نقش واسطه ای سوء رفتار با سالمندان در رابطه بین زایندگی و انسجام خود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هر ساله صدها هزار نفر از افراد سالخورده مورد سوء استفاده و غفلت قرار می­گیرند. بسیاری از قربانیان در زمره­ی افراد سالمند و آسیب­پذیری قرار دارند که نمی­توانند به خویش کمک کنند و برای رفع نیاز های اولیه­ی خود به دیگران نیازمندند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای سوء رفتار با سالمندان در رابطه­ی بین زایندگی و انسجام خود انجام شد. در مطالعه­ای توصیفی از نوع همبستگی، جامعه­ی آماری شامل تمامی سالمندان شهر کرمانشاه بود. تعداد 113 نفر از سالمندان به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه­های سوء رفتار نسبت به سالمندان (هروی­کریموی، رژه، فروغان، و منتظری،1390)، زایندگی لویولا (مک­آدامز و دی­سانت. آوبین، 1992) و انسجام خود (ریف و هینکه، 1983) بودند. به منظور تحلیل داده­ها از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل­ها نشان داد که بین نمره­ی کلی غفلت از سالمندان و خرده­مقیاس­های سوءرفتار مالی، سوء رفتار روان‌شناختی، و غفلت مالی با ادراک از زایندگی همبستگی وجود دارد. همچنین متغیر انسجام خود با  نمره­ی کلی غفلت از سالمندان، و خرده مقیاس­های سوء رفتار مالی، سلب اختیار، طردشدگی، غفلت عاطفی همبستگی داشت. سوء رفتار با سالمندان توانست در رابطه­ی بین ادراک از زایندگی و انسجام خود نقش واسطه­ای ایفا ­کند. بنابراین می­توان چنین نتیجه گرفت که در انتقال از مرحله­ی تحولی میانسالی به بزرگسالی سهم عوامل محیطی همچون سوء رفتار با سالمندان بسیار حائز اهمیت است و می­توان مداخلاتی برای پیشگیری یا ممانعت از این نوع رفتار به­کار برد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Elderly Abuse in the Relationship Between Generativity and Ego Integrity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sajad Seydi
  • Zeinab Mohebi
  • Khadijeh Rezaee
چکیده [English]

Each year hundreds of thousands of older persons are abused and neglected. Many victims are people who are older and vulnerable that cannot help themselves and depend on others to meet their most basic needs.This study aimed to investigation the mediating role of elderly abuse in the relationship between generativity and ego-integrity. For this purpose 113 elder people were selected using convenient sampling method.The tools used in this study included domestic elder abuse questionnaire (Heravi-Karimooi, Rejeh, Frooghan, & Montazeri, 2011)Loyola Generativity Scale(LGS., McAdams & de St. Aubin, 1992) and Ego-Integrity Measurement(EIM., Ryff & Heincke, 1983).In order to analyze of data were used pearson’s correlation and path analysis. Findings indicated that there’s correlation between general score of neglect and subscales of financial abuse,psychological abuse,and financial neglect with perception of generativity.Also,there is correlation between ego-integrity and general score of elderly neglect and subscales of financial abuse,limited authority,rejection,and emotional neglect.Elderly abuse could play a mediating role in relationship between generativity and ego-integrity. It can be said that the role of environmental factors is important in transition from midlife to oldage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elderly
  • abuse
  • generativity
  • ego-integrity