پیش بینی نارسایی های شناختی بر اساس اختلالات روان‌شناختی با واسطه گری فراشناخت در سالمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

نارسایی­ های شناختی از جمله مشکلات شایع دوران سالمندی می­ باشد که طیف بسیار وسیعی از اختلالات شایع دوران سالمندی را به خود اختصاص داده ­است و چنین اختلالاتی می­توانند به طور جدی بهزیستی روان‌شناختی، اجتماعی و فیزیکی آنها را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر پیش ­بینی نارسایی­ های شناختی در سالمندان بر اساس اختلالاتروان‌شناختی و با واسطه­ گری فراشناخت بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را کلیه سالمندان شهر تهران تشکیل دادند که 300 نفر با روش نمونه ­گیری تصادفی چند مرحله­ ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل چک­لیست نشانه­ های روانی، نارسایی­ های شناختی برادبنت و همکاران و فراشناخت ولز بود. برای تحلیل داده از روش ­های آماری تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای مربوط به اختلالات روان‌شناختی یعنی وسواسی-اجباری، افسردگی، ترس مرضی، اضطراب و روان­پریشی اثر مستقیم و معناداری بر روی نارسایی شناختی داشتند و متغیرهای شکایات جسمانی، حساسیت در روابط بین­فردی و پرخاشگری اثر مستقیم و معناداری بر نارسایی شناختی در سالمندان نداشتند. همچنین بررسی اثرهای غیر مستقیم نشان داد که فراشناخت نقش واسطه ­ای در پیش ­بینی نارسایی شناختی در سالمندان دارد (01/0P<). بر اساس یافته‌های این مطالعه، متغیرهای اختلالات روان‌شناختی مستقیم و همچنین با واسطه ­گری فراشناختمی‌توانند نارسایی‌های شناختی در سالمندان را پیش ­بینی کنند. بنابراین مداخلات کمک­ کننده می­ تواند گروه­ های آسیب ­پذیر نسبت به نارسایی­ های شناختی را شناسایی کرده و توصیه­ های لازم برای فهم علل و سبب­ شناسی، مشاوره و پیشگیری از نارسایی‌های شناختی را در اختیار متخصصان قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting cognitive dysfunction based on psychological disorders by mediating metacognition

نویسندگان [English]

  • Abdolah Motamedi 1
  • Ahmad Borjali 2
  • Faramarz Sohrabi Esmrod 3
  • Ali Delavar 4
  • Yalda Tangestani 5
1 Associate Professor of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Professor of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Measurement and Measurement, Allameh Tabatabai University, Tehran
5 Ph.D student of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cognitive impairment is one of the most common problems of aging, which has a wide range of common disorders of aging, such disorders can seriously affect their psychological, social and physical well-being. The purpose of this study was to predict cognitive deficits in the elderly based on psychological disorders and metacognitive intermediation. The research method was correlational and the statistical population was all elderly in Tehran, 300 of whom were selected by the Multi-stage random sampling method. Measuring instruments were a checklist of psychological symptoms, cognitive failures of Broadbent et al., and meta-cognition of Wells. Statistical analysis was used for data analysis. The results showed that variables related to psychological disorders such as compulsive obsessive-compulsive disorder, depression, anxiety, anxiety, and psychosis had a direct and significant effect on cognitive impairment. The variables of physical complaints, sensitivity in interpersonal relationships and aggression had a direct and significant effect on insufficiency there was no cognitive experience in the elderly. Also, the study of indirect effects showed that metacognition has a mediator role in the prediction of cognitive impairment in the elderly (p <0.01). According to the findings of this study, variables of psychological disorders and metacognition can predict cognitive impairments in the elderly. Therefore, helping methods can identify vulnerable groups of cognitive impairments and provide advice to specialists to understand the causes and causes, and counseling and prevention of cognitive failures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive impairment
  • Metacognition
  • Psychological disorders
  • elderly

انیسی، ج.، بابایی، ش.، بارانی، م.، محمدلو، ه.، و ابراهیمی، ف. (1394). بررسی ویژگیهای روانسنجی چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی در کارکنان نیروهای مسلح. فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا، 4(53)، 18-13.

