اثربخشی درمان راه‌حل‌محور بر افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش افسردگی بالینی زنان سالمند شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.22126/jap.2023.9083.1704

چکیده

سالمندی یکی از مهم‌ترین دوران زندگی بشر است که نیازمند توجه بسیاری است تا از هرگونه اختلال و چالش روحی و روانی جلوگیری گردد‌‌‌. دو چالش مهم در این دوره عدم سازگاری اجتماعی و افزایش افسردگی می‌باشد‌‌‌. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان راه‌حل‌محور بر افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش افسردگی بالینی زنان سالمند شهر کرمانشاه بود‌‌‌. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری‌ (2 ماه بعد از پس‌آزمون) بود؛ جامعه آماری تمامی زنان سالمند (60 سال و بیشتر) در شهر کرمانشاه با افسردگی بالینی و ناسازگاری اجتماعی و در سال 1399-1400 بودند‌‌‌. روش نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس بود؛ بنابراین با توجه به جدول کرسجی و مورگان تعداد 381 نفر انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های سازگاری اجتماعی بل و افسردگی سالمندان یسویج و همکاران را تکمیل کردند. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب‌‌، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند‌‌‌. گروه آزمایش 8 جلسه مداخله راه‌حل‌محور را به‌صورت دو بار در هفته دریافت کرد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد‌‌‌. در نهایت‌‌، داده‌های جمع‌آوری شده در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس تک متغیری) با استفاده نرم‌افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌‌‌. یافته‌ها نشان داد که رویکرد راه‌حل‌محور در مرحلۀ پس‌آزمون و پیگیری نسبت به پیش‌آزمون بر افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش افسردگی بالینی سالمندان مورد آزمون تأثیرگذار بوده است (01/0>P)‌‌‌. نتایج حاکی از آن است که استفاده از رویکرد راه‌حل‌محور روشی کارآمد و کاربردی در جهت بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش افسردگی بالینی در زنان سالمند به شمار می‌آید و استفاده از این روش در دیگر اختلال‌های روحی و روانی زنان سالمند توصیه می‌شود‌‌‌. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Solution-Focused Approach on Increasing Social Adjustment and Reducing Clinical Depression in Elderly Women of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Parastoo Ebrahimi 1
  • Maryam Soleimani 2
  • Mansour Abdi 3
1 Dept. of counseling and guidance, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Dept. of Family Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Dept. of Psychology, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Elderly is one of the most important periods of human life, which requires a lot of attention to avoid any mental and psychological disorders and challenges‌‌‌. Two important challenges in this period are the lack of social adjustment and the increase of depression‌‌‌. Therefore, the aim of this research was to investigate the effectiveness of solution-focused therapy (SFT) on increasing social adjustment and reducing clinical depression in elderly women living in Kermanshah, Iran in 2020-2021‌‌‌. It was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group and follow-up (two months after the post-test). The statistical population included all elderly women‌‌‌‌ (60 years and older) in Kermanshah with clinical depression and social maladjustment in 2020-2021‌‌‌. The sampling method was convenience Sampling. Therefore, according to Kresji and Morgan’s table, 381 people were selected. Participants filled out Bell’s social adjustment and Yesavage et al.’s elderly depression questionnaires. The final sample consisted of 30 people selected based on the inclusion criteria of the study and randomly assigned into experimental and control groups in the same ratio‌‌‌. The experimental group underwent 8 sessions of SFT twice a week, and the control group did not receive any intervention in the same time‌‌‌. Finally, the data were analyzed at two levels of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate covariance analysis) using SPSS-26 software‌‌‌. The results illustrated that the SFT in the post-test and follow-up phase compared to the pre-test‌‌‌‌ was effective in increasing the social adjustment and reducing the clinical depression of the elderly (P<0‌‌‌.01)‌‌‌. The results indicate that the use of SFT seems to be an efficient and practical method to improve social adjustment and reduce clinical depression in the elderly women, and the use of this method is recommended in other mental disorders of the elderly women‌‌‌.
References
Abbasi, A‌‌‌., Mohammadi, M‌‌‌., Zahrakar, K‌‌‌., Davarniya, R‌‌‌., & Babaeigarmkhani, M‌‌‌. (2017)‌‌‌. Effectiveness of Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) on Reducing Depression and Increasing Marital Satisfaction in Married Women‌‌‌. Iran Journal of Nursing, 30‌‌‌‌ (105), 34-46‌‌‌. https://ijn‌‌‌. iums‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-2420-fa‌‌‌. html sian]
Afshari, A‌‌‌., Rezai, R‌‌‌., & Dadras, F‌‌‌. (2019)‌‌‌. The Effectiveness of Structured Reminiscence on Anxiety and Depression in the Elderly‌‌‌. Aging Psychology5‌‌‌‌ (3), 201-215‌‌‌. https://doi: 10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2019‌‌‌. 4704‌‌‌. 1368 [Persian]
Ahmadpour, R‌‌‌., & torkan, H‌‌‌. (2022)‌‌‌. The prediction of rumination and worry based on the ability to control thought and cognitive behavioral avoidance in students’ university with clinical depression‌‌‌. Knowledge & Research in Applied Psychology23‌‌‌‌ (2), 158-168‌‌‌. https://doi: 10‌‌‌. 30486/jsrp‌‌‌. 2020‌‌‌. 564023‌‌‌. 1259 [Persian]
Archuleta, KL‌‌‌., Burr, EA‌‌‌., Carlson, MB‌‌‌., Ingram, J‌‌‌., Kruger, L‌‌‌. I‌‌‌., Grable, J‌‌‌., & Ford, M‌‌‌. (2015)‌‌‌. Solution – Focused Financial Therapy: A Brief Report of a pilot study‌‌‌. Journal of Financial Therap, 6 (1), 1-16‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 4148/1944-9771‌‌‌. 1081
Asano, K‌‌‌., & Shimizu, E‌‌‌. (2018)‌‌‌. A case report of Compassion Focused Therapy for a Japanese patient with recurrent depressive disorder: the importance of layered processes in‌‌‌. Case Reports in Psychiatry, 10 (1), 9-19‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1155/2018/4165434
Asiachi, N‌‌‌., Sanatkaran, A‌‌‌., & Bahari, S‌‌‌. M‌‌‌. (2017)‌‌‌. The Effectiveness of Yoga on the Adjustment of Elderly Men and Women‌‌‌. Aging Psychology2‌‌‌‌ (4), 261-270‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_647_en‌‌‌. html?lang=fa [Persian]
Ayar, D‌‌‌., & Sabanciogullari, S‌‌‌. (2021)‌‌‌. The effect of a solution‐oriented approach in depressive patients on social functioning levels and suicide probability, Perspectives in Psychiatric Care, 57‌‌‌‌ (1), 235–245‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1111/ppc‌‌‌. 12554
Bell, H‌‌‌. M‌‌‌. (1962)‌‌‌. Adjustment Inventory Manual‌‌‌. Palo Alto, Calif: Consulting Psychologists Press‌‌‌.
