رابطه ویژگی‌‌های شخصیتی با رضایت از زندگی در سالمندان: نقش میانجی هوش فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مرند، مرند، ایران

10.22126/jap.2023.9011.1694

چکیده

سالخوردگی جمعیت، یک چالش و مسئله فراگیر اجتماعی و جمعیتی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، در آینده نزدیک است. عوامل اجتماعی، روانی و رفتاری مختلفی می‌تواند با رضایت از زندگی سالمندان مرتبط باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت از زندگی در سالمندان با میانجیگری هوش فرهنگی انجام شد. روش این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه سالمندان شهرستان بناب در سال 1400 بود که از میان آنها تعداد 200 نفر ( 100 مرد و 100 زن) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌‌های ویژگی‌‌های شخصیتی نئو کاستا و مک‌کری، رضایت از زندگی داینر و هوش فرهنگی انگ و همکاران پاسخ دادند. داده‏های جمع‌آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم‌افزار 24SPSS- و با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) به وسیله نرم‌افزار 8.8Lisrel  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج حاصل از بررسی نقش میانجی‌گری هوش فرهنگی نیز نشان داد که این متغیر نقش میانجی معنی‌داری در رابطه بین ویژگی‌‌های شخصیتی با رضایت از زندگی دارد (01/0>P). با توجه به نتایج این پژوهش برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف آگاه‌سازی نقش ویژگی‌های شخصیتی و هوش فرهنگی در جهت بهبود رضایت از زندگی سالمندان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Personality Traits and Life Satisfaction in the Elderly: The Mediating Role of Cultural Intelligence

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hashemi 1
  • Sanaz Eyni 2
  • Arash Yavari 3
1 Dept. of Psychology, Faculty of Humanities, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Dept. of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Dept. of Clinical Psychology, Faculty of Humanities, University of Marand, Marand, Iran
چکیده [English]

Population aging is a pervasive social and demographic challenge and issue in developing countries, including Iran, in the near future. Several Social, psychological and behavioral factors can be related to the life satisfaction of the elderly. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the relationship between personality traits and life satisfaction in the elderly with the mediating role of cultural intelligence. This was a descriptive-correlation study of structural equations modeling (SEM) type. The statistical population studied in this research included all the elderly living in Bonab, Iran in 2021, among whom 200 people (100 men and 100 women) were selected using convenience sampling method. Participants responsed to Costa and McCrae’s Neo personality traits, Diener’s life satisfaction and Ang et al.’s cultural intelligence. The collected data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient in SPSS-24 software, and SEM in LISREL 8.8 software. The results of SEM revealed that the research model has a good fit. The results of the mediating role of cultural intelligence also indicated that this variable serve a significant mediating role in the relationship between personality traits and life satisfaction (P<0.01). According to the result of the current study, it is suggested to hold educational workshops with the aim of raising awareness of the role of personality traits and cultural intelligence in order to improve the life satisfaction of the elderly.
References
Alipour, N. (2014). Investigating the mediating role of cultural intelligence in the relationship between personality traits, social skills and academic progress of students in North Khuzestan universities. National conference of applied researches in educational sciences and psychology and social harms, Tehran. Retrieved from https://civilica. com/doc/438418/
Ang, S. (2006). Personal communication whit author. Washington. DC.
Ang, S. , Van Dyne, L. , & Koh, C. (2004). The measurement of cultural intelligence. In academy of management meetings symposium on cultural intelligence in the 21st century, New Orleans, LA.