رادا، ج.، ویس، ن.، و واکر، ز. (1389). دستنامه­ روان پزشکی سالمندان (ترجمه م. فروغان). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2008)

روزنهان، د.، و سلیگمن، م. (1386). آسیب شناسی روانی (ترجمه ی. سید محمدی). تهران: ارسباران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1995).

سادوک، ب.، سادوک، و.، و روئیر، ژ. (1394). خلاصه روان­پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/روان پزشکی بالینی، جلد اول (ترجمه ف. رضاعی). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2015)

سجادیان، ا.، و گل پرور، م. (1387). روابط ساده و چندگانه باورهای دنیای عادلانه با وضعیت روانی افراد. مجله روانشناسی معاصر، 1(5). 42-33.

شاهقلیان، م.، آزاد فلاح، پ.، و فتحی­آشتیانی، ع. (1391). مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت و نارسایی‌های شناختی بر اساس ابعاد شخصیتی. مجله علوم رفتاری، 6 (125)، 130-2.

صادق­زاده نوبر، س.، احمدی، ع. ا.، و باباپورخیرالدین، جلیل. (1393). بررسی مقایسه­ای نارسایی‌های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی اجباری با افراد افسرده. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 1(1)،10-1.

لاریجانی، ز.، محمدخانی، پ.، حسنی، ف.، سپاه­منصور، م.، و محمودی، غ. (1393). مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه­ای. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 10(2)، 50-28.

معتمدی، ع.، برجعلی، ا.، و صادقپور، م. (1397). پیش­بینی بهزیستی روان شناختی سالمندان بر اساس توان مدیریت استرس و حمایت اجتماعی. مجله سالمند، 13(1)، 109-98.

نظربلند، ن.، و فرزانه، ه. (1388). نارسایی حافظه کاری در اختلال افسردگی اساسی. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 15(3)، 313-308. 

همیلتون، ا. ا. (1395). درآمدی بر روان شناسی سالمندی (ترجمه ع. معتمدی، ش. جوانمرد و س. رستمی) تهران: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علامه طباطبایی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2000)

هومن، ح. (1384). استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: سمت.

یزدی، س. م.، درویزه، ز.، و شیخی، ز. (1394). مقایسه نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود. مطالات روان‌شناختی، 11(3)، 28-7.

Allahyari, T., Rangi, N. H., Khalkhali, H., & Khosravi, Y. (2014). Occupational cognitive failures and safety performance in the workplace. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 20 (1), 175–180.

Bailey, R., & Wells, A. (2015). Metacognitive beliefs moderate the relationship between catastrophic misinterpretation and health anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 34, 8-14.

Bailey, R. F. (2012). Introduction: in the aftermath of the so-called memory wars. Nebraska Symposium on Motivation, 58, 1-13.

Beck, A. T. (2004). Depression: clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Hoeber.

Bora, E. (2016). Differences in cognitive impairment between schizophrenia and bipolar disorder: Considering the role of heterogeneity. Psychiatry and Clincal Neurosciences, 70, 424-433. doi: 10.1111/pcn.12410

Bridger, R. S., Johnsen, S. A., & Brasher, K. (2013). Psychometric properties of the Cognitive Failures Questionnaire. The Official Journal of the Chartered Institute


Broadbent, D. E., Cooper, P. J., Fitzgerald, P. F., & Parkers, K. R. (1982). The cognitive failures questionnaire (CFQ) and its correlates. British Journal of Clinical Psychology banner, 21(1), 1-16. doi.org/10.1111/j.2044-8260.1982.tb01421.x

Burström, K., Johannesson, M., & Diderichsen, F. (2001). Health related quality of life by disease and socioeconomic group in elderly population in Sweden. Health Policy, 55(1), 51-69. doi.org/10.1016/S0168-8510 (00)00111-1

Carrigan, N,  & Barkus, E. (2016). A systematic review of cognitive failures in daily life: Healthy populations. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 63, 29-42. doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.01.010

Cartwright-Hatton, S., & Wells, A. (1997). Beliefs about worry and intrusions: the metacognitions questionnaire. Journal of Anxiety Disorders, 11, 279- 315. doi.org/10.1016/S0887-6185 (97)00011-X.

