کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
اثربخشی تمرین مهارت‌های حرکتی به روش نقطه چالش بر انگیزش شرکت در فعالیت بدنی و افسردگی مردان سالمند

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 313-322

مهدی ابراهیمی توکلیان؛ بهزاد محمدی اورنگی؛ رسول یاعلی؛ مجتبی محمد نژاد