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, Ch., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, Ch., & Chandrasekar, A. N. (2008). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance, Management and Organization Review, 3 (3), 335-371. https://doi. org/10. 1111/j. 1740-8784. 2007. 00082. x
Anglim, J., Morse, G., Dunlop, P. D., Minbashian, A., & Marty, A. (2020). Predicting trait emotional intelligence from HEXACO personality; domains facets and the general factor of personality. Journal of Personality, 88 (2), 324-338. https://doi. org/10. 1111/jopy. 12493
Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (2003). Validity of big five personality judgements in childhood: A 9-year longitudinal study. European Journal of Personality, 17 (1), 1–17. https://doi. org/10. 1002/per. 460
Ashton, M. C., & Lee, K. (2012). On the cross–language replicability of personality factors. Journal of Research in Personality, 44 (4), 436-441. https://doi. org/10. 1016/j. jrp. 2010. 05. 006
Atashrouz, B. (2007). Predicting academic performance through attachment and five personality traits. (Master's thesis). Shahid Beheshti University, Tehran. [Persian]
Bayani, A. A., Mohammad koocheky, A., & Goodarzi, H. (2007). The reliability and validity of the satisfaction with life scale. Journal of Developmental Psychology, 3 (1), 259-265. [Persian]
Bayrami, M., & Gholizadeh, H. (2011). The personality factors as predictors for depression and life satisfaction. Studies in Medical Sciences, 22 (2), 92-98. [Persian]
Berglund, H., Hasson, H., Wilhelmson, K., Duner, A., & Dahlin-Ivanoff, S. (2016). The impact of socioeconomic conditions, social networks, and health on frail older people's life satisfaction: a cross-sectional study. Health Psychology Research, 4 (1), 55-78. https://doi. org/10. 4081/hpr. 2016. 5578
Bond, M. H., Lu, Q., Lun, V. M. C., & Smith, P. B. (2020). The wealth and competitiveness of national economic systems moderates the importance of big five personality dimensions for life satisfaction of employed persons in 18 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 51 (5), 267-282. https://doi. org/10. 1177/0022022120924756
Brill hart, B. (2005). A study of spirituality and life satisfaction among persons with spinal cord injury. Rehabilitation Nursing, 30 (1), 31-34. https://doi. org/10. 1002/j. 2048-7940. 2005. tb00353. x
Chen, A. S., Lin, G., & Yang, H. W. (2021). Staying connected: Effects of social connectedness, cultural intelligence, and socioeconomic status on overseas students’ life satisfaction. International Journal of Intercultural Relations, 83, 151-162. https://doi. org/10. 1016/j. ijintrel. 2021. 06. 002
Chlan, K. M., Zebracki, K., & Vogel, L. C. (2011). Spirituality and life satisfaction in adults with pediatric-onset spinal cord injury. Spinal Cord, 49 (3), 371-375. https://doi. org/10. 1038/sc. 2010. 80
Cho, D., Post, J., & Kim, S. (2018). Comparison of passive and active leisure and life-satisfaction with aging. Geriatrics & Gerontology International, 18 (3), 380–386. https://doi. org/10. 1111/ggi. 13188
Costa, P., Jr, T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NE0 Personality Inventory (NEO-PI-R) and NE0 Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psvcholoaical Assessment Resources.
De Haro J. M., Castejon J. L., & Gilar, R. (2013). General mental ability as moderator of personality traits as predictors of early career success. Journal of Vocational Behavior, 83 (2), 171-180. https://doi. org/10. 1016/j. jvb. 2013. 04. 001
Dehghani, F. (2018). Type D personality and life satisfaction: The mediating role of social support. Personality and Individual Differences, 134 (1), 75-80. https://doi. org/10. 1016/j. paid. 2018. 06. 005
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71–75. https://doi. org/10. 1207/s15327752jpa4901_13
Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Palo Alto: Stanford University Press.
Fallah Sohi, M. (2011). Investigating the relationship between personality factors and cultural intelligence in Tamin Telecom Company. (Master's thesis). University of Tehran, Tehran. [Persian]
Faruk Şahin, F., Gurbuz, S., & Köksal, O. (2014). Cultural intelligence (CQ) in action: The effects of personality and international assignment on the development of CQ. International Journal of Intercultural Relations, 39, 152-163. https://doi. org/10. 1016/j. ijintrel. 2013. 11. 002
Flood, M. (2006). A mid-range theory of successful aging. Journal of Theory Construction & Testing, 9 (2), 35–39.
