رضایت از زندگی در سالمندان بازنشسته: نقش آبدیدگی و شخصیت اصیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه رواشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از شاخص­های مهم سنجش سلامت‌روان در دوره­­ی سالمندی، رضایت از زندگی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آبدیدگی‌ و شخصیت اصیل‌ در پیش­بینی رضایت از زندگی سالمندان بازنشسته صنعت نفت ‌شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی کارمندان سالمند بازنشسته صنعت نفت شهر اصفهان درسال 1395 بودند که از میان آنها 346 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامه­های آبدیدگی محمودی و همکاران، شخصیت اصیل‌ وود‌ و‌ ه‍م‍ک‍اران و رضایت از زندگی داینر و همکاران استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم­افزار SPSS و با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که رضایت از زندگی با آبدیدگی و زندگی اصیل رابطه مستقیم و با پذیرش تأثیرات بیرونی رابطه معکوس دارد (05/0>P). همچنین نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که بعد از کنترل متغیر تعداد فرزند، آبدیدگی و شخصیت اصیل (مؤلفه پذیرش تأثیرات بیرونی) در سالمندان رضایت از زندگی آنان را پیش­بینی می­کند. بنابراین می­توان گفت که آبدیدگی‌ و شخصیت اصیل‌ توان پیش­بینی رضایت از زندگی سالمندان بازنشسته صنعت نفت شهر اصفهان را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction with Life in Retired Elderly: The Role of Post-Traumatic Growth and Authentic Personalit

نویسندگان [English]

  • Shahin Saadatkhah 1
  • Ilnaz Sajjadian 2
  • Amir Ghamarani 3
چکیده [English]

One of the important indicators for measuring mental health in the elderly is satisfaction with life. The present study was conducted with the aim of determining the role of post traumatic growth and authentic personality in predicting the life satisfaction of the retired elderly employees of Oil Industry Company in Isfahan. The research method is descriptive/correlational and the statistical population includes all retired elderly employees of Isfahan Oil Industry in 1395 and 346 of them were selected through convenience sampling method. The data were collected using Post-Traumatic Growth Questionnaire (Mahmoudi et al), Authenticity Scale (Wood et al), and Diener’s Satisfaction with Life Scale. Data were analyzed using SPSS software using Pearson Correlation Coefficient (PCC) and Hierarchical Linear Regression Analysis. The results of correlation coefficient show that satisfaction with life has a direct correlation with post-traumatic growth and authentic life and has a reverse relationship with acceptance of external influences (P < 0.05). Moreover, the results of hierarchical regression show that controlling the variables of number of children, post-traumatic growth and authentic personality (the component of acceptance of external influences) in elderly, predict their life satisfaction. Therefore, it can be concluded that post-traumatic growth and authentic personality are capable of predicting the life satisfaction of retired elderly employees of Isfahan Oil Industry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-Traumatic Growth
  • Authentic Personality
  • Satisfaction with Life
  • retired elderly

اعظمی، ی.، معتمدی، ع.، دوستیان، ی.، جلالوند، م.، و فرزانگان، م. (1391). نقش تاب آوری، معنویت و دینداری در پیش­بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3(12)، 1-20.

باقری نسامی، م.، سهرابی، م.، ابراهیمی، م. ج.، حیدری فرد، ج.، ینج، ج.، و گلچین مهر، س. (1392). بررسی رابطه رضایت از زندگی با حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در سالمندان ساکن منازل شهرستان ساری در سال 91. مجلهدانشگاهعلومپزشکیمازندران، 23(101)، 38-47.

بزرگمهری، ب.، گلپرور ، م.، نوری، ا. (۱۳۸۶). ساخت و اعتباریابی مقیاس نشانگان در آستانه بازنشستگی در افراد در آستانه بازنشستگی شهر اصفهان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 9(34)، 93-116.

بنی­هاشمیان، ک.، نعامی، ع.، زرگر، ی.، ارشدی، ن.، داودی، ا. (1394). رابطه تنظیم شناختی- هیجانی و رشد پس از سانحه در بیماران زن و مرد مبتلا به هپاتیت B. تحقیقات علوم رفتاری، 13(4)، 602-608.

