پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس تاب آوری و شادکامی در سالمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در قرن حاضر افزایش سریع تعداد سالمندان، وجود ناتوانی، کاهش استقلال و افزایش وابستگی در بسیاری از آنان، ضرورت توجه به مسأله‌ی رضایت از زندگی را در این قشر افزایش داده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین تاب‌آوری و شادکامی با رضایت از زندگی در سالمندان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود.
جامعه­ی آماری شامل سالمندان سرای سالمندان شهر کرمانشاه بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ای به حجم 120 نفر (54 نفر مرد، 66 نفر زن) انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی تاب‌آوری کانر و دیویدسون، شادکامی آکسفورد و رضایت از زندگی سالمندان وود، وایلی و شوفر، استفاده گردید. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که متغیرهای تاب‌آوری و شادکامی توان پیش‌بینی رضایت از زندگی در سالمندان را دارند. در نتیجه می‌توان گفت با توجه به نقش تاب‌آوری و شادکامی بر رضایت از زندگی سالمندان و اهمیت این جنبه از سلامت، ضرورت توجه بیشتر به این موضوع در قشر سالمند احساس می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Life Satisfaction among the Elderly Based on Resilience and Happiness

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karami 1
  • Amir Sanjabi 2
  • Parvaneh Karimi 3
چکیده [English]

In the past century, the rapid increase in the population of the elderly and the issues of disability, reduced autonomy and increased dependency in many of them has increased the need to pay more attention to the issue of life satisfaction in this stratum. The purpose of this study is to investigate the relationship between resilience and happiness with life satisfaction among the elderly. The research method is descriptive and correlational. The population consists of the elderly living in the nursing homes in Kermanshah where 120 people (54 men, 66 women) were selected using the convenience sampling method. Data have been collected using Connor-Davidson Resilience Scale, The Oxford Happiness Questionnaire and Life Satisfaction Scale (Wood, Wylie, & Sheafor). For data analysis, Pearson Correlation Coefficient and Multiple Regression analysis have been used. The findings show that the variables of resiliency and happiness can predict the life satisfaction in the elderly. As a result, it can be concluded that considering the role of resilience and happiness on life satisfaction in the elderly, and the importance of this aspect of health, it is necessary to pay more attention to this issue among the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life satisfaction
  • elderly
  • resilience
  • happiness

ابولقاسمی، ع. (1390). ارتباط تاب‌آوری، استرس و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. مجله مطالعات روانشناختی، 7 (3)، 151ـ131.

اعظمی، ی.، معتمدی، ع.، دوستیان، ی.، جلالوند، م.، و فرزانگان، م. (1391). نقش تاب‌آوری، معنویت و دینداری در پیش‌بینی رضایت‌مندی از زندگی در سالمندان. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی، 12(3)، 20-1.

پورسردار، ف.، عباس­پور، ذ.، عبدی­زرین، س.، و سنگری، ع. (1391). تأثیر تاب‌آوری بر سلامت روانی و رضایت از زندگی، یک الگوی روانشناختی از بهزیستی. مجله علمی پژوهشی یافته، 14(1)، 89 -81.

پورعبدل، س.، عباسی، م.، پیرانی، ذ.، و عباسی، م. (1394). رابطه امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی با کیفیت زندگی سالمندان. مجله روانشناسی پیری، 1(1)، 65-57.

تقربی، ز.، تقربی، ل.، شریفی، خ.، و سوکی، ز. (1387). روانسنجی فرم z پرسش‌نامه‌ی رضایت از زندگی در سالمندان ایرانی. فصلنامه‌ی پایش، 10(1)، 13-5.

جعفری، ا.، و حسام‌پور، ف. (1396). پیش‌بینی رضایت از زندگی براساس ابعاد هوش معنوی و سرمایه روانشناختی در سالمندان. مجله سالمند، 12(2)، 103-90.

جوکار، ب. (1386). نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه ی بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی. فصلنامه‌ی روانشناسی معاصر، 2(2)، 12-3.

حسینی، س. م.، رضایی، ا.، و کیخسروی بیگ­زاده، ز. (1390). مقایسه‌ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و افسردگی و شادکامی در سالمندان زن و مرد. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی جامعه­شناسی زنان، 2(4)، 160-143.

خلعتبری، ج.، و بهاری، ص. (1389). ارتباط بین تاب‌آوری و رضایت از زندگی. فصلنامه‌ی روانشناسی تربیتی، 1(2)، 94-83.

علی­پور، ا.، و آگاه هریس، م. (1386). اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانی­ها. فصلنامه‌ی روانشناسان ایرانی، 3 (12)، 298-287.

فیروزه مقدم، س. (1389). اثربخشی آموزش شادکامی بر افزایش امید و رضایت از زندگی در سالمندان (پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

فیض­آبادی، م.، ناخدا، م.، و دلبری، ا. (1395). بررسی مقایسه‌ای پایگاه‌های اطلاعاتی از نظر پوشش مجلات سالمندی. مجله‌ی علمی پژوهشی سالمند، 11(2)، 369-358.