Gebregergis, W. T. , Huang, F. , & Hong, J. (2019). Cultural intelligence, age and prior travel experience as predictors of acculturative stress and depression among international students studying in China. Journal of International Students, 9 (2), 511-534. https://doi. org/ 10. 32674/jis. v9i2. 964
Ghadampour, E., Mehrdad, H., & Jafari, H. A. (2010). The study of the relationship between personality characteristics and cultural quotient among the personnel of cultural heritage, handicrafts and tourism organization of Lorestan province. Educational Psychology, 2 (5), 81-101. [Persian]
Gwozdz, W., & Sousa-Poza, A. (2019). Ageing, health and life satisfaction of the oldest old: An analysis for Germany. Social Indicators Research, 97 (40), 397-417. http://doi. org/10. 1007/s11205-009-9508-8
Hahn, E., Johnson, W., & Spinath, F. M. (2013). Beyond the heritability of life satisfaction: The roles of personality and twin-specific influences. Journal of Research in Personality, 47 (1), 757–767. https://doi. org/10. 1016/j. jrp. 2013. 07. 003
Heidemeier, H., & Göritz, A. S. (2016). The instrumental role of personality traits: Using mixture structural equation modeling to investigate individual differences in the relationships between the Big Five traits and life satisfaction. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 17 (6), 2595–2612. https://doi. org/10. 1007/s10902-015-9708-7
Jafari, A., & Hesampour, F. (2017). Predicting life satisfaction based on spiritual intelligence and psychological capital in older people. Salmand: Iranian Journal of Ageing, 12 (1), 90-103. [Persian] http://doi. org/10. 21859/sija-120190
Khayat, KH. , Tajeri, B. , Pashang, S. , & Malihi-Alzakerini, S. (2018). Mediating role of life satisfaction in relationship between personality factors and death anxiety in the elderly. Research in Behavioural Sciences, 16 (2),189-197. [Persian] http://doi. org/20. 1001. 1. 17352029. 1397. 16. 2. 10. 8
Kim, E. W. (2012). Public Support, Family Support, and Life Satisfaction of the Elderly: Evidence from a New Government Old-Age Pension in Korea. PhD dissertation, Public Policy Studies, Duke University.
Kim, C., & Ko, H. (2018). The impact of self compassion on mental health, sleep, quality of life and life satisfaction among older adults. Journal of Geriatric Nursing, 39 (6), 623-628. https://doi. org/10. 1016/j. gerinurse. 201 8. 06. 005
Kim, H., Schmack, U., Oishi, S., &Tsutsui, Y. (2018). Extraversion and life satisfaction: A cross cultural examination of student and nationally representative sample. Journal of Personality, 86 (4), 604-618. https://doi. org/10. 1111/jopy. 12339
Lucas, R. E., Diener, E., & Suh, E. (1996). Discriminant validity of well-being measures. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (3), 616–628. https://doi. org/10. 1037//0022-3514. 71. 3. 616
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1985). Updating Norman's "adequacy taxonomy": Intelligence and personality dimensions in natural language and in questionnaires. Journal of Personality and Social Psychology, 49 (3), 710–721. https://doi. org/10. 1037/0022-3514. 49. 3. 710
Mekonnen, H. S., Lindgren, H., Geda, B., Azale, T., & Erlandsson, K. (2022). Satisfaction with life and associated factors among elderly people living in two cities in northwest Ethiopia: a community-based cross-sectional study. BMJ Open,12, e061931. https://doi. org/10. 1136/bmjopen-2022-061931
Momeni, K., Amani, R., Janjani, P., Majzoobi, M. R., Forstmeier, S., & Nosrati, P. (2022). Attachment styles and happiness in the elderly: The Mediating role of reminiscence styles. BMC Geriatrics, 22, Article 349. https://doi. org/10. 1186/s12877-022-03053-z
Momeni, Kh., Amani, R., Janjani, P., Majzoobi, M. R., & Hadian Hamedani, K. (2021). The Relationship between attachment styles with positive and negative affect in the elderly: The Mediating role of reminiscence styles. Aging Psychology, 7 (4), 407-422.
Moody, M. C. (2007). The Relationship between cultural inteligence factor and big five personality traits, The George Washington University.
