مقایسه کارکردهای اجرایی در زنان سالمند چاق و عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چاقی یک اختلال مزمن ناهمگن است که علل زیادی دارد، هر چند که مبنای اساسی عدم تعادل بین انرژی دریافتی و انرژی مصرفی است. اثرات چاقی بر روی طیف گسترده­ای از مشکلات بین­فردی، مشکلات روانی، خودکشی، عملکرد تحصیلی، و اختلالات روانی نمایان می‌شود. هدف از اجرای این پژوهش مقایسه تغییر آمایه و توجه پیوسته در زنان سالمند چاق و عادی است. روش این تحقیق با توجه به مقایسه کارکردهای اجرایی در دو گروه، علی مقایسه­ای از نوع مورد شاهدی می‌باشد. نمونه تحقیق 100 نفر از زنان چاق و با وزن نرمال بودند که به شیوه نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل نرم­افزارهای دسته­بندی کارت‌های ویسکانسین، و توجه پیوسته بود. پس از اتمام جلسات آزمون، نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین زنان چاق و عادی سالمند از نظر تغییر آمایه، توجه پیوسته، تفاوت معنی­داری وجود دارد. به این معنی که افراد چاق بیشتر دچار نقص کارکردهای اجرایی می‌شوند و حافظه فعال ضعیف­تری دارند. اجرای برنامه‌های پیشگیری از چاقی و ترویج سبک زندگی‌هایی که پیشگیری کننده از چاقی است می‌تواند یک عامل محافظتی در برابر اختلالات ناشی از چاقی به ویژه در سالمندان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Executive Functioning in Obese and Normal Weight Elderly Women

نویسنده [English]

  • Masomeh Besharatipoor
چکیده [English]

Obesity is a heterogeneous chronic disorder that has many causes, although the basic cause is the imbalance between intake energy and energy consumption. The effects of obesity appear on a wide range of issues including interpersonal problems, mental disorders, suicide, and academic performance. The purpose of this study is to compare set-shifting and sustained attention in obese and normal weight elderly women. The method of this study, based on comparison of executive functioning in two groups, is causal-comparative and case-control type. Research sample consists of 100 obese and normal weight elderly women who were selected through targeted sampling method. The tools used in this study included Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and Continuous Performance Test (CPT) of sustained attention. After the completion of the test sessions, the results of multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference between obese and normal weight women in terms of set-shifting and sustained attention. This means that obese elderly are more likely to suffer from executive functional impairment and weaker active memory. Implementing obesity prevention programs and promoting healthy lifestyles that prevent obesity can be a protective factor against such disorders, especially among the elderly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functioning
  • obesity
  • elderly

شهابی، ز. (1392). بررسی مقایسه‌ای کارکردهای اجرایی مغز دانشآموزان دبستانی و تعیین رابطه کارکردهای اجرایی با حیطه‌هایی از آسیب‌های روانی (اختلال افسردگی، اختلال کمتوجهی بیشفعالی، اختلال یادگیری، اختلال سلوک، اختلال وسواس-بی‌اختیاری) در دو جنس (پایان‌نامه دکتری چاپ نشده). دانشگاه الزهرا، تهران.

فیروزی، س. (1389). رابطه کارکردهای اجرایی استدلال، سازماندهی- برنامه‌ریزی و حافظه کاری با میزان اضطراب امتحان دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

فیروزی. س.، ابراهیمی قوام، ص.، و درتاج. ف. (1390). مقایسه کارکردهای اجرایی بر پایه اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12(1)، 85-76.

خداپناه، م.، مرادی، ع .، وثوق، س.، و خداپناه، م. (1389). عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردها‌ی اجرایی. مجله‌ی روانشناسی بالینی، 2(17)، 58-51.

عبیدی زادگان. ا.، مرادی، ع.، و فزنام، ر. (1387). بررسی کارکردهای اجرایی در بیماران تحت درمان با متادون. فصلنامه‌ی تازه­های علم شناختی، 3، 81-75.

مظلوم­زاده، س.، موسوی­ویری، ا.، و دین­محمدی، ح. (1385). اپیدمیولوژی اضافه وزن و چاقی در استان زنجان. مجله علمی‌ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 14(56)، 65-57.

موسوی. ص. (1393). بررسی کارکردهای اجرایی، عاطفه مثبت و منفی و اضطراب صفت و حالت در زنان چاق و عادی (پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.

مولایی. م.، حاتمی. ج.، و رستمی. ر. (1393). بررسی و مقایسه کارکردهای اجرایی دربیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی-جبری با افراد سالم. فصلنامه تازه­های علوم شناختی، 16(3)، 71-61.