Coca, A., Monteagudo, E., Doménech, M., Camafort, M., & Sierra, C. (2016). Can the Treatment of Hypertension in the Middle-Aged Prevent Dementia in the Elderly? High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 23(2), 97-104. doi: 10.1007/s40292-016-0144-5

Coutinho, G., Drummond, C., Teldeschi, A., & Mattos, P. (2016). Awareness of memory deficits is useful to distinguish between depression and mild cognitive impairment in the elderly. Brazilian Journal of Psychiatry, 38(3), 231-234. doi:10.1590/1516-4446-2015-1772

Cuttler, C., Graf, P., Pawluski, J. L., & Galea, L. A. M. (2011). Everyday life memory deficitsin pregnant women. Can. J. Exp. Psychol. 65(1), 27–37. doi:10.1037/a0022844

Derogatis, L. R., & Cleary, P. A. (1977). “Factorial invariance across gender for the primary symptom dimensions of the SCL90”. British Journal of Social Clinical Psychology, 16(4), 347-356. doi:10.1111/j.2044-8260.1977.tb00241.x

Dixon, R. A., Backman, L., & Nilsson, L. G. (Eds.). (2004). New frontiers in cognitive aging. Oxford UK: Oxford University Press.

Doorn, R. R. A., Lang, J. W. B., & Weijters, T. (2010). Self-reported cognitive failures: A core self-evaluation? Personality and Individual Differences, 49(7), 717-722. doi: 10.1016/j.paid.2010.06.013

Feng, H., Li, G., Xu, C., Ju, C., & Qiu, X. (2016). Training Rehabilitation as an Effective Treatment for Patients with Vascular Cognitive Impairment with No Dementia. Rehabilitation Nursing, 42(5), 290-297. doi:10.1002/rnj.271

Fisher, P. L., & Wells, A. (2008). Metacognitive therapy for obsessive–compulsive disorder: A case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.  39(2), 117-132. doi: 10.1016/j.jbtep.2006.12.001

Gallagher, R., Sullivan, A., Burke, R., Hales, S., Sharpe, P., & Tofler, G. (2016). Quality of life, social support and cognitive impairment in heart failure patients without diagnosed dementia. International Journal Nursing Practice, 22(2), 179-188. doi: 10.1111/ijn.12402

Garcia-Montes, J. M., Cangas, A., Prerez, M., Varez. M., Hidalgo, A., & Gutierrez, O. (2005). Influence of metacognitive variables on paranoid ideation. International Journal of Clinical and Health Psychology, 5(3), 463-469.

Giluk, T. (2009). Mindfulness, big five personality and affect: a meta-analysis. Personality and Individual Differences, 47(8), 805-811. doi: 10.1016/j.paid.2009.06.026.

Greer, T. L., Sunderajan, P., Grannemann, B. D., Kurian, B. T., & Trivedi, M .H. (2014). Does duloxetine improve cognitive function independently of its antidepressant effect in patients with major depressive disorder and subjective reports of cognitive dysfunction? Depression Research and Treatment, 2014, 13. doi: 10.1155/2014/627863

Groves, S. J, Porter, R. J., Jordan, J., Knight, R., Carter, J. D., McIntosh, V. V., … & Joyce, P. R. (2015). Changes in neuropsychological function after treatment with metacognitive therapy or cognitive behavior therapy for depression. Depression & Anxiety, 32(6), 437-444. doi: 10.1002/da.22341

Harvey, P. O., Le Bastard, G., Pochon, J. B., Levy, R., Allilaire, J. F., Dubois, B., & Fossati, P. (2004). Executive functions and updating of the contents of working memory in unipolar depression. Journal of Psychiatric Research, 38(6), 567-576. doi.org/10.1016/j.jpsychires.2004.03.003

Jacus, J. P, Dupont, M. P., Herades, Y., Pelix, C., Large, H., & Baud, M. (2014). Awareness disorders in Alzheimer's disease and in mild cognitive impairment. The Brain, 40(2):180 187.doi.org/10.1016/j.encep.2013.10.003

Kearney, D. J., Simpson, T. L., Malte, C. A., Felleman, B., Martinez, M. E., & Hunt, S. C. (2016). Mindfulness-Based stress reduction in addition to usual care is associated with improvements in pain, fatigue, and cognitive failures among veterans with gulf war illness. The American Journal of Medicine, 129(2), 204-214.

