مقایسه‌ی عاطفه مثبت، خلاقیت و بهزیستی روان‌شناختی در مرحله تحولی نوجوانی با میانسالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه خلاقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی روان‌شناختی در میان نوجوانان و میانسالان بود. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه­ای بود که 100 نوجوان و 100 میانسال در آن حضور داشتند. برای نمونه‌گیری از نوجوانان روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای و برای نمونه‌گیری در میان میانسالان روش دردسترسمورد استفاده قرار گرفت که اعضای نمونهپرسش‌نامه­های عاطفه مثبت واتسون، خلاقیت عابدی و بهزیستی روانشناختی ریف را تکمیل نمودند. نتایج به­دست آمده از آزمون‌ تحلیل واریانس چندمتغیره حاکی از وجود تفاوت معنادار بین خلاقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی روان‌شناختی در بین نوجوانان و میانسالان بود (05/0p<). به این صورت که نوجوانان از میانگین خلاقیت بالاتر و عاطفه مثبت و بهزیستی روان‌شناختی کمتری نسبت به میانسالان برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین خلاقیت و بهزیستی روان‌شناختی در نوجوانان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود ندارد، اما بین عاطفه مثبت آن‌ها تفاوت معناداری به نفع دختران وجود دارد (01/0p<). نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین عاطفه مثبت و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه زنان و مردان میانسال وجود ندارد. با توجه به نتایج می­توان گفت که نوجوانان از میانگین خلاقیت بالاتر و در عین حال از عاطفه مثبت و بهزیستی روان‌شناختی کمتری نسبت به میانسالان برخوردارند. همچنین جنسیت، تفاوت معناداری در متغیرهای مورد پژوهش ایجاد نمی‌کند، البته به غیر از عاطفه مثبت که در سنین نوجوانی در دختران بالاتر از پسران است. بنابراین تفاوت نسلی در متغیرهای مورد پژوهش به مراتب مشهودتر از تفاوت‌های جنسیتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Psychological Well-Being, creativity and Positive Emotion in Evolution Stage of Middle Age and Adolescence

نویسندگان [English]

  • Payam Jozi 1
  • Mojtaba Ranjbari 1
  • Ayob Moradi 2
  • Fereshteh Zarei 3
چکیده [English]

The purpose of this research is to comparecreativity, positive affection and psychological well-being in adolescents and the elderly. It is a casual-comparative conducted on adolescents (n=100) and the elderly (n=100) which constituted the participants.  For the purpose of sampling in adolescents, the multistage cluster sampling was used and for sampling in the elderly, the available sampling method was utilized. The participants filled in positive affection scale by Watson, creativity scale and psychological well-being by Ryff. The findings were analyzed by multivariate variance analysis and independent t-test. The results indicated a significant difference between adolescents and the elderly in terms of creativity, positive affection and psychological wellbeing (p<0.005). That is, adolescents had  higher mean creativity and lower positive affection and psychological wellbeing compared to the elderly. Also, the result did not show a significant difference between mean creativity and psychological wellbeing of male and female adolescents (p<0.005), though there was a significant difference in terms of positive affection with female participants scoring higher in this regard (p<0.001). Moreover, the results did not reveal any significant difference between positive affection and psychological wellbeing of the male and female elderly. According to the results, it can be concluded that adolescents had higher mean creativity and yet lower positive affection and psychological wellbeing compared to the elderly. Also, it appeared that gender did not affect the  variables under study, though positive affection in female adolescents was higher than their male counterparts Thus, the generation gap in research variables is more obvious than gender differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • positive affection
  • psychological wellbeing
  • adolescents and the elderly

احمدی، س.ا. (1394). روانشناسی نوجوانان و جوانان. اصفهان؛ انتشارات مشعل.

آرگایل، م. (1394). روان شناسی شادی. (ترجمه فاطمه، بهرامی؛ مسعود، گوهری انارکی؛ حمید، نشاط دوست؛ حسن پالاهنگ). اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2000).

بخشی پور، ع. دژکام، م. (1384). تحلیل عاملی تائید مقیاس عاطفه مثبت و منفی. مجله روانشناسی، 9، 65-78.

