رابطه ذهن‌آگاهی و توانایی تحمل ابهام با اضطراب مرگ و کیفیت خواب سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22126/jap.2023.8258.1649

چکیده

پژوهش در حوزه سالمندان که سال‌های آینده، قشر غالب جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و شناسایی ابعاد مختلف مسائل و مشکلات آنان در جهت انجام مداخلات کارآمدتر اهمیتی ویژه دارد. از آن جهت که سالمندان مرگ خویش را نزدیک می‌بینند، اضطراب مرگ و مبهم بودن آن می‌تواند به صورت ناهشیار بر جنبه‌های مختلف زندگی آنها از جمله کیفیت خواب‌شان اثر بگذارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش‎‌بینی اضطراب مرگ و کیفیت خواب سالمندان بر اساس ذهن‌آگاهی و توانایی تحمل ابهام انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای 65 سال خانه‌های سالمندان شهر تهران (در حدود 1120 نفر) در سال 1401 بود که از بین آنها 200 نفر از مراکز آسمان نیاوران (منطقه 1) و کهریزک (منطقه 20) به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های پنج عاملی ذهن‌آگاهی بائر و همکاران، تحمل ابهام مک‌لین، اضطراب مرگ کالت-لستر و کیفیت خواب پیترزبورگ استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند راهه انجام شد. یافته‌ها نشان دادند که ذهن‌آگاهی و توانایی تحمل ابهام قادر به پیش بینی اضطراب مرگ و کیفیت خواب در سالمندان بودند (05/0P<). ذهن‌آگاهی با کیفیت خواب و با اضطراب مرگ رابطه منفی معنادار دارد. همچنین بین توانایی تحمل ابهام با اضطراب مرگ و کیفیت خواب رابطه منفی معنادار وجود دارد (05/0P<). بر اساس نتایج پژوهش، تلاش برای افزایش ذهن‌آگاهی و توانایی مقاله با ابهام به عنوان یک روش مداخله‌ای مرتبط با سلامت روان با هدف کاهش اضطراب مرگ و افزایش کیفیت خواب سالمندان پیشنهاد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Mindfulness and Tolerance of Ambiguity with Death Anxiety and Improving Sleep Quality in the Elderly

نویسندگان [English]

  • Mahsa Zolfaghari 1
  • Sareh Zamani 2
1 Dept. of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Dept. of Psychology, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Conducting research in the field of the elderly, who will form the majority of the population of Iran in the coming years, and identifying the various dimensions of their problems and difficulties in order to perform more efficient interventions, are of particular importance. Due to the fact that the elderly considers their death close, the anxiety of death and its vagueness may unconsciously affect various aspects of their life, including the quality of their sleep. Therefore, the current research aims to predict death anxiety and sleep quality of the elderly based on the mindfulness and tolerance of ambiguity. This was a descriptive study, of correlational type. The statistical population included all people over 65 years of age living in the nursing homes of Tehran, Iran in 2022 (around 1120 people), among whom 200 people from Asman Niavaran (area 1) and Kahrizak (area 20) centers were selected using convenience sampling method. In order to collect data, Bauer et al.’s five-factor mindfulness, McLean’s tolerance of ambiguity, Cult-Lester’s death anxiety and Petersburg’s sleep quality questionnaires were used. Data was analyzed using Pearson’s correlation coefficient and multivariate regression analysis. The findings illustrated that mindfulness and tolerance of ambiguity were able to predict death anxiety and sleep quality in the elderly (P<0.05). Mindfulness was correlated to sleep quality and death anxiety. Besides, there was a significant negative relationship between tolerance of ambiguity with death anxiety and sleep quality. Based on the findings of the current study, trying to increase the mindfulness and tolerance of ambiguity as an intervention related to mental health is recommended to reduce death anxiety and increase the sleep quality of the elderly.
