دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مرداد 1402 
تبیین پدیدارشناسانه چالش‌ های سالمندان شهر کاشان

صفحه 150-135

10.22126/jap.2023.9264.1711

محسن نیازی؛ سیدحسین سیادتیان آرانی؛ فاطمه خوش بیانی آرانی؛ علی فرهادیان