ترابی، ف. (1393). معنویت و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان پستان. مجموعه مقالات دهمین کنگره بین­المللی سرطان پستان، تهران.

جمال­زاده، ر.، و گلزاری، م. (1393). اثربخشی امیددرمانی در افزایش شادکامی و رضایت از زندگی در زنان سالمند مستقر در مرکز سالمندان شهرستان بروجن. مجله زن و جامعه،5 (18)، 31-48.

حاجلو، ن.، و جعفری، ع. (1393). بررسی رابطه بین بهزیستی معنوی و امید با رضایت از زندگی در سالمندان. مجله روانشناسی و دین، 4(28)، 90-79.

جوکار، ب. (1386). نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زنـدگی، نشریه روانشناسی معاصر، 2(2)، 3-12.

حسین­چاری، م.، خواجه، ل.، و محمدی، م. (1389). رابطه عاطفه­ی مثبت و منفی با آبدیدگی در دانشجویان دانشگاه شیراز. مجموعه مقالات پنجمین سمینار علمی پژوهشی بهداشت روانی دانشجویان. دفتر مرکزی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، تهران.

حیدرزاده، م.، رسولی، م.، محمدی، ف.، علوی مجد، ح.، میرزایی، ح.، و طهماسبی، م. (1394). بررسی ابعاد رشد پس از سانحه ناشی از سرطان در بیماران نجات یافته از آن. مجله پرستاری و مامایی، 25(2)، 33-41.

دانشفر، آ.، طباطبایی، س.، و طباطبایی، ت. (۱۳۹۴). پیش­بینی امید به زندگی بر اساس شخصیت اصیل در آموزش عالی. سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری. موسسه اطلاع رسانی نارکیش، تهران.

رحیمی، م.، قاسمی، ف.، و زارع، م. ا. (۱۳۹۴). بررسی و تحلیل روانشناسی سالمندان در سرای سالمندان. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی. دانشگاه تربت حیدریه، مشهد.

رحیمی، م.، فدای وطن، ر.، و عابدی، ح. (1394). تبیین عملکرد مراقبتی در سرای سالمندان: یک مطالعه­ی کیفی. سالمندی (مجله سالمندی ایران)، 10(1)، 36-47.

سلیمی، ا.، دشت بزرگی، ب.، مظفری، م.، و تابش، ح. (1393). بررسی سلامت‌روان و رضایت از زندگی سالمندان بازنشسته مراجعه کننده به کانون بازنشستگی دانشگاه­های علوم پزشکی جندی شاپور و شهید چمران اهواز. فصلنامه پرستاری سالمندان، 1(1)، 20-31.

شکربازی، ا.، و حیاتی، ص. (1394). مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی (کیفیت ارتباطات و ویژگی‌های شخصیتی سالمندان) بین سالمندان ساکن در سرای سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده مورد مطالعه: سالمندان شهر ارومیه. مجله مطالعات جامعه شناسی، 7 (28)، 77-94.

شمسی، ع.، قمرانی، ا.، صمدی، م،. و احمدزاده، م. (1391). بررسی روایی و پایایی مقیاس شخصیت اصیل. نشریه روش­ها و مدل­های روان شناختی، 2(8)، 87-99.

شولتز، د.، و شولتز، آ. (1392). نظریه­های شخصیت (ترجمه ی. سیدمحمدی). تهران: انتشارات وزیری. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2005)

فتاحی، پ. (1393). ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ج‍ه‍ت­گ‍ی‍ری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌، خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ج‍ام‍ی‌ و ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ب‍ا شخصیت اصیل‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ت‍ی‍ز ه‍وش‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ دخ‍ت‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ل‍ردگ‍ان‌ (پایان­نامه کارشناسی­ارشد). دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان.

قنبری طلب، م.، ­قنبری، ع.، محمودی، ا.، و ساعدی­فرد، و. (۱۳۹۵). بررسی رابطه­ی عزت نفس با خود شناسی انسجامی و شخصیت اصیل درونگرایی و برون گرایی. اولین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی. مؤسسه بین­المللی مطالعات و توسعه علم خاورمیانه، قم.