References
Apouey, B. H. (2018). Preparation for old age in France: The roles of preferences and expectations. The Journal of the Economics of Ageing, 12, 15-23. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2017.11.003  
Baharvandi, B., Kazemianmoghadam, K., & Haroon Rashidi, H. (2020). The Effectiveness of compassion-focused therapy on ambiguity tolerance and death anxiety in the elderly. Aging Psychology6(1), 13-26. https://jap.razi.ac.ir/article_1446.html?lang=en [Persian]
Barghi Irani, Z., Aliakbari, M., & Bagian Kulehmarz, M. J. (2015). The Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on sleep and memory state in the elderly. Aging Psychology1(1), 19-30. https://jap.razi.ac.ir/article_286.html?lang=en [Persian]
Beh-Pajooh, A., & Solimani, S. (2017). The relationship between quality of sleep and the quality of life of the elderly in three districts of Tehran. Aging Psychology3(2), 107-114. https://jap.razi.ac.ir/article_747.html?lang=en [Persian]
Belmi, P., & Peffer, J. (2016). Power and death: Mortality salience increases power seeking while feeling powerful reduces death anxiety. Journal of Applied Psychology, 101(5), 702–720. https://doi.org/10.1037/apl0000076
Dorri, S., Hakimi, H., Rafii, F., Ashghali Farahani, M., & Mohammadi, H. (2019). Concept of active aging in diabetics: A qualitative article. Journal of Hayat, 25(3), 325-341. http://hayat.tums.ac.ir/article-1-3133-fa.html [Persian]
Fadayevatan, R., Bahrami, M., Mohamadzadeh, M., & Borhaninejad, V. (2020). Relationship of sleep quality with mental health and blood sugar control in elderly people with diabetes mellitus. Iranian Journal of Ageing, 14(4), 380-391. https://doi.org/10.32598/sija.13.10.120 [Persian]
Fernandez, L. A., Smith-Plaza, A. M., Barrea-Castillo, M., Prado-Suarez, J. P., Lopez-Garica, E., Rodriguez-Artalejo, F., & Alberto, L. (2021). Sleep patterns and physical function in older adults attending primary health care. Family practice, 38(2), 147-153. https://doi.org/10.1093/fampra/cmaa085 [Persian]
Gholmi, M., hafezi, F., Askari, P., & Naderi, F. (2016). The Comparison between the effectiveness of mindfulness and spiritual/religious coping skills on death anxiety and blood pressure of the elderly patients with hypertension. Aging Psychology2(2), 143-151. https://jap.razi.ac.ir/article_580.html?lang=en [Persian]
Ghadampour, E., moradizadeh, S., & Shahkarami, M. (2018). The Effectiveness of mindfulness training on increasing happiness and improving quality of life in elderly. Aging Psychology4(1), 27-38. https://jap.razi.ac.ir/article_900.html?lang=en [Persian]
Hajatnia, B., Tajeri, B., & Haji Alizadeh, K. (2021). The effectiveness of spiritual therapy on the quality of sleep, resilience, and death anxiety of the elderly, Journal of Preventive Medicine, 8(2), 17-26. http://dx.doi.org/10.52547/jpm.8.2.26 [Persian]
Hokett, E., Arunmozhi, A., Campbell, J., Verhaeghen, P., & Duarte, A. (2021). A systematic review and meta-analysis of individual differences in naturalistic sleep quality and episodic memory performance in young and older adults. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 127, 675-688. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.05.010
Hoshi, N., Kjodabakhshi Kolaei, A., & Falsafinejad, M. (2020). The Effectiveness of mindfulness-based group counseling on sleep quality and rumination in older people. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling; 2(2), 35-51. http://dx.doi.org/10.52547/jarcp.2.1.35 [Persian]
Khalvati, M., Babakhanian, M., Khalvati, M., Nafei, A., Khalvati, M., & Ghafuri, R. (2021). Death anxiety in the elderly in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis. Iranian Journal of Ageing, 16 (2), 152-171. http://dx.doi.org/10.32598/sija.16.2.862.2 [Persian]
