اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سازگاری اجتماعی سالمندان بازنشسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی، دانشکده ی علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پیر شدن بیماری نیست، بلکه یک تجربه­ی شخصی-اجتماعی و یکی از مراحل حساس و سرنوشت­ساز رشد انسان است که به عنوان یک روند طبیعی گذر عمر و زندگی مطرح می­گردد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی فنون مرور زندگی بر سازگاری اجتماعی افراد سالمند بود. جامعه­ی آماری شامل مردان فرهنگی بازنشسته­ی مراجعه کننده به کانون بازنشستگان شهر کرمانشاه بود که همه­ی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از تکمیل پرسش‌نامه­ی سازگاری اجتماعی بل (1962) 30 نفر از افرادی که کمترین میزان سازگاری را داشتند به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش در معرض 6 جلسه­ی 90 دقیقه­‌ای برنامه­ی فنون مرور زندگی هایت و وبستر ( 1995) قرار گرفتند. در پایان، بر روی هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. پس از نمره­گذاری پرسش‌نامه­ها، داده­ها با استفاده از روش کوواریانس تجزیه و  تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین میانگین­های دو گروه آزمایش و کنترل در پس­آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که روش درمان مرور زندگی بر افزایش سازگاری شرکت­کنندگان مؤثر بوده است و این درمان در مقایسه با درمان­های سنتی نتیجه­ی بهتری می­دهد و انجام این درمان در مراکز سالمندی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of life review on social adjustment of retirees' elderly persons

نویسنده [English]

  • Kamran Yazdanbakhsh

کلیدواژه‌ها [English]

  • life review
  • social adjustment
  • retirees
  • elderly
حسن­زاده، ل. (1389). اثربخشی آموزش خودگویی مثبت بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه‌ی شهرستان بابلسر (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
خلیلی، ز.، تقدسی، م.، هروی­کریموی، م.، صدرالهی، ع.، و گیلاسی، ح. ر. (1394). ارزیابی ارتباطی افسردگی و میزان سوء رفتار در سالمندان شهر کاشان. مجله سالمند، 10(4)، 35-21.
فتحی آشتیانی، ع.، و داستانی، م. (1392).  آزمون­های روانشناختی ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران:بعثت.
فهیمی­فر، آ. (1389). اثربخشی درمان مرور زندگی با رویکرد معنوی بر افزایش کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در بین بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان شهید بهشتی کاشان (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
کریمی، م. (1387). اثربخشی درمان مرور زندگی در مرحله یکپارچه‌سازی با تأکید بر نظریه اریکسون بر میزان افسردگی زنان سالمند یزد (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 
Bell, H. M. (1962). The adjustment inventory: adult form. Palo Alto: Consulting Psychological Press.
Butler, R. (2001). The life review. Journal of Geriatric Psychiatry, 55(1), 7-10.
Butler, R. N. (1963). Successful aging and the role of life review. Journal of the American Geriatrics Society, 22, 529-535.
Fakhri, F. R., & Hashemi, M. A. (2013). A Qualitative Research: Postmenopausal Women's Experiences of Abuse. Procedia–Socialand Behavioral Sciences, 82, 57–60.
Fry, P. S. (1983). Structured and unstructured reminiscence training and depression among the elderly. Clinical Gerontologist, 1, 15-37.
Haight, B. K., & Webster, J. D. (1995). The art and science of reminiscence. Washington DC: Taylor & Francis.
 Haight, B., Coleman, P. G., & Lord, K. (1995). The linchpins of a successful life review: Structure, evaluation, and individuality. In Haight B. K., Webster J. D. (Eds.), The art and science of reminiscing: Theory, research, methods and applications (pp. 179-192). Bristol, PA: Taylor & Francis.
Hamidi, F., & Mohamad Hosseini, Z. (2010). The Relationship between Irrational Beliefs and Social, Emotional and Educational .
Adjustment among Junior Student. Journal of Social and Behavioral Sciences, 5, 1531-1536.
Holland, D. S. (1997). The effects of life review on ego integrity versus ego despair in the geriatric population: A case study (Doctoral dissertation). Available from proquest Dissertations and theses database. (UMI No. 9726807).
Mackinlay, E., & Trevitt, C. ( 2010). Living in aged care: Using spiritual reminiscence to enhance meaning in life for those with dementia. International Journal of Mental Health Nursing, 19(6), 394‐401.
Mastel-Smith, B. A., McFarlane, J., Sierpina, M., Malecha, A., & Hail, B. (2007). Improving depression symptoms incommunity-dwelling older adults: A psychosocial intervention using life review and writing. Journal of Gerontological Nursing, 33(5),13-19.
Melzer, D., McWilliams, B., Brayne, C., Johnson, T., & Bond, J. (1999). Profile of disability in elderly people: Estimates from a longitudinal population study. British Medical Journal,318(7191), 1108-1111.
Oh, J., Kim, H. S., Martins, D., & Kim, H. (2006). A study of elder abuse in Korea. International Journal of Nursing studies, 43(2), 203–214.