نادری، ن. (1375). بررسی پردازش اطلاعات و برخی از عملکردهای نوروپسیکولوژی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری و عملی (پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). انستیتو روان پزشکی، تهران.

هادیان فرد، ح.، نجاریان، ب.، شکرکن، ح.، مهرابی زاده هنرمند، م. (1379). تهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته. مجله روانشناسی، 4(4)، 404-388.

 

Aslan, A. K., Starr, J. M., Pattie, A., & Deary, I. (2015). Cognitive consequences of overweight and obesity in the ninth decade of life? Age Ageing, 44(1), 59-65.

 Alosco, M. L., Spitznagel, M. B., Raz, N., Cohen, R., Sweet, L. H., Colbert, L. H., … Gunstad, J. (2012). Obesity Interacts with Cerebral Hypoperfusion to Exacerbate Cognitive Impairment in Older Adults with Heart Failure. Cerebrovascular Diseases Extra, 2(1), 88–98.

Benito-León J., Mitchell A. J., Hernández-Gallego J., & Bermejo-Pareja, F. (2013). Obesity and impaired cognitive functioning in the elderly: a population-based cross-sectional study (NEDICES). European Journal of Neurology, 20(6), 877–899.

Bhurosy, T., & Jeewon, R. (2014). Overweight and Obesity Epidemic in Developing Countries: A Problem with Diet, Physical Activity, or Socioeconomic Status? The Scientific World Journal. doi:10.1155/2014/964236

Cserjesi. R., Luminet. O., Molnar. D., & Lenard. L. (2007). Is there any relationship between obesity and mental flexibility in children? Appetite, 49, 675–678.

Cserjesi. R., Luminet. O., Molnar. D., & Lenard, L. (2009). Altered executive function in obesity. Exploration of the role of affective states on cognitive abilities. Appetite, 52, 535–539.

Dahl Aslan, A. K., Starr, J. M., Pattie, A., & Deary, I. (2015).Cognitive consequences of overweight and obesity in the ninth decade of life? Age and Ageing, 44(1), 59–65.

Dahl, A. K., & Hassing, L. B. (2013). Obesity and cognitive aging. Epidemiologic Reviews, 35, 22-32.

Davis, C. L., Tomporowski, P. D., Boyle, C. A., Waller, J. L., Miller, P. H., & Naglieri, J. A., (2007). Effects of aerobic exercise on overweight children's cognitive functioning: a randomized control trial. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78, 510–519.

De Hollander, E. L., Van Zutphen, M., Bogers, R. P., Bemelmans, W. J., & De Groot, L. C. (2012). The Impact of body mass index in old age on cause-specific mortality. The Journal of Nutrition Health and Aging, 16(1), 100-106.

Elias, M. F., Elias, P. K., Sullivan, L. M., Wolf, P. A., & D'Agostino, R. B. (2003). Lower cognitive function in the presence of obesity and hypertension: the Framingham heart study. International journal of obesity and related metabolic disorders, 27, 260–268.

Epstein, L. H., Leddy, J. J., Temple, J. L., & Faith, M. S. (2012). Usual Energy Intake Mediates the Relationship between Food Reinforcement and BMI. Psychological Bulletin, 20(9), 1815–1819

.Fitzpatrick, S., Gilbert, S., & Serpell, L. (2013). Systematic review: are overweight and obese individuals impaired on behavioral tasks of executive functioning? Neuropsychology Review, 23(2), 138–156.

Flicker, L., McCaul, K. A., Hankey, G. J., Jamrozik, K., Brown, W. J., Byles, J. E., & Almeida, O. P. (2010). Body mass index and survival in men and women aged 70 to 75. Journal of the American Geriatrics Society, 58(2), 234-241.

 Francis, H., & Stevenson, R. (2013). The longer-term impacts of Western diet on human cognition and the brain. Appetite, 63, 119–128.

Galani, C., & Schneider, H. (2007). Prevention and treatment of obesity with lifestyle interventions: review and meta-analysis. International Journal of Public Health, 52(6), 348-359.

Gazdzinski, S., Kornak, J., Weiner, M. W., & Meyerhoff, D. J. (2008). Body mass index and magnetic resonance markers of brain integrity in adults. Annals of Neurology, 63(5), 652–657.

Gunstad, J., Paul, R. H., Cohen, R. A., Tate, D. F., Spitznagel, M. B., & Gordon, E. (2007). Elevated body mass index is associated with executive dysfunction in otherwise healthy adults. Comprehensive Psychiatry, 48(1), 57–61.

