مقایسه ی اثربخشی ماساژدرمانی، تکنیک الکساندر و دوساهو بر شادکامی، سازگاری اجتماعی، امید، سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی اثربخشی ماساژدرمانی، تکنیک الکساندر و دوساهو در بهبود شادکامی، سازگاری اجتماعی، امید، سلامت‌روان و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پارکینسون بود. طرح این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی سالمندان مبتلا به پارکینسون مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان در سال 1394 بودند که از میان آنها تعداد 42 بیمار، به شیوه‌ی نمونه­گیری در دسترس به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند و به تصادف به سه گروه ماساژدرمانی (14نفر)، تکنیک الکساندر (14نفر) و دوساهو (14نفر)، گمارش شدند. پرسشنامه­ها‌ی شادکامی آکسفورد آرگایل، سازگاری اجتماعی حسینی و مقتدر، امید بزرگسال اشنایدر و همکاران، سلامت عمومی 28 سوالی کاویانی و همکاران، و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. داده‌ها توسط تحلیل کواریانس چندمتغیره، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین اثربخشی سه مداخله‌ی پژوهش بر متغیرهای وابسته، در مرحله‌ی پس‌آزمون، تفاوت معناداری دیده نمی‌شود ولی در مرحله‌ی پیگیری، دوساهو نسبت به سایر مداخلات پژوهش، اثربخشی بیشتری بر میزان شادکامی داشته است. براساس نتایج این پژوهش، درمان دوساهو نسبت به سایر درمان‌های مشابه، می‌تواند به عنوان درمان مؤثرتری در افزایش شادکامی در بلند مدت محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the Effectiveness of Massage Therapy, Alexander Technique, and Dohsa-hou Treatment on Happiness, Social Adjustment, Hope, Mental Health and Quality of life in Elderly with Parkinson

نویسندگان [English]

  • tahereh pourkamali 1
  • Fariba Yazdkhasti 2
  • Hamidreza oreizi 3
  • Ahmad Chitsaz 4
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effectiveness of Massage Therapy, Alexander Technique, and Dohsa-hou treatment on happiness, social adjustment, hope, mental health and quality of life in the elderly with Parkinson's disease. The research was quasi-experimental. The statistical population of this study was all the elderly with Parkinson's disease who referred to clinics in Isfahan in 2015. Among them, 42 patients were selected through convenience sampling and were divided randomly to three groups including Massage Therapy (n=14), Alexander Technique (n=14), and Dohsa-hou (n=14) group. Oxford Happiness Inventory (OHI) (Argyle, 2013), Social Adjustment Scale (Hosseini & Moghtader, 2009), Adult Hope Scale (Snyder, Irving & Anderson, 1991), General Health Questionnaire (Kaviani, Mousavi & Mohit, 2001), and Word Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL Group, 1994), were used as research instruments. Data were analyzed by Multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results showed that there is no significant difference between the effectiveness of three interventions on dependent variables in the post-test stage, but in the follow -up stage, Dohsa-hou had more influence on happiness than other interventions of the research. Based on the results of the present study, in long term Dohsa-hou treatment in comparison to other similar treatments, can be considered as a more effective therapy for happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • massage therapy
  • Alexander technique
  • Dosah-hou
  • Health
  • Parkinson's disease

ابراهیمی، ا.، مولوی، ح.، موسوی، غ.، برنامنش، ع.، و یعقوبی، م. (1386). ویژگی­های روان سنجی، ساختارعاملی، نقطه برش بالینی، حساسیت و ویژگی پرسشنامه سلامت عمومی‌28 سؤالی(GHQ-28) در بیماران ایرانی مبتلا به اختلالات روانپزشکی. تحقیقات علوم رفتاری، 5(1)، 12-5.

حسینی، س.، و مقتدر، ل. (1388). اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس بر سازگاری اجتماعی. اندیشه و رفتار، 12، 73-66.