Naderi, F., Asgari, P., Roshni, Khadijah., & Mehri Adriani, M. (2009). The relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with the life satisfaction of the elderly. New findings in psychology (Social Psychology), 5 (13), 127-138. [Persian]
Okulicz-Kozaryn, A. (2010). Religiosity and Life Satisfaction across nations. Mental Health, Religion & Culture, 13 (2), 155-169. https://doi. org/10. 1080/13674670903273801
Romero, E., Go ́mez-Fraguela, A. J. A., & Villar, P. (2012). Life aspirations, personality traits and subjective well-being in a Spanish sample. European Journal of Personality, 26 (1), 45–55. https://doi. org/10. 1002/per. 815
Ruth, R., & Netzer, T. (2020). The key elements of cultural intelligence as a driver for digital leadership success. Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal, 2, 3-8. https://doi. org/10. 1365/s42681-019-00005-x
Safarkhanlou, H., & Rezaei Ghahrodi, Z. (2016). Changes in the elderly population in Iran and the world. Analytical-Research Bimonthly of Statistics, 5 (3), 8-16. [Persian]
Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2012). Theories of Personality (translated by Y. Seyyed Mohammadi; 2021). Tehran: Nesharish. [Persian]
Shen, X., Yin, F., & Jiao, C. (2023). Predictive models of life satisfaction in older people: A machine learning approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20 (3), 2445. https://doi. org/10. 3390%2Fijerph20032445
Shokri, O., Kadivar, P., & Daneshvar Pour, Z. (2007). Gender differences in subjective well-being: Role of personality traits. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology,13 (3), 280-289. [Persian]
Shuai, M., & Mashaikh, M. (2021). The relationship between personality traits and cultural intelligence with job tenacity in nurses in Tehran province. Paper presented in the 7th National Research Conference in Social Sciences and Psychology of Iran, Tehran. Retrieved from https://civilica. com/doc/1226753/. [Persian]
Starks, S., & Hughey, A. W. (2003). African American women at mid life: The relationship between spirituality and life satisfaction. Journal of African American Women, 18 (2), 133-147. https://doi. org/10. 1177/0886109903018002004
Sternberg, R. J., Siriner, I. J., & Wong, C. H. (2022). Cultural intelligence: What is it and how can it effectively be measured? Journal of Intelligence, 10 (3), 54. https://doi. org/10. 3390/jintelligence10030054
Strawbridge, W. J., Cohen, R. D., Shema, S. J., & Kaplan, G. A. (1996). Successful aging: predictors and associated activities. American Journal of Epidemiology, 144 (2), 135-141. https://doi. org/10. 1093/oxfordjournals. aje. a008900
Szcześniak, M., Sopińska, B., & Kroplewski, Z. (2019). Big Five personality traits and life satisfaction:  The mediating role of religiosity. Religions, 10 (7), 437. https://doi. org/10. 3390/rel10070437
Talepasand, S., & Rostami, M. (2019). Structural relations personality traits and life satisfaction: The mediator role of life goals, positive and negative affect. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 8 (15), 85-102. [Persian] https://doi. org/10. 22108/cbs. 2020. 106131. 1137
Tavares, A. I. (2022). Health and life satisfaction factors of Portuguese older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics, 99, 104600. https://doi. org/10. 1016/j. archger. 2021. 104600.
Zanjari, N., Elsagh, A. A., Sadeghi, R., & Nouri, M. (2020). Factors affecting life satisfaction of the Eelderly people in Tehran. Journal of Social Work Research, 5 (16), 101-126. [Persian] https://doi. org/10. 22054/rjsw. 2018. 11706
Zanon, C., Astianello Roat, M., Cerentini Pacico, J., & Simon Hutz, C. (2013). Relationships between positive and negative affect and the five factors of personality in a Brazilian sample. Paidéia (Ribeirão Preto),23 (56), 285-292. https://doi. org/10. 1590/1982-43272356201302
Zhang, R. P. (2016). Positive affect and self-efficacy as mediators between personality and life satisfaction in Chinese college freshmen. Journal of Happiness Studies, 17 (5), 2007–2021. https://doi. org/10. 1007/s10902-015-9682-0

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • life satisfaction
  • cultural intelligence
  • elderly
آتش روز، ب. (1386). پیش‌بینی عملکرد تحصیلی از طریق دلبستگی و صفات پنج‌گانه شخصیتی (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
بیانی، ع، ا.، کوچکی، ع. م.، و گودرزی، ح. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت ار زندگی (SWLS). نشریه روان‌شناسیتحولی (روان‌شناسان ایرانی). 3 (11)، 259-265.
