اثربخشی توانبخشی روانی مبتنی برآموزش مهارت های مثبت اندیشی برخودمراقبتی، شادکامی وخودکارآمدی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

چکیده

پدیده سالمند­ی نتیجه سیر طبیعی زمان است که منجر به تغییرات فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی می­­‌­شود. حفظ توانمندی و نشاط سالمندان با وجود تغییرات غیر قابل ‌اجتناب در شرایط آنان می­تواند در ارتقای جوامع مؤثر باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی توان‌بخشی روانی مبتنی برآموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر خود مراقبتی، شادکامی و خودکارآمدی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش پژوهش، نیمه ­آزمایشی با پیش ­آزمون-پس ­آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مراجعه‌کننده به انجمن دیابت ایران بود که مبتلا به دیابت نوع دو بودند. از این میان تعداد 30 سالمند مبتلا به دیابت نوع دو و ساکن شهر تهران بر اساس ملاک­های ورود به مطالعه به‌عنوان نمونه پژوهش به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. توان‌بخشی روانی مبتنی بر آموزش مهارت­ های مثبت­ اندیشی به مدت 8 جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد، اما گروه کنترل در این زمان هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکرد. جهت ارزیابی شرکت‌کنندگان در مرحله قبل و بعد از مداخله از پرسش‌نامه خودکارآمدی شرر و همکاران، شادکامی آکسفورد، خود مراقبتی توبرت و همکاران استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک­ متغیری نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در خود مراقبتی، شادکامی و خودکارآمدی تفاوت معنی­ داری وجود دارد؛ بنابراین بر اساس یافته ­ها، اثربخشی توان‌بخشی روانی مبتنی بر آموزش مهارت­ های مثبت‌اندیشی برخود مراقبتی، شادکامی و خودکارآمدی در سالمندان گروه آزمایش تأیید گردید. توصیه می­شود توجه ویژه و عمومی نسبت به آموزش مهارت­های مثبت ­اندیشی به سالمندان صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of psychological Rehabilitation Based on Training of Positive Thinking Skills on Self-Care, Happiness and Self-efficacy in Elderly People with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Akram Sohani 1
  • Ziba Barghi Irani 2
1 Master of general Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The phenomenon of aging is the result of the natural course of time that results in physiological, psychological and social changes. Maintaining the ability and vitality of the elderly, despite the inevitable changes in their condition, can be effective in promoting communities; Therefore, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of psychological rehabilitation based on the training of positive thinking skills on self-care, happiness and self-efficacy in elderly People with type 2 diabetes. The research method was semi-pilot with a pretest-posttest and control group with random assignment of subjects. The statistical population included all patients referring to the Iranian Diabetes Association who had type 2 diabetes. 30 elderly people with type 2 diabetes and residing in Tehran were selected as an available sample and were randomly divided into experimental (n = 15) and control (n=15) groups. The experimental group received 8 sessions for psychological Rehabilitation Based on Positive Thinking Skills Training but the control group did not receive any training. The self-efficacy, happiness and self-care questionnaire were used to evaluate the participants before and after the intervention. The results of covariance analysis showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in self-care, happiness, and self-efficacy; Therefore, based on the findings, the effectiveness of psychological rehabilitation based on positive thinking training on self-caring, happiness and self-efficacy in the elderly in the experimental group was confirmed; Therefore, it is recommended that special attention be paid to the training of positive thinking skills in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive thinking skills
  • self-care
  • happiness
  • Self-efficacy
  • aging

 افروز، غ.، دلیر، م.، و صادقی، م. (1396). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربۀ جراحی پستان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 6(24)، 199-180.

 برخورداری، ح.، رفاهی، ژ.، و فرح­بخش، ک. (1389). اثربخشی آموزش مهارت­های مثبت‌اندیشی به شیوه­ی گروهی بر انگیزه­ی پیشرفت، عزت نفس و شادکامی دانش­آموزان پسر پایه­ی اول دبیرستان شهر جیرفت. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(3)، 144-131.

 برهانی­نژاد و.، کزازی، ل.، حقی، م.، و چهره­نگار، ف. (1395). بررسی کیفیت زندگی سالمندان دیابتی شهر کرمان و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۹۲. سالمند: مجله سالمندی ایران، ۱۱(۱)، 173-162.

