علائم جسمانی، مشکلات خواب و تاب‌آوری در سالمندان با و بدون تجربه مرگ همسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

مرگ همسر از جمله عوامل فشارزا در دوره سالمندی است که مشکلات جسمانی و روان­شناختی زیادی را به همراه دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه علائم جسمانی،مشکلات خواب و تاب­آوری سالمندان با و بدون تجربه­ مرگ همسر بود. روش پژوهش حاضر علّی-مقایسه­ای بود. جامعه آماری را کل سالمندان با و بدون تجربه مرگ همسر در شهرستان ملایر تشکیل دادند. در این پژوهش 66 سالمند دارای تجربه مرگ همسر با روش نمونه­گیری گلوله­­ برفی در پژوهش شرکت نمودند؛ همچنین 66 سالمند بدون تجربه­ مرگ همسر از نظر سن و جنس با سالمندان دارای تجربه مرگ همسر همتا شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­­های علائم جسمانی هاگیوارا، مشکلات خواب کوبوتا و همکاران و فرم کوتا­ه تاب­آوری کانر-دیویدسون استفاده شد. داده­ها با تحلیل­ واریانس چندمتغیری دوراهه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین علائم جسمانی و مشکلات خواب در سالمندان دارای تجربه­ مرگ همسر و تاب­آوری در سالمندان بدون تجربه­ مرگ همسر بیشتر است. تأثیر جنسیت معنی­دار نبود، اما تأثیر تعاملی مرگ همسر و جنسیت در مشکلات خواب معنی­دار بود. به این معنی که میانگین علائم جسمانی و مشکلات خواب در مردان با تجربه­ مرگ همسر بیشتر از زنان و مشکلات خواب زنان بدون تجربه­ مرگ همسر بیشتر از مردان بود؛ میانگین علائم جسمانی در مردان دارای تجربه­ مرگ همسر بیشتر از زنان بود. براساس یافته­ها، استفاده از راهکارها و درمان­های روان­شناختی برای کاهش مشکلات جسمانی و روان­شناختی سالمندان دارای تجربه­ مرگ همسر پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical symptoms, sleep problems and resilience in the elderly with and without the experience of spouse death

نویسنده [English]

  • Saeed Ariapooran
Department of Psychology, Literature and Humanistic Sciences, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Spousal death is one of the stressors of the elderly period that is accompanied by many physical and psychological problems. Therefore, the purpose of the current study was to compare the physical symptoms, sleep problems and resilience in elderlies with and without spousal death experience. The research method of the current study was causal-comparison. 66 elderlies with spousal death experience in Malayer city participated in research by snowball sampling method. also, 66 elderlies without spousal death experience matched by elderlies with spousal death experience in age and gender. Hagiwara Physical Symptoms Scale, Kubota et al Sleep Problems Inventory of and Brief Connor-Davidson resilience scale Scale of Resilience of were used for collecting the data. Data were analyzed by Two-Way Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA). Results indicated that the mean of physical symptoms and sleep problems in elderlies with spousal death experience ware higher than elderlies without spousal death experience and resilience in elderlies without spousal death experience was higher than elderlies with spousal death experience. The effect of gender wasn’t significant. But, the interaction effect of spousal death and gender on sleep problems was significant. This means that the mean of physical symptoms & sleep problems in men elderlies with spousal death experience was higher than women and sleep problems in women without spousal death experience were higher than men. According to results, using the psychological strategies and therapies for decreasing the physical and psychological problems were suggested for elderlies with spousal death experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elderly
  • physical symptoms
  • resilience
  • sleep problems
  • spousal death

آریاپوران، س. (1394). مباحث پیشرفته در روانشناسی. ملایر: دانشگاه ملایر.

آریاپوران، س. (1390). مقایسه اثربخشی آموزش­های روانشناختی ذهن­آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی روانی و تاب­آوری جانبازان شیمیایی (رساله­ دکتری چاپ نشده)، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

جعفری، ف. (1393). رابطه اعتیاد به کار با مشکلات خواب و خلق افسرده در پرستاران (پایان­نامه کاشناسی ارشد چاپ نشده)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان.

کرمی­متین، ب.، رضایی، س.، علی­نیا، س.، شاه احمدی، ف.، و کاظمی کریانی، ع. (1392). سالمندی در ایران 1410؛ هشداری برای نظام سلامت. طب و تزکیه، 22(2)، 18-9.

کریمی­پور، س. (1395). مقایسه علائم روانشناختی، چشم انداز زمانی و تاب آوری در زنان متأهل با و بدون همسرآزاری در شهر سرابله (پایان­نامه کاشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه ملایر، ملایر.

