حافظه سرگذشتی در سالمندان: نقش هیجانات در بازیابی خاطرات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی. دانشگاه پیام نور .تهران.

2 استاد گروه روانشناسی. دانشگاه پیام نور، تهران. ایران

چکیده

با بالا رفتن سن اثر هیجان بر حافظه برجسته­تر و اهداف هیجانی نیز حائز اهمیت بیشتری می­شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی حافظه سرگذشتی و نقش هیجانات در بازیابی خاطرات در سالمندان و مقایسه آن با افراد جوان صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقایسه­ای بود. بدین­منظور60 نفر سالمند مراجعه کننده به کانون جهاندیدگان شهر شیراز و 60 نفر جوان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از دو آزمون حافظه شرح حال (سرگذشتی) و آزمون بهزیستی روان­شناختی کییز و ماگیارمو استفاده شد. داده­ها پس از جمع­آوری با روش مانووا و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد که بازیابی خاطرات از حافظه سرگذشتی در سالمندان بیشتر به صورت کلی و با محتوای هیجانی مثبت صورت می­گیرد و بین میزان هیجانی بودن خاطرات و بهزیستی هیجانی در سالمندان رابطه معناداری وجود دارد (05/0p<). بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر این طور به نظر می­رسد که گذر عمر به این دلیل که به طور مداوم افراد را به پایان عمر خود نزدیک­تر می­کند باعث تغییر اولویت اهداف می­شود به­طوری که اهداف هیجانی مثبت، اهمیت بیشتری یافته و تأثیر بیشتری بر رفتار فرد می­گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autobiographical Memory in the Elderly: The Role of Excitements in Recovering Memories

نویسندگان [English]

  • Masomeh Esmaeili 1
  • Hossein Zare 2
1 payamnoor university
چکیده [English]

 
As we age, the effect of excitement on memory becomes more prominent and emotional objectives become more important. The purpose of this study is to investigate the autobiographical memory and the role of excitement in retrieving memories in the elderly and to compare it with young people. The present study is descriptive-comparative. To this end, 60 elderly people referred to the Jahandidegan Center in Shiraz and 60 young people were selected as the sample. To study the variables of the research, Autobiographical Memory Test and Psychological Wellbeing Scale, Keyes & Magyar-Moe, were used. Data were analyzed by correlation and Manova methods. The findings of the study show that recovery of memories from Autobiographical Memory in elderly is more general and with positive excitement content, and there was a significant relationship between the excitement level of memories and emotional well-being in the elderly (p < 0.05). Therefore, based on the results of this study, it seems that aging causes a change in the priority of the objectives, because it continually brings people closer to the end of their life; to the effect that positive excitement objectives become more important and have a greater effect on the person’s life. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autobiographical memory
  • elderly
  • emotion

زارع، ح.، عبدالله زاده، ح. (1394). مقیاس های اندازه گیری در روانشناسی شناختی، تهران: آییژ.

رایزبرگ.، د. هرتل.، پ. (1393). حافظه و هیجان (ترجمه ح. زارع و م. فضیلتی). تهران: آییژ. (تاریخ انتشار به زبان اصلی،2004)

کاویانی، ح.، رحیمی، پ.، نقوی، ح. (1378). بررسی کمبودها در بازخوانی از حافظه سرگذشتی در اقدام کنندگان به خودکشی. فصلنامه تازه­های علوم شناختی، 2(3)، 25-16.

گلستانی بخت، ط. (1386). ارائه الگوی بهزیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران (پایان­نامه دکتری چاپ نشده). دانشگاه الزهرا، تهران.

عبدی، ا،. مرادی، ع،. اکرمیان،. ف. ( 1387 ). بررسی عملکرد افراد مبتلا به PTSD ناشی از جنگ در حافظه شرح حال رویدادی. پژوهش در سلامت روان شناختی، 2(3)، 34-25.

 

Adams, p. (2001). The psychology of life stories. Review of General psychology, 5(2), 100-122.

Beaman, A., Pushkar, D., Etezadi, D., Bye, D., & Conway, M. (2007). Autobiographical memory specificity predicts social problem-solving ability in old and young adults. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 60(9), 1275-1288.

Bower, G. H. (1981). Mood and memory. American Psychologist, 36(1), 129-148.

Bernstsen, D., & Rubin, D. C. (2004). Cultural life scripts structure recall from autobiographical memory. Memory & Cognition, 32(4), 427-442.

Bunce, D., & Macready, A. (2005). Processing speed, executive function, and age differences in remembering and knowing. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 58(1), 155–168.

Caroll, S., & Bryant, R. A. (2000). Autobiographical memory in postnatal depression. Cognitive Therapy and Research, 24(1) 419–426.

Charles, S. T., Reynolds, C. A., & Gatz, M. (2001). Age-related differences and change in positive and negative affect over 23 years. Journal of Personality and Social Psychology, 80(1), 136-151.