حسینییان، س.، قاسم زاده، س.، و نیکنام، م. (1390). پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی. فصلنامه مشاوره‌ی شغلی وسازمانی، 3(9)، 60-42.

رئوفی، م. ب. (1380). بررسی کارایی روش توانبخشی روانی دوساهو بر کاهش افسردگی گروهی از مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

ریگی کوته، ب.، و احمدی فروشانی، س.ح. (1392). فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مزمن. مجله‌ی روان تنی، 5(1)، 56-47.

ریگی کوته، ب.، و یزدخواستی، ف. (1392). بررسی اثر بخشی روانی به شیوه دوساهو بر کاهش میزان شدت خستگی، اضطراب، استرس و ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)در شهر اصفهان. پژوهش در علوم توانبخشی، 9(3)، 458-445.

عابدی، م. ر.، میرشاه­جعفری، س. ا.، و لیاقتدار، م. ج. (1385). هنجاریابی پرسش نامه شادکامی‌آکسفورد در دانشجویان دانشگاه های اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 12(2)، 100-95.

علی اکبری دهکردی، م.، دادخواه، ا.، مهردادفر، ف.، محتشمی، ط.، و کردستانی، د. (1390). بررسی اثربخشی توانبخشی روانی دوساهو بر تعامل اجتماعی و مولفه‌های آن در کودکان فلج مغزی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 11(3)، 18-5.

کاویانی، ح.، موسوی، ا.س.، و محیط، ا. (1380). مصاحبه و آزمون­های روانی. تهران: انتشارات سنا.

هاتون، ج،. کرک، پ. م.، سالکوویس، ک،. کلارک د. م. (1392). حالت‌های اضطرابی: رفتار درمانی شناختی (ترجمه ح. ا. قاسم­زاده). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1989)

Aminoff, M. J., Christine, C. W., Friedman, J. H., Chou, L. K., Lyons, K. E., Pahwa, R.,…Schmidt, M. S. (2011). Management of the hospitalized patient with Parkinson's disease: current state of the field and need for guidelines. Parkinsonism Relate Disorder, 17 (3), 139-45.

Argyle, M. (2013). The psychology of happiness. New York: Routledge.

Baatile, J., Langbein, W.E., Weaver, F., Maloney, C., & Jost, M.B. (2000). Effect of exercise on perceived quality of life of individuals with Parkinson's disease. Journal Rehabilitation Research Development, 7 (5), 529-534.

Braak, H., Ghebremedhin, E., Rub, U., Bratzke, H., & Del Tredici, K. (2004). Stages in the development of Parkinson’s disease-related pathology. Cell Tissue Research, 318, 121–134.

Buttagat, V., Eungpinichpong, W., Chatchawan, U., & Kharmwan, S. (2011). The immediate effects of traditional Thai massage on heart rate variability and stress-related parameters in patients with back pain associated with my official

 

trigger points. Journal Body Movement Therapy, 15(1), 15-23.

Dadkhah, A. (1998). Body consciousness in Dohsa-hou: A psycho-rehabilitation program. Perceptual and motor skills, 86, 411-417.

Dennis, R. J. (1999). Functional reach improvement in normal older women after Alexander technique instruction. Journal of Gerontology Medicine Science, 54, 8–11.

Donoyama, N., Suoh, S., & Ohkoshi, N. (2014). Effectiveness of massage therapy in alleviating physical symptoms in outpatients with Parkinson's disease: A before-after study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 20(4), 251-261.

Dreyer, N.E., Cutshall, S.M., Huebner, M., Foss, D. M., Lovely, J. K., Bauer, B. A., & Cima, R.A. (2015). Effect of massage therapy on pain, anxiety, relaxation, and tension after colorectal surgery: A randomized study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 21(3), 154-159.

Field, t., Diego, M., Gonzalez, G., & Funk, C. G. (2015). Knee arthritis pain is reduced and range of motion is increased following moderate pressure massage therapy. Complementary Therapies in Clinical Practice, 21(4), 233-237.

