دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، دی 1400، صفحه 422-317 
اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر کیفیت زندگی سالمندان

صفحه 359-345

10.22126/jap.2022.6911.1561

لاله جنگی جهان‌تیغ؛ زهره لطیفی؛ محمد سلطانی زاده


رابطه سبک‌های دلبستگی و عواطف مثبت و منفی در سالمندان: نقش میانجی سبک‌های خاطره‌پردازی

صفحه 422-407

10.22126/jap.2022.7492.1606

خدامراد مومنی؛ رزیتا امانی؛ پریسا جانجانی؛ محمدرضا مجذوبی؛ کیانا هادیان همدانی