

حسین جناآبادی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

hjenaabadiped.usb.ac.ir

زهرا دشت بزرگی

دانشگاه اهواز

zahradb2000@yahoo.com

علی زاده محمدی

دانشگاه شهید بهشتی

 dr_zadeh@sbu.ac.ir

ایلنازسجادیان

دانشگاه اصفهان

i.sajjadian@gmail.com

فرامرز سهرابی اسمرود

دانشگاه علامه طباطبائی

sohrabiatu.ac.ir

سحر صفرزاده

دانشگاه اهواز

safarzadeh1152@yahoo.com

محمد سجاد صیدی

دانشگاه رازی

m.seydi@razi.ac.ir

رسول عابدان زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

r.abedanzadeh@scu.ac.ir

منصور عبدی

دانشگاه اراک

m.abdi@yahoo.com

محمد عسکری

دانشگاه علامه طباطبائی

drmasgari@atu.ac.ir

عزت اله قدم پور

دانشگاه لرستان

ghadampour.e@gmail.com

سیاوش قلی پور

دانشگاه رازی

gholipoor.sia@gmail.com

سید موسی کافی

دانشگاه گیلان

mosakafie@yahoo.com

حسین کارشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

kareshki@un.ac.ir

جهانگیر کرمی

دانشگاه رازی

j.karamirazi.ac.ir

جلیل کریمی

دانشگاه رازی

j.karimi@razi.ac.ir

  محسن گل محمدیان

دانشگاه رازی

mgolmohammadian@razi.ac.ir

آسیه مرادی

دانشگاه رازی

asie.moradi@razi.ac.ir

خدامراد مومنی

دانشگاه رازی

khmomeni@razi.ac.ir

سید محمد موسوی

دانشگاه قزوین

a_mousavi@ikiu.ac.ir

عبداله معتمدی

دانشگاه علامه طباطبائی

amoatamedyyahoo.com

کامران یزدانبخش

دانشگاه رازی

kamran6hotmail.fr

حسن یعقوبی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Yaghoubi.hassan@yahoo.com

مجید یوسفی افراشته

دانشگاه زنجان

mjduosefi@gmail.com

ناصریوسفی

دانشگاه کردستان

Naseryoosefi@yahoo.com