Frisch, M. B. (2006). Quality of Life Therapy: Applying a life satisfaction approach to positive psychology and cognitive therapy. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Forsaa, E. B., & Larsen, J. P. (2008). Predictors and course of health-related quality of life in Parkinson's disease. Movement Disorder, 23(10), 1420-1427.

Fukunaga, J. Y., Quitschal, R. M., Dona, F., Ferraz, B., Gananc, M., & Caovilla, H. (2014). Postural control in Parkinson’s disease, Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 80(6), 508-514.

Ghobary, B., Lavasani, M., & Rahimi, H. (2007). Hope, purpose in life, and mental health in college students. International Journal of Humanities, 5(5), 127-132.

Grewal, P. K., & Porter, J. (2007). Hope theory: a framework for understanding death studies. Death Studies, 31(2), 131-154.

Harizuka, S. (1992). Dohsa-hou for making a sitting posture with legs crossed. The journal of rehabilitation psychology, 19, 27-33.

Healy, L. M., & Link, R. J. (2012). Hand book of international social work, Human Rights, Development and The Global Profession. London: Oxford University Press, Inc.

Hou, W. H., Chiang, P. T., Hsu, T. Y., Chiu, S. Y., & Yen, Y. C. (2010). Treatment effects of massage therapy in depressed people: a meta-analysis. Journal of Clinical Psychiatry, 71(7), 894-901.

Jain, S., Janssen, K., & DeCelle, S. (2004). Alexander technique and Feldenkrais method: a critical overview. Physical Medicine Rehabilitation, 15, 811–825.

Kashdan, T. B. (2004). The assessment of subjective well-being (issues raised by the Oxford Happiness Questionnaire). Personality and Individual Differences, 36, 1225–1232.

Karlsen, K.H., & Tandberg, E. (2000). Health-related quality of life in Parkinson's disease: a prospective longitudinal study. Journal of Neural Neurosurgery Psychiatry, 69 (5), 584-589.

Martinez-Martin, P., Schapira, A., Stocchi, F., Sethi, K., Odin, P., MacPhee, G… Chaudhuri, K.R. (2007). Prevalence of non-motor symptoms in Parkinson's disease in an international setting; study using non-motor symptoms questionnaire in 545 patients. Movement Disorder, 22, 1623-1629.

Moran, G., Mashiach-Eizenberg, M., Berman, Y., Kaplan, Z., Epstein, P.G., & Shalev, A. (2014). Investigating the anatomy of the helping relationship in the context of psychiatric rehabilitation: The relation between working alliance, providers’ recovery competencies and personal recovery. Psychiatry Research, 220, 592-597.

Parker, C. P., Baltes, B., Young, S., Altmann, R., LaCost, H., Huff, J., & Roberts, J. E. (2003). Relationship between psychological climate perception and work outcomes: a meta- analytic review. Journal of organizational behavior, 24, 389- 416.

Snyder, C. R., Irving, L. M., & Anderson, J. R. (1991). Hope and health. In C. R. Snyder & D. R. Forsyth (Ed.), Handbook of social and clinical psychology (pp. 285-305). New York: Pergamon Press.

Serretti, A., Chiesa, A., Souery, D., Calati, R., Sentissi, O., & Kasper, S. (2013). Social adjustment among treatment responder patients with mood disorders. Journal of Affective Disorders, 150, 961–966.

Stallibrass, C., Sissons, P., & Chalmers, C. (2002). Randomized controlled trial of the Alexander technique for idiopathic Parkinson’s disease. Clinical Rehabilitation, 16, 695–708.

WHOQOL group. (1994). Development of the WHOQOL: rationale and current status. International Journal of Mental Health, 23 (3), 24-56.

Yardley, L., Dennison, L., Coker, R., Webley, F., Middleton, & Barnett, K. (2010). Patients’ views of receiving lessons in the Alexander Technique and an exercise prescription for managing back pain in the ATEAM trial. Family Practice, 27, 198–204.