Beyrami, M‌‌‌., Alizadeh Goradel, J‌‌‌., Ansarhosein, S‌‌‌., & Ghahraman Moharrampour, N‌‌‌. (2014)‌‌‌. Comparing Sleep Quality and General Health Among the Elderly Living at Home and at Nursing Home‌‌‌. Salmand: Iranian Journal of Ageing, 8‌‌‌‌ (4) :47-55‌‌‌. https://salmandj‌‌‌. uswr‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-525-fa‌‌‌. html [Persian]
Bliss, E‌‌‌. V‌‌‌., & Bray, D‌‌‌. (2009)‌‌‌. The smallest solution focused particles: Towards a minimalist definition of when therapy is solution focused‌‌‌. Journal of Systemic Therapies, 28‌‌‌‌ (2), 62-74‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1521/jsyt‌‌‌. 2009‌‌‌. 28‌‌‌. 2‌‌‌. 62
Cheraghi, F‌‌‌., & NematTavousi, M‌‌‌. (2020)‌‌‌. The Effectiveness of Psychodrama on Social Adjustment and Subjective Well-being in the Elderly‌‌‌. Aging Psychology6‌‌‌‌ (2), 149-163‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2020‌‌‌. 5448‌‌‌. 1432 [Persian]
Connie, E‌‌‌., & Metcalf, L‌‌‌. (2018)‌‌‌. The Art of Solution Focused Therapy‌‌‌. (Translated by Fatemeh Seifallahi Nasrabadi; Mirsaeed Jafari; & Ahmadreza Salamati)‌‌‌. Tehran: Akademic‌‌‌. (Original publication year, 2009)
DeJong, P‌‌‌., & Berg, I‌‌‌. K‌‌‌. (2012)‌‌‌. Interviewing for solutions, Nelson Education‌‌‌.
Ebrahimpour, G‌‌‌. (2017)‌‌‌. Comparison of satisfaction with life, Social Adjustment and Optimism in the Elderly at Home and Nursing Homes‌‌‌. Aging Psychology3‌‌‌‌ (3), 219-228‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_830‌‌‌. html[Persian]
Esmaeilpour Dilmaghani, R‌‌‌., Panahali, A‌‌‌., Aghdasi, A‌‌‌. N‌‌‌., & Khademi, A‌‌‌. (2022)‌‌‌. The Comparison of the Effectiveness of Group-Based Logotherapy and Solution-Oriented Therapy on Death Anxiety and Feeling of Loneliness in Elderly women with Fear of Coronavirus‌‌‌. Aging Psychology8‌‌‌‌ (3), 249-235‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2022‌‌‌. 8172‌‌‌. 1645 [Persian]
Farokhzadian, A‌‌‌. A‌‌‌., & Mirderekvand, F‌‌‌. (2018)‌‌‌. The Effectiveness of Self-Compassion Focused Therapy on Increase of Psychological Well-Being and Reduction of Depression in the Elderly‌‌‌. Aging Psychology3‌‌‌‌ (4), 293-302‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_903_en‌‌‌. html[Persian]
Fathi Ashtiani, A‌‌‌., & Dastani, M‌‌‌. (2013)‌‌‌. Psychological tests for assessing personality and mental health‌‌‌. Tehran: Besat‌‌‌. [Persian]
Franklin, C‌‌‌., Zhang, A‌‌‌., Froerer, A‌‌‌., & Johnson, A‌‌‌. (2017)‌‌‌. Solution Focused Brief Therapy: A Systematic Review and Meta-Summary of Process Research, journal of marital and family therapy, 43‌‌‌‌ (1),16-30‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1111/jmft‌‌‌. 12193‌‌‌
Gharanjik, A‌‌‌., Mohammadi Shahbolaghi, F‌‌‌., Ansari, G‌‌‌., Najafi, F‌‌‌., Ghaderi, S‌‌‌., Ashrafi, K‌‌‌., Taheri, N‌‌‌., & Sahaf, R‌‌‌. (2011)‌‌‌. The Prevalence of Depression in Older Turkmen Adults in 1389‌‌‌. Salmand, 6‌‌‌‌ (3), 34-39‌‌‌. https://salmandj‌‌‌. uswr‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-441-en‌‌‌. html [Persian]
Ghazi Mohseni, M‌‌‌., Soleimanian, A‌‌‌. A‌‌‌., & Heidarnia, A‌‌‌. (2016)‌‌‌. Examining the Effectiveness of Hope-Based Group Training on the Life Quality of the Elderly People‌‌‌. Salmand, 11‌‌‌‌ (2), 300-309.  https://salmandj‌‌‌. uswr‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-1052-fa‌‌‌. html [Persian]
Golestanifar, S‌‌‌., & DashtBozorgi, Z‌‌‌. (2020)‌‌‌. The Effectiveness of Acceptance and Commitment based Therapy on Depression, Psychological Health and Life Expectancy of the Elderly with Nonclinical Depression‌‌‌. Aging Psychology, 6‌‌‌‌ (3), 191-203‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2020‌‌‌. 5748‌‌‌. 1470 [Persian]
Hajatour, R‌‌‌., & Haroon Rashidi, H‌‌‌. (2021)‌‌‌. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Irrational Beliefs and Death Attitude in the Elderly‌‌‌. Aging Psychology, 7‌‌‌‌ (1), 54-43‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2021‌‌‌. 6286‌‌‌. 1514 [Persian]
 Hossein Nejhad, A‌‌‌., Moadeli, Z‌‌‌., Jahanpour, F‌‌‌., & Sharifikiya, I‌‌‌. (2017)‌‌‌. Comparison of Depression between married women working in training hospitals and Instructors compared with housewives aged 25-50 in Shiraz in 2013 - 2014, Nursing Journal of the vulnerable, 3‌‌‌‌ (4), 38-51‌‌‌. https://magiran‌‌‌. com/p1677113 [Persian]
Hunter, D‌‌‌. C‌‌‌. (2011)‌‌‌. The Evolution of Approaches to Depression: from paradigm shifts to social contexts, The Chicago School of Professional Psychology ProQuest Dissertations Publishing‌‌‌.
Ilali, E‌‌‌. S‌‌‌., Bashkani, M‌‌‌., & Jahanbakhsh, F‌‌‌. (2018)‌‌‌. A Review of the Effect of Leisure on Depression in the Elderly‌‌‌. Clinical Excellence, 8 (2) :50-60‌‌‌. URL: https://ce‌‌‌. mazums‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-411-en‌‌‌. html [Persian]
Jafari, M‌‌‌. S‌‌‌., Moradi, A‌‌‌., Ali Abadi, F‌‌‌., Ahmadi, S‌‌‌., Babai, A‌‌‌., Parvari, Z‌‌‌., Seifallahi Nasrabadi, F‌‌‌., Azizpur, A‌‌‌., Karimabadi, S‌‌‌., Moghim khan, T‌‌‌., & Yazdan Panah, F‌‌‌. (2020)‌‌‌. The art of questioning in social solution complex therapy‌‌‌. Tehran: Academic Publication‌‌‌. [Persian]
javanmardi, F‌‌‌., naeimi, E‌‌‌., & moatamedi, A‌‌‌. (2020)‌‌‌. The Effectiveness of Mindfulness Model on Improving Intimate Attitudes and Elderly Depression‌‌‌. Aging Psychology6‌‌‌‌ (1), 39-52‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2020‌‌‌. 5022‌‌‌. 1402 [Persian]
Kim, H‌‌‌. (2006)‌‌‌. Client growth and alliance development in solution-focused brief family therapy‌‌‌. Unpublished PhD‌‌‌. Thesis, The State University of New York at Buffalo‌‌‌.
