مقایسه رضایت از زندگی، سازگاری اجتماعی و خوش‌بینی در سالمندان ساکن منزل و سرای سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد ساری

چکیده

سالمندی دوره­ای از رشد انسان است که با فراز و فرودهای مختلفی همراه می‌­باشد و این در حالی است که سبک زندگی متفاوت زنان و مردان سالمند در دوران کهولت می‌­تواند منجر به حفظ یا کاهش سلامت روان آنان گردد. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسۀ رضایت از زندگی، سازگاری اجتماعی و خوشبینی بین سالمندان ساکن در منزل و ساکن در سرای سالمندان شهر ساری بود. طرح پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه­ای بود و جامعه آماری شامل کلیه سالمندان شهر ساری بودند که از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده 60 نفر سالمند سرای سالمندان (30 زن و 30 مرد) و 60 نفر از سالمندان ساکن خانه (30 زن و 30 مرد) انتخاب شدند و با ابزار اندازه­گیری رضایت از زندگی داینر، سازگاری اجتماعی بل و خوش­بینی پترسون مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس چندمتغیری مانوا در سطح معناداری 001/0>P استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که سطح رضایت از زندگی، سازگاری اجتماعی و خوش­بینی سالمندان ساکن منزل بیشتر از سالمندان ساکن در سرای سالمندان است. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت بیشتری در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و روانﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان به افراد ارائه شود تا سطح رضایت از زندگی، سازگاری اجتماعی و خوش­بینی در این قشر از جامعه افزایش یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of satisfaction with life, Social Adjustment and Optimism in the Elderly at Home and Nursing Homes

نویسنده [English]