بیرامی، م.، و قلی زاده، ح. (1390). عامل‌های شخصیتی به عنوان‌‌ پیش‌بینی کنندۀ افسردگی و رضایت از زندگی. مجله مطالعات علوم پزشکی، 2 (22)، . 92-98
جعفری، ا.، و حسامپور، ف. (1396). پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی و سرمایه روان‌شناختی در سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران، 12 (۱)،۱۰۳-۹۰.
خیاط، خ.، تاجری، ب.، پاشنگ، س.، و ملیحی الذاکرینی، س. (1397). نقش میانجی رضایت از زندگی در رابطه بین عوامل شخصیت و اضطراب مرگ در سالمندان. پژوهش‌ها علوم رفتاری، 16 (2)، 197-189.
زنجری، ن.، الساق، ا. ا.، صادقی، ر.، و نوری، ج. (1397). عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی سالمندان تهرانی. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 5 (16)، 126-101.
شعاعی، م.، و مشایخ، م. (1400). رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و هوش فرهنگی با سرسختی شغلی در پرستاران استان تهران. مقاله ارائه شده در هفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روان‌شناسی ایران، تهران. بازیابی شده از https://civilica. com/doc/1226753/ .
شولتز، د.، و شولتز، س آ. (1400). نظریه‌های شخصیت (ترجمه یحیی سیدمحمدی) تهران، نشر ویرایش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2012)
صفرخانلو، ه.، و رضایی قهرودی، ز. (1396). تحولات جمعیت سالمندان در ایران و جهان. دو ماهنامه‌ی تحلیلی- پژوهشی آمار، 5 (3)، 16-8.
طالع پسند، س.، و رستمی، م. (1397). روابط ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و رضایت از زندگی: نقش میانجی هدف‌های زندگی و عاطفۀ مثبت و منفی. پژوهش‌‌های علوم شناختی و رفتاری، 8 (15)، 102-85.
علی پور، ن. (1394). بررسی نقش واسطه‌ای هوش فرهنگی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی بامهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های شمال خوزستان. کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم تربیتی و روان‌شناسیو آسیب‌های اجتماعی، تهران. بازیابی شده از https://civilica. com/doc/438418/
فلاح سهی، م. (1390). بررسی ارتباط بین عوامل شخصیتی و هوش فرهنگی در شرکت تأمین تله کام. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران، تهران.
قدم پور، ع.، مهرداد، ح.، و جعفری، ح، ع. (1390). بررسی رابطه بین ویژگی‌‌های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان. فصلنامه مهارت‌های روان‌شناسی تربیتی، 2 (5)، 101-81.
مؤمنی، خ.، امانی، ر.، جانجانی، پ.، مجذوبی، م. ر.، و هادیان همدانی، ک.، (1400). رابطه سبک­های دلبستگی و عواطف مثبت و منفی در سالمندان: نقش میانجی سبک­های خاطره­پردازی. روان‌شناسی پیری، 7 (4)، 422-407.
نادری، ف.، عسگری، پ.، روشنی، خدیجه.، و مهری آدریانی، م. (1388). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان. یافته‌های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی)، 5 (13)، 138-127.
Alipour, N. (2014). Investigating the mediating role of cultural intelligence in the relationship between personality traits, social skills and academic progress of students in North Khuzestan universities. National conference of applied researches in educational sciences and psychology and social harms, Tehran. Retrieved from https://civilica. com/doc/438418/
Ang, S. (2006). Personal communication whit author. Washington. DC.
Ang, S. , Van Dyne, L. , & Koh, C. (2004). The measurement of cultural intelligence. In academy of management meetings symposium on cultural intelligence in the 21st century, New Orleans, LA.
