پیش بینی سرسختی روان شناختی بر اساس میزان تمایزیافتگی و تحمل ناکامی در سالمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشگاه ازاد اسلامی کرمانشاه

چکیده

افزایش جمعیت سالمندان سبب شده است محققان و متخصصان رفته‌رفته بر اهمیت توجه به سلامت سالمندان صحه گذاشته و فراهم آوردن امکانات لازم را برای خدمات ویژه در این زمینه توصیه کنند. از رویکردهای مهمی که کیفیت زندگی سالمندان را تبیین می­کنند، تمایزیافتگی و ناکامی می­باشند. بنابراین هدف پژوهش حاضر پیش­بینی سرسختی روان­شناختی بر اساس میزان تمایزیافتگی و تحمل ناکامی در سالمندان است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه سالمندان بالای 60 سال تحت پوشش اداره تأمین اجتماعی شهر کرمانشاه بود. نمونه آماری نیز با استفاده روش نمونه­گیری دردسترس تعداد 195 نفر از سالمندان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه سرسختی روان­شناختی اهواز، تمایزیافتگی اسکورون و فریدلندر وتحمل ناکامی هارینگتون بودند. یافته‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندراهه نشان داد که بین تمایزیافتگی با سرسختی روان­شناختی سالمندان رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بین تحمل ناکامی با سرسختی روان­شناختی سالمندان رابطه مثبت معنی­داری وجود دارد. متغیرهای تحمل ناکامی، تمایزیافتگی در زمینه هم‌آمیختگی با دیگران و تمایزیافتگی در زمینه واکنش‌پذیری عاطفی به­ترتیب پیش­بینی کننده سرسختی روان‌شناختی سالمندان می­باشند. بنابراین می‌توان گفت که مسائل و مشکلاتی که موجب یأس در سالمندان می‌شوند، اگر به موقع و به طور منطقی حل نگردند باعث ناراحتی‌ها و تنش‌های بسیاری می‌شوند که نتیجه آن اختلال در شخصیت و رفتار فرد می‌شود و در صورت پیشرفت، فرد را به سوی بیماری‌های روانی سوق می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of psychological resilience based on degree of differentiation and Frustration tolerance in the elderly

نویسندگان [English]

  • Nasim Rahimi 1
  • Karim Afsharinia 2
1 islamic azad university
2 islamic azad university
چکیده [English]

Increased population of elderly people has led scholars and specialists to focus on the importance of paying attention to the health of the elderly and to provide the necessary facilities for special services in this area. Some important factors that determine the quality of life of the elderly are differentiation and frustration tolerance. Therefore, the purpose of this study is to predict psychological resilience based on the degree of differentiation and frustration tolerance of the elderly. The method of this research was descriptive correlational. The statistical population of the study included all elderly people over 60 years old covered by the Social Security Department of Kermanshah. A sample of 195 elderly people was selected using convenient sampling method. The tools used in this research were Ahwaz Psychological Resilience Questionnaire, Skowron and Friedlander’s The Differentiation of Self Inventory, and Harrington’s Frustration Discomfort Scale. Using Pearson correlation method and multivariate regression model, the findings shows that there is a positive and significant relationship between differentiation and psychological resilience of elderly people. There is a significant positive correlation between frustration tolerance and psychological resilience. The variables of frustration tolerance, differentiation in the context of interaction with others, and differentiation in the context of emotional responsiveness, respectively, predict the psychological resilience of the elderly. Therefore, it can be said that if problems that cause despair in the elderly are not resolved in a reasonable and timely manner, they cause many discomforts and tensions that result in person's personality and behavior disorder and, if they progress, leads to mental illness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Resilience
  • Differentiation
  • Failure
  • elderly

احمدوند، م.، (1388). بهداشت روانی، تهران: انتشارات پیام نور.

اسکیان، پ. (1384). بررسی تأثیر روان نمایشگری بر افزایش تمایزیافتگی فرد از خانواده اصلی در دانش­آموزان دختر دبیرستانی منطقه 5 تهران (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه تربیت معلم، تهران.

افشون، م. (1390). بررسی رابطه تمایزیافتگی با سلامت روان وخودشکوفایی دانشجویان دانشگاه آزاد شهر دهدشت (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه آزاد اسلام، مرودشت.

الهیاری، ط.، و تهرانی، م. (1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افسردگی در زنان سالمند ساکن آسایشگاه کهریزک (پایان­نامه کارشناسی­ارشد چاپ نشده). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

ایزدی، س.، (1388). روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب. تهران: انتشارات دهخدا.

بابارئیسی، م.، و علیمهدی، م. (1393). اعتباریابی پرسشنامه تحمل ناکامی. مؤسسه آزمون­یار پویا، تهران.

بیاض، ح.، (1391). بررسی ارتباط بین تیپ‌های شخصیت، سخت رویی، استرس و بیماری کرونرقلب (پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، منتشر نشده). دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام.

پورمردان، ز.، (1393). بررسی رابطه بین سرسختی روان­شناختی با استرس ادراک شده در جانبازان شهر اردبیل. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان­شناسی، مرودشت: شرکت اندیشه­سازان مبتکر جوان.

تیموری­آسفیچی ،ع.، غلامعلی­لواسانی، م.، و بخشایش، ع.، (1391). پیش‌بینی رضایت­زناشویی بر اساس سبک­های دلبستگی و خودمتمایزسازی. فصلنامه خانواده پژوهی، 8(32)، 463-441.