مباشری، م.، و معزی، م. (1389). بررسی میزان افسردگی در سالمندان مراکز توانبخشی و نگهداری شایستگان و جهاندیدگان شهرکرد، 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، 12(2)، 94-89.

میرزایی، م.، و شمس­قهفرخی، م. (1386). جمعیت­شناسی سالمندان در ایران بر اساس سرشماری­های 135-1335. سالمند (مجله سالمندی ایران)، 2(5)، 331-326.

Azeem, F., & Naz, M. A. (2015). Resilience, Death Anxiety, and Depression Among Institutionalized and Noninstitutionalized Elderly. Pakistan Journal of Psychological Research, 30(1), 111-130. http://www.pjprnip.edu.pk/pjpr/index.php/pjpr/article/view/334

Bonanno, G. A., Moskowitz, J. T, Papa, A., & Folkman S. (2005). Resilience to loss in bereaved spouses, bereaved parents, and bereaved gay men. Journal of Personality and Social Psychology, 88(5), 827–843. doi.org/10.1037/0022-3514.88.5.827

Campbell-Sills, L., & Stein, M. B. (2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20 (6), 1019-1028. doi.org/10.1002/jts.20271

Cusmano, D. M., Hadjimarkou, M. M., Mong, J. A. (2014). Gonadal steroid modulation of sleep and wakefulness in male and female rats is sexually differentiated and neonatally organized by steroid exposure. Endocrinology, 155(20), 204–214. doi.org/10.1210/en.2013-1624

Deuster, P. A., & Silverman, M. N. (2013). Physical fitness: a pathway to health and resilience. US Army Medical Department Journal, 2013(1), 24-35.

Elwert, F., & Christakis, N. C. (2008). The Effect of Widowhood on Mortality by the Causes of Death of Both Spouses. American Journal of Public Health, 98(11): 2092–2098.

Espinosa, J., & Evans, W. (2008). Heightened mortality after the death of a spouse: Marriage protection or marriage selection? Journal of Health Economics, 27(5), 1326-1342.

Farokhnezhad Afshar, P., Asgari, P., Shiri, M., & Bahramnezhad, F. (2016). A Review of the Iran’s Elderly Status According to the Census Records. Galen Medical Journal, 5(1), 1-6.

Federal Interagency Forum on Aging Related Statistics. (2000). Older Americans 2000: Key indicators of well-being. Washington, D.C: Government Printing Office.

Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics. (2010). Older Americans 2009: Key indicators of well-being. Washington, DC: Government Printing Office

Foley, D. J., Monjan, A. A., Brown, S. L., Simonsick, E. M., Wallace, R. B., & Blazer, D. G. (1995). Sleep Complaints Among Elderly Persons: An Epidemiologic Study of Three Communities. Sleep: Journal of Sleep Research & Sleep Medicine, 18(6), 425-432. doi.org/10.1093/sleep/18.6.425

Foley, D. J., Monjan, A., & Simonsick, E. M, Wallace, R. B., & Blazer, D. G. (1999). Incidence and remission of insomnia among elderly adults: an epidemiologic study of 6,800 persons over three years. Sleep: Journal of Sleep Research & Sleep Medicine, 22(2), 366-372.

Francine Segovia, L. T., Moore, J. L., Linnville, S., Hoyt, R. E., & Hain, R. E. (2013). Sleep and Resilience: A Longitudinal 37-Year Follow-up Study of Vietnam Repatriated Prisoners of War. Military Medicine, 178(2), 196-201. doi.org/10.7205/milmed-d-12-00227

Ghesquiere, A., M. Shear, M. K., & Duan, N. (2013). Outcomes of Bereavement Care Among Widowed Older Adults with Complicated Grief and Depression. Journal of Primary Care & Community Health, 4(4), 256–264.

Gilewski, M. J., Farberow, N. L., Gallagher, D. E., & Thompson, L. W. (1991). Interaction of depression and bereavement on mental health in the elderly. Psychology and Aging, 6(1), 67-75. http://dx.doi.org/10.1037/0882-7974.6.1.67

Gooding, PA., Hurst, A., Johnson, J., Tarrier, N. (2012). Psychological resilience in young and older adults. International Journal of Geriatric Psychiatry, 27(3), 262-70. https://doi.org/10.1002/gps.2712

Hagiwara, A.F. (1992). Identifying and comparing daily stress experience, physical and psychological health and coping strategies among Asian and American graduate students (Unpublished doctoral dissertation). Ohio State University, Ohio, USA.

