رابطه افسردگی، تنیدگی ادراک شده و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیماری آلزایمر به عنوان شایع‌ترین نوع دمانس، با شروعی تدریجی و پیشرفتی مداوم همراه است که به تدریج حافظه و توانایی‌های ذهنی دیگر مانند تفکر، استدلال و قضاوت افراد را تحت تأثیر قرار داده و آنها را در انجام وظایف روزانه‌ی زندگی به خصوص در دوران سالمندی با مشکل مواجه می­کند. در این میان آنچه بیش از حد تحت تأثیر قرار می­گیرد، کیفیت زندگی این افراد است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی رابطه­ی افسردگی، تنیدگی ادراک شده و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به آلزایمر انجام شد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­ی آماری شامل سالمندان مبتلا به آلزایمر شهر کرمانشاه در سال 1394 می­شد که از میان آنها50 نفر با روش نمونه­گیری در دسترس جهت مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات در این مطالعه شامل پرسش­نامه­ها­ی افسردگی بک (بک، وارد، مندلسون، موک، و ارباک، 1961)، استرس هولمز- راهه (1967)، حمایت اجتماعی- مقیاس خانواده (پروسیدانو و هلر، 1983) و کیفیت زندگی بیماران آلزایمری (لاگسدون، گیبونس، مک­کری، و تری، 1998) می­شد. یافته­های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان تنیدگی ادراک شده و افسردگی با کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به آلزایمر رابطه­ی منفی معنی­دار وجود دارد (001/0p<). همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که تنیدگی ادراک شده به طور معناداری پیش­بینی کننده­ی کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به آلزایمر است (001/0p<). پژوهش حاضر نشانگر اهمیت عوامل تعیین­کننده­ی کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به آلزایمر مانند افسردگی و تنیدگی ادراک شده بوده و تأییدی برای توجه به این عوامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Depression, Perceived Stress and Social Support with Quality of Life in Elderly with Alzheimer's Disease

نویسندگان [English]

  • Majid Yousefi Afrashteh
  • Kasra Sharifi
چکیده [English]

Alzheimer's disease as the most common type of dementia, accompanied by at the start with gradual and steady progressthat gradually memory and affected other mental abilities such as thinking, reasoning, and judgment of the person and Faced them in daily tasks of life especially in aging stage with the problem. In this respect what is more affected is the quality of life in elderly people.Thereforethis researchperformed with purpose of investigating the relationship between depression, perceived stress and social support with quality of life in elderly with Alzheimer's disease. The study was correlational descriptive andstatistical population consists of elderly patients with Alzheimer's disease in Kermanshah in 2015, that 50 of them were entered to the study by convenience sampling method. Data collection tools in this study include Beck Depression Inventory (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961), Holmes-Rahe stress scale (Holmes & Rahe, 1967), social support scale (Procidano & Heller, 1983) and Quality of life in Alzheimer's disease (QOL-AD., Logsdon, Gibbons, McCurry, & Teri, 1998). Results showed that there is a significant negative relationship between perceived stress and depression with quality of life of elderly patients with Alzheimer's disease (p<0.001).Also the results of entered regression analysis showed that perceived stress significantly predicted quality of life of elderly with Alzheimer’s disease (p<0.001). Present study showed the importance of determining factors of quality of life in elderly such as perceived stress and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alzheimer
  • Depression
  • Perceived stress
  • Social Support
  • elderly