Kim, J‌‌‌. S‌‌‌., Brook, J‌‌‌., & Akin, B‌‌‌. A‌‌‌. (2018)‌‌‌. Solution-focused brief therapy with substance-using individuals: A randomized controlled trial study‌‌‌. Research on Social Work Practice, 28‌‌‌‌ (4), 452-462‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1177/1049731516650
Leslie, P‌‌‌. (2022)‌‌‌. Perceptions and Possibilities: Strategic and Solution-Oriented Approaches to Working with Depression, Phoenix Publishing House‌‌‌.
Malakouti, K‌‌‌., Fathollahi, P‌‌‌., Mirabzadeh, A‌‌‌., Salavati, M‌‌‌., & Kahani, S‌‌‌. (2006)‌‌‌. Validation of geriatric depression scale (GDS15) in Iran‌‌‌. Research in Medicine‌‌‌. 30‌‌‌‌ (4):361-369‌‌‌. https://pejouhesh‌‌‌. sbmu‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-342-en‌‌‌. html [Persian]
Martin, A‌‌‌., Boadi, N‌‌‌., Fernandes, C‌‌‌., & Watt, S. (2013)‌‌‌. Robinson-Wood T‌‌‌. Applying resistance theory to depression in black women‌‌‌. Journal of Systemic Therapies, 32‌‌‌‌ (1),1-13‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1521/jsyt‌‌‌. 2013‌‌‌. 32‌‌‌. 1‌‌‌. 1
Miri, M‌‌‌., Salehiniya, H‌‌‌., Tiyuri, A‌‌‌., Bahlgerdi, M‌‌‌., & Taghizadeh, A‌‌‌. (2016)‌‌‌. Prevalence of mental disorders and its related factors among elderly of Birjand, 2014‌‌‌. Journal of Geriatric Nursing, 2‌‌‌‌ (2) :94-103‌‌‌. https://jgn‌‌‌. medilam‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-153-fa‌‌‌. htm [Persian]
Mohammad, L‌‌‌., & Gholami Heidarabadi, Z‌‌‌. (2019)‌‌‌. The Effectiveness of Training the Problem Solving-based Cognitive Strategies on depression in elderly women‌‌‌. Aging Psychology4‌‌‌‌ (4), 337-349. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2019‌‌‌. 1126 [Persian]
Mohammadi, I‌‌‌., & Sajjadian, I‌‌‌. (2019)‌‌‌. The Effectiveness of Resiliency Training on Social Adjustment and Purposeful Life in the Elderly Male Living in Nursing Homes‌‌‌. Aging Psychology5‌‌‌‌ (2), 89-100‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2019‌‌‌. 1121 [Persian]
Mohammadi, S‌‌‌. Y‌‌‌., & Kamali, H‌‌‌. (2018)‌‌‌. The Effectiveness of Group Logo therapy on Social Adjustment, Loneliness and General Health in Elderly‌‌‌. Aging Psychology4‌‌‌‌ (1), 61-72‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_945_en‌‌‌. html?lang=fa [Persian]
Moradi, S‌‌‌., Ghodrati Girkohi, M‌‌‌., & Hayati, M‌‌‌. (2019)‌‌‌. The Effectiveness of the Life Review Program on Sense of Loneliness, Social Adjustment, Coherence and Integration in the Elderly‌‌‌. Aging Psychology5‌‌‌‌ (3), 179-199‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2019‌‌‌. 1225 [Persian]
Moran, P‌‌‌., Romaniuk, H‌‌‌., Coffey, C‌‌‌., Chanen, A‌‌‌., Degenhardt, L‌‌‌., Borschmann, R, & Patton‌‌‌., G‌‌‌. C‌‌‌. (2016)‌‌‌. The influence of personality disorder on the future mental health and social adjustment of young adults: a population-based, longitudinal cohort study‌‌‌. The Lancet Psychiatry, 3‌‌‌‌ (7), 636-645‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1016/S2215-0366‌‌‌‌ (16)30029-3
Orang, T‌‌‌., Orang, M‌‌‌., & Orang, S‌‌‌. (2020)‌‌‌. Elderly and Social Ethics‌‌‌. Ethics in Science and Technology, 15 (3), 1-5‌‌‌. https://ethicsjournal‌‌‌. ir/article-1-1961-en‌‌‌. html [Persian]
Piri, E‌‌‌., Ghasemi, B‌‌‌., & Salehi, R‌‌‌. (2017)‌‌‌. Yoga Breathing Exercises and Relaxation Effect on Depression in Elderly women‌‌‌. Aging Psychology3‌‌‌‌ (3), 189-198‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_814‌‌‌. html?lang=en [Persian]
Rajabi, G‌‌‌., & Sotodeh Navrodi, S‌‌‌. (2012)‌‌‌. A Study of Impact of Group Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression Reduction and Increase of Marital Satisfaction in Married Women‌‌‌. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 20‌‌‌‌ (80), 83-91‌‌‌. https://journal‌‌‌. gums‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-123-fa‌‌‌. html[Persian]
Reddy, P‌‌‌. D‌‌‌. (2015)‌‌‌. Thirumoorthy A, Vijayalakshmi P, Hamza MA‌‌‌. Effectiveness of solutionfocused brief therapy for an adolescent girl with moderate depression‌‌‌. Indian Journal of Psychological Medicine, 37‌‌‌‌ (1), 87-89‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 4103/0253-7176‌‌‌. 150849
Shariat, A‌‌‌., Ghazanfari, A‌‌‌., Yarmohammadian, A‌‌‌., Solati, K‌‌‌., & Chorami, M‌‌‌. (2020)‌‌‌. The Effectiveness of Gestalt Therapy on Depression, Self-Differentiation, Integrative Self-Knowledge and Positive Psychological Characteristics in the Elderly. Aging Psychology6‌‌‌‌ (3), 267-249‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2020‌‌‌. 5573‌‌‌. 1456 [Persian]
Slekiene, J‌‌‌., & Mosler, H‌‌‌. J‌‌‌. (2018)‌‌‌. Does depression moderate handwashing in children? BMC Public Health, 18 (82), 1-9. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1186/s12889-017-4638-4‌‌‌.