Kuelz, A. K., Hohagen, F., & Voderholzer, U. (2004). Neuropsychological performance in obsessive-compulsive disorder: a critical review. Biological Psychology. 65 (3), 185-236.

Liotti, M., & Mayberg, H. S. (2001). The role of functional neuroimaging in the neuropsychology of depression. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 23 (1), 121-136. doi.org/10.1076/jcen.23.1.121.1223

Liotti, M., Woldorff, M. G., Perez, R., & Mayberg, G. (2000). HS: an ERP study of temporal course of the strop color – word interference effect. Neuropsychologia, 38(5), 701-711. doi.org/10.1016/S0028-3932 (99)00106-2

Luther, L., Salyers, M. P., Firmin, R. L., Marggraf, M. P., Davis, B., & Minor, K. S. (2016). Additional support for the cognitive model of schizophrenia: Evidence of elevated defeatist beliefs in schizotypy. Comprehensive Psychiatry, 68, 40-47. doi.org/10.1016/j.comppsych.2016.03.006

 McEvoy, P. M., Erceg-Hurn, D. M., Anderson, R. A., Campbell, B. N., Swan, A., Saulsman, L. M., … & Nathan, P. R. (2014). Group metacognitive therapy for repetitive negative thinking in primary and non-primary generalized anxiety disorder: an effectiveness trial. Journal of Affective Disorders, 175 (1), 124-132. doi.org/10.1016/j.jad.2014.12.046

Mecacci, L. (2005). Luria: a Unitary View of Human Brain and Mind. Cortex. 41(6), 816-822. doi.org/10.1016/S0010-9452 (08)70300-9

Mecacci, L., Righi, S., & Rocchetti, G. (2006). Cognitivefailures and circadian typology. Personality and Individual Differences, 37(1), 107-113. doi.org/10.1016/j.paid.2003.08.004

Mehta, S., Mittal, P. K., & Swami, M. K. (2014). Psychosocial functioning in depressive patients: A comparative study between major depressive disorder and bipolar affective disorder. Depression Research and Treatment, 2014, 1-6 doi.org/10.1155/2014/302741

Moritz, S., Birkner, C., Kloss, M., Jahn, H., Hand, I., Haasen, C., & Krauz, M. (2002). Executive functioning in obsessive-compulsive disorder, unipolar depression, and schizophrenia. Archives of Clinical Neuropsychology, 17(5), 477-483. doi.org/10.1093/arclin/17.5.477

Moro, V., Condoleo, M. T., Valbusa, V., Broggio, E., Moretto, G., & Gambina, G.(2014). Cognitive stimulation of executive functions in mild cognitive impairment: Specific efficacy and impact in memory. American Journal Alzheimers Disesas and Other Dementias, 30(2), 153-64. doi: 10.1177/1533317514539542

Morrison, A. P., French, P., & Wells, A. (2007). Metacognitive beliefs across the continuum of psychosis: Comparisons between patients with psychotic disorder, patients at ultra-high risk and nonpatients. Behavior Research and Therapy. 24(9), 2241-2246.

Muller, J., Roberts, J.E. (2005). Memory and Attention in Obsessive-Compulsive Disorder: A Review. Journal of Anxiety Disorder. 19(1), 1-28. doi.org/10.1016/j.janxdis.2003.12.001.