 برهانی­نژاد، و.، منصوری، ط.، حسینی، ر.، کجایی بیدگلیف، ا.، و فدای وطنف، ر. (1395). رابطه دانش دیابتی با عملکرد خود مراقبتی در سالمندان دیابتی شهر کرمان۱۳۹۴. سالمندشناسی، ۱(۳)،10-1.

 بیگدلی، م.، هاشمی­نظری، س.، خداکریم، س.، برودتی، ح.، مافی، ه.، و جعفری، ز. (1394). بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۲۵(۱۲۵)، 72-61.

 جعفری، ی.، رحیمی، ج.، بک نظر، س.، لشکردوست، ح.، محدث حکاک، ح،. و موسوی جاجرمی، س. (1394). ارتباط بین جهت گیری مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت نوع ۲. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ۷(۲)، 463-453.

 چوب­فروش­زاده، آ.، محمد پناه اردکان، ع.، بحجتی اردکان، ف.، و احمدی اردکانی، ز. (1397). اثربخشی درمان مرور زندگی بر میزان افسردگی و رضایت از زندگی افراد سالمند شهر اردکان. روان‌شناسی پیری، 4(2)، 164-155.

 حسینی خواه، م.، منشئی، غ.، و ابراهیمی، ا. (1393). پیش‌بینی رفتار خود مراقبتی بر مبنای ویژگی‌های روان‌شناختی مثبت در افراد مبتلا به دیابت نوع دو. تحقیقات علوم رفتاری، 12(2)، 225-217.

 دهقان­نژاد، س.، حاج­حسینی، م.، اژه‌ای، ج. (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی دختران نوجوان ناسازگار. روان­شناسی مدرسه، 6(1)، 65-48.

 ذلک، خ.، کاظمی حکیم، ب.، مطلبی، ح. (1391). موانع خود مراقبتی از دیدگاه بیماران دیابتیک نوع۲ و راهکارهای رفع آن. فصلنامه علمی پژوهشی زیست پزشکی جرجانی، 1(۱)، ۳۰37-3030.

 رستمی، م.، یونسی، ج.، موللی، گ.، فرهود، د.، و بیگلریان، ا. (1393) بررسی اثربخشی توان‌بخشی روانی مبتنی بر آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان کم شنوا. دو ماهنامه شنوایی شناسی، 3، 45-39.

 رنجبر نوشری، ف.، بشرپور، س.، حاجلو، ن.، نریمانی، م. (1396). اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت­نگر بر خودمهارگری، سبکهای خوردن وشاخص توده بدنی در زنان دارای اضافه وزن. فصلنامه روانشناسی سلامت، 6(4)، 105-87.

 زارع، ر.، بنیسی، پ.، و رضوی، م. (۱۳۹۶). بررسی ارتباط مثبت‌اندیشی با شادکامی. مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی، دانشگاه آل طه-معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز.

 شعبانی، ج.، ره گوی، ا.، نوروزی، ک.، رهگذر، م.، و شعبانی، م.(1395). ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه‌های شهر تهران. سالمند. مجله سالمندی ایران، ۱۱(۴)، 527-518.

 صیادی سرینی، م.، حجت خواه، س.، و رشیدی، ع. (1395). اثربخشی آموزش مهارت­های مثبت‌اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و احساس تنهایی زنان سالمند. روان‌شناسی پیری، 2(1), 71-61.

 ضاربان، ا.، نیکنامی، ش.، حیدرنیا، ع. ر.، رخشانی، ف.، کریمی، م.، کوهپایه­زاد اصفهانی، ج.، و برادران، ح. (1393). پیشگویی کننده­های خود مراقبتی و عوامل مؤثر بر آن در میان بیماران زن دیابتی زاهدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی. مجله تحقیقات نظام سلامت، ویژه نامه آموزش بهداشت، 1805-1797.

 طباطبایی ملاذی، ع.، پیمانی، م.، حشمت، ر.، و پژوهی، م. (1389). وضعیت مراقبت دیابت در سالمندان دیابتی مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شریعتی. مجله دیابت و متابولیسم ایران، ۱۰(۲)، 169-161.

 عابدی، م.، میرشاه‌جعفری، ا.، و لیاقتدار، م. (1385). هنجاریابی پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۱۲(۲)، 100-95.

 عصارزادگان، م. (1396). اثربخشی آموزش مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر کیفیت زندگی، شادکامی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی). دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد.

