اصول اخلاقی انتشار مقاله

 مجله روانشناسی پیری در خصوص اخلاق انتشار در پژوهش از کمیته بین الملی اخلاق نشر COPE تبعیت می کند، بنابراین از نویسندگان محترم انتظار می‌رود پیش از ارسال مقاله، اصول اخلاقی مجله روان‌شناسی پیری را با کلیک بر روی گزینه زیر مطالعه نمایند.

 

اصول اخلاقی