Murphy, F. C., Michael, A., & Sahakian, B. J. (2012). Emotion modulates cognitive flexibility in patients with major depression. Psychological Medicine, 42(7), 1373-1382. doi: 10.1017/S0033291711002418

Nakao, T., Okada, K., & Kanba, S. (2014). Neurobiological model of obsessive-compulsive disorder: evidence from recent neuropsychological and neuroimaging findings. Psychiatry Clinical Neurosciences, 68 (8), 587–605. doi: 10.1111/pcn.12195

Petit – Taboue, M. C., Landeau, B., Desson, J. I., Desgranges, B., & Baroe, J. C. (1998). Effects of healthy aging on the regional cerebral metabolic rate of glucose assessed with statistical parametric mapping. Neuroimage, 3(7), 176-184. doi.org/10.1006/nimg.1997.0318

Piras, F., Piras, F., Orfei, M. D., Caltagirone, C., & Spalletta, G. (2016).Self-awareness in Mild Cognitive Impairment: Quantitative evidence from systematic review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 61, 90-107. doi: 10.1016/j.neubiorev.2015.10.002

Postma, I. R., Bouma, A., deGroot, J. C., Aukes, A. M., Aarnoudse, J. G., & Zeeman, G.G. (2016). cerebral white matter lesions, subjective cognitive failures, and objective neurocognitive functioning: A follow-up study in women after hypertensive disorders of pregnancy. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 38(5), 585- 598. doi.org/10.1080/13803395.2016.1143453

Rodrigues, R. M., Loureiro, L. M., Silva, S. M., Azeredo, Z. A., Crespo, S., & Ribeiro, C. F. (2013). Mental health in oldest old population. European Psychiatry, 28 (1), 1-10. doi.org/10.1016/S0924-9338 (13)76627-6

Rose, E. J., & Ebmeier, K. P. (2006). Pattern of Impaired Working Memory during Major Depression. Journal of Affective Disorders; 90(2-3), 149-161. doi:10.1016/j.jad.2005.11.003.

Rubin, E. H., Kinscherf, D. A., Grant, E. A., & Storandt, M. (1991). The influence of major depression on clinical and psychometric assessment of senile dementia of the Alzheimer type. American Journal of Psychiatry, 148(9), 1164-1171. doi:10.1176/ajp.148.9.1164

Sambuchi, N., Muraccioli, I., Alescio-Lautier, B., Paban, V., Sambuc, R., Jouve, É., … & Michel, B.F.(2015). Subjective cognitive impairment and Alzheimer's disease: A two year follow up of 51 subjects during two years.Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, 13(4), 461-471. doi: 10.1684/pnv.2015.0575

Sargent-Cox, K. A., Anstey, K. J., & Luszcz, M. A. (2014). Longitudinal change of self-perceptions of aging and mortality. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(2), 168-173. doi.org/10.1093/geronb/gbt005

Sasayama, D., Hori, H., Teraishi, T., Hattori, K., Ota, M., Matsuo, J. … & Kunugi, H. (2012). More severe impairment of manual dexterity in bipolar disorder compared to unipolar major depression. Journal Affective Disorders, 136(3), 1047-1052. doi.org/10.1016/j.jad.2011.11.031

Shilyansky, C., Williams, L.M., Gyurak, A., Harris, A., Usherwood, T., & Etkin, A. (2016). Effect of antidepressant treatment on cognitive impairments associated with depression: A randomised longitudinal study. The Lancet Psychiatry, 3(5), 425-435. doi.org/10.1016/S2215- 0366(16)00012-2

Smith, R. E., & Hunt, R. R. (2016). Distinctive processing in young and older adults: Metacognitive judgments and the isolation paradigm.  Psychology and Aging, 31(2), 198-209. doi: 10.1037/pag0000076. Epub 2016 Feb 11

Snowdon, J. (2002). How high is prevalence of depression in old age? Brazilian Journal of Psychiatry, 24(1), 7- 42.Doi: 10.1590/S1516-44462002000500009

Souchay, C., & Isingrini, M. (2004). Age related differences in metacognitive control: Role of executive functioning. Brain Cognition, 56(1), 89-99. doi.org/10.1016/j.bandc.2004.06.002

Spada, M. M., Mohiyeddini, C., & Wells, A. (2008). Measuring metacognitions associated with emotional distress: Factor structure and predictive validity of the metacognitions questionnaire 30. Personality and individual differences, 45(3), 238-242. doi.org/10.1016/j.paid.2008.04.005

Sullivan, B., & Payne, T. W. (2007). Affective disorders and cognitive failures: A comparison of seasonal and noseasonal depression. The American Journal of Psychiatry, 164(11), 1663-1668. doi:10.1176/appi.ajp.2007.06111792.

