پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس دین‌داری و خود شفقت ورزی در سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت حیاتی بهزیستی سالمندان و رشد سریع جمعیت آنان، بررسی نقش متغیرهای مختلف در بهزیستی سالمندان ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بهزیستی روان‌شناختی با دین‌داری و خود شفقت­ورزی در سالمندان انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه‌ی اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی سالمندان مقیم سراهای سالمندان نیمه وقت شهر­کرمانشاه­، به تعداد 1190 نفر است که از این تعداد، 700 نفر مرد و 490 نفر زن بالای 55 سال می‌باشند. بر اساس جدول مورگان نمونه به تعداد 300 نفر فقط از مردان انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، مقیاس نگرش مسلمانان به دین وایلد و جوزف و پرسش‌نامه فرم کوتاه خود شفقت­ورزی ریس و همکاران بودند. در تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که بین دین‌داری (46/0=r) و خودشفقت­ورزی (61/0=r) با بهزیستی روان‌شناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (001/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که بیش­ همانندسازی، کمک شخصی، ذهن آگاهی، انزوا و مناسک اسلامی قادر به پیش­بینی 57 درصد از واریانس بهزیستی روان­شناختی در سالمندان می‌باشند. بنابراین با افزایش دین‌داری در زندگی و خود­شفقت­ورزی، می‌توان بهزیستی روان‌شناختی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Psychological Well-Being Based on Religiosity and Self-Compassion in the Elderly

نویسندگان [English]

  • Payam Varaee 1
  • Khodamorad Momeni 2
  • Asie Moradi 3
1 دانشگاه رازی
چکیده [English]

 
Considering the vital importance of the well-being of the elderly and the rapid growth of their populations, it seems necessary to explore the role of various variables in their well-being. Therefore, the present research has been conducted with the aim of studying the relationship between psychological well-being and religiosity and self-compassion in the elderly. This is an applied research in terms of purpose and in terms of implementation method, it is descriptive correlational. The statistical population of this study includes all the 1190 elderly living in Kermanshah's part-time nursing homes, of which 700 are male and 490 are female over the age of 55. Using Morgan’s table, a sample of 300 men was selected. The research tools include Ryff’s Psychological Well-Being Scale (PWB), Muslim Attitudes toward Religion Scale (MARS; Wilde & Joseph, 1997), and Self-Compassion Scale-Short Form (SCS-SF; Raes et al., 2012). Pearson’s correlation coefficient method and stepwise regression analysis were used to analyze the data. The findings show that there is a positive and significant relationship between religiosity (r = 0.46) and self-compassion (r = 0.61) with psychological well-being (P <0.001). The results of regression analysis also show that , personal assistance, mindfulness, isolation and religious rituals can predict 57% of the variance of psychological well-being in the elderly. Therefore, by increasing religiosity and self-compassion in life, psychological well-being can be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • psychological well-being
  • Self-Compassion
  • elderly
آذربایجانی، م. (۱۳۸۲). تهیه و ساخت آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه ‌بر اسلام. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
آقابابائی، ن.، سهرابی، ف.، اسکندری، ح.، برجعلی، ا. و فرخی، ن. (1395). تدوین مدل علی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دین با واسطه­گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی. پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی، 2(2)، 60-32.
آقابابایی، ن.، و بلچنیو، آ. (1393). رابطه میان مدل شخصیتی هگزا کو، دین‌داری و بهزیستی فاعلی در دانشجویان ایرانی و لهستانی. روانشناسی معاصر، 9(1)، 28-17.
خانجانی، م.، شهیدی، ش.، فتح‌آبادی، ج.، مظاهری، م. و شکری، ا. (1393). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سؤالی) مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر. مجله اندیشه و رفتار، 8(32)، 36-27.
شهبازی، م.، رجبی، غ.، مقامی، ا. و جلوداری، آ. (1394). ساختار عامل تأییدی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی تجدیدنظر شده شفقت-خود در گروهی از زندانیان. فصلنامه علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 6(19)، 46-31.
 