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, Ch., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, Ch., & Chandrasekar, A. N. (2008). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance, Management and Organization Review, 3 (3), 335-371. https://doi. org/10. 1111/j. 1740-8784. 2007. 00082. x
Anglim, J., Morse, G., Dunlop, P. D., Minbashian, A., & Marty, A. (2020). Predicting trait emotional intelligence from HEXACO personality; domains facets and the general factor of personality. Journal of Personality, 88 (2), 324-338. https://doi. org/10. 1111/jopy. 12493
Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (2003). Validity of big five personality judgements in childhood: A 9-year longitudinal study. European Journal of Personality, 17 (1), 1–17. https://doi. org/10. 1002/per. 460
Ashton, M. C., & Lee, K. (2012). On the cross–language replicability of personality factors. Journal of Research in Personality, 44 (4), 436-441. https://doi. org/10. 1016/j. jrp. 2010. 05. 006
Atashrouz, B. (2007). Predicting academic performance through attachment and five personality traits. (Master's thesis). Shahid Beheshti University, Tehran. [Persian]
Bayani, A. A., Mohammad koocheky, A., & Goodarzi, H. (2007). The reliability and validity of the satisfaction with life scale. Journal of Developmental Psychology, 3 (1), 259-265. [Persian]
Bayrami, M., & Gholizadeh, H. (2011). The personality factors as predictors for depression and life satisfaction. Studies in Medical Sciences, 22 (2), 92-98. [Persian]
Berglund, H., Hasson, H., Wilhelmson, K., Duner, A., & Dahlin-Ivanoff, S. (2016). The impact of socioeconomic conditions, social networks, and health on frail older people's life satisfaction: a cross-sectional study. Health Psychology Research, 4 (1), 55-78. https://doi. org/10. 4081/hpr. 2016. 5578
Bond, M. H., Lu, Q., Lun, V. M. C., & Smith, P. B. (2020). The wealth and competitiveness of national economic systems moderates the importance of big five personality dimensions for life satisfaction of employed persons in 18 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 51 (5), 267-282. https://doi. org/10. 1177/0022022120924756
Brill hart, B. (2005). A study of spirituality and life satisfaction among persons with spinal cord injury. Rehabilitation Nursing, 30 (1), 31-34. https://doi. org/10. 1002/j. 2048-7940. 2005. tb00353. x
Chen, A. S., Lin, G., & Yang, H. W. (2021). Staying connected: Effects of social connectedness, cultural intelligence, and socioeconomic status on overseas students’ life satisfaction. International Journal of Intercultural Relations, 83, 151-162. https://doi. org/10. 1016/j. ijintrel. 2021. 06. 002
Chlan, K. M., Zebracki, K., & Vogel, L. C. (2011). Spirituality and life satisfaction in adults with pediatric-onset spinal cord injury. Spinal Cord, 49 (3), 371-375. https://doi. org/10. 1038/sc. 2010. 80
Cho, D., Post, J., & Kim, S. (2018). Comparison of passive and active leisure and life-satisfaction with aging. Geriatrics & Gerontology International, 18 (3), 380–386. https://doi. org/10. 1111/ggi. 13188
Costa, P., Jr, T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NE0 Personality Inventory (NEO-PI-R) and NE0 Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psvcholoaical Assessment Resources.
De Haro J. M., Castejon J. L., & Gilar, R. (2013). General mental ability as moderator of personality traits as predictors of early career success. Journal of Vocational Behavior, 83 (2), 171-180. https://doi. org/10. 1016/j. jvb. 2013. 04. 001
Dehghani, F. (2018). Type D personality and life satisfaction: The mediating role of social support. Personality and Individual Differences, 134 (1), 75-80. https://doi. org/10. 1016/j. paid. 2018. 06. 005
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71–75. https://doi. org/10. 1207/s15327752jpa4901_13
Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Palo Alto: Stanford University Press.
Fallah Sohi, M. (2011). Investigating the relationship between personality factors and cultural intelligence in Tamin Telecom Company. (Master's thesis). University of Tehran, Tehran. [Persian]
Faruk Şahin, F., Gurbuz, S., & Köksal, O. (2014). Cultural intelligence (CQ) in action: The effects of personality and international assignment on the development of CQ. International Journal of Intercultural Relations, 39, 152-163. https://doi. org/10. 1016/j. ijintrel. 2013. 11. 002
Flood, M. (2006). A mid-range theory of successful aging. Journal of Theory Construction & Testing, 9 (2), 35–39.
