بررسی جامع شادکامی سالمندان در شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

احساس شادکامی از ضروری‌ترین خواسته‌های فطری و نیازهای روانی بشر به شمار می­رود که به دلیل تأثیرات عمده در سالم‌سازی و بهسازی جامعه، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. همچنین، سالمندی موفق به کسب توانایی بالقوه­ی فردی و سطح بهینه­ی توانایی جسمانی و اجتماعی اشاره دارد و از طریق آن، فرد سالمند از خویشتن و دیگران لذت می‌برد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت سالمندی موفق در شهرستان زاهدان انجام‌گرفت. در پژوهشی توصیفی-پیمایشی، جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی سالمندان بالای 60 سال شهرستان زاهدان بودند که 385 نفر با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. وضعیت شادکامی آنان با استفاده از پرسش­نامه­ی شادکامی آرگایل و لو (1989) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های جمع‌آوری ‌شده از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف و دوجمله‌ای استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نشان داد که 35% سالمندان از نظر شادکامی وضعیت مطلوبی نداشتند. نظام حرفه‌ای سلامت جامعه می‌تواند نتایج حاصل از این مطالعه را در طراحی و اجرای برنامه‌های جامع به ‌منظور تسهیل در ارتقای رفتارهای بهداشتی استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive Study of Elderly's Happiness in Zahedan City

نویسندگان [English]

  • Mitra Molashahri
  • Roghieh Noori Pourlayavali
  • Simin Hosseinian
  • Mostafa Alikhani
  • Aras Rasooli
  • Hossein Tabatabaei
چکیده [English]

 Happiness is one of the most urgent natural and psychological demands of human beings and because of its major impact on the health and development of society, the human’ mind has always been busy about it.Also, successful Aging refers to achieve individual potential and the optimal level of physical ability and social points and through it, the elderly and people enjoying themselves. So, present study was aimed to investigate the state of successful aging in Zahedan city. This is descriptive- survey study. The population of this study were all aged over 60 in Zahedan city that 385 elderly with ages more than 60 were selected by random clustering method. Their happiness condition was examined by Argyle & Lu's (1989) Happiness questionnaire. Kolmogorov–Smirnov tests and Binomial test were used to analyze data. Findings showed that 35% of participants don't have good condition of happiness. Professional System of Health Community can use the results of this study in design and implementation of comprehensive programs to facilitate the promotion of healthy behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • successful aging
  • ageing
  • happiness