اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هوشیاری بدن و ابراز هیجان سالمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سالمندی معمولاً جنبه­ های مثبت و منفی دارد. به علت برخی مشکلات در جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی ابعاد منفی می‌تواند بزرگ­نمایی شود و بر جنبه‌های بدنی و روان‌شناختی سالمندان اثر منفی بگذارد. هدف این مطالعه تعیین اثر آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر پذیرش تعهد بر هوشیاری بدن و ابراز هیجان سالمندان بود. روش این پژوهش نیمه ­آزمایشی از نوع پیش­ آزمون-پس ­آزمون با گروه کنترل بود. ۳۰ نفر از سالمندان زن مجتمع بهزیستی بهشهر به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفره آزمایش و کنترل جای داده شدند. شرکت‌کنندگان با پرسش‌نامه­ های ابرازگری هیجان کینگ و آمونز و هوشیاری بدن مک­کینلی و هاید مورد ارزیابی قرارگرفتند. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۶۰ دقیقه­ ای با استفاده از دستورالعمل فلکسمن مورد آموزش قرار گرفتند. داده­ ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس بررسی شد. یافته­ ها نشان دادند که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس­ آزمون در هوشیاری بدن و ابراز هیجان (05/0>P) بهبود یافته ­اند. بنابراین، آموزش ذهن­ آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش هوشیاری بدن و ابراز هیجان سالمندان شهرستان بهشهر شد. استفاده از این روش به عنوان مداخله­ ای اثرگذار برای سالمندان پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness Training based on Acceptance and Commitment on Body Consciousness and Emotional Expression of The Elderly

نویسندگان [English]

  • Yosef Kabirinasab 1
  • Hasan Abdollahzadeh 2
چکیده [English]

Aging usually has positive and negative aspects. Due to some problems in the cultural, economic, social and psychological aspects, negative dimensions can be magnified, leaving negative effects on psychological and physical aspects of the elderly .The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness training based on acceptance and commitment on body consciousness and emotional expression of the elderly. The design of this study was quasi experimental, pretest-posttest control group. Thirty elderly women of Behzisti institution of Behshahr city were selected by convenience sampling and randomly allocated in two groups of 15 (experimental and control). Participants filled out the Emotional Expressiveness Questionnaire (EEQ; King & Emmons, 1990) and The Objectified Body Consciousness Scale (McKinley & Hyde, 1996). The experimental group received training for 8 sessions of 60-minute by the Flaxman protocol. Data were analyzed by analysis of covariance and SPSS version 20 software. . Results suggested that the experimental group compared with the control group have improved on body consciousness and emotional expression in posttest (p<0.05). So, mindfulness training based on acceptance and commitment was effective on increasing body awareness and emotional expression among the elderly of Behshar. Using this method is recommended as an effective intervention for the elderly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body consciousness
  • emotional expression
  • acceptance-based mindfulness

حسنی، ج.، و بمانی­یزدی، ب. (۱۳۹۵). رابطه سبک‌های ابراز هیجان با ریخت شخصیتی D. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۵(۲)، ۱۵۰-۱۴۱.

رفیعی­نیا، پ.، رسول­زاده طباطبایی، ک.، و آزادفلاح، پ. (۱۳۸5). رابطه سبک‌های ابراز هیجان با سلامت عمومی در دانشجویان. مجله روانشناسی، 37، 105-84.

فلکسمن، پ. ا.، بلک­لج، ج. ت.، و باند، و. (1394). درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی (ترجمه م. میرزایی و س. نونهال). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2011)

نریمانی، م.، عباسی، م.، ابوالقاسمی، ع.، و احدی، ب. (۱۳۹۵). مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. ناتوانی­های یادگیری، 2(4)، ۱۷۶-۱۵۴.

Beck, A. T., Steer, R.A., & Epstein, N. (1992). Self-concept dimensions of clinically depressed and anxiety outpatients. Journal of clinical psychology, 48(3), 423-432.

Bell, L., & Rushforth, J. (2008). Overcoming Body image disturbance, a program for People with Eating Disorders. Routledge Taylor & Francis Group: London & New York.

Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (1990). Body images: Development, deviance, and change. New York: Guilford Press.

Costa, J., & Pinto-Gouveia, J. (2011). Acceptance of pain, self-compassion and psychopathology: Using the chronic pain acceptance questionnaire to identify patients’ subgroups. Clinical Psychology and Psychotherapy, 18(4), 292.

 Daubenmier, J. (2005). The relationship of yoga, body awareness and body responsiveness to self- objectification and disordered eating.Psychology of Women Quarterly, 29(2), 207-219.

Gana, K., Bailly, N., Saada, Y., Joulain, M., & Alaphilippe, D. (2013). Does life satisfaction change in old age: Results from an 8-year longitudinal study. The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences & Social Sciences, 68, 540-552.doi:10.1093/geronb/gbs093

Albertson, E. R., Neff, K. D., & Dill-Shackleford, K. E. (2014). Self-Compassion and Body Dissatisfaction in Women: A Randomized Controlled Trial of

a Brief Meditation Intervention. Mindfulness, 23, 1-11.

Freilich, R., & Shechtman, Z. (2010). Effectiveness of acceptance /commitment on anxiety, Psychological flexibility and expression of depressive symptomatology in students with and without learning disabilities. Journal of new Psychology, 23(3), 24-36.

Goldin, Philippe R., Gross, J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Journal of Emotion, 10(1), 83-91.

Gross J., & John OP. (1997). Revealing feelings: Facets of emotional expressivity in self-reports, peer ratings and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 72(2), 435-48.

Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 35(4), 639-665.

Jennifer, J., & Daubenmier, E. (2005). The relationship of yoga, body awareness and body responsiveness to self- objectification and disordered eating. Department of Psychology, University of California, Berkeley, 207–219.

Kathryn P. (2008). Experiences of Women with Bulimia Nervosa in a Mindfulness-Based Eating Disorder Treatment Group. Brunner-Mazel Eating Disorders Monograph Series, 16(1), 52–72.

King L. A, & Emmons R. A. (1990). Conflict over emotional expression: Psychological and physical Correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4), 864-877.

Malinoski, P., Moor. A. W., & Mead. B. R. (2015). Grouper .Mindful aging: The effects of regular brief Mindfulness practice on Electrophysiological Markers of cogitative and affective processing in older adults. Journal of Mindfulness.doi:10.1007/s 1267-015-0482-8

Sbarra, D. A., Smith, H. L., & Mehl, M. R. (2012). When leaving your ex, love yourself observational ratings of self-compassion predict the course of emotional recovery following marital separation. Psychological Science, 23(3), 261-269.