مقایسه عملکرد سالمندان سالم و سالمندان مبتلا به آلزایمر در آزمون های بندر گشتالت و معاینه کوتاه وضعیت ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

سالمندی یک پدیده­ی جهانی است. بیماری آلزایمر یکی از مهم­ترین بیماری‌های عصب­شناختی دوران سالمندی است که سبب تخریب پیش­رونده­ی کارکردهای شناختی، تغییرات در خلق، شخصیت، قضاوت و رفتار می‌شود. با توجه به این که این بیماری هزینه‌های مالی و عاطفی بسیاری به مبتلایان و مراقبان تحمیل می‌کند، شناخت آن در مراحل اولیه می‌تواند از بار ابتلا به این بیماری بکاهد. لذا هدف از اجرای این پژوهش مقایسه­ی عملکرد سالمندان سالم و مبتلا به آلزایمر در آزمون‌های بندر گشتالت و آزمون کوتاه وضعیت ذهنی بود. روش پژوهش حاضر علی-مقایسه‌ای بود. جامعه­ی آماری شامل سالمندان 60 تا90 ساله­ی ساکن آسایشگاه‌های شهر تهران بودند که از این جامعه 50 سالمند سالم و 50 سالمند مبتلا به آلزایمر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارت از آزمون بندرگشتالت و آزمون کوتاه وضعیت ذهنی بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون­های تحلیل چند متغیره و tمستقل تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون کوتاه وضعیت ذهنی نشان داد که دو گروه در زیر مقیاس‌های آگاهی به زمان و مکان، محفوظات، حافظه کوتاه مدت، تکرار و خواندن، توجه و محاسبه، درک مطلب، نوشتن و ترسیم، تفاوت معناداری دارند و در مولفه­ی نام­گذاری تفاوت معناداری مشاهده نمی­شود. همچنین نتایج حاصل از آزمون بندرگشتالت نشانداد که دو گروه در زیرمقیاس‌های چرخش، چندپارگی، درجاماندگی، تصادم، ناتوانی، اشکال در بستن، ناهماهنگی حرکتی، اشکال در زاویه­بندی و یکپارچگی، ساده­سازی و واپس­روی تفاوت معناداری دارند و در شاخص‌های زمان و اشکال هم­پوشی تفاوت معناداری مشاهده نمی­شود. نمرات پایین سالمندان مبتلا به آلزایمر در آزمون کوتاه وضعیت ذهنی و نیز خطای بیشتر در آزمون بندرگشتالت نشانگر آسیب مغزی و بازگشت به سطوح پایینتر رشدی است (05/0=P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Performance of Healthy Elderly and Individuals with Dementia of the Alzheimer Type in Bender Geshtalt Test and Mini Mental State Examination

نویسندگان [English]

  • manijeh taebi 1
  • Seyed Alimohammad mousavi 2
  • Abdoljavad Ahmadi 3
چکیده [English]

Senescence is a global phenomenon. Alzheimer's disease is one of the most important neurologic diseases in the old age which causes progressive deterioration in cognitive functions in addition to mood, personality, judgment and behavioral alterations. Since this disease imposes many emotional and financial costs on the patients and carers, the diagnosis in the early stages can reduce the consequences. Therefore, the present study aimed to compare the performance of healthy elderly and the elderly with the Alzheimer's disease in Bender Geshtalt Test and Mini-Mental State Examination. The study was an ex post facto type research. The sample consisted of 60-90 year-old elderly living in the nursing homes of Tehran: 50 healthy elderly and 50 elderly with A.D. They were selected by available sampling. The data were collected through Bender Gestalt Test as well as Mini-Mental State Examination and analysed by using t-independent test and multivariate analysis. The results of Mini-Mental State Examination indicated that there is a significant difference between 2 groups in orientation of time, orientation of place, registration, recent memory, repeat, reading, attention and calculation, comprehension, writing and drawing. No significant difference was observed in naming. The findings of Bender Gestalt Test showed significant differences in rotation, fragmentation, preservation, collision, impotence, difficulty in closure, motor incoordination, angulation, cohesion,simplification,and retrogression. Within the parameters of time and overlapping shapes there was no significant difference between the two groups. The lower scores in MMSE and more errors in Bender Gestalt Test in the elderly with A.D show brain damage and regression to lower level of developmental stages (p=0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • elderly
  • Alzheimer's disease
  • Bender Geshtalt Test
  • Mini-Mental State Examination

