دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، اسفند 1397، صفحه 263-349 
2. ابعاد حافظه در سالمندان و مقایسه آن با افراد غیر سالمند

صفحه 275-282

کامران یزدانبخش؛ محمد جشن پور؛ امیر سنجابی؛ اکرم آبباریکی


3. پیش بینی نارسایی های شناختی بر اساس اختلالات روان‌شناختی با واسطه گری فراشناخت در سالمندان

صفحه 283-299

عبدالله معتمدی؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ علی دلاور؛ یلدا تنگستانی