اثر بخشی ورزش مغزی بر تعادل ایستا و پویا در سالمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده ی علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده ی علوم ورزشی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

به زمین افتادن یا سقوط یکی از شایع­ترین و جدی­ترین مشکلات برای افراد بالای ۶۰ سال است. افتادن، با افت در فعالیت­های پایه­ و ابزاری زندگی روزانه ارتباط دارد و آسیب­های ناشی از آن، از عوامل تعیین کننده­ی افت عملکردی در سالمندان جامعه است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر تعادل ایستا و پویا در سالمندان فاقد فعالیت بدنی منظم بود. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه­تجربی و جامعه­ی آن شامل تمامی افراد سالمند ساکن در خانه­های سالمندان شهر ساری بود. روش نمونه­گیری پژوهش نیز از نوع نمونه­گیری در دسترس بود. به این منظور، با توجه به معیارهای ورود و خروج، 30 سالمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. گروه آزمایشی تمرینات ورزش مغزی که به صورت اختصاصی جهت بهبود تعادل بدن طراحی شده­اند را به مدت 8 جلسه­ی 30 دقیقه­ای اجرا کردند. به منظور اندازه­گیری تعادل ایستا و پویای شرکت­کنندگان در پیش­آزمون و پس­آزمون به ترتیب از آزمون لک لک (جانسون و نلسون، 1979) و آزمون برخاستن و حرکت کردن زمان­دار (پدسیادلو و ریچاردسون، 1991) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل  داده­ها، آزمون تحلیل کواریانس مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت نتایج نشان داد که با کنترل نمره­ی یش­آزمون، بین نمرات تعادل ایستا و پویای دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. یافته­های این پژوهش مؤید تأثیر تمرینات ورزش مغزی بر عوامل حرکتی مرتبط با افتادن و پیشگیری احتمالی از افتادن در سالمندان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of brain gym on static and dynamic balance in elderly

نویسندگان [English]

  • Mohsen Amiri 1
  • Parisa Pourkohan 2
  • Fereshteh Bakhshian 1
چکیده [English]

Falling down or even collapse is one of the most serious, as well as prevalent, difficulties people in their elderly face. Falling is related to decline in activities in basic life and also to those which are instrumental in daily life. Falling and the subsequent injuries are determinant factors of performance decline in elderly denizens of the society. The aim of this study is to investigate the effect of brain gym exercises on static and dynamic balance of those in elderly who do not have any regular physical activity. The following papers are an empirical study in which the sampling was the available ilk. For this purpose, 30 people in their elderly were selected and randomly divided into two groups of 15, according to inclusion and exclusion criteria. The empirical group performed brain gym exercises, which have been exclusively designed to improve body balance, in 8 sessions of 30 minutes. Stork and timed stand-up-and-down tests were utilized in order to measure static and dynamic balance of participants in both pre- and post-tests respectively. Moreover, Covariance test was used to analyze the data. Concludingly, it was demonstrated that by controlling the pre-test scores, there is a significant difference between static and dynamic balance of the control and empirical group. The findings of this study are indicative of the brain gym exercise influence on motor factors associated with falling and, concomitantly, on those with possible prevention of falling in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Gym
  • static balance
  • dynamic balance

اشمیت، آر. ای.، و، تیموتی، دی. (1391).  یادگیری و کنترل حرکتی (ترجمه حمایت­طلب و قاسمی). تهران: علم و حرکت. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2005).

پورمرادکهن، پ.، امیری، م.، و حاتمی، ف. (1393، اردیبهشت). تأثیر تمرینات مغزی بر تعادل ایستا و پویای دختران غیر فعال. مقاله­ ارائه شده در اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور لرستان، دلفان.

پاین، جی.، و ایساکس، ال. (1384). رشد حرکتی انسان (ترجمه ح. خلجی و د. خواجوی). انتشارات دانشگاه اراک. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2002).

جعفری عوری، م.، و پاک­گوهر، م. (1393). نگاهی به مشکلات سالمندی: بی تعادلی و سقوط. تهران: نشر خانیران.

دنیسون، پی.، و دنیسون، جی. (1393). ورزش مغزی و یادگیری کلی مغز (ترجمه کرمی، و امیری). در دست چاپ. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1986)

رئیسی، جلیل. (1387). مقایسۀتعادلایستادرافرادفعالوغیرفعالدارایکفپایصاف (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده) دانشگاه تهران.