گلپرور، م.، بزرگمهری، ب.، کاظمی، م.(1390). رابطه ترکیبی مؤلفه­های نشانگان بازنشستگی با نشانه‌های سلامت عمومی در سالمندان بازنشسته. مجله سالمندی ایران، 6(20)، 15-21.

محمودی، ج.، رحیمی، چ.، و محمدی، ن. (1392). ویژگی­های روان سنجی پرسشنامه رشد پس از سانحه (PTGI). نشریه روش­ها و مد­­ل­های روان شناختی، 3(12)، 93-108.

محمودی، س.، رحیمی، چ.، محمدی، ن.، و هادیانفرد، ح. (1389). افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه­ی آن با سبک­های مقابله­ای و خوشبینی در افراد مبتلا به HIV مثبت. مجله دست آوردهای روانشناختی علوم تربیتی و روانشناسی، 4 (2)، 165-186.

مظفری، ش. (1382). همبسته‏های شخصیتی شادمانی ذهنی بر اساس الگوی پنج عاملی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز (پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه شیراز.

نامجو، ا.، نیکنامی، م.، بقایی، م.، صدقی ثابت، م.، عطرکار روشن، ز. (1389). بررسی رفتارهای بهداشتی سالمندان مراجعه کننده به کانون‌های بازنشستگان شهر رشت 1387. فصلنامه پرستاری و مامایی استان گیلان، 20(63)، 40-48.

Chun. S., & Lee, Y. (2008). The experience of posttraumatic growth for people with spinal cord injury. Qualitative Health Research, 18(7), 877-890.

 

 Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal ofPersonality Assessment, 49(1), 71-75.

Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being:‌ Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276-302.

Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy People Live Longer: Subjective Well-Being Contributes to Health and Longevity. Applied Psychology: Health and Well-being, 3 (1), 1-43.

Harter, S. (1996). Teacher and classmate influences on scholastic motivation, self-esteem, personality and level of voice in adolescents. In J. Juvonen & K. R. Wentzel

 

(Eds.), Social motivation: Understanding children’s school adjustment (pp. 11-42). Cambridge, England: Cambridge University Press.

Kim, J., Kim, M., Park, S.H. (2016). Exploring the relationship among traumatic, growth, life satisfaction, and happiness among Korean individuals with physical disabilities. Psychological Reports, 119(1), 312–327.

Langas, A. M., Malt, U. F., & Opjordsmoen, S. (2012). In-depth study of personality disorders in first-admission patients with substance use disorders. BMC psychiatry, 12:180. doi: 10.1186/1471-244X-12-180.

Levy, B. R., & Shlesinger, M. (2001). Impact of age stereotypes on older individuals’ rejection of elderly-benefiting policies. Gerontological Society of America Annual Scientific Meeting. Chicago, IL.

Maguen, S., Vogt, D. S., King, L. A., King, D. W., & Litz, B. T. (2006). Posttraumatic growth among Gulf War I veterans: The predictive role of deployment-related experiences and background characteristics. Journal of Loss & Trauma, 11, 373–388.

Meléndez, J. C., Tomás, J. M., Oliver, A., & Navarro, E. (2009). Psychological and physical dimensions explaining life satisfaction among the elderly: a structural model examination. Archives of Gerontology and Geriatrics, 48(3), 291-295.

Morris, B. A., Shakespeare-Finch, J., & Scott, J. L. (2012). Posttraumatic growth after cancer: the importance of health-related benefits and newfound compassion for others. Support Care Cancer, 20(4), 749-756.Park, C., Mills-Baxter, M. A., & Fenster, J. R. (2005). Post-Traumatic Growth from Life’s Most Traumatic Event: Influences on Elders’ Current Coping and Adjustment. Traumatology, 11(4), 297- 306.

Tanuja, M. (2010). Life satisfaction and alienation of elderly males and females: an empirical study in Odisha. Asian Journal of Development Matters, 14(3), 157-160.

Tedeschi, R. G., Park, C. L., & Calhoun, L. G. (1998). Posttraumatic growth: Conceptual issues. In R. G. Tedeschi, C. L. Park, & L. G. Calhoun (Eds.), Posttraumatic growth: Positive changes in the after math of crisis (pp. 1-22). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., & Joseph, S. (2008). The
authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization, and the
development of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology, 55, 385–399.