انجمن جهانی آلزایمر (1394). دمانس و اثرات جهانی آن (ترجمه ف. فرین). فصلنامه خبری، پژوهشی و اطلاع رسانی انجمن آلزایمر ایران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2015).

انجمن روان پزشکی امریکا. (1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم (ترجمه ی. سیدمحمدی) تهران: نشر روان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2013)

بحیرایی، ا. (1379). بررسی مقدماتی کارایی آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی در سرند سالمندان مبتلا به دمانس (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

بهداروندی، م. (1391). آزمون خلاصه معاینه وضعیت روانی. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا.

روزنهان، د. ال. و سلیگمن، م. ای. پ. (1391). آسیب­شناسی روانی (ترجمه ی. سیدمحمدی). تهران: ارسباران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1989)

سادوک، ب. ج. و سادوک، و. ا. (1392). خلاصه روان پزشکی: علوم رفتاری/روانپزشکی بالینی (ترجمه ف. رضاعی). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2007)

سالاری، س.، شعیری، م. ر.، و اصغری­مقدم، م. ع. (1393). ویژگی‌های روان سنجی مقیاس سنجش جهانی رولاند در نمونه‌ای از سالمندان ایرانی. مجله روان­پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 20، 1، 20-12.

سیدیان، م.، فلاح، م.، نوروزیان، م.، نجات، س.، دلاور، ع.، و قاس­زاده، ح. ا. (1386). تهیه و تعیین اعتبار نسخه فارسی ازمون کوتاه وضعیت ذهنی. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 25(4)، 20-11.

فروغان، م. (1389). غربالگری دمانس: آزمون‌های شناختی اعتباریابی شده در سالمندان ایران. تهران: انتشارات ارجمند.

گراث_ مارنات، گ. (1393). راهنمای سنجش روانی (ترجمه پ. شرفی، و م. نیک­خو). تهران: انتشارات سخن.

مارلی، م. ل. (1377). آسیب­شناسی عضوی مغز و آزمون بندر گشتالت (ترجمه ح. قاسم­زاده و ا. خمسه). تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1982)

 محمودعلیلو، م.، و کبیرنژاد، س. (1387). آزمون بندر گشتالت: آزمون دیداری- حرکتی بندر. تهران: انتشارات ارجمند.

 

Chilukuti, N., Early, K., Sandhu, S., Reily_Doucet, C., & Debnath, D. (2007). Assistive technology for promoting physical and mental exercise to delay progression of cognitive degeneration in patient with dementia. Biomedical circuits and system conference, 24(5), 27-30.

Forbes, D. A. (1998). Strategies for managing behavioral symptomatology associated with dementia by Alzheimer type: a systematic overview. Canadian Journal of Nursing Research, 30(2), 67-86.

Jacques, A., & Jackson, G. A. (2000). Undestanding Dementia. London: Churchill Livingstone.

Lezak, M. D. (2004). Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press.

Murayama, N., Iseki, E., Yamamoto, R., Kimura, M., Eto, K. & Aria, H. (2007). Utility of the Bender Geshtalt Test for differentiation of dementia with lewy body (LBD) from Alzheimer disease in patients showing mild to moderate dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 23(4), 258-263.

Pinel, P. J. (2007). Biopsychology. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

Simard, M. (1998). The Mini- Mental State Examination: Strengths and Weaknesses of a clinical instrument. The Canadian Alzheimer Disease Review, 12, 687-690.

Storandt, M. (1990). Bender Geshtalt Test performance in senile dementia of the Alzheimer type. Psychology and APPPging, 5(4), 604-606.