Carstensen, L. L. & Mikels, J. L. (2005). At the intersection of emotion and cognition; Aging and positivity effect. Current Direction in Psychological Science, 14(1), 117-121.

Carstensen, L. L., Pasupathi, M., Mayr, U., & Nesselroade, J. R. (2000). Emotional experience in everyday life across the adult life span. Journal of Personality and Social Psychology, 79 (4), 644–655.

Charles, S. T., Mather, M., & Carstensen, L. L. (2003). Aging and emotional memory: The forgettable nature of negative images for older adults. Journal of Experimental Psychology General, 132(7), 310-324.

Conway, M. A. (1996). Autobiographical Knowledge and autobiographical memories.  In D. C. Rubin (Ed.), Remembering our past: Studies in autobiographical memory (pp. 67-93). Cambridge, England: Cambridge University Press.

Comblain, C., D., Argembeau, A., & Van der Linden, M. (2005). Phenomenal characteristics of autobiographical memories for emotional and neutral events in older and younger adults. Experimental Aging Research, 31(1), 173–189.

Denollet, J., Nyklicek, I., & Vingerhoets, A. J. (2008). Introduction: Emotions, emotion regulation and health. In A. J. Vingerhoets, I. Nyklicek, & J. Denollet (Eds.), Emotion regulation: Conceptual and clinical issues (pp. 3-11). Springer Science & Business Media.

Dost, M. (2004). Subjective well-being of university students (unpublished doctoral thesis). Hacettepe University, Ankara.

Driscoll, I., Hamilton, D. A., Petropoulos, H., Yeo, R. A., Brooks, W. M., Baumgartner, R. N. & Sutherland, R. J. (2003). The aging hippocampus: cognitive, biochemical and structural findings. Cerebral Cortex, 13(1), 344-1351.

Haase, C. M., Seider, B. H., Shiota, M. N., & Levenson, R. W. (2012). Anger and sadness in response to an emotionally neutral film: Evidence for age-specific associations with well-being. Psychology and Aging, 27(2), 305-317.

Hertzog, C., Dixon, R., Hultsch, D. F., & MacDonald, S. W. (2003). Latent change models of adult cognition: Are changes in processing speed and working memory associated with changes in episodic memory? Psychology and Aging, 18(1), 755–769.

Kennedy, Q., Mather, M., & Carstensen, L. L (2004). The role of motivation in the age-related positivity effect in autobiographical memory. Psychological Science, 15(1), 208-214.

Keyes, C. L., Shmotkin, D., Ryff, C. D. (2002). Optimizing wellbeing: The empirical encoundter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007-1022.

Levine, B., Svoboda, E., Hay, J. F., & Moscouitch, M. (2002). Aging and autobiographical memory: Dissociating episodic from semantic retrieval. Psychology Aging, 17(4), 677-689.

Levine, B., Svobod, E., Hay, J., & Winocur, C. (2012). Aging and autobiographical memory: Dissociating episodic from semantic retrieval. Psychology and Aging, 14(4), 677-689.

May, E. A., Darby, R. J., Logie, R. H., Della Sala, S., & Smith, G. (2002). Prospective memory across the lifespan. In P. Graf & N. Ohta (Eds.), Lifespan development of human memory (pp. 235-256). Cambridge, MA: The MIT Press.

Nelson, K. D., & Fivush, R. (2004). The emergence of autobiographical memory: A social cultural developmental theory. Psychological Review, 111(3), 486-511.

Nyklicek. I., Vingerhoests, A. D. & Marcel Zeelenberg, M. (2011). Emotion Regulation and Well- being. New York, Dordrecht Heidelberg London, 101-115.

Piolino, P., Desgranges, B., Eustache, F. (2009). Episodic autobiographical memories over the course of time: cognitive, neuropsychological and neuroimaging finding. Neuropsychologica, 31(9), 1-16.

Piolino, P., Desgranges, B., Benali, K., & Eustache, F. (2002). Episodic and semantic remote autobiographical memory in ageing. Memory, 10(1), 239–257.

Rahhal, T. A., May, C. P., & Hasher, L. (2002). Truth and character: Sources that older adults can remember. Psychological Science, 13(1), 101-105.

Rathbone, C. L., Holmes, E. A., Murphy, S. E., & Ellis, J. A. (2015). Autobiographical memory and well-being in aging: The central role of semantic self-images. Consciousness and cognition, 33(1), 422-431.

Rubin, D. C., Rahhal, T. A., Poon, L. W., Thing, S. (1998). learned in early adulthood are remembered best. Memory & Cognition, 26(1), 3-19.

Rubin, D. A. (2005). Basic systems approach to autobiographical memory. Current Directions in psychological science, 14(1)79-83.

Ricarteab, J., Latorreab, M., Rosab, L., Navarroab, B., Aguilarab, M. J., & Serrano, J. P. (2011). Overgeneral autobiographical memory effect in older depressed adults. Aging & Mental Health, 15(8), 1028–1037.