نقش حمایت اجتماعی، بهزیستی معنوی و خودکارآمدی در پیش بینی بهزیستی ذهنی سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شناسایی عوامل مرتبط با بهزیستی روانی سالمندان، یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی حوزه‌ی روان‌شناسی سالمندی است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی نقش حمایت اجتماعی، بهزیستی معنوی و خودکارآمدی در پیش‌بینی بهزیستی ذهنی سالمندان بود. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری را کلیه¬ی سالمندان شهر شیراز تشکیل می-دادند. در این مطالعه 350 سالمند بالاتر از 60 سال شهر شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از مناطق مختلف شهری جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های حمایت اجتماعی (وینفیلد، وینفیلد، و تیگمان، 1992)، بهزیستی معنوی (پالوتزین و الیسون، 1982)، خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1998) و بهزیستی ذهنی (کیس و ماگیارمو، 2003) استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه‌ی دو متغیری بهزیستی ذهنی با حمایت اجتماعی، بهزیستی معنوی و خودکارآمدی، مثبت و معنی‌دار است (001/0≥P). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که 85 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی سالمندان از طریق حمایت خانواده و دوستان، بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودی و خودکارآمدی قابل پیش‌بینی است. نتایج این پژوهش تلویحات مهمی در خصوص اهمیت متغیرهای مستقل در حفظ بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی سالمندان داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of social support, spiritual well-being and self-efficacy in predicting the subjective well-being of the elderly

نویسندگان [English]

  • Ali Farhadi
  • Somayeh Barazandeh Choqaiee
  • Hassan Mokhtarpour
  • Khalil Karami
  • Ali Daraeezadeh
چکیده [English]

Identifying the factors associated with mental well-being of the elderly is one of the favorite topics of aging psychology. The purpose of this study is the role of social support, spiritual well-being and self-efficacy in predicting subjective well-being of the elderly. This is structured based on descriptive method and is a correlational study, and the statistical population of it are all aged people in Shiraz. In this study, 350 older people aged more than 60 years were selected by random cluster sampling from different areas of Shiraz city to participate in the study. Social support questionnaire (Winefield, Winefield, & Tiggemann, 1992), spiritual well-being (Palvtzyn & Ellison, 1982), self-efficacy (scherrer et al., 1998), and subjective well-being (Gayyers & Margamyv, 2003) were used to collect information. The data using Pearson correlation coefficient showed meaningful and positive relationship between social support variables with each variable of spiritual well-being, self-efficacy and subjective well-being (P<0.001). Multivariate regression analysis showed that 85 percent of the variance in subjective well-being of the elderly is explained by the support of family and friends, religious well-being, self-well-being and self-efficacy. The results of this study had significant implications about the importance of independent variables in maintaining emotional, social and psychological well-being of the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Support
  • sleep quality
  • general health
  • elderly