Gunstad, J., Paul, R., Cohen, R., Tate, D., Spitznagel, M., & Grieve, S. (2008). Relationship between body mass index in brain volume in healthy adults. International Journal of Neuroscience, 118, 1582-1593.

Gunstad, J., Lhotsky, A., Wendell, C. R., Ferrucci, L., & Zonderman, A. B. (2010). Longitudinal examination of obesity and cognitive function: results from the Baltimore longitudinal study of aging. Neuroepidemiology, 34(4), 222–229.

Gustafson, D., Lissner, L., Bengtsson, C., Björkelund, C., & Skoog, I. (2004). A 24-year follow-up of body mass index and cerebral atrophy. Neurology, 63(10), 1876-1881.

Heaton, R. K.., Chelune, G. J., Talley, J. L., Kay, G. G., & Curtiss, G. (1993). Wisconsin Card Sorting Test manual: Revised and expanded. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Hertzum, M., Horn, B., & Aaek, K. (2010). How Age affects pointing with mouse and touchpad: A comparison of young, adult and elderly users. International Journal of Human-Computer Interaction, 26, 703–737.

Hurt, R. T., Kulisek, C., Buchanan, L. A., & McClave, S. A. (2010). The Obesity Epidemic: Challenges, Health Initiatives, and Implications for Gastroenterologists. Gastroenterology & Hepatology, 6(12), 780–792.

Kirk-Sanchez, N. J., & McGough, E. L. (2014). Physical exercise and cognitive performance in the elderly: current perspectives. Clinical Interventions in Aging, 9, 51–62.

Kuo, H. K., Jones, R. N., Milberg, W. P., Tennsted, T. S., Talbot, L., Morris, J. N., & Lipsitz, L. A. (2006). Cognitive function in normal-weight, overweight, and obese older adults: an analysis of the Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly cohort. Journal of the American Geriatrics Society, 54, 97–103.

Liang, J., Matheson, B., Kaye, W., & Boutelle, K. (2014). Neurocognitive correlates of obesity and obesity-related behaviors in children and adolescents. International Journal of Obesity, 38(4), 494–506.

Lezak, M. D. (1995). Neuropsychological assessment. New York: Oxford university press.

Maayan, L., Hoogendoorn, C., Sweat, V., & Convit, A. (2011). Disinhibited eating in obese adolescents is associated with orbitofrontal volume reductions and executive dysfunction. Obesity, 19, 1382–1387.

Michaelides, M., Thanos, P. K., Volkow, N. D., & Wang, G. J. (2012). Dopamine-related frontostriatal abnormalities in obesity and binge-eating disorder: emerging evidence for developmental psychopathology. International Review of Psychiatry, 24, 211–218.

Miller, A. L., Jong, H., & Lumeng, J. C. (2015). Obesity-Associated Biomarkers and Executive Function in Children. Pediatric Research, 77(1), 143–147.

Miyake, A., & Friedman, NP. (2000). The Unity and diversity of executive function and their contribution to complex frontal lobe tasks. Cognitive Psychology, 41, 49-100.

Moges, B., Amare, B., Fantahun, B., & Kassu, A. (2014). High prevalence of overweight, obesity, and hypertension with increased risk to cardiovascular disorders among adults in northwest Ethiopia: a cross sectional study. BMC Cardiovascular Disorders, 14, 155-164.

Mueller, K., Sacher, J., Arelin, K., Holiga, S., Kratzsch, J., Villringer, A., & Schroeter, M. L. (2012). Overweight and obesity are associated with neuronal injury in the human cerebellum and hippocampus in young adults: a combined MRI, serum marker and gene expression study. Translational Psychiatry, 4, 121-134.

Nederkoorn, C., Houben, K., Hofmann, W., Roefs, A., & Jansen, A. (2010). Control yourself or just eat what you like? Weight gain over a year is predicted by an interactive effect of response inhibition and implicit preference for snack foods. Health Psychology, 29, 389-393.

Pannacciulli, N., Del Parigi, A., Chen, K., Le, D. S., Reiman, E. M., & Tataranni, P.A. (2006). Brain abnormalities in human obesity: a voxel-based morphometric study. Neuro Image, 31(4), 1419–25.

Pauli-Pott, U., Albayrak, Ö., Hebebrand, J., & Pott, W. (2010). Association between inhibitory control capacity and body weight in overweight and obese children and adolescents: dependence on age and inhibitory control component. Child Neuropsychology, 16, 592–603.

Prickett C., Brennan L., & Stolwyk, R. (2015). Examining the relationship between obesity and cognitive function: a systematic literature review. Obesity Research and Clinical Practice, 9(2), 93–113.