 فرنام، ع. (1395). تأثیر آموزش مثبت‌نگری در افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 1(2)، 88-75.

 قربانی، م.، علیپور، ا.، و علی اکبری دهکردی، م. (1396). اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت‌گرا بر افسردگی، عزت نفس، امید به زندگی وتصویر بدنی زنان ماستکتومی شده. فصلنامه روانشناسی سلامت، 6(3)، 167-151.

 کرامتی، ه. (1380). بررسی رابطه خودکارآمدی ادراک شده دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهر تهران و نگرش آن‌ها نسبت به درس ریاضی با پیشرفت آن‌ها (پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه تربیت معلم، تهران.

 لسانی، آ.، ذهنی مقدم، س.، شرفی، س.، جوادی، م.، و
علی­مرادی، ف. (1396). ارتباط شادکامی با فشارخون و قند خون در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع ۲. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، ۵(۱)، 10-1.

 ملاشهری، م.، نوری پورلیاولی، ر.، حسینیان، س.، علیخانی، م.، رسولی، آ.، و طباطبایی، ح. (1394). بررسی جامع شادکامی سالمندان در شهر زاهدان. روان‌شناسی پیری، 1(2)، 34-23.

 نجفی، م.، و فولادچنگ، م. (1386). رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش­آموزان دبیرستانی. دانشور رفتار، 14 (22)، 81-69.

 نریمانی، م.، و صمدی­فرد، ح. (1396). سلامت اجتماعی در سالمندان: نقش عزت نفس، خودکارآمدی و شادکامی. روان‌شناسی پیری، 3(3)، 206-199.

 نقیبی، ا.، اصغری م.، و رستمی، ف. (1394) . بررسی اثر آموزش بر ارتقای خود مراقبتی بیماران دیابتی نوع ۲ تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان نور در سال ۱۳۹۳. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، ۱(۲)، 28-22.

 واعظی، ع.، فلاح تفتی، ب.، و مشتاق عشقف، ز. (1396). بررسی عوامل زمینه­ای مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات استان یزد، سال ۱۳۹۳. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۲۵(۱۰)، 779-770.

 Anderson, J. R., Novak, J. R., Johnson, M. D., Deitz, S. L., Walker, A., Wilcox, A, & Robbins, D. C. (2006). A dyadic multiple mediation model of patient and spouse stressors predicting patient dietary and exercise adherence via depression symptoms and diabetes self-efficacy. Journal of Behavioral Medicine, 39(6), 1020-1032.

 Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounter. In J. P. Forgas, & J. M. Innes (Eds.), Recent advances in social psychology: An international perspective. North Holland: Elsevier.

 Bandura, A. (1999). Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2(1), 21-41.

 Barfarazi, H., Pourghaznein, T., Mohajer, S., Mazlom, S., Asgharinekah, S. (2018). Evaluating the Effect of Painting Therapy on Happiness in the Elderly. Evidence Based Care, 8(3), 17-26.

 Bester, E., Naidoo, P., & Botha, A. (2016). The role of mindfulness in the relationship between life satisfaction and spiritual wellbeing amongst the elderly. Social Work, 52(2), 245-266.

 Boothroyd, R. I., & Fisher, E. B. (2010). Peers for progress: promoting peer support for health around the world. Family practice, 27(suppl_1), i62-i68.

 Chan, P., Bhar, S., Davison, T. E., Doyle, C., Knight, B. G., Koder, D., ... & Wuthrich, V. M. (2018). Characteristics of Cognitive Behavioral Therapy for Older Adults Living in Residential Care: Protocol for a Systematic Review. JMIR research protocols, 7(7), 1-6.

 Chei, C. L., Lee, J. M. L., Ma, S., & Malhotra, R. (2018). Happy older people  live longer. Age and Ageing, 47(6), 860-866.

 Costello, C. A., & Stone, S. L. (2012). Positive Psychology and Self-Efficacy: Potential Benefits for College Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Learning Disabilities. Journal of Postsecondary Education and Disability, 25(2), 119-129.

 Csikszentmihalyi, M. (2014). Toward a psychology of optimal experience. In Flow and the foundations of positive psychology (pp. 209-226). Springer Netherlands.