Koerner, N., Mejia, T., & Kusec, A. (2017). What’s in a name? Intolerance of uncertainty, other uncertainty-relevant constructs, and their differential relations to worry and generalized anxiety disorder. Cognitive Behavior Therapy, 46(2), 141-161. http://dx.doi.org/10.1080/16506073.2016.1211172
Kwon, Ch. Y., Chung, S. Y., & Kim, J. W. (2021). Mindfulness meditation program for the elderly in Korea: A preliminary review for planning the program. Ntegrative Medicine Research; 10(1) 100451. https://doi.org/10.1016%2Fj.imr.2020.100451
Khodabakhsh Pirkalani, R., Ramezan Saatchi, L., & Maleki Majd, M. (2018). The Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on depression, death anxiety and life expectancy in elderly women. Journal of Gerontology (JOGE) joge 3(3), 11-20. http://dx.doi.org/10.29252/joge.3.2.11 [Persian]
Liqing, L., & Luyao, Y. (2022). The Influence of pension mode on the mental health of older adults’ evidence from older adults in china, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1), 119. https://doi.org/10.3390/ijerph19010119
Majidi, A., & Moradi, O. (2018). Effect of teaching the components of spiritual intelligence on death anxiety in the elderly. Iranian Journal of Ageing, 13(1), 110-123. http://dx.doi.org/10.21859/sija.13.1.110 [Persian]
Mikaeili, N., Ahmadi, S., Habibi, Y., Fallahi, V., Moradi, A., & Hashemi, J. (2018). Role of dead anxiety and anxiety sensitivity in prediction of tolerance of ambiguity in patients with lung cancer. Nursing and Midwifery Journal. 16(8), 612-621. http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3475-fa.html [Persian]
Motamedi, A., Mostafapour, V., & Farokhi, H. (2018). The Effectiveness of hope group therapy on enhancement of happiness and quality of life in elderly women in tasouj. Aging Psychology3(4), 243-252. https://jap.razi.ac.ir/article_832.html?lang=en.
Mollahadi, M., & Salaree, M. M. (2020). The effect of conscript general training on sleep quality of soldiers, Military Caring Sciences Journal. 7 (1), 8-16. http://dx.doi.org/10.29252/mcs.7.1.8 [Persian]
Ohayon, M., Wickwire, E. M., Hirshkowitz, M., Albert, S. M., Avidan, A., Daly, F. J., Dauvilliers, Y., & Vitiello, M. V. (2017). National sleep foundation's sleep quality recommendations: First report. Journal of the National Sleep Foundation, Sleep Health, 3(1), 6-19. https://doi.org/10.1016/j.sleh.2016.11.006
Peng, L. (2021). A Correlative study on epistemic modal use and tolerance of ambiguity: Based on functionalist theories in second language acquisition. International Journal of Language and Linguistics, 9(4), 169-179. doi=10.11648/j.ijll.20210904.15
Poorsharifi, H., & Farahmand Sabet, M. (2015). The relationship between social support and sleep quality with general health in residing nursing house elderly. Aging Psychology1(1), 31-39. https://jap.razi.ac.ir/article_287.html?lang=en [Persian]
Rachel, E., Menzies, R., E., Zuccala, M., Sharpe, L., & Nimrod, I. D. (2018). The effects of psychosocial interventions on death anxiety: A meta-analysis and systematic review of randomised controlled trials. Journal of Anxiety Disorders, 59 64-73. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2018.09.004
Samadifard, H., & Narimani, M. (2017). Prediction of death anxiety of elderly based on mindfulness and irrational Beliefs. Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN), 5(3), 15-21. http://ijpn.ir/article-1-945-fa.html [Persian]
Salmani, M., & Zoghi, L. (2022). The Relationship between loneliness, spiritual intelligence and general health with death anxiety in the elderly: The Mediating Role of Mindfulness. Aging Psychology8(1), 55-69. https://jap.razi.ac.ir/article_2141.html?lang=en [Persian]