کریمی، ط.، نوحی، ع.، و ایران منش، ص. (1393). مقایسه‌ی رضایت از زندگی در سالمندان مقیم منازل با سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اصفهان. فصلنامه‌ی پرستاری سالمندان، 1(1)، 54-44.

کیخسروی بیگ­زاده، ز.، رضایی، آ.، و خالویی، ی. (1394). رابطه‌ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن در منازل شخصی شهر شیراز. مجله علمی پژوهشی سالمند، 10(37)، 180-174.

محمدی، م. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر تاب­آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد (پایان­نامه دکتری چاپ نشده). دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

هروی کریموی، م.، انوشه، م.، فروغان، م.، شیخی، م. ت.، حاجی­زاده، ا.، سید باقر مداح، م.، محمدی، ع.، و احمدی، ف. (1386). تبیین دیدگاه سالمندان پیرامون پدیده احساس تنهایی: یک پژوهش کیفی پدیدارشناسی. سالمند (مجله سالمندی ایران)، 2(6)، 420-410.

یعقوبی، ا.، محققی، ح.، و منظمی­تبار، ف. (1393). رابطه‌ی بهزیستی معنوی و امیدواری با رضایت از زندگی در سالمندان. مجله روا­­ن­شناسی و دین، 7(3)، 121-109.

Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality. In J. P. Forgas & J. M. Innes (Eds.). Recent advances in social psychology: An international perspective (pp. 189-203). North Holland: Elsevier Science Publishers.

Beutel, M. E., Glaesmer, H., Wiltink, J., Marian, H., & Brahler, E. (2010). Life satisfaction, anxiety, depression and resilience across the life span of men. The agingmale, 13(1), 32-39.

Bi shop, A. J., & Martin, P. (2006). Happiness and congruence older adulthood. A Structural model of life satisfaction. Aging and mental Health, 10, 445-453.

Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 59(1), 20-28. Doi: 10.1037/0003-066x.59.1.20.pmid: 1473631741

Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner- Davidson resilience scale (CD- RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.

Connor, M. (2006). Assessment of resilience in the aftermath of trauma, The Journal of clinicalpsychiatry, 67(2), 46-49.

David, S., Boniwell, I., & Ayers, C. A. (2013). The Oxford handbook of happiness. Oxford, UK: Oxford University Press.

Eddington, N., & Shuman, R. (2004). Subjective well-being. Austin: Continuing Psychology Education.

Fakhri, F. R., & Hashemi, M. A. (2013). A Qualitative Research: Postmenopausal Women's Experiences of Abuse. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 82, 57–60.

FritzellIa, S., Gunilla, R. W., Johan, F., & Burstroma, B. (2007). From macro to micro: The health of Swedish lone mothers during changing economic and social circumstances. Social Science & Medicine, 65 (12), 2474-2488.

Lobindo-Wood, G., Haber, J. (1994). Nursing Research (1st ed.). Mosby: Philadelphia.

Lymbmirsky, S., Tkach, C., & Dimatteo, M. R. (2006). What are the differences between happiness and self-esteem? Social Indicators Research, 78, 363-404.

Maria, A., Muhammad, A., Mumtaz, A., Muhammad, S. H., Vijay, L., & Sohail, I. (2014). Relationship between Resilience and Life Satisfaction among Nomadic. International Journal of Innovation and Applied Studies, 6(3), 515-529.

 McMahon, C. A., Gibson, F. L., Allen, J. L., & Saunders, D. (2007). Psychosocial adjustment during pregnancy for older couples conceiving through assisted reproductive technology. Human Reproduction, 22(4), 1168-1174.

Nemati, S. H., Mehdipour, S., & Maralani, F. (2016). The Relationship between Life Satisfaction and Happiness: The Mediating Role of Resiliency. International Journal of Psychological Studies, 8 (3), 194–201.

Stenhagen, M., Ekström, H., Nordell, E., & Elmståhl, S. (2014). Accidental falls, health-related quality of life and life satisfaction: a prospective study of the general elderly population. Archives of gerontology and geriatrics, 58(1), 95-100.

Thimm, J. C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 373-380.

Veenhoven, R. (2002). The four qualities of life. Journal of Happiness Studies, 1(1), 1-39.

Wood, V., Wylie, M. L., & Sheafor, B. (1969). An analysis o f a short self-report measure of life satisfaction: Correlation with later judgements. Journal of Gerontology, 24, 465-469.

Yi-Frazier, J. P., Smith, R. E., Vitaliano, P. P., Yi, J. C., & Mai, S. (2010). A Person-Focused Analysis of Resilience Resources and Coping in Diabetes Patients. Stress Health, 26(1), 51-60.