Smith, J‌‌‌. (2003)‌‌‌. Stress and aging: theoretical and empirical challenges for interdisciplinary research‌‌‌. Neurobiology of Aging, 3‌‌‌‌ (24), 77-80‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1016/s0197-4580‌‌‌‌ (03)00049-6
Soleimaninejad, A‌‌‌. L‌‌‌., TaheriTanjani, P‌‌‌., Abolfathi Momtaz, Y‌‌‌., & Khodakarim, S‌‌‌. (2020)‌‌‌. Relationship between malnutrition and depression among Iranian elderly population‌‌‌. Koomesh, 22‌‌‌‌ (3), 467-476‌‌‌. https://koomeshjournal‌‌‌. semums‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-5504-en‌‌‌. html [Persian]
Towsyfyan, N‌‌‌., Pazoki, A‌‌‌., Yousefi, N‌‌‌., Peyghami, T‌‌‌., & Momeni, A‌‌‌. (2021)‌‌‌. Effects of Solution-Focused Brief Therapy on Social Adjustment in Women with MS‌‌‌. Journal of Disability Studies‌‌‌. 11‌‌‌‌ (1), 176-183‌‌‌. https://jdisabilstud‌‌‌. org/article-1-995-fa‌‌‌. html [Persian]
Yazdanbakhsh, K‌‌‌. (2016)‌‌‌. Effects of life review on social adjustment of retirees' elderly persons‌‌‌. Aging Psychology, 1‌‌‌‌ (3), 179-185‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_330‌‌‌. html [Persian]
Yesavage, J‌‌‌. A‌‌‌., & Sheikh, J‌‌‌. I‌‌‌. (2008)‌‌‌. Geriatric Depression Scale (GDS)‌‌‌. Clin Gerontologist‌‌‌. 5‌‌‌‌ (1-2):165-173‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1300/J018v05n01_09
Yesavage, J‌‌‌. A‌‌‌., Brink, T‌‌‌. L‌‌‌., Rose, T‌‌‌. L‌‌‌., Lum, O‌‌‌., Huang, V‌‌‌., Adey, M‌‌‌., & Leirer, V‌‌‌. O‌‌‌. (1982)‌‌‌. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report‌‌‌. Journal of psychiatric research, 17‌‌‌‌ (1), 37-49‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1016/0022-3956‌‌‌‌ (82)90033-4
Zakizadeh, H‌‌‌., & Haroonrashidi, H‌‌‌. (2022)‌‌‌. The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on the Social Adjustment and Cognitive Distortion in the Elderly Men‌‌‌. Aging Psychology8‌‌‌‌ (2), 105-117‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2022‌‌‌. 7624‌‌‌. 1613 [Persian]

کلیدواژه‌ها [English]

  • solution- focused approach
  • social adjustment
  • clinical depression
  • elderly
ابراهیم‌پور‌‌، ق‌‌‌. (1396)‌‌‌. مقایسه رضایت از زندگی‌‌، سازگاری اجتماعی و خوش‌بینی در سالمندان ساکن منزل و سرای سالمندان‌‌‌. مجله روان‌شناسی پیری‌‌، 3‌‌‌‌ (3)‌‌، 219-228.
احمدپور‌‌، ر‌‌‌.‌‌، و ترکان‌‌، ه‌‌‌. (1401)‌‌‌. پیش‌بینی نشخوار فکری و نگرانی بر اساس توانایی کنترل فکر و اجتناب شناختی-رفتاری در دانشجویان مبتلا به افسردگی­بالینی‌‌‌. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی‌‌، 23‌‌‌‌ (2)‌‌، 158-168.
اسمعیل پور دیلمقانی‌‌، ر‌‌‌.‌‌، پناه علی‌‌، ا‌‌‌.‌‌، اقدسی‌‌، ع‌‌‌. ن‌‌‌.‌‌، و خادمی‌‌، ع‌‌‌. (1401)‌‌‌. مقایسه اثربخشی معنادرمانی گروهی و درمان راه‌حل محور بر اضطراب مرگ و احساس تنهایی در زنان سالمند با ترس از ابتلا به کرونا‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 8‌‌‌‌ (3)‌‌، 235-248.
افشاری‌‌، ع‌‌‌.‌‌، رضایی‌‌، ر‌‌‌.‌‌، و دادرس‌‌، ف‌‌‌. (1398)‌‌‌. اثربخشی خاطره پردازی ساختارمند بر کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 5‌‌‌‌ (3)‌‌، 201-215.
اورنگ‌‌، ط‌‌‌.‌‌، اورنگ‌‌، م‌‌‌.‌‌، و اورنگ‌‌، س‌‌‌. (1399)‌‌‌. سالمندی و اخلاق اجتماعی‌‌‌. اخلاق در علوم و فناوری‌‌، 15‌‌‌‌ (3)‌‌، 5-1‌‌‌.
ایلالی‌‌، ا‌‌‌. س‌‌‌.‌‌، بشکنی‌‌، م‌‌‌.‌‌، و جهان بخش‌‌، ف‌‌‌. (1397)‌‌‌. مروری بر تأثیر اوقات فراغت بر افسردگی سالمندان‌‌‌. تعالی بالینی‌‌، 8‌‌‌‌ (2)‌‌، 50-60.
بیرامی‌‌، م‌‌‌.‌‌، علیزاده گورادل‌‌، ج‌‌‌.‌‌، انصارحسین‌‌، س‌‌‌.‌‌، و قهرمان محرم‌پور‌‌، ن‌‌‌. (1392)‌‌‌. مقایسه کیفیت خواب و سلامت­عمومی سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان‌‌‌. مجله سالمندی ایران‌‌، 8‌‌‌‌ (4)‌‌، 47-55.
پیری‌‌، ا‌‌‌.‌‌، قاسمی‌‌، ب‌‌‌.‌‌، و صالحی‌‌، ر‌‌‌. (1396)‌‌‌. اثربخشی تمرینات تنفسی و آرام‌سازی یوگا بر افسردگی زنان سالمند‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 3‌‌‌‌ (3)‌‌، 189-198.
توصیفیان‌‌، ن‌‌‌.‌‌، پازوکی‌‌، ع‌‌‌.‌‌، یوسفی‌‌، ن‌‌‌.‌‌، پیغامی‌‌، ط‌‌‌.‌‌، و مومنی‌‌، آ‌‌‌. (1400)‌‌‌. اثربخشی مداخله راه­حل­مدار بر بهبود میزان سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به ام­اس‌‌‌. مجله مطالعات ناتوانی‌‌، 11‌‌‌‌ (1)‌‌، 176-183.
جعفری‌‌، م‌‌‌. س‌‌‌.، مرادی‌‌، ا‌‌‌.، علی آبادی‌‌، ف‌‌‌.‌‌، احمدی‌‌، س‌‌‌.‌‌، بابایی‌‌، ا‌‌‌.‌‌، پروری‌‌، ز‌‌‌.‌‌، سیف اللهی نصرآبادی‌‌، ف‌‌‌.‌‌، عزیزپور‌‌، ا‌‌‌.‌‌، کریم آبادی‌‌، س‌‌‌.‌‌، مقیم خان‌‌، ط‌‌‌.‌‌، و یزدان پناه‌‌، ف‌‌‌. (۱۳۹۹)‌‌‌. هنر پرسشگری در درمان فشرده راه­حل محور‌‌‌. تهران: انتشارات آکادمیک
جوانمردی‌‌، ف‌‌‌.‌‌، نعیمی‌‌، ا‌‌‌.‌‌، و معتمدی‌‌، ع‌‌‌. ا‌‌‌. (1399)‌‌‌. اثربخشی مدل ذهن‌آگاهی بر بهبود نگرش‌های صمیمانه و افسردگی سالمندان‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 6‌‌‌‌ (1)‌‌، 39-52.
