رابطه سبک زندگی با افسردگی سالمندان: نقش میانجی احساس تنهایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22126/jap.2023.9210.1707

چکیده

مسئله ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم یکی از مهم‌ترین مسائل در روان‌شناسی است که علاقه روزافزون محققان به این موضوع و اهمیت سبک زندگی سالم در گروه‌های سنی مختلف را سال‌به‌سال نشان می‌دهد؛ بنابراین این مطالعه باهدف بررسی رابطه بین سبک زندگی و افسردگی با نقش میانجیگری احساس تنهایی در سالمندان بود. این مطالعه همبستگی از نوع معادلات ساختاری و جامعه مورد پژوهش سالمندان مرد و زن در مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان استان خراسان شمالی شهر بجنورد در زمستان سال 1401 بود. تعداد 200 سالمند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه افسردگی بک، سنجش سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی و مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزارهایSpss-25 و8-8 Lisrel تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد که سبک زندگی با افسردگی رابطه منفی معنادار در سالمندان دارد و همچنین سبک زندگی با احساس تنهایی رابطه منفی معنادار دارد و احساس تنهایی با افسردگی رابطه مثبت معنادار دارد . همچنین شاخص های برازش مدل نیز مسیر سبک زندگی و افسردگی با میانجیگری احساس تنهایی را تایید کرد. از دیدگاه کاربردی می‌توان اظهار داشت آموزش سبک زندگی سالم به سالمندان از جمله ورزش، تغذیه مناسب و ارتباط اجتماعی نزدیک مانع از احساس تنهایی و افسردگی می‌شود. ضروری است تا پژوهشگران پژوهش‌های بیشتری در مورد سبک زندگی سالم در سالمندان انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between lifestyle and depression in the elderly: the mediating role of loneliness

نویسندگان [English]

  • Ali BeheshtiMotlagh 1
  • Niloufar Mikaeili 2
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The issue of promoting health and a healthy lifestyle is one of the most important issues in psychology, which shows the growing interest of researchers in this issue and the importance of a healthy lifestyle in different age groups year after year; Therefore, this study aimed to investigate the relationship between lifestyle and depression with the mediating role of loneliness in the elderly. This correlational study of the type of structural equations and society was the research of elderly men and women in the nursing and care centers for the elderly in the city of Bojnord in the winter of 1401. 200 elderly people were selected by available sampling method and the data were collected by Beck depression questionnaire, measuring healthy lifestyle in Iranian elderly people and social and emotional loneliness scale of adults and using structural equations and They were analyzed by Spss-25 and Lisrel-8-8 software. The correlation coefficients showed that the lifestyle variable has a direct effect on depression, and also the lifestyle variable has an indirect effect on depression through loneliness. Depression and loneliness have a significant positive relationship, loneliness and lifestyle have a significant negative relationship, and lifestyle has a significant negative relationship with depression and loneliness (P<0.01). Also, the fit indices of the model confirmed the path of lifestyle and depression with the mediation of loneliness. From a practical point of view, it can be said that teaching a healthy lifestyle to the elderly, including exercise, proper nutrition and close social contact, prevents loneliness and depression. It is necessary for researchers to conduct more research on healthy lifestyle in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • depression
  • loneliness
  • elderly