 Rajabi S., Pakize A. & Mousavi S. (2014). Association between Obesity and Affects Status, State/Trait Anxiety in Iranian Women. Journal of Biomedical Science, 4(5), 404-408.

Raji, C. A., Ho, A. J., Parikshak, N., Becker, J. T., Lopez, O. L., Kuller, L. H., & Thompson, P. M. (2010). Brain Structure and Obesity. Human Brain Mapping, 31(3), 353–364.

 Ren, J., Wu, Y. D., Chan, J. S. Y., & Yan, J. H. (2013). Cognitive aging affects motor performance and learning. Geriatrics & Gerontology International, 13, 19–27

Riggs. N. R., Huh, J., Chou. C. P., Spruijt-Metz, D & Pentz, M. A. (2012). Executive function and latent classes of childhood obesity risk. Journal of Behavioral Medicine, 35(6), 642–650.

Rosvold, H. E., Mirsky, A. F., Sarason, I. Bransome, E. D. & Beck, L. H. (1956). A continuous performance test of brain damage. Journal of Consulting Psychology, 20, 343-350

Sabia, S., Kivimaki, M., Shipley, M. J., Marmot, M. G., & Singh-Manoux, A. (2009). Body mass index over the adult life course and cognition in late midlife: the Whitehall II Cohort study. American Journal of Clinical Nutrition, 89(2), 601–607.

Smith, E., Hay P., Campbell L., & Trollor, J. N. (2011). A review of the association between obesity and cognitive function across the lifespan: implications for novel approaches to prevention and treatment. Obesity Reviews, 12(9), 740–755.

Solís-Ortiz, S., Gutiérrez-Muñoz, M., Morado-Crespo, L., Trejo-Bahena, S. A., & Kala, L. (2016). Executive Functions Correlated with Body Mass Index in Overweight Middle-Aged Women. Psychology, 7, 410-417.

Spreen, O., & Strauss, E. (1991). A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary. New York: Oxford University Press.

Taki, Y., Kinomura, S., Sato, K., Inoue, K., Goto, R., Okada, K., Uchida, S., Kawashima, R., & Fukuda, H. (2008).Relationship between body mass index and gray matter volume in 1,428 healthy individuals. Obesity, 16(1), 119–124.

 Verdejo-García, A., Pérez-Expósito, M., Schmidt-Río-Valle, J., Fernández-Serrano, M. J., Cruz, F., Pérez-García, M., … Campoy, C. (2010). Selective alterations within executive functions in adolescents with excess weight. Obesity, 18, 1572-1578.

Volkow, N. D., Wang, G.-J., Telang, F., Fowler, J. S., Goldstein, R. Z., Alia-Klein, N., … Pradhan, K. (2009). Inverse Association Between BMI and Prefrontal Metabolic Activity in Healthy Adults. Obesity (Silver Spring, Md.), 17(1), 60–65. http://doi.org/10.1038/oby.2008.469

Walker, N., Philbin, D. A., & Fisk, A. D. (1997). Age-related differences in movement control: Adjusting submovement structure to optimize performance. Journal of Gerontology: Psychological Science, 52, 40–52.

Walther, K.., Birdsill, A. C., Glisky, E. L., & Ryan, L. (2010). Structural brain differences and cognitive functioning related to body mass index in older females. Human Brain Mapping, 31(7), 1052–1064.

Yoon, D. H., Choi, S. H., Yu, J. H., Ha, J. H., Ryu, S. H., & Park, D. H. (2012). The relationship between visceral adiposity and cognitive performance in older adults. Age and Ageing, 41(4), 456–461.

Zelazo, P. D., Carlson, S. M. & Kesek, A. (2008). Development of executive function in childhood. In C. A. Nelson and M. Luciana. Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience (2nd eds.), pp553–574. MIT Press, Cambridge, MA.

Singh-Manoux, A., Czernichow, S., Elbaz, A., Dugravot, A., Sabia, S., Hagger-Johnson, G., … Kivimäki, M. (2012). Obesity Phenotypes in Midlife and Cognition in Early Old Age: TheWhitehall II Cohort Study. Neurology, 79, 755-762.

Thorpe, R. J., & Ferraro, K. F. (2004). Aging, obesity, and mortality: misplaced concern about obese older people? Research on aging, 26(1), 108–129.

Young, J. W., Light, G. A., Marston, H. M., Sharp, R., & Geyer, M. A. (2009). The 5-Choice Continuous Performance Test: Evidence for a Translational Test of Vigilance for Mice. PLOS ONE, 4(1), 4227.