چراغی‌‌، ف‌‌‌.‌‌، و نعمت طاوسی‌‌، م‌‌‌. (1399)‌‌‌. اثربخشی روان نمایشگری برسازگاری­اجتماعی و بهزیستی فاعلی در سالمندان‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 6‌‌‌‌ (2)‌‌، 149-163.
حسین‌نژاد‌‌، ا‌‌‌.‌‌، معدلی‌‌، ز‌‌‌.‌‌، جهان‌پور‌‌، ف‌‌‌.‌‌، و شریفی‌کیا‌‌، ا‌‌‌. (1395)‌‌‌. مقایسه افسردگی زنان متأهل کادردرمانی شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی‌‌، مدرسین آموزش و پرورش و زنان متأهل خانه‌دار 50-20 ساله در شیراز 1393-1392‌‌، مجله پرستاری گروه‌های آسیب‌پذیر‌‌، 3‌‌‌‌ (4)‌‌، 38-51.
رجبی‌‌، غ‌‌‌.‌‌، و ستوده‌‌، س‌‌‌. ا‌‌‌. (1390)‌‌‌. تأثیر شناخت درمانی گروهی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زنان متأهل‌‌، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان‌‌، 20 (80)‌‌، 91-83‌‌‌.
زکی زاده‌‌، ح‌‌‌.‌‌، و هارون­رشیدی‌‌، ه‌‌‌. (1401)‌‌‌. اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سازگاری­اجتماعی و تحریف‌های‌‌‌‌ روان‌شناختی مردان سالمند‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 8‌‌‌‌ (2)‌‌، 105-117.
سلیمانی نژاد‌‌، ع‌‌‌.‌‌، طاهری تنجانی‌‌، پ‌‌‌.‌‌، ابوالفتحی ممتاز‌‌، ی‌‌‌.‌‌، خداکریم‌‌، س‌‌‌. (1399)‌‌‌. بررسی ارتباط بین سوءتغذیه و افسردگی در سالمندان ایرانی‌‌‌. کومش‌‌، 22‌‌‌‌ (3)‌‌، 467-476.
شریعت‌‌، ا‌‌‌.‌‌، غضنفری‌‌، ا‌‌‌.‌‌، یارمحمدیان‌‌، ا‌‌‌.‌‌، صولتی‌‌، ک‌‌‌.‌‌، و چرامی‌‌، م‌‌‌. (1399)‌‌‌. اثربخشی گشتالت‌درمانی بر افسردگی‌‌، تمایزیافتگی‌‌، خودشناسی انسجامی و ویژگی‌های‌‌‌‌ روان‌شناختی مثبت سالمندان‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 6‌‌‌‌ (3)‌‌، 249-267.
عباسی‌‌، ا‌‌‌.‌‌، محمدی‌‌، م‌‌‌.‌‌، زهراکار‌‌، ک‌‌‌.‌‌، داورنیا‌‌، ر‌‌‌.‌‌، و بابایی‌‌، م‌‌‌. (1396)‌‌‌. کارایی درمان کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زنان متأهل‌‌، نشریه پرستاری ایران‌‌، 30‌‌‌‌ (105)‌‌، 34-46.
فتحی آشتیانی‌‌، ع‌‌‌.‌‌، و داستانی‌‌، م‌‌‌. (1392)‌‌‌. آزمون­های روان‌شناختی ارزشیابی شخصیت و سلامت­روان‌‌‌. تهران: بعثت‌‌‌.
فرخزادیان‌‌، ع‌‌‌. ا‌‌‌.‌‌، و میردریکوند‌‌، ف‌‌‌. ا‌‌‌. (1396)‌‌‌. اثربخشی درمان متمرکز بر خود-شفقتی بر افزایش بهزیستی‌‌‌‌ روان‌شناختی و کاهش افسردگی در سالمندان‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 3‌‌‌‌ (4)‌‌، 293-302.
قاضی محسنی‌‌، م‌‌‌.‌‌، سلیمانیان‌‌، ع‌‌‌. ا‌‌‌.‌‌، و حیدرنیا‌‌، ا‌‌‌. (1395)‌‌‌. بررسی اثربخشی آموزش گروهی امیدمحور بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان‌‌، سالمند‌‌‌. نشریه سالمندی ایران‌‌، 11‌‌‌‌ (2)‌‌، 300-309.
قرنجیک‌‌، ع‌‌‌.‌‌، محمدی شاه بلاغی‌‌، ف‌‌‌.‌‌، انصاری‌‌، غ‌‌‌.‌‌، نجفی‌‌، ف‌‌‌.‌‌، قادری‌‌، ش‌‌‌.‌‌، اشرفی‌‌، ک‌‌‌.‌‌، طاهری‌‌، ن‌‌‌.‌‌، و صحاف‌‌، ر‌‌‌. (1390)‌‌‌. افسردگی در سالمندان ترکمن در سال 1389‌‌‌. سالمند‌‌، 6‌‌‌‌ (21)‌‌، 39-34‌‌‌.
کانی‌‌، ا‌‌‌.‌‌، و متکالف‌‌، ل‌‌‌. (۱۳۹۷)‌‌‌. هنر درمان راه­حل محور (ترجمه فاطمه سیف اللهی نصرآبادی؛ میرسعید جعفری و احمدرضا سلامتی)‌‌‌. تهران: آکادمیک‌‌‌. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی‌‌، ۲۰۰۹)
گلستانی‌فر‌‌، س‌‌‌.‌‌، و دشت بزرگی‌‌، ز‌‌‌. (1399)‌‌‌. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی‌‌، سلامت‌‌‌‌ روان‌شناختی و امید به زندگی سالمندان مبتلا به افسردگی غیربالینی‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 6‌‌‌‌ (3)‌‌، 191-203.
محمد‌‌، ل‌‌‌.‌‌، و غلامی حیدرآبادی‌‌، ز‌‌‌. (1397)‌‌‌. اثربخشی آموزش راهبرد‏های شناختی مبتنی بر حل‌مسأله بر افسردگی زنان سالمند‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 4‌‌‌‌ (4)‌‌، 337-349.
محمدی‌‌، ا‌‌‌.‌‌، و سجادیان‌‌، ا‌‌‌. (1398)‌‌‌. اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سازگاری­اجتماعی و هدفمندی در زندگی در سالمندان مرد ساکن سرای سالمندان‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 5‌‌‌‌ (2)‌‌، 89-100.
محمدی‌‌، س‌‌‌. ی‌‌‌.‌‌، و کمالی‌‌، ه‌‌‌. (1397)‌‌‌. اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سازگاری­اجتماعی‌‌، احساس تنهایی و سلامت­عمومی سالمندان‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 4‌‌‌‌ (1)‌‌، 72-61‌‌‌.