Hadjimarkou, M. M., Benham, R., Schwarz, J. M., Holder, M. K, Mong, J. A. (2008). Estradiol suppresses rapid eye movement sleep and activation of sleep-active neurons in the ventrolateral preoptic area. The European Journal of Neuroscience, 27(7), 1780–1792. https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.2008.06142.x

Hendrickson, Z. M., Kim, J., Tol, W. A., Shrestha, A., Kafle, H. M., Luitel, N. P., … Surkan, P. J. (2018). Resilience Among Nepali Widows After the Death of a Spouse: “That Was My Past and Now I Have to See My Present”. Qualitative Health Research, 28(3), 466-478. doi.org/10.1177/1049732317739265

Holmes, T., & Rahe, R. (1967). The social adjustment scale. Journal of Psychosomatic Research, 11(2), 213-218.

Hopkins, K. D., Shepherd, C. C. J., Taylor, C. L., Zubrick, S. R. (2015). Relationships between Psychosocial Resilience and Physical Health Status of Western Australian Urban Aboriginal Youth. PLoS ONE, 10(12), e0145382. doi.org/10.1371/journal.pone.0145382

Hughes, J., Jouldjian, S., Washington. D. L, Alessi, C. A., & Martin, J. L. (2013). Insomnia and symptoms of post-traumatic stress disorder among women veterans. Behavioral Sleep Medicine, 11(4), 258-274. doi.org/10.1080/15402002.2012.683903

Kang, H., & Ahn, B. (2015). Resilient Widowed Older Adults and Their Family and Friend Relations. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 42(1) 62-71. doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.42.62

Kubota, K., Shimazu, A., Kawakami, N., Takahashi, M., Nakata, A., Schaufeli, W.B. (2010). Association between workaholism and sleep problems among hospital nurses. Industrial Health, 48(6), 864-871. doi.org/10.2486/indhealth.MS1139

Latta, F., Leproult, R., Tasali, E., Hofmann, E., & Van Cauter, E. (2005). Sex differences in delta and alpha EEG activities in healthy older adults. Sleep, 28(12), 1525–1534. doi.org/10.1093/sleep/28.12.1525

MacLeod , S., Musich, S., Hawkins, K., Alsgaard, K., & Wiker, E. R. (2016). The impact of resilience among older adults. Geriatric Nursing, 37(4), 266-272. doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.02.014

Mancini, A. D., & Bonanno, G. A. (2006). Resilience in the Face of Potential Trauma: Clinical Practices and Illustrations. Journal of Clinical Psychology: In Session, 62 (8), 971–985. doi.org/10.1002/jclp.20283

 Martits, A. M., & Costa, E. M. F. (2004) Hipogonadismo masculino tardio ou andropausa (English Abstract). Revista da Associação Médica Brasileira, 50(4), 349-362. doi.org/10.1590/S0104-42302004000400018

McCuistion, T. S. (2016). The Relationship Between Resilience and Sleep Quality. Digital Commons @ ACU, Electronic Theses and Dissertations. Abilene Christian University.

Monk, T. H., Germain, A., & Reynolds, C. F. (2008). Sleep Disturbance in Bereavement. Psychiatric Annals, 8(10), 671–675. doi.org/10.3928/00485713-20081001-06

Moss, M. S., Moss, S. Z., & Hansson, R. O. (2001). Bereavement and old age. In M. S. Stroebe, R. O. Hansson, W. Stroebe, & H. Schut (Eds.), Handbook of bereavement research: Consequences, coping and care (pp. 241–260). Washington, DC: American Psychological Association.

Notario-Pacheco, B., Solera-Martínez, M., Serrano-Parra, M. D., Bartolomé-Gutiérrez, R., García-Campayo, J., & Martínez-Vizcaíno, V. (2011). Reliability and validity of the Spanish version of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale (10-item CD-RISC) in young adults. Health and Quality of Life Outcomes, 5(9), 63-68. doi.org/10.1186/1477-7525-9-63

O’Rourke, N. (2004). Psychological resilience and the well-being of widowed women. Ageing International, 29(3), 267-280. doi.org//10.1007/s12126-996-1002-x

 Ohayon, M. M., Reynolds, C. F., & Dauvilliers, Y. (2013). Excessive sleep duration and quality of life. Annals of Neurology, 73(6), 785–794. doi.org/10.1002/ana.23818

Okabayashi, H., Sugisawa, H., Yatomi, N., Nakatani, Y., Takanashi, K., Fukaya, T., & Shibata, H. (1997). The Impact of conjugal bereavement and the buffering effect of social support on the health of elderly people. Shinrigaku Kenkyu, 68(3), 147-154.

Phillips, B., Mannino, D. (2005). Correlates of sleep complaints in adults: the ARIC study. Journal of Clinical Sleep Medicine, 1(3), 277–283.

Prados, G., Miranó, E., Martínez, M. P., Sánchez, A. I., López, S., Sáez, G. (2013). Fibromyalgia: gender differences and sleep-disordered breathing. Clinical and Experimental Rheumatology, 31(6), 102-110.