Aghababaei, N., Sohrabi, F., Eskandari, H., Borjali, A., Farrokhi, N., & Chen, Z. J. (2016). Predicting subjective well-being by religious and scientific attitudes with hope, purpose in life, and death anxiety as mediators. Personality and Individual Differences, 90,93-98.
Allen, A. B., & Leary, M. R. (2013). Self-compassionate responses to aging. The Gerontologist, 54(2), 190-200.‏
Allen, A. B., Goldwasser, E. R., & Leary, M. R. (2012). Self-compassion and well-being among older adults. Self and Identity, 11(4), 428-453.‏
Brown, P. H., & Tierney, B. (2009). Religion and subjectivewell-being among the elderly in China. The Journal of Socio-Economics, 38, 310–319.
Cecero, J. J., Bedrosian, D. R., Fuentes, A., & Bornstein, R. F. (2006). Religiosity and healthy dependency as predictors of spiritual well-being. The International Journal for the Psychology of Religion16(3), 225-238.
Dezutter, J., Soenens, B., & Hutsebaut, D. (2006). Religiosity and mental health: A further exploration of the relative importance of religious behaviors vs. religious attitudes. Personality and individual differences, 40(4), 807-818.‏
Diener, E. d., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological bulletin, 125(2), 276.
Emmons, R. A., Barrett, J. L., & Schnitker, S. A. (2008). Personality and the capacity for religious and spiritual experience. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 634–653) (3rd ed). New York: The Guilford Press.
Ghorbani, N.,Watson, P. J., Ghramaleki, A. F., Morris, R. J., & Hood, R. W. (2000). Muslim Attitudes towards Religion Scale: Factors, validity, and complexity of relationships with mental health in Iran. Mental Health, Religion and Culture, 3(2), 125–132.
Golparvar, M., & Abedini, H. (2014). The relationship between spirituality and meaning at work and the job happiness and psychological well-being: A spiritualaffective approach to the psychological well-being. International Journal of Management and Sustainability,3(3), 160-175.
Hodge, D. R., Bonifas, R. P., & Chou, R. A. (2010). Spirituality and older adults: Ethical guidelines to enhance service provision. Advances in Social Work,11(1), 1-16.
Homan, K. J. (2016). Self-compassion and psychological well-being in older adults. Journal of Adult Development, 23(2), 111-119.
Imtiaz, S. (2016). Rumination, Optimism, and Psychological Well-Being among the Elderly: Self-Compassion as a Predictor. Journal of Behavioural Sciences, 26(1), 32-50.
 
Ivtzan, I., Chan, C. P., Gardner, H. E., & Prashar, K. (2013). Linking religion and spirituality with psychological well-being: Examining self-actualisation, meaning in life, and personal growth initiative. Journal of religion and health, 52(3), 915-929.‏
Kamp Dush, C. M., Taylor, M. G., Kroeger, R. A. (2008). Marital happiness and psychological well-being across the life course. Family Relation, 57(2), 211-226.
Koenig, H. G. (2005). Faith and mental health: Religious resources for healing. West Conshohocken: Templeton Foundation Press.
Krauss, S. W., & Hood, R. W. (2013). New approach to religious orientation. The Commitment-Reflectivity Circumplex. New York: Rodopi.
Ljunggren, M. (2012). Elderly abuse and depression in developed countries: Does religion/spirituality matter? (Doctoral Dissertation No. HPPC-H11-4). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-11410.
Maureen, M. (1999). Mini-mental state examinationGalter Health science's library. Last updated: June6.‏
Miller, W. R., & Thoresen, C. E. (2003). Spirituality, religion, and health: An emerging research field. American psychologist58(1), 24.
Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and identity, 2(2), 85-101.‏
Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9, 225–240.
Nooney, J. G. (2005). Religion, stress, and mental health in adolescence: Findings from add health. Review of Religious Research, 341-354.
Perez-Blasco, J., Sales, A., Meléndez, J. C., & Mayordomo, T. (2016). The effects of mindfulness and self-compassion on improving the capacity to adapt to stress situations in elderly people living in the community. Clinical Gerontologist, 39(2), 90-103.‏
Phillips, W. J., & Ferguson, S. J. (2012). Self-compassion: A resource for positive aging.