Gebregergis, W. T. , Huang, F. , & Hong, J. (2019). Cultural intelligence, age and prior travel experience as predictors of acculturative stress and depression among international students studying in China. Journal of International Students, 9 (2), 511-534. https://doi. org/ 10. 32674/jis. v9i2. 964
Ghadampour, E., Mehrdad, H., & Jafari, H. A. (2010). The study of the relationship between personality characteristics and cultural quotient among the personnel of cultural heritage, handicrafts and tourism organization of Lorestan province. Educational Psychology, 2 (5), 81-101. [Persian]
Gwozdz, W., & Sousa-Poza, A. (2019). Ageing, health and life satisfaction of the oldest old: An analysis for Germany. Social Indicators Research, 97 (40), 397-417. http://doi. org/10. 1007/s11205-009-9508-8
Hahn, E., Johnson, W., & Spinath, F. M. (2013). Beyond the heritability of life satisfaction: The roles of personality and twin-specific influences. Journal of Research in Personality, 47 (1), 757–767. https://doi. org/10. 1016/j. jrp. 2013. 07. 003
Heidemeier, H., & Göritz, A. S. (2016). The instrumental role of personality traits: Using mixture structural equation modeling to investigate individual differences in the relationships between the Big Five traits and life satisfaction. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 17 (6), 2595–2612. https://doi. org/10. 1007/s10902-015-9708-7
Jafari, A., & Hesampour, F. (2017). Predicting life satisfaction based on spiritual intelligence and psychological capital in older people. Salmand: Iranian Journal of Ageing, 12 (1), 90-103. [Persian] http://doi. org/10. 21859/sija-120190
Khayat, KH. , Tajeri, B. , Pashang, S. , & Malihi-Alzakerini, S. (2018). Mediating role of life satisfaction in relationship between personality factors and death anxiety in the elderly. Research in Behavioural Sciences, 16 (2),189-197. [Persian] http://doi. org/20. 1001. 1. 17352029. 1397. 16. 2. 10. 8
Kim, E. W. (2012). Public Support, Family Support, and Life Satisfaction of the Elderly: Evidence from a New Government Old-Age Pension in Korea. PhD dissertation, Public Policy Studies, Duke University.
Kim, C., & Ko, H. (2018). The impact of self compassion on mental health, sleep, quality of life and life satisfaction among older adults. Journal of Geriatric Nursing, 39 (6), 623-628. https://doi. org/10. 1016/j. gerinurse. 201 8. 06. 005
Kim, H., Schmack, U., Oishi, S., &Tsutsui, Y. (2018). Extraversion and life satisfaction: A cross cultural examination of student and nationally representative sample. Journal of Personality, 86 (4), 604-618. https://doi. org/10. 1111/jopy. 12339
Lucas, R. E., Diener, E., & Suh, E. (1996). Discriminant validity of well-being measures. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (3), 616–628. https://doi. org/10. 1037//0022-3514. 71. 3. 616
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1985). Updating Norman's "adequacy taxonomy": Intelligence and personality dimensions in natural language and in questionnaires. Journal of Personality and Social Psychology, 49 (3), 710–721. https://doi. org/10. 1037/0022-3514. 49. 3. 710
Mekonnen, H. S., Lindgren, H., Geda, B., Azale, T., & Erlandsson, K. (2022). Satisfaction with life and associated factors among elderly people living in two cities in northwest Ethiopia: a community-based cross-sectional study. BMJ Open,12, e061931. https://doi. org/10. 1136/bmjopen-2022-061931
Momeni, K., Amani, R., Janjani, P., Majzoobi, M. R., Forstmeier, S., & Nosrati, P. (2022). Attachment styles and happiness in the elderly: The Mediating role of reminiscence styles. BMC Geriatrics, 22, Article 349. https://doi. org/10. 1186/s12877-022-03053-z
Momeni, Kh., Amani, R., Janjani, P., Majzoobi, M. R., & Hadian Hamedani, K. (2021). The Relationship between attachment styles with positive and negative affect in the elderly: The Mediating role of reminiscence styles. Aging Psychology, 7 (4), 407-422.
Moody, M. C. (2007). The Relationship between cultural inteligence factor and big five personality traits, The George Washington University.
