کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
سالمندی موفق: نقش سبک زندگی، هوش معنوی و خودکارآمدی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 361-373

10.22126/jap.2022.8540.1677

نوشیروان محمدی؛ فرانه فرد ابراهیمی


رابطه خودکارآمدی و کیفیت زندگی با نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 54-39

10.22126/jap.2022.7431.1602

محمد جواد باقری؛ علی اصغر اصغرنژاد؛ بیتا نصرالهی


سلامت اجتماعی در سالمندان: نقش عزت نفس، خودکارآمدی و شادکامی

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 199-206

محمد نریمانی؛ حمیدرضا صمدی فرد


نقش حمایت اجتماعی، بهزیستی معنوی و خودکارآمدی در پیش بینی بهزیستی ذهنی سالمندان

دوره 1، شماره 2، آذر 1394، صفحه 35-48

علی فرهادی؛ سمیه برازنده چقایی؛ حسن مختارپور؛ خلیل کرمی؛ علی دارایی زاده