اثربخشی امید درمانی بر افزایش شادکامی سالمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه محققان حیطه­ ی سلامت به منظور بررسی افراد در محیط­ های بالینی و غیر بالینی، صرفاً شاخص‌های سلامتی را مد نظر قرار نمی‌دهند، بلکه به بررسی عوامل جامع­تری همچون شادکامی می­ پردازند. بنابراین هدف این پژوهش تعیین اثربخشی امید درمانی بر افزایش شادکامی سالمندان بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه­ آزمایشی از نوع پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ ی آماری شامل تمامی سالمندان مقیم سراهای سالمندان شهر کرمانشاه بود که از میان آنها سرای سالمندان فرزانگان به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شد. با توجه به معیارهای ورود به مطالعه 24 سالمند با میانگین سنی 64 سال انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. اعضای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت امید درمانی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه­ ی ­شادکامی آکسفورد (1989) و پروتکل امید درمانی اسنایدر (2002) می­شد. یافته­ های حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که امید درمانی بر افزایش شادکامی در سالمندان مؤثر بوده است. بدین­ ترتیب مداخله ­ی آموزشی مبتنی بر رویکرد امید درمانی می­ تواند به عنوان یک مداخله­ی مؤثر در افزایش شادکامی سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Hope-Therapy on the Enhancement of Happiness in Elderly

نویسندگان [English]

  • Elham Parvaneh
  • Kobra Azizi
  • Parvaneh Karimi
چکیده [English]

TOday health researchers to study the subjects in clinical and non-clinical environments, consider not only health indicators,but to examine the broader factors such as happiness. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the therapeutic hope in increase the happiness of the elderly. Semi-experimental research design was a pretest-posttest control group. The statistical population of the study, all elderly living innursing homesin Kermanshah, Then Farzanegan's nursing hom eof Kermanshah was selected byavailable sampling method and Considering the inclusion criteria, 24 elderly people with an average age of 64 years, randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of The Hope-Therapy. The results covariance analysis showed that Hope-Therapy in the elderly has been effective in increasing happiness.Based approach to therapeutic intervention can to be an effective intervention to increase the happiness elderly used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hope therapy
  • happiness
  • elderly