مرادی‌‌، ش‌‌‌.‌‌، قدرتی میرکوهی‌‌، م‌‌‌.‌‌، و حیاتی‌‌، م‌‌‌. (1398)‌‌‌. اثربخشی برنامه مرور زندگی بر احساس تنهایی‌‌، سازگاری اجتماعی و انسجام و یکپارچگی در سالمندان‌‌‌. روان‌شناسی پیری‌‌، 5‌‌‌‌ (3)‌‌، 179-199.
ملکوتی‌‌، س‌‌‌. ک‌‌‌.‌‌، فتح‌الهی‌‌، پ‌‌‌.‌‌، میراب‌زاده‌‌، آ‌‌‌.‌‌، صلواتی‌‌، م‌‌‌.‌‌، و کهانی‌‌، ش‌‌‌. د‌‌‌. (1385)‌‌‌. هنجار‌یابی مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)؛ فرم ۱۵ سؤالی در ایران‌‌‌. پژوهش در پزشکی‌‌، ۳۰‌‌‌‌ (۴)‌‌، 361-369‌‌‌.
میری‌‌، م‌‌‌. ر‌‌‌.‌‌، صالحی‌نیا‌‌، ح‌‌‌.‌‌، طیوری‌‌، ا‌‌‌.‌‌، بهلگردی‌‌، م‌‌‌.‌‌، و تقی‌زاده‌‌، ع‌‌‌. ا‌‌‌. (1394)‌‌‌. شیوع اختلالات روانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بیرجند در سال 1393‌‌‌. فصلنامه پرستاری سالمندان‌‌، 2‌‌‌‌ (2)‌‌، 94-103.
یزدانبخش‌‌، ک‌‌‌. (1394)‌‌‌. اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سازگاری­اجتماعی سالمندان بازنشسته‌‌‌. روا‌ن‌شناسی پیری‌‌، 1‌‌‌‌ (3)‌‌، 179-185.
References
Abbasi, A‌‌‌., Mohammadi, M‌‌‌., Zahrakar, K‌‌‌., Davarniya, R‌‌‌., & Babaeigarmkhani, M‌‌‌. (2017)‌‌‌. Effectiveness of Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) on Reducing Depression and Increasing Marital Satisfaction in Married Women‌‌‌. Iran Journal of Nursing, 30‌‌‌‌ (105), 34-46‌‌‌. https://ijn‌‌‌. iums‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-2420-fa‌‌‌. html sian]
Afshari, A‌‌‌., Rezai, R‌‌‌., & Dadras, F‌‌‌. (2019)‌‌‌. The Effectiveness of Structured Reminiscence on Anxiety and Depression in the Elderly‌‌‌. Aging Psychology5‌‌‌‌ (3), 201-215‌‌‌. https://doi: 10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2019‌‌‌. 4704‌‌‌. 1368 [Persian]
Ahmadpour, R‌‌‌., & torkan, H‌‌‌. (2022)‌‌‌. The prediction of rumination and worry based on the ability to control thought and cognitive behavioral avoidance in students’ university with clinical depression‌‌‌. Knowledge & Research in Applied Psychology23‌‌‌‌ (2), 158-168‌‌‌. https://doi: 10‌‌‌. 30486/jsrp‌‌‌. 2020‌‌‌. 564023‌‌‌. 1259 [Persian]
Archuleta, KL‌‌‌., Burr, EA‌‌‌., Carlson, MB‌‌‌., Ingram, J‌‌‌., Kruger, L‌‌‌. I‌‌‌., Grable, J‌‌‌., & Ford, M‌‌‌. (2015)‌‌‌. Solution – Focused Financial Therapy: A Brief Report of a pilot study‌‌‌. Journal of Financial Therap, 6 (1), 1-16‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 4148/1944-9771‌‌‌. 1081
Asano, K‌‌‌., & Shimizu, E‌‌‌. (2018)‌‌‌. A case report of Compassion Focused Therapy for a Japanese patient with recurrent depressive disorder: the importance of layered processes in‌‌‌. Case Reports in Psychiatry, 10 (1), 9-19‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1155/2018/4165434
Asiachi, N‌‌‌., Sanatkaran, A‌‌‌., & Bahari, S‌‌‌. M‌‌‌. (2017)‌‌‌. The Effectiveness of Yoga on the Adjustment of Elderly Men and Women‌‌‌. Aging Psychology2‌‌‌‌ (4), 261-270‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_647_en‌‌‌. html?lang=fa [Persian]
Ayar, D‌‌‌., & Sabanciogullari, S‌‌‌. (2021)‌‌‌. The effect of a solution‐oriented approach in depressive patients on social functioning levels and suicide probability, Perspectives in Psychiatric Care, 57‌‌‌‌ (1), 235–245‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1111/ppc‌‌‌. 12554
Bell, H‌‌‌. M‌‌‌. (1962)‌‌‌. Adjustment Inventory Manual‌‌‌. Palo Alto, Calif: Consulting Psychologists Press‌‌‌.
Beyrami, M‌‌‌., Alizadeh Goradel, J‌‌‌., Ansarhosein, S‌‌‌., & Ghahraman Moharrampour, N‌‌‌. (2014)‌‌‌. Comparing Sleep Quality and General Health Among the Elderly Living at Home and at Nursing Home‌‌‌. Salmand: Iranian Journal of Ageing, 8‌‌‌‌ (4) :47-55‌‌‌. https://salmandj‌‌‌. uswr‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-525-fa‌‌‌. html [Persian]
Bliss, E‌‌‌. V‌‌‌., & Bray, D‌‌‌. (2009)‌‌‌. The smallest solution focused particles: Towards a minimalist definition of when therapy is solution focused‌‌‌. Journal of Systemic Therapies, 28‌‌‌‌ (2), 62-74‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1521/jsyt‌‌‌. 2009‌‌‌. 28‌‌‌. 2‌‌‌. 62
Cheraghi, F‌‌‌., & NematTavousi, M‌‌‌. (2020)‌‌‌. The Effectiveness of Psychodrama on Social Adjustment and Subjective Well-being in the Elderly‌‌‌. Aging Psychology6‌‌‌‌ (2), 149-163‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2020‌‌‌. 5448‌‌‌. 1432 [Persian]
Connie, E‌‌‌., & Metcalf, L‌‌‌. (2018)‌‌‌. The Art of Solution Focused Therapy‌‌‌. (Translated by Fatemeh Seifallahi Nasrabadi; Mirsaeed Jafari; & Ahmadreza Salamati)‌‌‌. Tehran: Akademic‌‌‌. (Original publication year, 2009)
DeJong, P‌‌‌., & Berg, I‌‌‌. K‌‌‌. (2012)‌‌‌. Interviewing for solutions, Nelson Education‌‌‌.
