رابطه پایبندی مذهبی، شخصیت اصیل، آبدیدگی و انعطاف‌پذیری با خردمندی در سالمندان با میانجی‌گری انسجام خود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

 
به دلیل روند رو‌به‌رشد جمعیت سالمندان بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی آنها از جمله خردمندی ضروری است. در نتیجه این پژوهش با هدف بررسی رابطه پایبندی مذهبی، شخصیت اصیل، آبدیدگی و انعطاف‌پذیری با خردمندی در سالمندان با میانجی‌گری انسجام خود انجام شد. این مطالعه از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه پژوهش سالمندان شهر اهواز در سال 1396 بودند که از میان آنان 300 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. همه آنها پرسش‌نامه‌های پایبندی مذهبی جان‌بزرگی، شخصیت اصیل وود و همکاران، آبدیدگی تدسچی و کالهون، انعطاف‌پذیری دنیس و وندروال، خردمندی اشمیت و همکاران، و انسجام خود فلنسبورگ-مدسن و همکاران را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 21 و لیزرل 8/8 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که شخصیت اصیل و آبدیدگی اثر مستقیم مثبت و معنادار بر انسجام خود سالمندان و انسجام خود اثر مستقیم مثبت و معنادار بر خردمندی سالمندان داشتند. همچنین شخصیت اصیل و آبدیدگی با میانجی‌گری انسجام خود اثر غیرمستقیم مثبت و معنادار بر خردمندی سالمندان داشتند. متغیر انسجام خود میانجی خوبی بین شخصیت اصیل و آبدیدگی با خردمندی سالمندان بود (01/0>p). نتایج حاکی از تأثیر شخصیت اصیل و آبدیدگی بر خردمندی سالمندان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق انسجام خود) بودند. بنابراین برنامه‌ریزان، مشاوران و درمانگران می‌توانند خردمندی سالمندان را از طریق افزایش شخصیت اصیل، آبدیدگی و انسجام خود ارتقاء دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Religious Adherence, Authentic Personality, Post-Traumatic Growth and Flexibility with Wisdom in Elderly Through the Mediation of Self-Coherence

نویسندگان [English]

  • Sepeedh Rasoolian 1
  • zahra Dasht Bozorgi 2
1 Department of psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran
2 department of psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Due to the over increasing trend of elderly population, improving their psychological characters such as wisdom seems to be necessary. Therefore, the aim of the current study was to investigate the relationship between religious adherence, authentic personality, post-traumatic growth and flexibility with wisdom in the elderly through the mediation of self-coherence. The study method was the pathway analysis. The statistical population included Ahvaz’s aged people in 2017 among whom 300 were selected using convenience sampling. Participants were asked to fill out religious adherence (Janbozorgi), authentic personality (Wood et al.), post-traumatic growth (Tedeschi & Calhoun), flexibility (Dennis & VanderWal), wisdom (Schmit et al.) and self-coherence (Flensborg-Madsen et al.) questionnaires. Analyzed through Pearson correlation coefficient and pathway analysis were data using SPSS 21 and Lisrel 8.8. Results indicated that authentic personality and post-traumatic growth have a significant direct positive effect on elderly’s self-coherence which, in turn, has a significant direct positive effect on the elderly’s wisdom. Moreover, authentic personality and post-traumatic growth have a significant positive indirect effect on wisdom through the mediation of self-coherence. A suitable mediation between authentic personality and post-traumatic growth with wisdom in the elderly was self-coherence (P<0.01). The findings represented the direct and indirect effect of authentic personality and post-traumatic growth on wisdom in the elderly through the mediation of self-coherence. Consequently, authorities, counselors and therapists are thought to be able to improve wisdom in elderly through augmenting the amount of authentic personality, post-traumatic growth and self-coherence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Adherence
  • Authentic Personality
  • Post-Traumatic Growth
  • Flexibility
  • Wisdom
  • Self-Coherence
  • elderly

احتشام‌زاده، پ.، صبری نظرزاده، ر.، و معمارباشی اول، م. (1392). رابطه بین احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجی‌گری سلامت روان و راهبردهای مقابله. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 3(3)، 97-85.

اکبری، ع.، هاشمی، س.، و خبازی کناری، م. (1395). بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس خردمندی. مجله پژوهش‌نامه روان‌شناسی مثبت، 2(2)، 34-19.

جان‌بزرگی، م. (1388). ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره‌های قرآن و نهج‌البلاغه. دوفصلنامه مطالعات اسلامی و روان‌شناسی، 3(5)، 105-79.

سعادت‌خواه، ش.، سجادیان، ا.، و قمرانی، ا. (1396). رضایت از زندگی در سالمندان بازنشسته: نقش آبدیدگی و شخصیت اصیل. مجله روان‌شناسی پیری، 3(1)، 20-11.

صیدی، م. س.، محبی، ز.، و رضایی، خ. (1394). نقش واسطه‌ای سوء رفتار با سالمندان در رابطه بین زایندگی و انسجام خود. مجله روان‌شناسی پیری، 1(2)، 56-49.

قیطانچی، ص.، و ابراهیمی مقدم، ح. (1395). پیش‌بینی شادکامی بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت و باورهای فراشناختی در سالمندان. مجله روان‌شناسی پیری، 2(1)، 22-13.