Naderi, F., Asgari, P., Roshni, Khadijah., & Mehri Adriani, M. (2009). The relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with the life satisfaction of the elderly. New findings in psychology (Social Psychology), 5 (13), 127-138. [Persian]
Okulicz-Kozaryn, A. (2010). Religiosity and Life Satisfaction across nations. Mental Health, Religion & Culture, 13 (2), 155-169. https://doi. org/10. 1080/13674670903273801
Romero, E., Go ́mez-Fraguela, A. J. A., & Villar, P. (2012). Life aspirations, personality traits and subjective well-being in a Spanish sample. European Journal of Personality, 26 (1), 45–55. https://doi. org/10. 1002/per. 815
Ruth, R., & Netzer, T. (2020). The key elements of cultural intelligence as a driver for digital leadership success. Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal, 2, 3-8. https://doi. org/10. 1365/s42681-019-00005-x
Safarkhanlou, H., & Rezaei Ghahrodi, Z. (2016). Changes in the elderly population in Iran and the world. Analytical-Research Bimonthly of Statistics, 5 (3), 8-16. [Persian]
Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2012). Theories of Personality (translated by Y. Seyyed Mohammadi; 2021). Tehran: Nesharish. [Persian]
Shen, X., Yin, F., & Jiao, C. (2023). Predictive models of life satisfaction in older people: A machine learning approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20 (3), 2445. https://doi. org/10. 3390%2Fijerph20032445
Shokri, O., Kadivar, P., & Daneshvar Pour, Z. (2007). Gender differences in subjective well-being: Role of personality traits. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology,13 (3), 280-289. [Persian]
Shuai, M., & Mashaikh, M. (2021). The relationship between personality traits and cultural intelligence with job tenacity in nurses in Tehran province. Paper presented in the 7th National Research Conference in Social Sciences and Psychology of Iran, Tehran. Retrieved from https://civilica. com/doc/1226753/. [Persian]
Starks, S., & Hughey, A. W. (2003). African American women at mid life: The relationship between spirituality and life satisfaction. Journal of African American Women, 18 (2), 133-147. https://doi. org/10. 1177/0886109903018002004
Sternberg, R. J., Siriner, I. J., & Wong, C. H. (2022). Cultural intelligence: What is it and how can it effectively be measured? Journal of Intelligence, 10 (3), 54. https://doi. org/10. 3390/jintelligence10030054
Strawbridge, W. J., Cohen, R. D., Shema, S. J., & Kaplan, G. A. (1996). Successful aging: predictors and associated activities. American Journal of Epidemiology, 144 (2), 135-141. https://doi. org/10. 1093/oxfordjournals. aje. a008900
Szcześniak, M., Sopińska, B., & Kroplewski, Z. (2019). Big Five personality traits and life satisfaction:  The mediating role of religiosity. Religions, 10 (7), 437. https://doi. org/10. 3390/rel10070437
Talepasand, S., & Rostami, M. (2019). Structural relations personality traits and life satisfaction: The mediator role of life goals, positive and negative affect. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 8 (15), 85-102. [Persian] https://doi. org/10. 22108/cbs. 2020. 106131. 1137
Tavares, A. I. (2022). Health and life satisfaction factors of Portuguese older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics, 99, 104600. https://doi. org/10. 1016/j. archger. 2021. 104600.
Zanjari, N., Elsagh, A. A., Sadeghi, R., & Nouri, M. (2020). Factors affecting life satisfaction of the Eelderly people in Tehran. Journal of Social Work Research, 5 (16), 101-126. [Persian] https://doi. org/10. 22054/rjsw. 2018. 11706
Zanon, C., Astianello Roat, M., Cerentini Pacico, J., & Simon Hutz, C. (2013). Relationships between positive and negative affect and the five factors of personality in a Brazilian sample. Paidéia (Ribeirão Preto),23 (56), 285-292. https://doi. org/10. 1590/1982-43272356201302
Zhang, R. P. (2016). Positive affect and self-efficacy as mediators between personality and life satisfaction in Chinese college freshmen. Journal of Happiness Studies, 17 (5), 2007–2021. https://doi. org/10. 1007/s10902-015-9682-0