اثربخشی موسیقی درما‌‌نی همراه با تن آرامی بر فشار خون و نبض سالمندان مبتلا به فشارخون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران.

3 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران.

چکیده

زمانی که اضطراب و استرس فرد از سطح معمول فراتر رود قدرت انطباقی خود را از دست داده و مشکلاتی را به همراه دارد. روش­های غیر دارویی مانند آموزش تن­آرامی و موسیقی‌درمانی می­تواند در کاهش اضطراب بیماران مؤثر باشد. بنابراین هدف این پژوهش تعیین اثربخشی موسیقی‌درمانی به همراه تن­آرامی بر کنترل فشارخون و نبض سالمندان مبتلا به بیماری فشار خون در شهر سنندج بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای 30 نفر از سالمندان مبتلا به فشار خون مراجعه کننده به بیمارستان­های شهر سنندج در سال 1395 انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دستگاه کنترل فشارخون، اندازه­گیری نبض از مچ دست، بسته آموزشی موسیقی‌درمانی و 10 روش تن­آرامی بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین پس­آزمون دو گروه در میزان فشار خون (003/0>p) و نبض (001/0>p) تفاوت معنی­داری به لحاظ آماری وجود داشت. همانطور که نتایج نشان می­دهد موسیقی‌درمانی همراه با تن آرامی در کاهش فشارخون و نبض سالمندان مؤثر بود. موسیقی‌درمانی همراه با تن آرامی در سالمندان مبتلا به فشارخون می­تواند با ایجاد آرامش عضلانی، کاهش مقاومت عروقی، کاهش فعالیت سمپاتیک و منظم شدن تنفس در بیماران منجر به کاهش فشار خون و نبض گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Music Therapy and Relaxation on Blood Pressure and Pulse in the Elderly with Hypertension

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 1
  • Mohammadnabi Salehi 2
  • Nesa Kazemi 3
چکیده [English]

When an individual's stress and anxiety exceeds the normal level, the individual loses his or her adaptive power and this causes problems. Non-pharmacological methods such as relaxation and music therapy can be effective in reducing anxiety in patients. Therefore, the aim of this study is to determine the effectiveness of relaxation and music therapy on the control of blood pressure and pulse in elderly people with hypertension, in the city of Sanandaj. The research method is semi-experimental with Pretest-Posttest Design with control group. Using a multistage cluster sampling method, 30 elderly people suffering from hypertension referred to hospitals in Sanandaj city in 2016 were selected and randomly divided into experimental and control groups. The tools used in this study are blood pressure control device, pulse measurement from the wrist, a music therapy training package, and 10 relaxation methods. The results of covariance analysis showed a significant statistical difference between the posttest of the two groups in the level of blood pressure (p <0.003) and pulse (p <0.001). As the results show, relaxation and music therapy are effective in reducing the blood pressure and pulse in the elderly. Relaxation and music therapy can reduce blood pressure and pulse in the elderly with hypertension, by inducing muscle relaxation, reducing vascular resistance, reducing sympathetic activity, and managing respiration in patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music Therapy
  • relaxation
  • Hypertension
  • Pulse

تیرگری، ا.، ذوالفقاری، ف.، و سهرابی، ف. (۱۳۷۵). بررسی تأثیر دارو درمانی و آموزش آرامش بخش بر فشار خون اولیه. مجله علوم پزشکی مازندران، ۱۶(۱)، 17-12.

جعفری، ه.، باقری نسامی، م.، و عبدلی نژاد، م. (۱۳۹۵). تأثیر آوای قرآن و موسیقی مذهبی بر سلامت جسم و روان: مطالعه‌ی مروری. تعالی بالینی، ۴(۲)، 14-1.

خوشخو، ف.، بخشی پور، ع.، داشی پور، ع.، و کرامتی،‌ م. (۱۳۸۹). اثر تلفیق دو روش تن­آرامی و موسیقی‌درمانی بر شاخص‌های بیوشیمیایی و فشارخون مبتلایان به دیابت نوع ۲. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، ۱۲(۳)، 28-24.

ربیعی، م.، کاظمی ملک محمودی، ش.، و کاظمی ملک محمودی، ش. (۱۳۸۶). تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب کودکان بستری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ۹(۳)، 64-59.

رفیعیان، ز.، آذربرزین، م.، و صفاری فرد، س. (۱۳۸۸). تعیین تاثیر موسیقی‌درمانی بر میزان اضطراب، درد، تهوع و علایم حیاتی بیماران تحت جراحی سزارین در بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان در سال ۱۳۸۵. فصلنامه علوم پزشکی، ۱۹(۱)،‌ 30-25.

ریاحی، م. (۱۳۸۷).مطالعه تطبیقی موقعیت و جایگاه سالمندان در جوامع گذشته و معاصر. سالمند، ۳(۱۰)، 18-7.

شریفی درآمدی، پ.، و پناه علی، ا. (۱۳۹۰). مقایسه میزان شادکامی سالمندان ساکن در منزل و سرای سالمندان. سالمند، ۶(۲۱)، 55-49.