Prigerson, H. G., Maciejewski, P. K., & Rosenheck, R. A. (2000). Preliminary explorations of the harmful interactive effects of widowhood and marital harmony on health, health service use, and health care costs. The Gerontologist, 40(3), 349-357. doi.org/10.1093/geront/40.3.349

Redline, S., Kirchner, H. L., Quan, S. F., Gottlieb, D. J., Kapur, V., & Newman, A. (2004). The effects of age, sex, ethnicity, and sleep-disordered breathing on sleep architecture. Archives of Internal Medicine, 164(4), 406–418. doi.org/10.1001/archinte.164.4.406

Richardson, S. J., Lund, D. A., Caserta, M. S., Dudley, W. N., Obray, S. J. (2003). Sleep Patterns in Older Bereaved Spouses. OMEGA - Journal of Death and Dying. 47(4): 361-383. doi.org/10.2190/0D4F-EPMW-3YUL-C1JK

Rodriguez, J. C., Dzierzewski, J. M., & Alessi, C. A. (2015). Sleep Problems in the Elderly. Medical Clinics of North America, 99(2), 431-439. doi.org/10.1016/j.mcna.2014.11.013

Rolden, H. J., Van Bodegom, D., & Westendorp, R. G. (2014). Changes in health care expenditure after the loss of a spouse: data on 6,487 older widows and widowers in the Netherlands. PLoS One, 9(12), e115478. doi.org/10.1371/journal.pone.0115478

Seifter, A., Singh, S., McArdle, P. F., Ryan, K. A., Shuldiner, A. R., Mitchell, B. D., & Schäffer, A. A. (2014). Analysis of the bereavement effect after the death of a spouse in the Amish: a population-based retrospective cohort study. BMJ Open, 4(1), e003670. doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003670

Sidik, S. M., Rampal, L., & Afifi, M. (2004). Physical and Mental Health Problems of the Elderly in a Rural Community of Sepang, Selangor. Malaysian Journal of Medical Sciences. 11(1), 52–59. http://hdl.handle.net/1807/7529

Singh, K., & Yu, X. N. (2010). Psychometric evaluation of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) in a sample of Indian students. Journal of Psychology, 1(1), 23-30. doi.org/10.1080/09764224.2010.11885442

Spahni, S., Bennett, K. M., & Perrig-Chiello, P. (2016). Psychological adaptation to spousal bereavement in old age. The role of trait resilience, marital history, and context of death. Death Studies, 40(3), 182-910. doi.org/10.1080/07481187.2015.1109566

Suzuki, K., Miyamoto, M., & Hirata, K. (2017). Sleep disorders in the elderly: Diagnosis and management. Journal of General and Family Medicine. 18(2), 61–71. doi.org/10.1002/jgf2.27

Tsjoen, G., Goemaere, S., De Meyere, M., & Kaufman, J. M. (2004). Perception of males' aging symptoms, health and well-being in elderly community-dwelling men is not related to circulating androgen levels. Psychoneuroendocrinology, 29(2), 201-14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14604601

Unruh, M. L., Redline, S., An, M. W., Buysse, D. J., Nieto, F. J., Yeh, J. L., & Newman, A. B. (2008). Subjective and objective sleep quality and aging in the sleep heart health study. Journal of the American Geriatrics Society, 56(7), 1218–1227. doi.org/10.1111/j.1532-5415.2008.01755.x

Utz, R. L., Caserta, M. S., & Lund, D. A. (2012). Grief, depressive symptoms, and physical health among recently bereaved spouses. The Gerontologist, 52(4), 460-471. doi.org/10.1093/geront/gnr110

Valdimarsdóttir, U., Helgason, A. R., Fürst, C. J., Adolfsson, J., & Steineck, G. (2003). Long-term effects of widowhood after terminal cancer: A Swedish nationwide follow-up. Scandinavian Journal of Public Health, 31(1), 31-36. doi.org/10.1080/14034940210165109.

Von Känel, R., Mausbach, B. T., Ancoli-Israel, S., Dimsdale, J. E., Mills, P. J., Patterson, T. L., … & Grant, L. (2012). Sleep in spousal Alzheimer caregivers: a longitudinal study with a focus on the effects of major patient transitions on sleep. Sleep, 35(2), 247–255. doi.org/10.5665/sleep.1632

Wang, L., Shi, Z., Zhang, Y., & Zhang, Z. (2010). Psychometric properties of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale in Chinese earthquake victims. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 64(5), 499-504. doi.org/10.1111/j.1440-1819.2010.02130.x

Zhang, B., & Wing, Y. K. (2006). Sex differences in insomnia: A meta-analysis. Sleep, 29(1), 85–93. doi.org/10.1093/sleep/29.1.85