Torres, I. J., Mackala, S. A., Kozicky, J. M., & Yatham, L. N. (2016). Metacognitive knowledge and experience in recently diagnosed patients with bipolar disorder. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 38(7), 730-744. doi:10.1080/13803395.2016.1161733

Tyrovolas, S., Koyanagi, A., Lara, E., Santini, Z. I., & Haro , J. M. (2016). Mild cognitive impairment is associated with falls among older adults: Findings from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA). Experimental Gerontology, 75, 42–47. doi:10.1016/j.exger.2015.12.008

Vinkers, D. J, Gussekloo, J, Stek, M. L & Rudi G. J, (2004). Westendorp and population based study cognitive impairment in old age. British medical journal, 329 (7471), 881-885. doi:10.1136/bmj.38216.604664.DE

Wallace, J. C, Popp, E., & Mondore, S. (2006). Safety climate as a mediator between foundation climates and occupational accidents: A group-level investigation. Journal of Applied Psychology, 91(3), 681-688. doi:10.1037/0021-9010.91.3.681

Wallace, J. C., & Vodanovich, S. (2010). Workplace safety performance: Conscientiousness, cognitive failure andtheir interaction. Journal of Occupational Health Psychology, 8(4), 316-327. doi.org/10.1037/1076-8998.8.4.316

Walsh, J. J., Balint, M. G., Smolira, D. R., Fredericksen, L. K., & Madsen, S. (2009). Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control. Personality and Individual Differences, 46(2), 94-99. doi:10.1016/j.paid.2008.09.008

Wan, L., Friedman, B. H., Boutros, N. N., & Crawford, H. J. (2008). Smoking status affects men and women differently on schizotypal traits and cognitive failures. Personality and Individual Differences, 44 (2), 425–435. doi:10.1016/j.paid.2007.09.002

Wells, A. & Papageorgiou, C. (1998). Relationships between worry,obsessive–compulsive symptoms and meta-cognitive beliefs. Behaviour Research and Therapy, 36 (9), 899–913. doi:10.1016/S0005-7967 (98)00070-9

Wells, A., & Carter, K. (2001). Further tests of a cognitive model of generalized anxiety disorder: Metacognitions and worry in GAD, panic disorder, social phobia, depression and non-patients. Behavior Therapy, 32(1), 85-102. doi:10.1016/S0005- 7894(01)80045-9

Wells, A., & Matthews, G. (1994). Attention and emotion. A clinical perspective. Hove, UK: Erlbaum.

Wells, A., & Matthews, G. (1996). Modelling cognition in emotional disorder: The S-REF model. Behavior Research and Therapy. 34(11-12), 881-888.

Woodford, H. J., & George, J. (2007). Cognitive assessment in the elderly: A review of clinical methods. An International Journal of Medicine, 100(8), 469- 484. doi:10.1093/qjmed/hcm051

Wu, K. Y., Liu, C. Y., Chen, C. S., Chen, C. H., Hsiao, I. T., Hsieh, C. J., …, Lin, K. J. (2016). Beta-amyloid deposition and cognitive function in patients with major depressive disorder with different subtypes of mild cognitive impairment: (18) F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET study. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 43(6), 1067–1076. doi: 10.1007/s00259-015-3291-3

Zargar, F., Mohammadi, A., Shafiei, E., & Fakharian, E. (2015). Comparing Cognitive Failures and Metacognitive Beliefs in Mild Traumatic Brain Injured Patients and Normal Controls in Kashan.  Archives of trauma research, 4(2), e20977. doi:10.5812/atr.4 (2)2015.20977