صیدی، پ.، نادری، ف.، عسگری، پ.، احدی، ح.، و مهرابی زاده هنرمند، م. (۱۳۹۵). اثربخشی روش پسخوراند زیستی- تن­آرامی بر افسردگی، اضطراب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک. فصلنامه روانشناسی بالینی. ۸(۴)، 85-75.

ضرورتی، م.، پیشگویی، ا.، فارسی، ز.، و کرباسچی، ک. (۱۳۹۵). بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر میزان راحتی و برخی علایم حیاتی بیماران تحت همودیالیز. مجله علوم مراقبتی نظامی، ۳(۴)، 232-221.

عطادخت، ا.، نریمانی، م.، صنوبری، ل.، و بشرپور، س. (۱۳۹۴). مقایسه اثربخشی روش­های تن­آرامی عضلانی پیشرونده و موسیقی‌درمانی بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۱۳(۲)، 225-215.

علی پور، ف.، سجادی، ح.، فروزان، آ.، بیگلریان، ا.، و جلیلیان، ع. (۱۳۸۷). کیفیت زندگی سالمندان منطقه ۲ تهران. مجله سالمندی ایران، ۳(۳و۴)، 83-75.

غلامی، ع.، بشلیده، ک.، و رفیعی، ع. (۱۳۹۲). بررسی تلفیق دو روش موسیقی‌درمانی و تن آرامی بر پرخاشگری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه. مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس، ۱۱(۲)، 19-10.

کاستی، م.، و کاستی، ج. (۱۳۸۹). موسیقی‌درمانی در روانپزشکی برای بزرگسالان، نوجوانان و کودکان (ترجمه ع. زاده محمدی و غ. ملک خسروی). تهران: شباهنگ. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۹)

کریمی، س.، حسینی، ا.، و نظیری، ق. (۱۳۹۵). اثربخشی موسیقی‌درمانی گروهی بر رفتارهای آشفته سالمندان مبتلا به آلزایمر. فصلنامه افق دانش، ۲۲(۴)، 285-277.

مختاری نوری، ج.، سیرتی نیر، م.، صادقی شرمه، م.، قنبری، ز.، حاجی امینی، ز.، و طیبی، ع. (۱۳۸۸). تأثیر ماساژ بازتابی پا و آرام‌سازی بنسون بر میزان اضطراب. مجله علوم رفتاری،۳(۲)، 22-21.

ملک افضلی، ح.، برادران افتخاری، م.، حجازی، ف.، خجسته، ت.،  تبریزی، ر.، و فریدی، ط. (۱۳۸۵). بسیج جامعه برای ارتقای سلامت سالمندان در محله اکباتان تهران- سال ۱۳۸۴. حکیم، ۹(۴)، 6-1.

نجفی قزلنجه، ط.، صالح زاده، ح.، و رفیعی، ف. (۱۳۹۵). مقایسه تاثیر ماساژ سوئدی و موسیقی ترجیحی بیمار بر اضطراب مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، ۵(۱)، 43-36.

نفری، ب. (۱۳۸۱). اطلاعات جامع موسیقی. تهران: انتشارات اطلاع رسانی.

یوسفی، ح. (۱۳۷۲). اثربخشی رویکردهای غیر افسردگی برای کاهش فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون بالا. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری. دانشگاه تربیت مدرس.

Alan, J., & Panial, R. (1990). Progressive muscle relaxation: Affect on atrial compliance, distensibility, elastic modulus and pulse rate. American Heart Association. 10(90), 24-35.

Aldridge, D., Schmid, W., Kaeder, M., Schmidt, C., & Ostermann, T. (2005). Functionality or aesthetics? A pilot study of music therapy in the treatment of multiple sclerosis patients. Complementary Therapies in Medicine. 13(1), 25-33.

Alexander, R., Alan, J., & Galylord, C. (2003). Effect on cupping style and relaxation on cancer chemotherapy side effects and emotional responses. Cancer Nursing. 13(5), 308-318.

Almerud, S., & Petersson, K. (2003). Music therapy-a complementary treatment for mechanically ventilated intensive care patients. Intensive and Critical Care Nursing, 19(1), 21-30.

Aourell, M., & Skoog, M. (2005). Effect of Swedish massage on blood pressure. Complementary Therapies in Nursing and Midwifery, 11(4), 242-246.

Argstatter, H., Grapp, M., Hutter, E., Plinkert, P., & Bolay, H. (2015). The effectiveness of neuro-music therapy according to the Heidelberg model compared to a single session of educational counseling as treatment for tinnitus: A controlled trial.

Journal of Psychosomatic Research, 78(3), 285-292.

Belchek, O.M., & Mc cloveski, J.C. (1989). Nursing intervention Philadelphia: W.B. Saunders company, 2(3), 803-809.