Sedighi Arfaee, F., & Namaki Bidgoli, Z. (2016). Examining the relationship of mindfulness to resilience in university students. Journal of Fundamentals of Mental Health18 (Special Issue), 627-632. https://doi.org/10.22038/jfmh.2016.8096 [Persian]
Tavakoli, G., Rezai Dehnavi, S., & Montajabian, Z. (2021). The Effectiveness of positive psychotherapy on the vitality in the elderly. Aging Psychology6(4), 299-308. https://jap.razi.ac.ir/article_1577.html?lang=en [Persian]
Trabelsi, KH., Ammar, A., Masmoudi, L., Boukhris, O., Chtourou, H., Bouaziz, B., Brach, M., Bentlage, E., How, D., Ahmed, M., Mueller, P., Mueller, N., Hsouna, H., Elghoul, Y., Romdhani, M., Hammouda, O., Paineiras-Domingos, L. L., Braakman-Jansen, L, M., Wrede, CH., & Bastoni, S. (2021). Sleep quality and physical activity as predictors of mental wellbeing variance in older adults during COVID-19 Lockdown: ECLB COVID-19 International Online Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 4329. https://doi.org/10.3390/ijerph18084329
Valizadeh, H., & Ahmadi, V. (2021), Effectiveness of mindfulness-based therapy on sleep quality and death anxiety in the elderly with hypertension. Caspian Journal of Health and Aging (cjhaa). 6(2), 71-84, http://dx.doi.org/10.22088/cjhaa.6.2.7 [Persian]
Yaremchuk, K. (2018). Sleep disorders in the elderly. Clinical Geriatric Medicine, 34(2), 205-216. https://doi.org/10.1016/j.cger.2018.01.008
Zarani, F., Farmani, F., & Safavi, S. (2019). Explanation of relationship between cultures and psychopathology with emphasis on sleep disorders. Rooyesh, 8(3), 1-10. http://frooyesh.ir/article-1-816-fa.html [Persian]  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • tolerance of ambiguity
  • death anxiety
  • sleep quality
منابع
ارشدی، س. (1397). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان 70-60 سال شهر شیراز. (پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
برقی ایرانی، ز.، علی اکبری دهکردی، م.، و بگیان کوله مرز، م. (1394). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر وضعیت حافظه و خواب سالمندان، مجله روان‌شناسی پیری، 1(1)، 19-30.
بهاروندی، ب.، کاظمیان‌مقدم، ک.، و هارون‌رشیدی، ه. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر توانایی تحمل ابهام و اضطراب مرگ سالمندان. مجله روان شناسی پیری، 6(1)، 13-26.
به پژوه، ا.، و سلیمانی، س. (1396). رابطه کیفیت خواب با کیفیت زندگی افراد سالمند در سه ناحیه شهر تهران، مجله روان شناسی پیری، 3(2)، 114-107.
پورشریفی، ح.، و فرهمند ثابت، م. (1394). رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با سلامت عمومی ساکنان سرای سالمندان. مجله روان‌شناسی پیری، 1(1)، 31-39.
توکلی، غ.، رضایی دهنوی، ص.، و منتجبیان، ز. (1399). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سرزندگی در سالمندان. مجله روان‌شناسی پیری، 6(4)، 308-299.
حاجات نیا، ب.، تاجری، ب.، و حاجی علیزاده، ک. (1400). اثربخشی معنویت‌درمانی بر کیفیت خواب، تاب‌آوری و اضطراب مرگ سالمندان. مجله طب پیشگیری، ۸(۲)، 26-17.
خدابخش پیر کلانی، ر.، رمضان ساعتچی، ل.، و ملکی مجد، م. (1400). بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر افسردگی و اضطراب مرگ و امید به زندگی در زنان سالمند. نشریه سالمندشناسی، ۳(۳)، 11-20.
خلوتی، م.، باباخانیان، م.، خلوتی، م.، نافعی، ا.، خلوتی، م.، و غفوری، ر. (1400). اضطراب مرگ در سالمندان ایرانی: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز. مجله سالمندی ایران، ۱۶(۲)، ۱52-۱71.
دری، ص.، حکیمی، ح.، رفیعی، ف.، اشقلی فراهانی، م.، و محمدی، ح. (1398). مفهوم سالمندی فعال در سایه ابتلا به دیابت: یک مقاله کیفی. مجله حیات، 25(3)، 341-325.
رسول حسن، س. (1400). نقش عوامل فراتشخیصی حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربه ای، عدم تحمل ابهام و بدتنظیمی هیجان در پیش‌بینی مشکلات خواب در اختلال استرس پس از سانحه (پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده)، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان.
زرانی، ف.، فرمانی، ف.، و صفوی، س. (1396). تبیین رابطه بین فرهنگ و آسیب‌شناسی روانی با تأکید بر اختلالات خواب. نشریه رویش روان شناسی، 8 (3)، 10-1.