بیانی، علی­اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور؛ بیانی، علی. (1387). روایی و پایایی مقیاس به‌زیستی روانشناختی ریف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، جلد 14، شماره 2، 146-151.

خدابنده، ف؛ نوربالا، ا؛ کاهانی، ص؛ باقری، ع. (1391). بررسی عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد میانسال و سالمند. روان­شناسی سلامت، شماره 1، 88-96.

دلاور، ع، (1394). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی. تهران، انتشارات رشد.

رحمانی، ف؛ سیدفاطمی، ن؛ برادران­رضایی، م؛ صداقت، ک؛ فتحی­آذر، الف. (1384). ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان.12.4. 365-370.

سیف، ع. (1394). روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: انتشارات دوران.

شکری، ا؛ تاجیک اسماعیلی، ع.ا؛ دانشور پور، ز؛ غنایی، ز؛ دستجردی، ر. (1386). تفاوت‌های فردی در سبک‌های هویت و بهزیستی روان‌شناختی: نقش تعهد هویت. تازه های علوم شناختی. 9(2). 33-46.

صادقی مال امیری، م؛ نیکنام، ع.ا. (1389). بررسی تئوری های سازمان بر خلاقیت. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس. 7(27)، 47-76.

عابدی، ج. (1372). خلاقیت و شیوه­ای نو در اندازه گیری آن، پژوهش­های روان‌شناختی، شماره 1 و 2.

غضنفری،ا. (1386). اعتباریابیمقیاسمقابلهنوجوانان. مجلهروانپزشکیوروانشناسیبالینیایران.11.3. 290-297.

فیست، ج؛ فیست، ج.ج. (2005). نظریه‌های شخصیت. ترجمه: یحیی سیدمحمدی. (1394). تهران: انتشارات روان.

قدرتی، م؛ افروز، غ؛ شریفی درآمدی، پ؛ هومن، ح.ع. (1390). تبیینخلاقیتدانشآموزانتیزهوشبرمبنایهوش،سنورضامندی زناشوییوالدینآنان. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. شماره 3، سال اول. صص 1 تا 21.

کاپلان، ج؛ سادوک، ب. (1393). خلاصه روانپزشکی. (ترجمه نصرت الله پورافکاری). تهران: انتشارات شهرآب. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2002).

گال، م؛ بورگ، و؛ گال، ج. (2002). روشهای تحقیق کیفی و کمی در علوم رفتاری جلد1و2. ترجمه:رضا نصر و همکاران. (1394). تهران : نشر سمت.

گل پیچ، ز. (1388). بررسی رابطه بین بلوغ شغلی و پایگاه های هویت در نوجوانان دارای اختلالات بینایی و نوجوانان عادی. (پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده). تهران؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

لطف آبادی، ح. (1394). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت.

معیدفر، س. (1393). شکاف نسلی یا گسست فرهنگی (بررسی شکاف نسلی در ایران). فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 24، 55-80.

منصور، م. (1394). روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از کودکی تا پیری. تهران: انتشارات سمت.

میراحمدی، ل. (1386). تاثیر زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر خوش‌بینی و شادی زوجین اصفهان. (پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). اصفهان؛ دانشگاه اصفهان.

میکائیلی،ف. (1389). بررسی وضعیت بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه ارمیه. دانش نو؛ فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد. 16(4)، 65-72.

 

Arkin, M. (2015). The Relationship Between Community Violence Exposure and Psychological Well-Being Among Latino Adolescents (Doctoral dissertation, University of Michigan).

Auzmendi, E. Villa, A. &Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a newly-constructed multiple-choice creativity instrument. Creativity Research Juornal, 9(1), 89-95.

Brooks, T. L., Harris, S. K., Thrall, J. S., & Woods, E. R. (2002). Association of adolescent risk behaviors with mental health symptoms in high school students. Journal of Adolescent Health, 31(3), 240-246.

Calvaresi, E., & Bryan, J. (2003). Symptom experience in Australian men and women in midlife. Maturitas, 44(3), 225-236.

 Chow HP. (2007). Psychological well-being and scholastic achievement among university students in a Canadian Prairie City. SocPsycholEduc; 10: 438-493.

