کلیدواژه‌ها = ذهن‌آگاهی
تحمل پریشانی در سالمندان: نقش اجتناب تجربی، نشخوار فکری و ذهن‌آگاهی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 12-1

10.22126/jap.2021.6108.1498

فریبرز صدیقی ارفعی؛ علیرضا رشیدی؛ ریحانه تابش


نقش میانجی نارسایی شناختی در ارتباط بین ذهن‌آگاهی و صمیمیت زناشویی سالمندان

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 251-261

10.22126/jap.2019.4809.1375

رضا قاسمی جوبنه؛ سید ولی اله موسوی؛ مریم السادات حسینی صدیق


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-38

عزت اله قدم پور؛ سیروس مرادی زاده؛ محمد شاه کرمی