سلمانی، م.، و ذوقی، ل. (1401). رابطه احساس تنهایی، هوش معنوی و سلامت عمومی با اضطراب مرگ در سالمندان: نقش میانجی ذهن‌آگاهی. مجله روان‌شناسی پیری، 8(1)، 55-69.
صدیقی ارفعی، ف.، و نمکی بیدگلی، ز. (1395). بررسی رابطه ذهن‌آگاهی با تاب‌آوری در دانشجویان. مجله اصول بهداشت روانی، 18 (ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی)، 632-627.
صمدی‌فرد، ح.، و نریمانی، م. (1396). پیش‌بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس ذهن‌آگاهی و باورهای غیرمنطقی. نشریه روان پرستاری، ۵(۳)، 15-21.
غلامی، م.، حافظی، ف.، عسگری، پ.، و نادری، ف. (1395). مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و مهارت‌های مقابله‌ای معنوی بر اضطراب مرگ و فشار خون سالمندان مبتلا به فشار خون بالا. مجله روان‌شناسی پیری، 2(2)، 152-143.
فدایی وطن، ر.، بهرامی، م.، محمدزاده، م،. و برهانی نژاد، و. (1398). عوامل مؤثر بر کیفیت خواب سالمندان دیابتی شهر کرمان: نقش سلامت‌روانی و کنترل قند خون. مجله سالمندی ایران، 14(۴)، ۳80-۳91.
قدم‌پور، ع.، مرادی‌زاده، س.، و شاه‌کرمی، م. (1397). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان. مجله روان‌شناسی پیری، 4(1)، 38-27. 
مجیدی، ع.، و مرادی، ا. (1396). بررسی تأثیر آموزش
مؤلفه­های هوش معنوی بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان. مجله سالمند، 13(1)، 123-110.
میکائیلی، ن.، احمدی، ش.، حبیبی، ی.، فلاحی، و.، مرادی، ع.، و هاشمی، ج. (1397). نقش اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی در پیش‌بینی تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16(8)، 621-612.
معتمدی, ع.، مصطفی پور، و.، و فرخی، ح. (1396). اثربخشی امید درمانی گروهی بر افزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سالمند. مجله روان‌شناسی پیری، 3(4)، 252-243.
ملاهادی، م.، و سالاری، م. (1399). تأثیر دوره آموزشی بر کیفیت خواب سربازان. مجله علوم مراقبتی نظامی، 7(1)، 16-8.
ولی‌زاده، ح.، و احمدی، و. (1400). اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به پرفشاری خون. مجله سلامت و سالمندی، 6(2)، 84-71.
هوشی، ن.، خدابخشی کولایی، آ.، و فلسفی‌نژاد، م. (1399). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب و نشخوار فکری سالمندان. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، ۲(۲)، 35-51.
References
Apouey, B. H. (2018). Preparation for old age in France: The roles of preferences and expectations. The Journal of the Economics of Ageing, 12, 15-23. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2017.11.003  
Baharvandi, B., Kazemianmoghadam, K., & Haroon Rashidi, H. (2020). The Effectiveness of compassion-focused therapy on ambiguity tolerance and death anxiety in the elderly. Aging Psychology6(1), 13-26. https://jap.razi.ac.ir/article_1446.html?lang=en [Persian]
Barghi Irani, Z., Aliakbari, M., & Bagian Kulehmarz, M. J. (2015). The Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on sleep and memory state in the elderly. Aging Psychology1(1), 19-30. https://jap.razi.ac.ir/article_286.html?lang=en [Persian]
Beh-Pajooh, A., & Solimani, S. (2017). The relationship between quality of sleep and the quality of life of the elderly in three districts of Tehran. Aging Psychology3(2), 107-114. https://jap.razi.ac.ir/article_747.html?lang=en [Persian]
Belmi, P., & Peffer, J. (2016). Power and death: Mortality salience increases power seeking while feeling powerful reduces death anxiety. Journal of Applied Psychology, 101(5), 702–720. https://doi.org/10.1037/apl0000076
Dorri, S., Hakimi, H., Rafii, F., Ashghali Farahani, M., & Mohammadi, H. (2019). Concept of active aging in diabetics: A qualitative article. Journal of Hayat, 25(3), 325-341. http://hayat.tums.ac.ir/article-1-3133-fa.html [Persian]
Fadayevatan, R., Bahrami, M., Mohamadzadeh, M., & Borhaninejad, V. (2020). Relationship of sleep quality with mental health and blood sugar control in elderly people with diabetes mellitus. Iranian Journal of Ageing, 14(4), 380-391. https://doi.org/10.32598/sija.13.10.120 [Persian]