Cohen, A. O., Breiner, K., Steinberg, L., Bonnie, R. J., Scott, E. S., Taylor-Thompson, K. A., ... & Silverman, M. R. (2016). When is an adolescent an adult? Assessing cognitive control in emotional and nonemotional contexts. Psychological science, 1, 14.

Corsini, R. J. (2014). The dictionary of psychology. Brunner/Mazel: Taylor & Francis Group.

Fussner, L. M., Luebbe, A. M., & Bell, D. J. (2015). Dynamics of positive emotion regulation: associations with youth depressive symptoms. Journal of abnormal child psychology, 43(3), 475-488.

Gilbert, K. E., Nolen-Hoeksema, S., & Gruber, J. (2013). Positive emotion dysregulation across mood disorders: How amplifying versus dampening predicts emotional reactivity and illness course. Behaviour research and therapy, 51(11), 736-741.

Kalokerinos, E. K., Greenaway, K. H., & Denson, T. F. (2015). Reappraisal but not suppression downregulates the experience of positive and negative emotion. Emotion, 15(3), 271.

Keyes CLM, Shmotkin D, Ryff CD. (2002). Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. J Perso and Soci Psych; 82: 1007–1022.

Kleibeuker, S. W., De Dreu, C. K., & Crone, E. A. (2013). The development of creative cognition across adolescence: distinct trajectories for insight and divergent thinking. Developmental science, 16(1), 2-12.

Kwan Christine ML; Love GD; Ryff CD; Essex, Marilyn J. (2003). The role of self-enhancing evaluations in a successful life transition. Psychol Aging; 18 (1):3–12.

Lilly, F. R. (2014). Creativity in Adolescence. In Encyclopedia of Primary Prevention and Health Promotion (pp. 1057-1065). Springer US.

Lim, S. & Smith, J. (2008). The structural relationship of parenting style, creativepersonality, and loneliness. Creative Research Journal, 20, 412-421.

McAdams, D. P. (2013). The positive psychology of adult generativity: Caring for the next generation and constructing a redemptive life. In Positive Psychology (pp. 191-205). Springer New York.

Pavot, W. &Diener, E. (2008). The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction. Journal of Positive Psychology, 3, 137-152.

 

Read, C. (2015). A generation gap in career expectations: Claire Read discovers that nurses and midwives born between 1980 and 1994 expect more support and feedback than their predecessors. Nursing Standard, 30(3), 18-19.

Reininger, B.M., Evans, A.E., Griffin, S.F., Sanderson, M., Vincent, M.L., Valois,R.F., & Parra-Medina, D. (2005). Predicting Adolescent Risk Behaviors Basedon an Ecological Framework and Assets. American Journal of HealthBehaviors, 29(2):150-61.

Runco, M. A. (1999). A longitudinal study ofexceptional giftedness and creativity. CreativityResearch Journal, 12, 161-164.

Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudemonic well-being. Annu. Rev. Psychol. 52, 141-166.

Ryff, C. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 57, 1069-1081.

Ryff, C. D. & Keyes, C. L. (1995). The structure of psychological well-being revisited. J. Pers. Soc. Psychol. 69, 719-727.

Ryff, C.D., & Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psych Inqu; 9: 1–28.

Scott, D. (2015), Program Outcome for Youth. Evaluation the NationalOutcomes.

Seligman, M. E., &Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction (pp. 279-298). Springer Netherlands.

Sheldon, K.M, & Elliot, A.J. (1999). Goal striving, needsatisfaction, and longitudinal well-being: The self-concordance model. J Perso and Soci Psych; 76: 482-497.

Wang, W.L., & Miao, D.M. (2007). Reaserch review of college student's psychological quality. US-China Educ Rev; 4(3): 54-60.

Watson D, Clark LA, Carey G. (1988). Positive and negative affectivity and their relation to anxiety and depressive disorders. J AbnormPsychol; 97(3): 346-53.

Yan, L. (2005). An investigation of the relationship between the open-endedness of activities and the creativity of young children.

Yarnell, L. M., Stafford, R. E., Neff, K. D., Reilly, E. D., Knox, M. C., &Mullarkey, M. (2015). Meta-analysis of gender differences in self-compassion. Self and Identity, 14(5), 499-520.

Zell, E., Krizan, Z., & Teeter, S. R. (2015). Evaluating gender similarities and differences using metasynthesis. American Psychologist, 70(1), 10.