کردنقابی، ر.، دلفان بیرانوند، آ.، و عربلو، ز. (1394). دیدگاه سالمندان در مورد خرد و مولفه‌های آن: روان‌شناسی خرد. مجله روان‌شناسی پیری، 1(3)، 167-157.

مرادزاده، ف.، و پیرخائفی، ع. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان متأهل اداره بهزیستی. نشریه روان پرستاری، 5(6)، 7-1.

نیکوگفتار، م.، و سعیدی، م. ت. (1393). نقش پیش‌بین خردمندی در سلامت عمومی سالمندان. روان‌شناسی سلامت، 3(2)، 46-38.

هراتیان، ع. ع.، جان‌بزرگی، م.، و آگاه‌هریس، م. (1394). رابطه پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان زوجین. مجله پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، 2(5)، 117-101.

Baker, Z. G., Tou, R. Y. W., Bryan, J. L., & Knee, C. R. (2017). Authenticity and well-being: Exploring positivity and negativity in interactions as a mediator. Personality and Individual Differences, 113, 235-239.

Beaumont, S. L. (2017). Identity flexibility and wisdom in adulthood: The roles of a growth-oriented identity style and contemplative processes. In J. D. Sinnott (Ed.). Identity Flexibility During Adulthood (pp: 53-69). Springer Publisher.

Bitar, R. P. (2013). The wisdom of clarity and coherence in analytic theology. Journal of the American Academy of Religion, 81(3), 578–585.

Dennis, J. P., & VanderWal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy Research, 34(3), 241-53.

Flensborg-medsen, T., Ventegodt, S., & Merrick, J. (2006). Sense of coherence and physical health. Testing Antonovsky’s theory. TSW Holistic Health & Medicine, 1, 248-255.

Ghorbani, N., Christopher, J., & Watson, P. J. (2010). Comparative analysis of integrative self-knowledge, mindfulness, and private self-consciousness in predicting responses to stress in Iran. International Journal of Psychology, 45(2), 147-154.

Grossmann, I., Sahdra, B. K., & Ciarrochi, J. (2016). A Heart and a mind: Self-Distancing facilitates the association between heart rate variability, and wise reasoning. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 10(68), 1-10.

Hunler, O. S., & Gencoz, T. I. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. Contemporary Family Therapy, 27(1), 123-136.

Hunter, J. A., Abraham, E. H., Hunter, A. G., Goldberg, L. C., & Eastwood, J. D. (2016). Personality and boredom proneness in the prediction of creativity and curiosity. Thinking Skills and Creativity, 22, 48-57.

Kashdan, J., & Roitenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review, 30(7), 865-878.

Lucia, A. (2013). Wise religiosity: the relationship between religiosity and wisdom moderated by personality traits. Studia Psychologica, 55(3), 181-194.

Moitra, E., & Gaudiano, B. A. (2016). A psychological flexibility model of medication adherence in psychotic-spectrum disorders. Journal of Contextual Behavioral Science, 5(4), 252-257.

Raivio, M., Kautiainen, H., Immonen, S., & Pitkala, K. (2016). Alcohol use and happiness among retired Finns living in Spain compared to those in Finland. European Geriatric Medicine, 7(1), 3-7.

Robinson, L. E., & Goodway, J. D. (2009). Instructional climates in preschool children who are at risk. Part I: Object-control skill development. Research Quarterly Exercise Sport, 80(3), 533-542.

Schmit, D. E., Muldoon, J., & Pounders, K. (2012). What is wisdom? The development and validation of a multidimensional measure. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 9(2), 39-54.

Smith, M. C. (2012). The relationships among cognitive, spiritual and wisdom development in adults. Doctor Thesis of Philosophy, Cleveland State University.

Staudinger, U. M., Lopez, D. F., & Baltes, P. B. (1997). The psychometric location of wisdom-related performance: Intelligence, personality, and more? Personality and Social Psychology Bulletin, 23(11), 1200-1214.

Svence, G. (2015). Correlation between mindfulness, coherence and wisdom in sample of different age groups in adulthood. Society, Integration, Education, Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 384-396.

Tabakhnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th Ed.). Boston: Allyn & Bocon Publisher.

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996). The posttraumatic growth inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 455-471.

Vishnevsky, T. (2013). A grounded theory study of posttraumatic growth and wisdom in a sample of oncology nurses. Doctor Thesis of Philosophy, University of North Carolina at Charlote.

Wallace, D. P., McCracken, L. M., Weiss, K. E., & Harbeck-Weber, C. (2015). The role of parent psychological flexibility in relation to adolescent chronic pain: further instrument development. Journal of Pain, 16(3), 235-246.

Webster, J. D. (2007). Measuring the character strength of wisdom. Aging and Human, 65, 163-183

Willard, A. K., & Norenzayan, A. (2017). Spiritual but not religious: Cognition, schizotypy, and conversion in alternative beliefs. Cognition, 165, 137-146.

Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., & Joseph, S. (2008). The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization, and the development of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology, 55, 385-399.

Yang, Sh. (2014). Wisdom and learning from important and meaningful life experiences. Journal of Adult Development. 21(3), 129-146.

Yucetin, L., Bozoklar, C. A., Yanik, O., Tekin, S., & Demirbas, A. (2015). An investigation of post-traumatic growth experiences among living kidney donors. Transplantation Proceedings, 47(5), 1287-1290.