Fernandez, L. A., Smith-Plaza, A. M., Barrea-Castillo, M., Prado-Suarez, J. P., Lopez-Garica, E., Rodriguez-Artalejo, F., & Alberto, L. (2021). Sleep patterns and physical function in older adults attending primary health care. Family practice, 38(2), 147-153. https://doi.org/10.1093/fampra/cmaa085 [Persian]
Gholmi, M., hafezi, F., Askari, P., & Naderi, F. (2016). The Comparison between the effectiveness of mindfulness and spiritual/religious coping skills on death anxiety and blood pressure of the elderly patients with hypertension. Aging Psychology2(2), 143-151. https://jap.razi.ac.ir/article_580.html?lang=en [Persian]
Ghadampour, E., moradizadeh, S., & Shahkarami, M. (2018). The Effectiveness of mindfulness training on increasing happiness and improving quality of life in elderly. Aging Psychology4(1), 27-38. https://jap.razi.ac.ir/article_900.html?lang=en [Persian]
Hajatnia, B., Tajeri, B., & Haji Alizadeh, K. (2021). The effectiveness of spiritual therapy on the quality of sleep, resilience, and death anxiety of the elderly, Journal of Preventive Medicine, 8(2), 17-26. http://dx.doi.org/10.52547/jpm.8.2.26 [Persian]
Hokett, E., Arunmozhi, A., Campbell, J., Verhaeghen, P., & Duarte, A. (2021). A systematic review and meta-analysis of individual differences in naturalistic sleep quality and episodic memory performance in young and older adults. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 127, 675-688. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.05.010
Hoshi, N., Kjodabakhshi Kolaei, A., & Falsafinejad, M. (2020). The Effectiveness of mindfulness-based group counseling on sleep quality and rumination in older people. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling; 2(2), 35-51. http://dx.doi.org/10.52547/jarcp.2.1.35 [Persian]
Khalvati, M., Babakhanian, M., Khalvati, M., Nafei, A., Khalvati, M., & Ghafuri, R. (2021). Death anxiety in the elderly in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis. Iranian Journal of Ageing, 16 (2), 152-171. http://dx.doi.org/10.32598/sija.16.2.862.2 [Persian]
Koerner, N., Mejia, T., & Kusec, A. (2017). What’s in a name? Intolerance of uncertainty, other uncertainty-relevant constructs, and their differential relations to worry and generalized anxiety disorder. Cognitive Behavior Therapy, 46(2), 141-161. http://dx.doi.org/10.1080/16506073.2016.1211172
Kwon, Ch. Y., Chung, S. Y., & Kim, J. W. (2021). Mindfulness meditation program for the elderly in Korea: A preliminary review for planning the program. Ntegrative Medicine Research; 10(1) 100451. https://doi.org/10.1016%2Fj.imr.2020.100451
Khodabakhsh Pirkalani, R., Ramezan Saatchi, L., & Maleki Majd, M. (2018). The Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on depression, death anxiety and life expectancy in elderly women. Journal of Gerontology (JOGE) joge 3(3), 11-20. http://dx.doi.org/10.29252/joge.3.2.11 [Persian]
Liqing, L., & Luyao, Y. (2022). The Influence of pension mode on the mental health of older adults’ evidence from older adults in china, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1), 119. https://doi.org/10.3390/ijerph19010119
Majidi, A., & Moradi, O. (2018). Effect of teaching the components of spiritual intelligence on death anxiety in the elderly. Iranian Journal of Ageing, 13(1), 110-123. http://dx.doi.org/10.21859/sija.13.1.110 [Persian]
Mikaeili, N., Ahmadi, S., Habibi, Y., Fallahi, V., Moradi, A., & Hashemi, J. (2018). Role of dead anxiety and anxiety sensitivity in prediction of tolerance of ambiguity in patients with lung cancer. Nursing and Midwifery Journal. 16(8), 612-621. http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3475-fa.html [Persian]
Motamedi, A., Mostafapour, V., & Farokhi, H. (2018). The Effectiveness of hope group therapy on enhancement of happiness and quality of life in elderly women in tasouj. Aging Psychology3(4), 243-252. https://jap.razi.ac.ir/article_832.html?lang=en.