 Dawson, A. Z., Walker, R. J., Campbell, J. A., & Egede, L. E. (2015). Effect of perceived racial discrimination on self-care behaviors, glycemic control, and quality of life in adults with type 2 diabetes. Endocrine, 49(2), 422-428.

 Demmer, R. T., Gelb, S., Suglia, S. F., Keyes, K. M., Aiello, A. E., Colombo, P. C., ... & Kubzansky, L. D. (2015). Sex differences in the association between depression, anxiety, and type 2 diabetes mellitus. Psychosomatic Medicine, 77(4), 467.

 Fredrickcon, B. L. (2009). Positivity. NewYork: Crownpu Blishers.

 Gonzalez, J. S., Shreck, E., Psaros, C., & Safren, S. A. (2015). Distress and type 2 diabetes-treatment adherence: A mediating role for perceived control. Health Psychology, 34(5), 505-513.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1-25.

 Hilles, P., & Argyle, M. (2001). Emotional stability as a Major Diemension of Happiness. Personality and Individual Differences, 31, 1357-1364.

 Ho, H. C., Yeung, D. Y., & Kwok, S. Y. (2014). Development and evaluation of the positive psychology intervention for older adults. The Journal of Positive Psychology, 9(3), 187-197.

 Kahl, K. G., Schweiger, U., Correll, C., Müller, C., Busch, M. L., Bauer, M., & Schwarz, P. (2015). Depression, anxiety disorders, and metabolic syndrome in a population at risk for type 2 diabetes mellitus. Brain and Behavior, 5(3), e00306.

 Kalyani, R. R., Golden, S. H., & Cefalu, W. T. (2017). Diabetes and aging: unique considerations and goals of care. Diabetes care, 40(4), 440-443.

 Kim, G., Shim, R., Ford, K. L., & Baker, T. A. (2015). The relation between diabetes self-efficacy and psychological distress among older adults: do racial and ethnic differences exist? Journal of Aging and Aealth, 27(2), 320-333.

Kissane, D. W., Wein, S., Love, A., & Lee, X. Q. (2004). The Demoralization Scale: a report of its development and preliminary validation. Journal of Palliative Care, 20(4), 269-276.

LeMay, K., & Wilson, K. G. (2008). Treatment of existential distress in life threatening illness: a review of manualized interventions. Clinical Psychology Review, 28(3), 472-493.

 Lindkvist, E. B., Kristensen, L. J., Sildorf, S. M., Kreiner, S., Svensson, J., Mose, A. H., ... Thastum, M. (2017). A Danish version of self‐efficacy in diabetes self‐management: A valid and reliable questionnaire affected by age and sex. Pediatric Diabetes, 19(3), 544-552.

 Liu, T. (2012, October). A Concept Analysis of Self‐Efficacy among C hinese Elderly with Diabetes Mellitus. In Nursing Forum, 47(4), 226-235.

 Luhmann, M., Hofmann, W., Eid, M., & Lucas, R. E. (2012). Subjective well-being and adaptation to life events: a meta-analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 102(3), 592-615.

Malinowski, P., Moore, A. W., Mead, B. R., & Gruber, T. (2017). Mindful aging: the effects of regular brief mindfulness practice on electrophysiological markers of cognitive and affective processing in older adults. Mindfulness, 8(1), 78-94.

Millspaugh, C. D. (2005). Assessment and response to spiritual pain: part I. Journal of Palliative Medicine, 8(5), 919-923.

 Molina Codecido, C., Rosales Rebolledo, T., Pavez Salinas, P., & Vera-Villarroel, P. (2017). Happiness as a risk factor for adherence to treatment in patients with diabetes mellitus II. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 18(2), 611-630.

Mullane, M., Dooley, B., Tiernan, E., & Bates, U. (2009). Validation of the Demoralization Scale in an Irish advanced cancer sample. Palliative & Supportive Care, 7(3), 323-330.

 Naito, M., Suzukamo, Y., Fujii, W., Seta, H., Murata, K., Naito, T., & Kikutani, T. (2015). Quality of life and perspectives of happiness in middle-aged and older people with dysphagia. Value in Health, 18(7), A427.

 Pavot, W, & Diener, E. (2013). Happiness experienced: The science of subjective well-being. In S. David, I. Boniwell, & A.C. Ayers (Eds.), The Oxford Handbook of Happiness (pp. 134-151). Oxford, UK: Oxford University Press.