Ebrahimpour, G‌‌‌. (2017)‌‌‌. Comparison of satisfaction with life, Social Adjustment and Optimism in the Elderly at Home and Nursing Homes‌‌‌. Aging Psychology3‌‌‌‌ (3), 219-228‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_830‌‌‌. html[Persian]
Esmaeilpour Dilmaghani, R‌‌‌., Panahali, A‌‌‌., Aghdasi, A‌‌‌. N‌‌‌., & Khademi, A‌‌‌. (2022)‌‌‌. The Comparison of the Effectiveness of Group-Based Logotherapy and Solution-Oriented Therapy on Death Anxiety and Feeling of Loneliness in Elderly women with Fear of Coronavirus‌‌‌. Aging Psychology8‌‌‌‌ (3), 249-235‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2022‌‌‌. 8172‌‌‌. 1645 [Persian]
Farokhzadian, A‌‌‌. A‌‌‌., & Mirderekvand, F‌‌‌. (2018)‌‌‌. The Effectiveness of Self-Compassion Focused Therapy on Increase of Psychological Well-Being and Reduction of Depression in the Elderly‌‌‌. Aging Psychology3‌‌‌‌ (4), 293-302‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_903_en‌‌‌. html[Persian]
Fathi Ashtiani, A‌‌‌., & Dastani, M‌‌‌. (2013)‌‌‌. Psychological tests for assessing personality and mental health‌‌‌. Tehran: Besat‌‌‌. [Persian]
Franklin, C‌‌‌., Zhang, A‌‌‌., Froerer, A‌‌‌., & Johnson, A‌‌‌. (2017)‌‌‌. Solution Focused Brief Therapy: A Systematic Review and Meta-Summary of Process Research, journal of marital and family therapy, 43‌‌‌‌ (1),16-30‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1111/jmft‌‌‌. 12193‌‌‌
Gharanjik, A‌‌‌., Mohammadi Shahbolaghi, F‌‌‌., Ansari, G‌‌‌., Najafi, F‌‌‌., Ghaderi, S‌‌‌., Ashrafi, K‌‌‌., Taheri, N‌‌‌., & Sahaf, R‌‌‌. (2011)‌‌‌. The Prevalence of Depression in Older Turkmen Adults in 1389‌‌‌. Salmand, 6‌‌‌‌ (3), 34-39‌‌‌. https://salmandj‌‌‌. uswr‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-441-en‌‌‌. html [Persian]
Ghazi Mohseni, M‌‌‌., Soleimanian, A‌‌‌. A‌‌‌., & Heidarnia, A‌‌‌. (2016)‌‌‌. Examining the Effectiveness of Hope-Based Group Training on the Life Quality of the Elderly People‌‌‌. Salmand, 11‌‌‌‌ (2), 300-309.  https://salmandj‌‌‌. uswr‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-1052-fa‌‌‌. html [Persian]
Golestanifar, S‌‌‌., & DashtBozorgi, Z‌‌‌. (2020)‌‌‌. The Effectiveness of Acceptance and Commitment based Therapy on Depression, Psychological Health and Life Expectancy of the Elderly with Nonclinical Depression‌‌‌. Aging Psychology, 6‌‌‌‌ (3), 191-203‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2020‌‌‌. 5748‌‌‌. 1470 [Persian]
Hajatour, R‌‌‌., & Haroon Rashidi, H‌‌‌. (2021)‌‌‌. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Irrational Beliefs and Death Attitude in the Elderly‌‌‌. Aging Psychology, 7‌‌‌‌ (1), 54-43‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2021‌‌‌. 6286‌‌‌. 1514 [Persian]
 Hossein Nejhad, A‌‌‌., Moadeli, Z‌‌‌., Jahanpour, F‌‌‌., & Sharifikiya, I‌‌‌. (2017)‌‌‌. Comparison of Depression between married women working in training hospitals and Instructors compared with housewives aged 25-50 in Shiraz in 2013 - 2014, Nursing Journal of the vulnerable, 3‌‌‌‌ (4), 38-51‌‌‌. https://magiran‌‌‌. com/p1677113 [Persian]
Hunter, D‌‌‌. C‌‌‌. (2011)‌‌‌. The Evolution of Approaches to Depression: from paradigm shifts to social contexts, The Chicago School of Professional Psychology ProQuest Dissertations Publishing‌‌‌.
Ilali, E‌‌‌. S‌‌‌., Bashkani, M‌‌‌., & Jahanbakhsh, F‌‌‌. (2018)‌‌‌. A Review of the Effect of Leisure on Depression in the Elderly‌‌‌. Clinical Excellence, 8 (2) :50-60‌‌‌. URL: https://ce‌‌‌. mazums‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-411-en‌‌‌. html [Persian]
Jafari, M‌‌‌. S‌‌‌., Moradi, A‌‌‌., Ali Abadi, F‌‌‌., Ahmadi, S‌‌‌., Babai, A‌‌‌., Parvari, Z‌‌‌., Seifallahi Nasrabadi, F‌‌‌., Azizpur, A‌‌‌., Karimabadi, S‌‌‌., Moghim khan, T‌‌‌., & Yazdan Panah, F‌‌‌. (2020)‌‌‌. The art of questioning in social solution complex therapy‌‌‌. Tehran: Academic Publication‌‌‌. [Persian]
javanmardi, F‌‌‌., naeimi, E‌‌‌., & moatamedi, A‌‌‌. (2020)‌‌‌. The Effectiveness of Mindfulness Model on Improving Intimate Attitudes and Elderly Depression‌‌‌. Aging Psychology6‌‌‌‌ (1), 39-52‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2020‌‌‌. 5022‌‌‌. 1402 [Persian]
Kim, H‌‌‌. (2006)‌‌‌. Client growth and alliance development in solution-focused brief family therapy‌‌‌. Unpublished PhD‌‌‌. Thesis, The State University of New York at Buffalo‌‌‌.
Kim, J‌‌‌. S‌‌‌., Brook, J‌‌‌., & Akin, B‌‌‌. A‌‌‌. (2018)‌‌‌. Solution-focused brief therapy with substance-using individuals: A randomized controlled trial study‌‌‌. Research on Social Work Practice, 28‌‌‌‌ (4), 452-462‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1177/1049731516650
Leslie, P‌‌‌. (2022)‌‌‌. Perceptions and Possibilities: Strategic and Solution-Oriented Approaches to Working with Depression, Phoenix Publishing House‌‌‌.
