حساسیت اضطرابی، کمال گرایی، احساس تنهایی و حرمت‌خود در سالمندان مبتلا به اختلال وسواس بی اختیاری و افسردگی اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

اختلال وسواسی-اجباری و افسردگی اساسی از اختلالات رایج سالمندی هستند که همبسته­ های این اختلال­ ها بویژه در پیری به خوبی مشخص نشده ­اند. بنابراین هدف این پژوهش مقایسه حساسیت اضطرابی، کمال­گرایی، احساس تنهایی و حرمت‌خود در سالمندان مبتلا به اختلال وسواس بی­اختیاری و اختلال افسردگی اساسی بود. جامعه آماری کلیه افراد دارای اختلال وسواس بی­ اختیاری و افسردگی اساسی بالاتر از 65 سال بود که به مراکز مشاوره و کلینیک­ های تخصصی روان­شناسی و روان­پزشکی شهرستان بوشهر در سال 1396 مراجعه کرده بودند. در قالب روش پژوهش علّی-­مقایسه­ای، 84 نفر بیمار به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه­های کمال‌گرایی اهواز (نجاریان، عطاری و زرگر)، حساسیت اضطرابی (پیترسون و هیلبرونر)، تنهایی تجدیدنظر شده دانشگاه کالیفرنیا (راسل، پپلوا، و کاترونا)، و حرمت‌خود روزنبرگ پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس با استفاده از نرم ­افزار SPSS نسخه 23 نشان داد بین دو گروه سالمندان دارای افسردگی اساسی با گروه سالمندان دارای وسواس بی­اختیاری از نظر حرمت‌خود تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه این پژوهش نشان داد که از علائم مشخصه در سالمندان مبتلا به اختلال افسردگی، حرمت‌خود پایین است، پس شناخت تفاوت بین وسواس و افسردگی می­تواند در جهت درک چگونگی ارتباط بین این دو اختلال از لحاظ علامت­ شناسی، سبب­ شناسی و درمان در دوره سالمندی سودمند باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anxiety Sensitivity, Perfectionism, Loneliness and Self-esteem of elderly with Obsessive-Compulsive Disorder and Major Depression

نویسنده [English]

  • Soran Rajabi
Associate Professor of Psychology, Persian Gulf University, Bushehr, iran
چکیده [English]

Obsessive-compulsive disorder and major depression are common etiologies that they are not well defined for the association of these disorders, especially in aging. The purpose of this research was the Comparison of anxiety sensitivity, perfectionism, loneliness and self-esteem of patients with obsessive-compulsive disorder and major depression. The statistical population of all people referred to the age group was 65 years old with a minimum primary education level who referred to the consultative centers and specialized clinics of psychology and psychiatry in Bushehr in 2017. In terms of a causal-comparative method, 84 patients were selected for sampling and filled Ahwaz Perfectionism Scale (Najarian, Atari, and Zargar), the scale of anxiety sensitivity ASI-R (Peterson and Heilbronner), UCLA Revised Loneliness Scale (Russell, Peplau & Cutrona), and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) was developed. The results of MANOVA showed that the scores of the two groups is significant only self-esteem. Considering the fact that this study showed that the symptoms of depression in elderly people are low in self-esteem, the recognition of the difference between obsession and depression can be understood in order to understand the relationship between these two disorders in terms of the symptom, the epidemiology and treatment is beneficial in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • anxiety sensitivity
  • Loneliness
  • self-esteem
  • obsessive-compulsive disorder
  • Depression

خسروی، م.، مهرابی، ح. ع.، و عزیزی مقدم، م. (1387). بررسی مقایسه­ای مؤلفه­های نشخوار فکری در بیماران افسرده، وسواس اجباری و افراد عادی. مجلهعلمیدانشگاهعلومپزشکیسمنان، 10(29)، 73-65.

دلاور، ع. (1396). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد.

رجبی، س. (1397). حساسیت اضطرابی و همبسته­های آن (جزوه منتشر نشده). دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.

رحیم­زاده، س.، بیات، م.، و اناری، آ. (1388). احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان. فصلنامه روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، 6(22)، 96-87.

رحیم­زاده، س.، پوراعتماد، ح.، عسگری، ع.، و حجت، م. ر. (1390). مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه
روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، 8
(30)، 142-123.