Mollahadi, M., & Salaree, M. M. (2020). The effect of conscript general training on sleep quality of soldiers, Military Caring Sciences Journal. 7 (1), 8-16. http://dx.doi.org/10.29252/mcs.7.1.8 [Persian]
Ohayon, M., Wickwire, E. M., Hirshkowitz, M., Albert, S. M., Avidan, A., Daly, F. J., Dauvilliers, Y., & Vitiello, M. V. (2017). National sleep foundation's sleep quality recommendations: First report. Journal of the National Sleep Foundation, Sleep Health, 3(1), 6-19. https://doi.org/10.1016/j.sleh.2016.11.006
Peng, L. (2021). A Correlative study on epistemic modal use and tolerance of ambiguity: Based on functionalist theories in second language acquisition. International Journal of Language and Linguistics, 9(4), 169-179. doi=10.11648/j.ijll.20210904.15
Poorsharifi, H., & Farahmand Sabet, M. (2015). The relationship between social support and sleep quality with general health in residing nursing house elderly. Aging Psychology1(1), 31-39. https://jap.razi.ac.ir/article_287.html?lang=en [Persian]
Rachel, E., Menzies, R., E., Zuccala, M., Sharpe, L., & Nimrod, I. D. (2018). The effects of psychosocial interventions on death anxiety: A meta-analysis and systematic review of randomised controlled trials. Journal of Anxiety Disorders, 59 64-73. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2018.09.004
Samadifard, H., & Narimani, M. (2017). Prediction of death anxiety of elderly based on mindfulness and irrational Beliefs. Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN), 5(3), 15-21. http://ijpn.ir/article-1-945-fa.html [Persian]
Salmani, M., & Zoghi, L. (2022). The Relationship between loneliness, spiritual intelligence and general health with death anxiety in the elderly: The Mediating Role of Mindfulness. Aging Psychology8(1), 55-69. https://jap.razi.ac.ir/article_2141.html?lang=en [Persian]
Sedighi Arfaee, F., & Namaki Bidgoli, Z. (2016). Examining the relationship of mindfulness to resilience in university students. Journal of Fundamentals of Mental Health18 (Special Issue), 627-632. https://doi.org/10.22038/jfmh.2016.8096 [Persian]
Tavakoli, G., Rezai Dehnavi, S., & Montajabian, Z. (2021). The Effectiveness of positive psychotherapy on the vitality in the elderly. Aging Psychology6(4), 299-308. https://jap.razi.ac.ir/article_1577.html?lang=en [Persian]
Trabelsi, KH., Ammar, A., Masmoudi, L., Boukhris, O., Chtourou, H., Bouaziz, B., Brach, M., Bentlage, E., How, D., Ahmed, M., Mueller, P., Mueller, N., Hsouna, H., Elghoul, Y., Romdhani, M., Hammouda, O., Paineiras-Domingos, L. L., Braakman-Jansen, L, M., Wrede, CH., & Bastoni, S. (2021). Sleep quality and physical activity as predictors of mental wellbeing variance in older adults during COVID-19 Lockdown: ECLB COVID-19 International Online Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 4329. https://doi.org/10.3390/ijerph18084329
Valizadeh, H., & Ahmadi, V. (2021), Effectiveness of mindfulness-based therapy on sleep quality and death anxiety in the elderly with hypertension. Caspian Journal of Health and Aging (cjhaa). 6(2), 71-84, http://dx.doi.org/10.22088/cjhaa.6.2.7 [Persian]
Yaremchuk, K. (2018). Sleep disorders in the elderly. Clinical Geriatric Medicine, 34(2), 205-216. https://doi.org/10.1016/j.cger.2018.01.008
Zarani, F., Farmani, F., & Safavi, S. (2019). Explanation of relationship between cultures and psychopathology with emphasis on sleep disorders. Rooyesh, 8(3), 1-10. http://frooyesh.ir/article-1-816-fa.html [Persian]