Berbel, P., Moix, J., & Quintana, S. (2007). Music versus diazepam to reduce preoperative anxiety: a randomized controlled clinical trial. Revista Española de Anestesiología y Reanimación, 54(6), 355-358.

Bradt, J., & Dileo, C. (2009). Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 15(2), 65-77.

Chan, M.F. (2007). Effects of music on patients undergoing a C-clamp procedure after percutaneous coronary interventions: A randomized controlled trial. The Journal of Acute and Critical Care , 36(1), 431-439.

Conrad, A., & Roth, T.W. (2007). Muscle relaxation therapy for anxiety disorders: It works but how?. Journal Anxiety Disorders, 21(3), 243-264.

Cotton, S., Larkin, E., Hoopes, A., Cromer, B.A., & Rosenthal, S.L. (2005). The impact of adolescent spirituality on depressive symptoms and health risk behaviors. Journal of adolescent health, 36(6), 520-540.

Daty, N., Alexander, H., & Robert, F. (2005). Trial of stress reduction for hypertension in older Americans. American Heart Association. 26(10),135-152.

Davison, R., Chensney, M., William, D., & Shapiro, A. (2005). Relaxation therapy: design effects and treatment effects. Annals of Behavioral Medicine, 13(47), 135-142.

Gift, A., Robert, D., & Spielborger, C. (2001). Relaxation to reduce anxiety in COPD patients. Nursing Research, 41(4), 242-250.

Gutierrez, E., & Camarena, V. (2015). Music Therapy in Generalized Anxiety Disorder. The Arts in Psychotherapy , 44(8), 19-24.

Henry, I. (1995). Music therapy: A nursing intervention for the control of pain and anxiety in the intensive care unit. Dimention of critical care nursing, 14(6), 295-304.

Ignatviciuce, D., & Workman, M.L. (2012). Medical-Surgical Nursing (7th Ed.). Elsevier sunders, Imprint:Saunders.

Ingersoll, B., & Silverman, A. (1978). Cooperative group psychotherapy for the aged. Gerontologist, 18(2), 201-206.

Kim, Y.K., Kim, S.M., & Myoung, H. (2011). Musical intervention reduces patients' anxiety in surgical extraction of an impacted mandibular third molar. Journal of Oral Maxillofacial Surgery, 69(4), 1036-1045.

Limsanon, T., & Kalayasiri, R. (2015). Preliminary Effects of Progressive Muscle Relaxation on Cigarette Craving and Withdrawal Symptoms in Experienced Smokers in Acute Cigarette Abstinence: A Randomized Controlled Trial. Behavior Therapy, 46(2), 166-176.

Moreno, M. (2002). Music therapy: An integrated approach. the arts in psychotherapy, 12(1), 12-33

Morie, R. (1995). Progressive relaxation training in cardiac surgery: effect on psychological variable. Nursing Research, 33(5), 283-294.

Nichel, C., Kettle, C.H., Muehlbacher, M., Lahmann, C., Tritt, K., & Fartacek, R. (2005). Effect of progressive muscle relaxation in adolescent female bronchial asthma patients: A randomized, double-blind, controlled study. Journal of Psychosomatic Research, 59(6), 393-398.

Nilsson, U. (2009). Soothing music can increase oxytocin levels during bed rest after open-heart surgery: a randomized control trial. Journal of Clinical Nursing, 18(15), 2153-2161.

Palles, C., Orem – Johnson D., & Travis, F. (2002). The effect of transcendental meditation technique and progressive muscle relaxation on stress reactivity, psychological parameters and mental health in adult’s people. International Journal of Neuroscience, 25(23), 46-59.

Thaut, M.H., Gardiner, J.C., Holmberg, D., Horwitz, J., Kent, L., & Andrews, G. (2009). Neurologic music therapy improve sexecutive function and emotional adjustment in traumatic brain injury rehabilitation. Annals of the New York Academy of Sciences, 11(69), 406-416.

Updike, p . (1990). Music results for icu patiants. Dimensions of critical care nursing, 1(2), 39-45.

White, J.M. (1999). Effects of relaxing music on cardic outonomic balance and anxiety after acute myocardial infarction. American journal of critical care, 8(4), 220-230.

Williams, L., & Hopper, P. (1999). Understanding Medical-Surgical Nursing, Philadelphia, A. Davis Company, 2(1), 292- 310.

Winter, M.J., Paskin,S., & Baken,T. (1994). Music reduces stress and anxiety of patient in the surginal holding area. Journal of Post Anesthesia, 9(6), 340-343.

Yung, P., French, P., & Leung, B. (2001). Relaxation training as complementary therapy for mild hypertension control and the implications of evidence-based medicine. Complementary Therapies in Nursing and Midwifery, 7(2), 59-65.

Zhou, K., Li, X., Li, J., Liu, M., Dang, S.H., Wang, D., & Xin, X. (2015). A clinical randomized controlled trial of music therapy and progressive muscle relaxation training in female breast cancer patients after radical mastectomy: Results on depression, anxiety and length of hospital stay. European Journal of Oncology Nursing, 19(1), 54-59.