دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، اسفند 1395 
اثربخشی یوگا بر سازگاری زنان و مردان سالمند

صفحه 261-270

نیلوفر آسیاچی؛ افسانه صنعتکاران؛ سید محی‌الدین بهاری