شعبانی، ا.، شریفی، و.، علاقبندراد، ج.، شهریور، ز.، امینی، ه.، کاویانی، ح.، ... و عرب­گل، ف. (1385). آیا همراهی اختلال وسواسی- اجباری با اختلال دوقطبی نوع یک کمتر از اختلال افسردگی اساسی است؟ مجله اندیشه و رفتار، 45، 123-117.

فرنام، ع. ر.، قلی­زاده، ح.، پیرزاده، ج.، حکمتی، ع.، رسولوند صادقی، ا. (1390). مقایسه باورهای فراشناختی بیماران افسرده، وسواسی-جبری و گروه سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 18(4)، 348-339.

مرادی­منش، ف.،  و میرجعفری، س. ا. (1385). حساسیت اضطرابی: مفاهیم و دیدگاهها. تازه­های رواندرمانی(هیپنوتیزم)، 39 و 40، 42-28.

مرادی­منش، ف.، میرجعفری، س. ا.، گودرزی، م. ع.، و محمدی، ن. (1386). بررسی ویژگی های روان سنجی شاخص تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی (ASI-R). فصلنامه روانشناسی، 11(4)، 446-426.

نجاریان، ب.، عطاری، ی.، و زرگر، ی. (1378). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کمال گرایی. مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3 (5)، 58-43.

یوسفی، ر.، مظاهری، م. ع.، و ادهمیان، ا. (1387). احساس کهتری در بیماران مبتلا به هراس اجتماعی و وسواس-بی اختیاری. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 5 (17)، 68-63.

Accordino, B. D., Michael, P. A., & Slaney, B. R. (2008). An investigation of perfectionism, mental health, achievement, and achievement motivation in adolescents. Psychology in the Schools, 37(6),  535-545.

Ahmad, A., Altaf, M., & Jan, K. (2016). Loneliness, Self Esteem and Depression among Elderly People of Kashmir. The International Journal of Indian Psychology, 3(4), 147-153.

Assari, S., & Moghani Lankarani, M. (2018). Depressive Symptoms and Self-Esteem in White and Black Older Adults in the United States. Brain sciences8(6), 105.

Barua, A., Ghosh, M. K., Kar, N., & Basilio, M. A. (2011). Prevalence of depressive disorders in the elderly. Annals of Saudi Medicine, 31(6), 620–624.

Bolhuis, K., McAdams, T. A., Monzani, B., Gregory, A. M., Mataix-Cols, D., Stringaris, A., & Eley, T. C. (2014). Aetiological overlap between obsessive–compulsive and depressive symptoms: a longitudinal twin study in adolescents and adults. Psychological Medicine44(7), 1439-1449.

Cacioppo, J.T., & Hughes, M. E. (2006). Loneliness as a Specific Risk Factor for Depressive Symptoms: Cross-Sectional and Longitudinal Analyses. Psychology and Aging, 21 (1), 140-151.

Chan, W. C., Kwan, C. W., Chi, I., & Chong, A. M. (2014). The Impact of loneliness on the relationship between depression and pain of Hong Kong Chinese terminally ill patients. Journal of Palliative Medicine, 17(5), 527-32.

Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman

Cox, B. J., Enns, M.W., Freeman, P., & Walker, J. R. (2001). Anxiety sensitivity and major depression: Examination of affective state dependence. Behaviour Research and Therapy, 39, 1349-1356.

Dozier, M. E., & Ayers, C. R. (2017). Description and Prevalence of OCD in the Elderly. The Wiley Handbook of Obsessive Compulsive Disorders1, 44-55.

Ehntholt, K. A., Salkovskis, P. M., & Rimes, K. A. (1999). Obsessive–compulsive disorder, anxiety disorders, and self-esteem: an exploratory study. Behaviour research and therapy37(8), 771-781.

Fennell, M.J.V. (1997). Low self-esteem: a cognitive perspective. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 25, 1-25.

Flett, G. L & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism: Theory, research, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association.

Flett, G. L., Greene, A., & Hewitt, P. L (2004). Dimensions of perfectionism and anxiety sensitivity. Journal of Rational-Emotive Cognitive Behavior Therapy, 22, 39-57.

Fromm, R. (1959). Loneliness. Psychiatry, 22, 1-15.

Frost, R.O., & Steketee, G. (2005). Perfectionism in obsessive-compulsive disorder patients. Behavioral Research Therapy, 35, 291-296.