  • Ghodsieh Ebrahimpour
Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Elderly is a period of life which is accompanied with ups and downs and at the same time the different styles of elderly men and women in old age can lead to the reduction or maintenance of their health. Thus, present research aims to compare the satisfaction with life, social adjustment and optimism in elderly at home and nursing homes in Sari city. This study is comparative- causative and the statistical community consisted of all elderly people of Sari of which  60 elderly people were selected in random from nursing homes (30 male, 30 female) and 60 from homes  (30 male, 30 female) and were assessed using the Donner’s tool for measuring satisfaction with life, Bell’s tool for social adjustment and Peterson’s tool for optimism. Multivariate analysis of Manua  was used to analyze the data at significance level of (P< 0.001). Results showed that the satisfaction level  with life, social adjustment and optimism in the elderly at home  are higher than those of the elderly living in nursing homes. It is recommended that more studies be carried out on the elderly and appropriate care, health and psychological services be provided in the elderly care centers in order to increase the level of satisfaction with life, social adjustment and optimism in this stratum of the society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction with Life
  • social adjustment
  • optimism
  • elderly
احمدی، ا.، عابدی، پ.، حبیبی، م.، و سادات­مداحی، س. (1394). رابطه معناداری زندگی و سطح حمایت اجتماعی درک شده افراد سالمند در خانه­های سالمندان. مجله پرستاری اصفهان، 11(1)، 125-118.
اسماعیلی، ا. (1387). اعتباریابی مقیاس اضطراب مرگ و مقایسه میزان اضطراب مرگ، گرایش به خودکشی و رضایت از زندگی در دانشجویان   زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی). دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
برک، ل. (1384). روان­شناسی رشد (ترجمه ی، سیدمحمدی). تهران: ارسباران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2004)
بنی­هاشمیان، ک.، صیف، م. ح.، و موذن، م. (1388). رابطه بین بدبینی با سلامت عمومی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 11(10)، 56-49.
بیرامی، م. (1394). مقایسه کیفیت خواب و سلامت عمومی سالمندان ساکن در سرای سالمندان. فصلنامه سالمند، 8(4)، 55-47.
پیل، ن. و. (1386).نتایج شگفت­انگیز تفکر مثبت (ترجمه ب، امیر). تهران: نسل نواندیش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2006)
حسام­زاده، ع. (1388). مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده با سالمندان مقیم سراهای سالمندان خصوصی و دولتی شهر تهران. فصلنامه سالمند، 4(4)، 15-7.
 شهنی­ییلاق، م. (1383). رابطه علی بین نگرش­های مذهبی، خوش­بینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران
علی­پناه، ا. (1395). اثربخشی روایت­درمانی گروهی بر میزان امید به زندگی و شادی سالمندان شهر تبریز. آموزش و ارزش (علوم تربیتی)، 9 (34)، 76-63 .
قاسمی، ا.، عابدی، ا.، و باغبان، ا. (1388). تأثیر آموزش گروهی بر مبنای نظریه امید اسنایدر بر میزان شادی در زندگی سالمندان. دانش و تحقیق در روانشناسی کاربردی، 4(1)، 47-40.
قلی­زاده، آ.، و شیرانی، ع. (1389). رابطه بین عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان رضایت از زندگی. مجله جامعه­شناسی کاربردی، 21(1)، 82-69 .
مختاری، ف. (1392). مقایسه کیفیت زندگی و سلامت­روان در سالمندان ساکن/غیرساکن سرای سالمندان. فصلنامه سالمند، 5(4)، 32-23
مهدیزادگان، ا.، و باقرپور، ر. (1380). سوء استفاده و غفلت از سالمندان. اصفهان: انتشارات پردژ.
میاواند اهواز. مجله علوم تربیتی و روان­شناسی، 1(2)، 34-19.
میکاییلی، ف.، و امام­زاده، ز. (۱۳۸۷). رابطه هوش هیجانی اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دارای حکم انظباطی و مقایسه آن با  دانشجویان بدون حکم. فصلنامه علمی-پژوهشی تبریز، 3(11)، 121-99.
نصیری، ح . (1387). معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان. زن در توسعه و سیاست، 6(2)، 176-157.
نوری، ن. ( 1385). نقش خوش‌بینی در کاهش اضطراب. مجله راه تربیت، 3(2)، 45-25.
نوری، ن. (1388). بررسی رابطه­ی خوش­بینی سرشتی و خوش­بینی از دیدگاه اسلام با رضایتمندی از زندگی. مجله روان­شناسی و دین، 1(2)، 68-29.
وندرزندن، ج. (1387). روانشناسی رشد (ترجمه ح. گنجی) تهران: انتشارات ساوالان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2001)
یزدانبخش، ک. (1394). اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سازگاری اجتماعی سالمندان بازنشسته. مجله روانشناسی پیری، 1(3)، 185-179.
Adler, M. G., & Fagley, N. S. (2005). Appreciation individual differences in finding value and meaning as a unique predictor of subjective well-being. Journal of Personality, 73(1), 79-111.
Argyle, M. (2013). The psychology of happiness. New York: Routledge.
Baily, T. C., & Snyder, C. R. (2007). Satisfaction with life and hope: A Look at age and marital status. Psychological Record, 57(2), 233-240.
Baum, A., Revenson, T. A., & Singer, J. E. (2010). Handbook of health psychology. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Bell, H. M. (1961). The Adjustment Inventory (Adult form). Alto. California: Consulting psychological press.
Bi shop, A. J., & Martin, P. (2006). Happiness and congruence in older adulthood. A Structural model of life satisfaction. Aging and mental Health, 10, 445-453.
Carr, A. (2004). Positive Psychology. Hove and New York: Brunner- Routledge
Chang, E. C., & Disimone, S. L. (2001). The influence of hope on appraisals, coping and dysphoria: A Test of hope theory. Journal of social and clinical psychology, 20(2)117-129.
Chipps, J. (2015). Social capital and mental well-being of older people residing in a residential care facility in Durban, South Africa. Aging Mental Health, 20(12), 1264-1270.
Cohen, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., & Mikels, J. A. (2009). Positive Emotions Increase Life Satisfaction by Building Resilience. American Psychological Association, 3, 361-368.
Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
Diener, E. D., Oishi, S. H., & Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well- being: Emotional and cognitive Evaluation of life. Annual Review of psychology, 45,403-425.
Harigie, O., & Dickson, D. (2004). Skilled interpersonal communication: Research, theory and practice. Routledge. New York: USA.
Harrefors, C., Savenstedt, S., & Axelsson, K. (2009). Elderly People's Perceptions of How they want to be cared for: An interview study with healthy elderly couples in Northern Sweden .Caring Sciences, 23, 353- 360.
Hutchinston, D. T., Simeon, B. C., Bain, G. E., Wyatt, M. B., Tucker, B., & Lefranc, E. (2004). Social & health determinants of well-being & life satisfaction in Jamaica. International Journal of Social Psychiatry, 50(1), 43-53.
Kim, H. K. (2017). Comparison of quality of sleep, depression, and life satisfaction between older adults in nursing homes and long-term care hospitals in Korea .Geriatrics Gerontology, 10,1250-1265.
Kubzansky, L. D., Berkman, L. F., & Seeman, T. E. (2000). Social Conditions and Distress in Elderly Persons: Finding from the MacArthur studies of Successful Aging. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 55(4), 238-246.
Loughlin, J. E., & Huebner, E. S. (2001). Life experience locus control and school satisfaction in adolescence. Social Indicators Research, 55,156-183.
Lymbmirsky, S., Tkach, C., & Dimatteo, M. R. (2006). What are the differences between happiness and self-esteem? Social Indicators Research, 78, 363-404.
Maddox, G. L. (1963). Activity and morale: A longitudinal study of selected elderly subjects. Social Forces, 42, 195-204.
Maltaby, J., Day, L., Mccutcheon, L. E., Gillett, R., Houran, J., & Ashe, D. D. (2004). Personality and coping: A coricntext for examining celebrity worship and mental health. British Journal of psychology, 95, 411- 428.
Moreno, S.E. (2004). Collectivize social support? Elements for reconsidering the social dimension in the study of social support. The Spanish Journal of Psychology, 7(2), 124-134.
Ozer, M. (2004).A study on the life satisfaction of elderly individuals living in family environment and nursing homes. Turkish Journal of Geriatrics, 7 (1), 33-36.
Peterson, C. (2000). The future of optimism. American Psychologist, 55, 44-55.
Peterson, C., Semel, A., Von Beayer, C., Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., Seligman, M. E. P.(1982). The attribution Style Questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6(3), 229-286.
Schwerdfeger, A., Konermann, L., & Achonhofen, K. (2008). Self- efficacy as a health protective resource in teacher? A biopsychological approach. Health psychology, 27(3), 358- 563.
Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York, NY: Free Press.
Serretti, A., Chiesa, A., Souery, D., Calati, R., Sentissi, O., & Kasper, S. (2013). Social adjustment among treatment responder patients with mood disorders. Journal of Affective Disorders, 150, 961–966