Malakouti, K‌‌‌., Fathollahi, P‌‌‌., Mirabzadeh, A‌‌‌., Salavati, M‌‌‌., & Kahani, S‌‌‌. (2006)‌‌‌. Validation of geriatric depression scale (GDS15) in Iran‌‌‌. Research in Medicine‌‌‌. 30‌‌‌‌ (4):361-369‌‌‌. https://pejouhesh‌‌‌. sbmu‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-342-en‌‌‌. html [Persian]
Martin, A‌‌‌., Boadi, N‌‌‌., Fernandes, C‌‌‌., & Watt, S. (2013)‌‌‌. Robinson-Wood T‌‌‌. Applying resistance theory to depression in black women‌‌‌. Journal of Systemic Therapies, 32‌‌‌‌ (1),1-13‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1521/jsyt‌‌‌. 2013‌‌‌. 32‌‌‌. 1‌‌‌. 1
Miri, M‌‌‌., Salehiniya, H‌‌‌., Tiyuri, A‌‌‌., Bahlgerdi, M‌‌‌., & Taghizadeh, A‌‌‌. (2016)‌‌‌. Prevalence of mental disorders and its related factors among elderly of Birjand, 2014‌‌‌. Journal of Geriatric Nursing, 2‌‌‌‌ (2) :94-103‌‌‌. https://jgn‌‌‌. medilam‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-153-fa‌‌‌. htm [Persian]
Mohammad, L‌‌‌., & Gholami Heidarabadi, Z‌‌‌. (2019)‌‌‌. The Effectiveness of Training the Problem Solving-based Cognitive Strategies on depression in elderly women‌‌‌. Aging Psychology4‌‌‌‌ (4), 337-349. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2019‌‌‌. 1126 [Persian]
Mohammadi, I‌‌‌., & Sajjadian, I‌‌‌. (2019)‌‌‌. The Effectiveness of Resiliency Training on Social Adjustment and Purposeful Life in the Elderly Male Living in Nursing Homes‌‌‌. Aging Psychology5‌‌‌‌ (2), 89-100‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2019‌‌‌. 1121 [Persian]
Mohammadi, S‌‌‌. Y‌‌‌., & Kamali, H‌‌‌. (2018)‌‌‌. The Effectiveness of Group Logo therapy on Social Adjustment, Loneliness and General Health in Elderly‌‌‌. Aging Psychology4‌‌‌‌ (1), 61-72‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_945_en‌‌‌. html?lang=fa [Persian]
Moradi, S‌‌‌., Ghodrati Girkohi, M‌‌‌., & Hayati, M‌‌‌. (2019)‌‌‌. The Effectiveness of the Life Review Program on Sense of Loneliness, Social Adjustment, Coherence and Integration in the Elderly‌‌‌. Aging Psychology5‌‌‌‌ (3), 179-199‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2019‌‌‌. 1225 [Persian]
Moran, P‌‌‌., Romaniuk, H‌‌‌., Coffey, C‌‌‌., Chanen, A‌‌‌., Degenhardt, L‌‌‌., Borschmann, R, & Patton‌‌‌., G‌‌‌. C‌‌‌. (2016)‌‌‌. The influence of personality disorder on the future mental health and social adjustment of young adults: a population-based, longitudinal cohort study‌‌‌. The Lancet Psychiatry, 3‌‌‌‌ (7), 636-645‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1016/S2215-0366‌‌‌‌ (16)30029-3
Orang, T‌‌‌., Orang, M‌‌‌., & Orang, S‌‌‌. (2020)‌‌‌. Elderly and Social Ethics‌‌‌. Ethics in Science and Technology, 15 (3), 1-5‌‌‌. https://ethicsjournal‌‌‌. ir/article-1-1961-en‌‌‌. html [Persian]
Piri, E‌‌‌., Ghasemi, B‌‌‌., & Salehi, R‌‌‌. (2017)‌‌‌. Yoga Breathing Exercises and Relaxation Effect on Depression in Elderly women‌‌‌. Aging Psychology3‌‌‌‌ (3), 189-198‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_814‌‌‌. html?lang=en [Persian]
Rajabi, G‌‌‌., & Sotodeh Navrodi, S‌‌‌. (2012)‌‌‌. A Study of Impact of Group Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression Reduction and Increase of Marital Satisfaction in Married Women‌‌‌. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 20‌‌‌‌ (80), 83-91‌‌‌. https://journal‌‌‌. gums‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-123-fa‌‌‌. html[Persian]
Reddy, P‌‌‌. D‌‌‌. (2015)‌‌‌. Thirumoorthy A, Vijayalakshmi P, Hamza MA‌‌‌. Effectiveness of solutionfocused brief therapy for an adolescent girl with moderate depression‌‌‌. Indian Journal of Psychological Medicine, 37‌‌‌‌ (1), 87-89‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 4103/0253-7176‌‌‌. 150849
Shariat, A‌‌‌., Ghazanfari, A‌‌‌., Yarmohammadian, A‌‌‌., Solati, K‌‌‌., & Chorami, M‌‌‌. (2020)‌‌‌. The Effectiveness of Gestalt Therapy on Depression, Self-Differentiation, Integrative Self-Knowledge and Positive Psychological Characteristics in the Elderly. Aging Psychology6‌‌‌‌ (3), 267-249‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2020‌‌‌. 5573‌‌‌. 1456 [Persian]
Slekiene, J‌‌‌., & Mosler, H‌‌‌. J‌‌‌. (2018)‌‌‌. Does depression moderate handwashing in children? BMC Public Health, 18 (82), 1-9. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1186/s12889-017-4638-4‌‌‌.
Smith, J‌‌‌. (2003)‌‌‌. Stress and aging: theoretical and empirical challenges for interdisciplinary research‌‌‌. Neurobiology of Aging, 3‌‌‌‌ (24), 77-80‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1016/s0197-4580‌‌‌‌ (03)00049-6
Soleimaninejad, A‌‌‌. L‌‌‌., TaheriTanjani, P‌‌‌., Abolfathi Momtaz, Y‌‌‌., & Khodakarim, S‌‌‌. (2020)‌‌‌. Relationship between malnutrition and depression among Iranian elderly population‌‌‌. Koomesh, 22‌‌‌‌ (3), 467-476‌‌‌. https://koomeshjournal‌‌‌. semums‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article-1-5504-en‌‌‌. html [Persian]
Towsyfyan, N‌‌‌., Pazoki, A‌‌‌., Yousefi, N‌‌‌., Peyghami, T‌‌‌., & Momeni, A‌‌‌. (2021)‌‌‌. Effects of Solution-Focused Brief Therapy on Social Adjustment in Women with MS‌‌‌. Journal of Disability Studies‌‌‌. 11‌‌‌‌ (1), 176-183‌‌‌. https://jdisabilstud‌‌‌. org/article-1-995-fa‌‌‌. html [Persian]
Yazdanbakhsh, K‌‌‌. (2016)‌‌‌. Effects of life review on social adjustment of retirees' elderly persons‌‌‌. Aging Psychology, 1‌‌‌‌ (3), 179-185‌‌‌. https://jap‌‌‌. razi‌‌‌. ac‌‌‌. ir/article_330‌‌‌. html [Persian]
Yesavage, J‌‌‌. A‌‌‌., & Sheikh, J‌‌‌. I‌‌‌. (2008)‌‌‌. Geriatric Depression Scale (GDS)‌‌‌. Clin Gerontologist‌‌‌. 5‌‌‌‌ (1-2):165-173‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1300/J018v05n01_09
Yesavage, J‌‌‌. A‌‌‌., Brink, T‌‌‌. L‌‌‌., Rose, T‌‌‌. L‌‌‌., Lum, O‌‌‌., Huang, V‌‌‌., Adey, M‌‌‌., & Leirer, V‌‌‌. O‌‌‌. (1982)‌‌‌. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report‌‌‌. Journal of psychiatric research, 17‌‌‌‌ (1), 37-49‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 1016/0022-3956‌‌‌‌ (82)90033-4
Zakizadeh, H‌‌‌., & Haroonrashidi, H‌‌‌. (2022)‌‌‌. The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on the Social Adjustment and Cognitive Distortion in the Elderly Men‌‌‌. Aging Psychology8‌‌‌‌ (2), 105-117‌‌‌. https://doi‌‌‌. org/10‌‌‌. 22126/jap‌‌‌. 2022‌‌‌. 7624‌‌‌. 1613 [Persian]