رابطه امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی با کیفیت زندگی در سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه­ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری­های مزمن، انزوای اجتماعی و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی­ های جسمی و ذهنی، در موارد زیادی استقلال فردی­شان مورد تهدید قرار می­گیرد.لذا این تحقیق با هدف تعیین رابطه­ ی امید به زندگی و بهزیستی روان­شناختی با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اراک انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه­ ی سالمندان ساکن شهر اراک بود و حجم نمونه شامل 130 نفر از آنها می­شد که به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. داده­ های پژوهش به وسیله­ ی سه پرسشنامه­ ی کیفیت زندگی (SF-36؛ وار و شربورن، 1992)، بهزیستی روان­شناختی ریف (1988) و امید به زندگی میلر (میلر و پاورز، 1988) جمع­ آوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش­ های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بهزیستی روان­شناختی و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان رابطه­ ی مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، بین همه­ ی مؤلفه­ های بهزیستی روان­شناختی (بجز خودمختاری) با کیفیت زندگی سالمندان رابطه­ ی معناداری به دست آمد(01/0 > P). در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که براساس بهزیستی روان­شناختی و امید به زندگی می­توان 33 درصد از کیفیت زندگی سالمندان را پیش­بینی نمود. بنابراین، با بهبود شاخصه­ های امید به زندگی و سلامت جسمی و روانی و فراهم آوردن زمینه­ های استقلال، ارتباطات سالم و مخصوصاً ارتباطات خانوادگی قوی و بهبود بهزیستی روان­شناختی سالمندان، می­ توان کیفیت زندگی آنان را ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between life Expectancy and Psychological well-Being with Quality of Life in the Elderly

نویسندگان [English]

  • Saeed Pourabdol
  • Moslem Absasi
  • Zabih Pirani
  • Mohammad Abbasi
چکیده [English]

Aging is a critical period of human life in which the elderly are exposed to potential threats such as an increase in chronic diseases, social isolation and lack of social support and physical and mental inability, in many cases threaten personal independence. Thus,the aim of this study was todetermine the relationship betweenlife expectancyandpsychological well-beingwith quality of lifein elderly in Arak. This researchwasdescriptive correlational. The study sampleincluded allelderly people inthe city ofArak(N= 59214), the sample size included130elderly people inArak, whichwere selectedbyconvenience sampling. To the Data collection for the study was used by quality of lifequestionnaire(sf-36),Psychological well-beingand life expectancy scale.To analyzethedata,Stepwise MultipleRegressionwas used. The results showed that psychological well-being and quality of life in the elderly people there is a significant positive relationship (P<0.01).Also there is a significant positive relationship between life expectancy and quality of life in the elderly people.In additionwas a significantly relationship to the psychological well-being in the all components, except for autonomy, with quality of life in addition, regression analysisshowed that based onpsychological well-beingand life expectancycan bepredicted5.33ofthequality of life ofthe elderly. Therefore, by improving thecharacteristics oflifeandphysical and mental healthandprovidingindependence, healthycommunicationandstrongfamily connectionsandimprovedpsychological well-being, especially the elderly, can beenhancedtheir quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • psychological well-being
  • life expectancy
  • the elderly