صادقی، ح.، نوروزی، ح. ر.، کریمی اصل، ا.، و منتظر، م. ح. (1387). تأثیر شش هفته برنامه­ی  تمرین عملکردی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم. سالمند، 3(8)، 38- 32.

 

Akuthota, V., Nadler, S. F. (2004). Core strengthening. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85 (3 Suppl 1),86-92.  

American Census Bureau: World population. (2009). Available at http: //www.census.gov

Ansari, D. (2008). The brain goes to school: Strengthening the education-neuroscience connection. Education Canada,48(4), 6–10.

Brittany, A., Matsumara, M. D., Anne, F., & Ambros, M. D. (2006). Balance in the elderly. Clinics in Geriatric Medicine,22, 395-412.

Brain Gym® International Website. (2008). http://www.braingym.org

Brown, K. (2012). Educate your brain. Phoenix, Arizona: Balance Point Publishing.

Dennison, P. E, & Dennison, G. E. (1994). Brain Gym® teacher’s edition-Revised. Ventura, CA: Edu-Kinesthetics.

Dennison, P. E. (2006). Brain Gym® and me: Reclaiming the pleasure of learning. Ventura, CA: Edu-Kinesthetics.

Dennison, Paul E. (1981). Switching On: The Whole Brain Answer to Dyslexia. Ventura, CA: Edu- Kinesthetics.

Dennison, P. E., & Dennison, G. E. (1985). Personalized whole brain integration. Ventura, CA: Edu-Kinesthetics.

Doumas, M., Smolders C., & Krampe, R. (2008). Task prioritization in aging: Effects of sensory Information on concurrent posture and memory performance. Experimental Brain Research, 187, 275-82.

Evans, D., Hodgkinson, B., Lambert, L., & Wood, J. (2001). Falls risk factors in the hospital setting: A systematic review. International Journal of Nursing Practice,7(1),38-45.

Goswami, U. (2006). Neuroscience and education: From research to practice. Nature Reviews Neuroscience, 7(5), 406–413.

Johnson, B. L., & Nelson, J. K. (1979). Practical measurements for evaluation in physical education (4th ed.). Minneapolis: Burgess.

Khalsa, G. K., Morris, G. S. D., & Sifft, J. M. (1988). Effect of educational kinesiology on static balance of learning disabled students. Perceptual and Motor Skills,67, 51-54.

Lopes, K. T., Costa, D. F., Santos, L. F., Castro, D. P., & Bastone, A. C. (2009). Prevalence of fear of falling among a population of older adultsand its correlation with mobility dynamic balance risk and history of falls. Revista Brasileira de Fisioterapia, 13(3), 223-229.

Oh-Park, M., Xue, X., Holtzer, R., & Verghese, J. (2011). Transient versus persistent fear of falling in community-dwelling older adults: incidence and risk factors. Journal of the American Geriatrics Society,59(7),1225–1231.

Podsiadlo, D., & Richardson, S. (1991). The timed "Up & Go": A test of basic functional mobility for frail

 

elderly persons. Journal of the American Geriatrics Society, 39(2),142-148.

Rankin, K., Woollacott, M., Shumway-Cook, A., Brown, B. (2000).Cognitive influence on postural stability: A neuromuscular analysis in young and older adults. Journals of Gerontology, 55, 112-119.

Rockwood, K., Awalt, E., Carver, D., & MacKnight, C. (2000). Feasibility and measurement properties of the functional reach and the timed up and go tests in the Canadian study of health and aging. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 55(2),70–73.

Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. (2000). Attentional demand and postural control: The effect of sensory context. Journals of Gerontology,55, 10-16.

 Sifft, J. M., & Khalsa, G. C. K. (1991). Effect of educational kinesiology upon simple response times and choice response times. Perceptual and Motor Skills, 73, 1011-1015.

United Nations Population Division, World Population Ageing )2007(, New York. Available from: http://esa. un. org/unpp/p2k0data.asp

Utley, Paige Lynette. (2007). Using Educational Kinesiology as a Method for Alleviating Letter Orientation Errors (Master's thesis). Retrieved form http://trace.tennessee .edu/utk_chanhonoproj/1126/

Watson, A., & Kelso, G. (2014). The effect of brain gym on academic engagement for children with developmental disabilities. International Journal of Special Education, 29(2), 75-83

Wilson, M. L., Rome, K., Hodgson, D., & Ball, P. (2008). Effect of textured foot orthotics on static and dynamic postural stability in middle-aged females. Gait posture,27(1),36-42.