پیش بینی سالمندی موفق بر اساس راهبردهای مدیریت زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه ­ی بین راهبردهای مدیریت زندگی (انتخاب، بهینه ­سازی، و جبران- SOC)، و سبک زندگی سالم به عنوان نشانگر اصلی سالمندی موفق بررسی شد. نمونه­ ی پژوهش شامل 300 نفر (154 زن و 146 مرد) از  سالمندان ساکن شهر همدان بود که با روش نمونه ­گیری خوشه ­ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل  پرسش‌نامه­ ی راهبردهای مدیریت زندگی (بالتس، بالتس، فروند، و لانگ، 1999) نیمرخ سبک زندگی ارتقاءد هنده­ ی سلامت  (وولکر و هیل- پولرکی، 1996) بود. تحلیل داده­ ها با استفاده از همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی به انجام رسید. نتایج نشان داد که راهبردهای مدیریت زندگی با سبک زندگی سالم ارتباط دارد (مطابق انتظارهای پژوهش راهبردهای مدیریت زندگی به صورت مثبت با سبک زندگی سالم ارتباط داشت). اما، راهبردهای مدیریت زندگی تنها پیش ­بینی ­کننده­ ی زیرگروه خود-مسئولیت ­پذیری سبک زندگی سالم بود. جبران نیز به تنهایی پیش­بینی ­کننده­ ی زیرگروه خود- مسئولیت­ پذیری سبک زندگی سالم بود. یافته­های پژوهش در قالب الگوهای ارتقای سلامت و الگوهای شخصیتی تفسیر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Successful Aging based on Life Management Strategies

نویسندگان [English]

  • Maria E. Aguilar Vafaei
  • Hassan Shahi
  • Mohammad Ali Besharat
چکیده [English]

In the current study, the relationship between Life Management Strategies of selection, optimization, and compensation (SOC), and healthy lifestyle (As the Original Indicator of Successful Aging) have been investigated. The participants consist of 300 people (154 male, and 146 female) lived in Hamedan City who have been Chosen by Multiple-Stage Cluster sampling method. To evaluate Life Management Strategies, SOC questionnaire (Baltes, P., Baltes, M., Freund, & Lang, 1999), and for evaluate healthy lifestyle, Health Promoting Lifestyle Profile (HPLP-II) (Walker & Hill-Polerecky, 1996) have been used. To analyze data, Pearson Correlation andHierarchical Regression Analysis have been run. The results showed that there was a significant relationship between SOC Life Management Strategies and healthy lifestyle (as this study expected, SOC Life Management Strategies have a positive relationship with healthy lifestyle). But SOC Life Management Strategies could only predict the sub-field of health-responsibility of healthy lifestyle. Also, Compensation could only predict the sub-field of health-responsibility of healthy lifestyle. The results of the study have been discussed in the grounds of health promoting models and personality Characteristics models

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selection
  • Optimization
  • Compensation
  • Healthy Lifestyle
  • elderly