مقایسه میزان افسردگی و اضطراب قلب در افراد سالمند شرکت‌کننده و غیر شرکت‌کننده در ورزش‌های همگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

2 گروه تربیت بدنمی . علوم ورزشی دانشگاه رازی

3 1. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس،

10.22126/jap.2023.9120.1705

چکیده

افسردگی و اضطراب از مهمترین اختلالات رایج در دوران سالمندی است. فعالیت بدنی از جمله کارامدترین راهکارهای کاهش افسردگی و اضطراب می‌باشد، بنابراین، هدف از مطالعه حاضر، مقایسه میزان افسردگی و اضطراب قلب در سالمندان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش‌های همگانی بود. این مطالعه، توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان ساکن شهر بندرعباس بود که تعداد ۲۰۰ نفر بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و در دو گروه شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش‌های همگانی به روش نمونه گیری هدفمند گمارش شدند. تعداد 200 نفر (100 نفر زن و 100 نفر مرد) از افراد سالمند بالای 60 سال سن شرکت کننده در ورزش‌های همگانی و 200 نفر (100 نفر زن و 100 نفر مرد) سالمند که هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند، انتخاب شدند.. افراد فعال حداقل یک سال کامل به طور منظم در ورزش همگانی شرکت کرده بودند. سپس کلیه شرکت‌کنندگان پرسشنامه افسردگی سالمندان یاساویج و پرسشنامه اضطراب قلب ایفرت را پاسخ دادند. آنالیز آماری توسط نرم افزار SPSS و از طریق آزمون t مستقل صورت گرفت. نتایج نشان داد که 84 درصد سالمندانی که در ورزشهای همگانی مشارکت داشتند، فاقد افسردگی بودند، اما 12 درصد دارای افسردگی خفیف و 4 درصد دارای افسردگی شدید بودند. در مقابل، افراد سالمندی که کم تحرک بودند و در ورزش‌های همگانی شرکت نکرده بودند، فقط 28 درصد آنها فاقد افسردگی بودند، در مقابل 52 درصد آنها دارای افسردگی خفیف، 12 درصد دارای افسردگی متوسط و 6 درصد دارای افسردگی شدید بودند. میزان اضطراب قلب اگر چه در افراد سالمند غیر فعال نسبت به سالمندان شرکت‌کننده در ورزش‌های همگانی بیشتر بود، اما این سطح از تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. ورزش‌های همگانی میزان افسردگی را در بین سالمندان کاهش میدهد، بنابراین توصیه می‌شود جهت کاهش میزان افسردگی، سالمندان به ورزش های همگانی بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the level of depression and heart anxiety in elderly participants and non-participants in public sports

نویسندگان [English]

  • Kamal ranjbar 1
  • bayan fayazi 2
  • Abdolmajid mohamadi 3
1 2. Assistant Professor, Department of physical education and sport science, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 PhD in exercise physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 3. Department of exercise physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Depression and anxiety are the most common disorders in aging. On the other hand, physical activity is one of the most effective ways to reduce depression and anxiety, therefore, the aim of the present study was to compare the level of depression and heart anxiety in elderly people participating and not participating in sport for all. It was a causal-comparative study. The statistical population included all the elderly residents of Bandar Abbas city, 200 of whom were selected based on the criteria for entering the study and were assigned to two groups of participants and non-participants in sport for all through purposive sampling. 200 people (100 women and 100 men) of elderly people over 60 years of age participating in public sports and 200 people (100 women and 100 men) who did not have any sports activities were selected. Active people must have regularly participated in public sports for at least one year. Then all the subjects answered the elderly depression questionnaire of Yesavage and the heart anxiety questionnaire of Eifert. Statistical analysis was done by SPSS software and independent t test. 84% of people who participate in public sports do not have depression, but 12% have mild depression and 4% have severe depression. On the other hand, only 28% of elderly people who were inactive and did not participate in public sports were not depressed, while 52% of them had mild depression, 12% had moderate depression, and 6% had severe depression. Although the level of heart anxiety was higher in inactive elderly people compared to elderly people participating in public sports, but, this level of difference was not statistically significant. Public sports reduce the level of depression among the elderly, so it is recommended that the elderly do public sports to reduce the level of depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • heart anxiety
  • public sports and aging