 Peteson, C., & siligman, M. (2006). Character strengths and virtues: a Hand book and classification. New York: Oxford University Press and Washington, DC: American Psychological Association.

Petkus, A. J., & Wetherell, J. L. (2016). Acceptance and commitment therapy with older adults: Rationale and considerations. Cognitive and Behavioral Practice, 20(1), 47-56.

Rajab zadeh, S. Yazdkhasti, F. (2014). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Anxiety and Depression in Women with MS Who Were Referred tothe MS Association. Journal of Clinical Psychology, 6(21), 29-39.

Rajagopal, D., Mackenzie, E., Bailey, C., & Lavizzo-Mourey, R. (2002). The effectiveness of a spiritually-based intervention to alleviate subsyndromal anxiety and minor depression among older adults. Journal of Religion and Health, 41(2), 153-166.

 Rao, S. S. (2005). Prevention of falls in older patients. American Family Physician, 72(1), 8-81.

Sahoo, S., & Mohapatra, P. K. (2009). Demoralization syndrome: A Conceptualization. Orissa Journal of Psychiatry, 16, 18-20.

 Schiavone, L. M. (2017). Positive Self-Care Yields Caring Healers (PSYCH): A Positive-Psychology-Based, Peer-Supported Self-Care Series for Therapist Wellbeing [power point]. Retrived from https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=mapp_capstone

Seligman, M. E. (2012). Positive psychology in practice. John Wiley & Sons.

Sharoni, S. A., Razi, M. M., Rashid, N. A., & Mahmood, Y. E. (2017). Self-efficacy of foot care behaviour of elderly patients with diabetes. Malaysian family physician: the official journal of the Academy of Family Physicians of Malaysia, 12(2), 1-8.

 Sherer, M, Maddux JE, Mercandante B, Prentice-dunn S, Jacobs B, & Rogers RW. (1982). The self-efficacy scales: Costruction and validation. Psychological Reports, 51(2), 663-667.

Sözeri-Varma, G. (2012). Depression in the elderly: clinical features and risk factors. Aging and Disease, 3(6), 465-471.

Swain, J., Hancock, K., Hainsworth, C., & Bowman, J. (2013). Acceptance and commitment therapy in the treatment of anxiety: a systematic review. Clinical Psychology Review, 33(8), 965-978.

 Sympa, P., Vlachou, E., Kazakos, K., Govina, O., Stamatiou, G., & Lavdaniti, M. (2017). Depression and Self-Efficacy in Patients with Type 2 Diabetes in Nothern Greece. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets, 18(4), 371-378

 Taghizadeh, L., & Aflakifard, H. (2017). The effectiveness of positive thinking training on stress and self-efficacy of elementary school's girl students of Jahrom in 2015-2016. Indian Journal of Positive Psychology, 8(3), 379-381.

 Toobert, D. J., Hampson, S. E., & Glasgow, R. E. (2000). The summary of diabetes self-care activities measure: results from 7 studies and a revised scale. Diabetes Care, 23(7), 943-950.

Vallis, M., Ruggiero, L., Greene, G., Jones, H., Zinman, B., Rossi, S., ... & Prochaska, J. O. (2003). Stages of change for healthy eating in diabetes: relation to demographic, eating-related, health care utilization, and psychosocial factors. Diabetes Care, 26(5), 1468-1474.

Van Dierendonck, D. (2004). The construct validity of Ryff's Scales of Psychological Well-being and its extension with spiritual well-being. Personality and Individual Differences, 36(3), 629-643.

Ventegodt, S., Kandel, I., Neikrug, S., & Merrick, J. (2005). Clinical holistic medicine: the existential crisis—life crisis, stress, and burnout. The Scientific World Journal, 5, 300-312.

 Wang, J-J. (2007). Group reminiscence therapy for cognitive and affective function of demented elderly in Taiwan. International Journal of Geriatric Psychiatry, 22(12), 1235-1240

Wu, L. F., & Koo, M. (2016). Randomized controlled trial of a six‐week spiritual reminiscence intervention on hope, life satisfaction, and spiritual well‐being in elderly with mild and moderate dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(2), 120-127.

Wu, Y., Yao, X., Vespasiani, G., Nicolucci, A., Dong, Y., Kwong, J., ... Li, S. (2017). Mobile app-based interventions to support diabetes self-management: a systematic review of randomized controlled trials to