Filippello, P., Larcan, R., Sorrenti, L., Buzzai, C., Orecchio, S., & Costa, S. (2017). The mediating role of maladaptive perfectionism in the association between psychological control and learned helplessness. Improving Schools, 20(2), 113-126.

Goossens, L., Klimstra, T., Luyckx, K., Vanhalst, J., & Teppers, E. (2013). Reliability and validity of the Roberts UCLA Loneliness Scale (RULS-8) with Dutch-speaking adolescents in Belgium. Psychologica Belgica54(1), 5-18.

Hantouche, E.G., Angst, J., Demonfaucon, C., Perugi, G., Lancrenon, S., & Akiskal, H.S. (2003). Cyclothymic OCD: a Distinct? Journal of Affective Disorders, 75, 1-10.

Husain, N., Chaudhry, I., & Ahmed, G. R. (2014). Self-esteem and obsessive compulsive disorder. The Journal of the Pakistan Medical Association64(1), 64-68.

Jafar, B., Michael, J. Z., Charles, P. B., Anka, A. V., Renee, G., & Norman, B. S. (2014). The Role of Anxiety Sensitivity in the Relationship between Emotional Non-Acceptance and Panic, Social Anxiety, and Depressive Symptoms among Treatment-Seeking Daily Smokers. International Journal of Cognitive Therapy, 7 (2), 175-191.

Leonard, R.C., Jacobi, D.M., Riemann, B.C., Lake, P.M., & Luhn, R. (2014). The effect of depression symptom severity on OCD treatment outcome in an adolescent residential sample. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 3(2), 95-101.

Li, N., Chen. G., Zeng. P., Pang. Z., Pang. J., Gong. H., … Zheng. X. (2016). Prevalence of depression and its associated factors among Chinese elderly people: A comparison study between community-based population and hospitalized population. Psychiatry Research, 243(3), 87-91.

Liguori, I., Russo, G., Curcio, F., Sasso, G., Della-Morte, D., Gargiulo, G., ... & Testa, G. (2018). Depression and chronic heart failure in the elderly: an intriguing relationship. Journal of Geriatric Cardiology: JGC15(6), 451-459.

McInnis, G. J., & White, J. H. (2001). A phenomenological exploration of loneliness in the older adult. Archives of Psychiatric Nursing15(3), 128-139.

Melrose, Sh. (2011). Perfectionism and Depression: Vulnerabilities Nurses Need to Understand. Nursing Research and Practice, 11 (1), 31-5.

Overbeek, T., Schruers K., Vermetten, E., & Griez, E. (2002). Comorbidity of obsessive-compulsive disorder and depression prevalence, symptom severity, and treatment effect. Journal of Clinical Psychiatry, 63(12), 1106-1112.

Peterson, R. A., & Heilbronner, R. L. (1987). The anxiety sensitivity index: Construct validity and factor analytic structure. Journal of Anxiety Disorders1(2), 117-121.

Rector, N. A, Szacun-Shimizu, K., & Leybman, M. (2007). Anxiety sensitivity within the anxiety disorders: Disorder-specific sensitivities and depression comorbidity. Behaviour Research and Therapy, 45, 1967-1975.

Russell, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminate validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 472-480

Sadock, B., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences. Walters Kluwer.

Storch, E. A., Ledley, D. R., Lewin, A. B., Murphy, T. K., Johns, N. B., Goodman, W. K., Geffken, G. R. (2006). Peer victimization in children with obsessive-compulsive disorder: relations with symptoms of psychopathology. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 35(3), 446-55.

Supple, A. J., Su, J., Plunkett, S. W., Peterson, G. W., & Bush, K. R. (2013). Factor Structure of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(5), 748-764.

Swislo, J., & Orth, U. (2013). Does low self-esteem predict depression and anxiety? A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 139(1), 213-240.

Taylor, S., Jang, K. L., Stewart, S. H., & Stein, M. B. (2008). Etiology of the dimensions of anxiety sensitivity: A behavioral–genetic analysis. Journal of Anxiety Disorders22(5), 899-914.

Wang, K. T., Yuen, M., & Slaney, R. B. (2009). Perfectionism, depression, loneliness, and life satisfaction: A study of high school students in Hong Kong. The counseling psychologist37(2), 249-274.

Wheaton, M. G., Deacon, B. J., McGrath, P. B., Berman, N. C., & Abramowitz, J. S. (2012). Dimensions of anxiety sensitivity in the anxiety disorders: Evaluation of the ASI-3. Journal of Anxiety Disorders26(3), 401-408.