جعفری، ع.، حاجلو، ن.، و خزان، ک.، (1391). رابطه بهزیستی معنوی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روانی سالمندان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 10(6)، 440-431.

چنگیزی، ف.، و پناه­علی، ا.، (1395). اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر میزان امیدبه‌زندگی و شادکامی سالمندان شهرتبریز. فصلنامه آموزش و ارزیابی، 9(34)، 76-63.

خزایی، س. (1386). بررسی تأثیر آموزش تمایزیافتگی بر میزان صمیمیت و سطح تمایزیافتگی زوج­ها (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده) دانشگاه تربیت معلم، تهران.

رشیدی­نژاد، ز.، (1393). مقایسه سرسختی روان شناسی در بیماران اچ آی وی مثبت با بیماران سرطانی و افراد سالم. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب­های اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی-انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

سروندیان، ن.، و حسن پور، ن.، (1394). مقایسه احساس تنهایی و ترس از مرگ در زنان و مردان سالمند سرای سالمندان شهرستان اهواز. (پایان­نامه کارشناسی چاپ نشده) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

سریع القدم، ز.، (1395). مفهوم سلامت روان‌شناختی. مشهد: انتشارات جاودان فرد.

سمیعی فر، م.، (۱۳۹۳). بررسی اثربخشیCBM-I برکاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های سوءمصرف مواد (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه.

سوایی، ز.، (1388). بررسی رابطه­ی سلامت و سرسختی روان‌شناختی دانشجویان (پایان­نامه کارشناسی چاپ نشده). دانشگاه پیام نور، اسلام آباد غرب.

شاملو، س.، (1389). روانشناسی سلامت، تهران: انتشارات رشد.

شریفی، ف.، (1394). بررسی راه­های برون رفت مشکلات و سیاستگذاری برای بهبود وضعیت بازنشستگان. مجموعه مقالات برتر موضوع بازنشستگی چهارمین جشنواره شهید رجایی، تهران: نشر سازمان بازنشستگی.

صالحی، ا.، و بشارت، م. (1389). رابطه انعطاف­پذیری و مقاومت در برابر موفقیت در ورزش و سلامت­روان در یک نمونه از ورزشکاران. مجله علوم اجتماعی و رفتاری، 5، 75-63.

علی­پور، ا.، صحرائیان، م.، علی­اکبری، م.، و حاجی­آقابابائی، م. (1390). ارتباط میان حمایت اجتماعی ادراک­شده و سخت رویی با سلامت­روان و وضعیت ناتوانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. پژوهش­های روانشناسی اجتماعی، 1(3)، 133-110.

علی­پور، ف.، سجادی، ح.، فروزان، آ.، و بیگلریان، ا. (1388)، نقش حمایت‌های اجتماعی در کیفیت زندگی سالمندان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 8(33)، 167-149.

علیزاده اصلی، ا.، (1393). رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری در تبیین تأثیر سرسختی روان­شناختی بر کیفیت زندگی با میانجیگری تمایزیافتگی. کنفرانس بین­المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری. تهران: موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.

کیارش، ع.، (1391). بررسی رابطه بین سرسختی روانشناختی و منبع کنترل در دانشجویان (پایان­نامه کارشناسی چاپ نشده). دانشگاه پیام نور، سرپل ذهاب.

ناخدا، ه. (1377). ارتباط ساده و چندگانه از اشتیاق و حمایت اجتماعی با سلامت روان و سلامت زنان در شوشتر (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه اهواز.

نجاریان، ب.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، و کیامرثی، آ. (1377). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان­شناختی. مجله روانشناسی، 2(7)، 284-271.

Antonovesky, A., & Vingerhoest, A. (2011). Attachment and well-being: The mediating role of emotion regulation and resilience. Personality and Individual differences, 53(7), 821-826.

Brown, C., & McGill, S. (2011). Resilience enhancing well-being through the positive cognitive triad. Journal of Counseling Psychology, 58(4), 610-617.

Gibson, J. L. (2007). Organizational ethics and the management of health care organizations. Healthcare Management Forum, 20(1), 38-41.

Harrington, N. (2005). The Frustration Discomfort Scale: development and psychometric properties. Clinical Psychology & Psychotherapy, 12(5), 374-387.

Judge, T., & Watanabe, S., (2005). Look at the job satisfaction-life satisfaction relationship. Journal of Applied Psychology, 78, 939–948.

Mirgain, S., & Cordova, J. (2007). Emotion skills and marital health: The association between observed and self-reported emotion skills, intimacy, and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(9), 983-1009.

Okabayashi, H., Liang, J., Krause, N., Akiyama, H., & Sugisawa, H. (2014). Mental health among older adults in Japan: do sources of social support and negative interaction make a difference? Social Science & Medicine, 11, 2259-2270.

Parpvchy, A. (2013). The relationship between attributional style, gender and the Five-Factor Model of personality. Personality and Individual Differences, 33, 1185-1201.

Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998). The Differentiation of Self Inventory: Development and initial validation. Journal of Counseling Psychology, 45, 235–246.

Wong, S. T., Gregorich, S., & Pérez-Stable, E. J. (2014). What type of social support influences self-reported physical and mental health among older women? Journal of Aging and Health, 26(4), 663-678.

 

Heine, C., & Browning, C. J. (2014). Mental health and dual sensory loss in older adults: a systematic review. Frontiers in Aging Neuroscience, 14, 68-83.

Singh, P., Shukla, A., & Singh, P. A. (2010). Perceived Self Efficacy and Mental Health among Elderly. Delhi PsychiatryJournal, 13(2), 312-321.