اثربخشی تمرینات شناختی مبتنی بر رایانه بر حافظه، توجه و تمرکز در سالمندان دارای آلزایمر خفیف مقیم در سرای سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

10.22126/jap.2022.8499.1674

چکیده

سالمندی به دورانی از زندگی انسان اطلاق می‌شود که قوای جسمی او ضعیف و ناتوان می‌گردد و در معرض انواع بیماری‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرد. از جمله بیماری‌های شایع در سنین سالمندی بیماری آلزایمر است که سبب زوال عقل و فراموشی می‌شود و می‌تواند بر روی عملکردهایی چون حافظه، توجه و تمرکز اثرگذار باشد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی تمرینات شناختی بر حافظه، توجه و تمرکز در سالمندان دارای آلزایمر خفیف مقیم در سرای سالمندان انجام شد. پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه سالمندان حاضر در سراهای سالمندان دارای آلزایمر خفیف شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 30 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری گواه و آزمایش قرار گرفتند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از تمرینات شناختی شامل 20 بازی شناختی رایانه‌ای، پرسشنامه معاینه وضعیت مختصر روانی و آزمون استروپ ساده استفاده شد. گروه آزمایش در 16 جلسه 45 دقیقه‌ای، هر هفته دو جلسه، به اجرای تمرینات شناختی پرداختند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری در نرم‌افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. براساس یافته‌های پژوهش، تمرینات شناختی اثر معناداری بر حافظه افراد مبتلا به آلزایمر خفیف نداشت (05/0≤P). با این حال، این تمرینات شناختی باعث بهبود تمرکز و توجه در این افراد شد (05/0≥P). این یافته‌ها تلویحات علمی برای متخصصان حیطه روانشناسی سالمندی فراهم می‌آورد، بدین‌گونه که می‌توان از تمرینات شناختی به عنوان یک برنامه هدفمند در سراهای سالمندان به‌منظور بهبود حال این افراد و تقویت حافظه، توجه و تمرکز سالمندان مبتلا به آلزایمر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Computer-Based Cognitive Exercises on Memory, Attention and Concentration in the Elderly with Mild Alzheimer's Disease Living in Nursing Homes

نویسندگان [English]

  • Maedeh Khodaei
  • Morteza Andalib Kourayem
  • Elham Zarghami
Dept. of Psychology, Islamic Azad University, Varamin Branch, Varamin, Iran
چکیده [English]

The elderly refers to a period of human's life during which their physical strength becomes weak and incapacitated, and they become exposed to all kinds of physical and mental diseases. Alzheimer’s disease seems to be on the diseases, among the common ones in the elderly, which causes dementia and forgetfulness, and can affect functions such as memory, attention and concentration. Therefore, the current study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of computer-based cognitive exercises (CBCEs) on memory, attention and concentration in the elderly with mild Alzheimer's disease living in nursing homes. This was a quasi-experimental study with pretest-posttest design and a control group. The statistical population of this research was all the elderly with mild Alzheimer's disease living in nursing homes of Tehran in 2022, among whom 30 people were selected using convenience sampling as the statistical sample and randomly assigned into two 15-member groups of control and experimental. Used to collect data were cognitive exercises including 20 computer cognitive games, mini mental state examination (MMSE) and simple Stroop test. The experimental group performed sixteen 45-minute sessions of CBCEs, twice a week. The data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA) in SPSS-26 software. Based on the findings, CBCEs had no significant effect on the memory of the elderly with mild Alzheimer's disease (P≥0.05). However, CBCEs were resulted in the improvement of concentration and attention in the elderly (P≤0.05). These findings provide scientific implications for experts in the field of geriatric psychology, as such CBCEs can be used as a targeted program in nursing homes in order to improve the condition of these people and strengthen the memory, attention and concentration of the elderly with mild Alzheimer’s disease.
 
References
Ibyaraki, A., Yazdanbakhsh, K., & Momeni, Kh. (2017). The effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on reducing cognitive impairment in students with learning disabilities. Quarterly Journal of Psychology of Exceptional People, 7(26), 127-157. [Persian]
Alami, R., Yadegari, F., & Rahgoz, M. (2010). Comparing the relationship between working memory components and sentence comprehension in Alzheimer's patients and healthy elderly. Journal of Rehabilitation Sciences and Social Health, 11(4), 46-59. [Persian]
Aly, M., & Turk-Browne, N. B. (2017). How hippocampal memory shapes, and is shaped by, attention. In the Hippocampus from Cells to Systems (pp. 369-403). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50406-3_12
Amato, M. P., Goretti, B., Viterbo, R. G., Portaccio, E., Niccolai, C., Hakiki, B., & Trojano, M. (2014). Computer-assisted rehabilitation of attention in patients with multiple sclerosis: results of a randomized, double-blind trial. Multiple Sclerosis Journal, 20(1), 91-98. https://doi.org/10.1177/1352458513501571
Amini, D., Almasi, M., & Noroozi, M. (2022). Effectiveness of sensory-motor integration exercises and computerized cognitive rehabilitation on executive functions (working memory, response inhibition and cognitive flexibility) in children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Empowerment of Exceptional Children Magazine, published online on October 17. https://doi.org/10.22034/CECIRANJ.2022.318579.1619 [Persian]
Amini, M., Dolatshahi, B., Dadkhah, A., & Lotfi, M. (2010). The effect of rehabilitation in reducing cognitive deficits in the elderly with Alzheimer's dementia. Iranian Journal of Aging, 5(15), 78-86. [Persian]
Avtzon, S. A. (2012). Effect of neuroscience-based cognitive skill training on growth of cognitive deficits associated with learning disabilities in children grades 2–4 (Doctoral dissertation, Walden University).
American Psychiatric Association. (2013). Book review: diagnostic and statistical manual of mental disorders: (DSM-5). https://doi.org/10.1177/0306624X1351104
Bahrami, L. (2016). The effect of mindfulness and working memory exercises on attention networks in active elderly. Master's thesis, Semnan University. [Persian]
Bridewell, W., & Bello, P. (2016). A theory of attention for cognitive systems. Advances in Cognitive Systems4(1), 1-16. https://doi.org/22295673
Clare, L., Wilson, BA., Carter, G., Hodges, JR., & Adams, M. (2001) Long-term maintenance of treatment gains following a cognitive rehabilitation intervention in early dementia of Alzheimer type: A single case study. J Neuropsychological Rehabilitation, 11(3/4), 477-494. https://doi.org/10.1080/1360786021000045854.
Cerasa, A., Gioia, M. C., Valentino, P., Nisticò, R., Chiriaco, C., Pirritano, D & Quattrone, A. (2013). Computer-assisted cognitive rehabilitation of attention deficits for multiple sclerosis: a randomized trial with fMRI correlates. Neurorehabilitation and Neural Repair27(4), 284-295. https://doi.org/10.1177/1545968312465194
Chaikham, A., Putthinoi, S., Lersilp, S., Bunpun, A., & Chakpitak, N. (2016). Cognitive training program for Thai older people with mild cognitive impairment. Procedia Environmental Sciences36, 42-45. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.09.007
Dahlin, K. I. (2011). Effects of working memory training on reading in children with special needs. Reading and Writing24(4), 479-491. https://doi.org/10.5539/jel.v2n1p118
Delavar, S., Behpour, N., Tadibi, V., & Ramezankhani, A. (2015). The Effect of 12 Weeks of Cognitive Motor Integrated Exercises on Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in the Elderly with Dementia. Journal of Sport Biosciences, 9(2), 223-241. https://doi.org/10.22059/jsb.2017.217453.1114
Faizi, A. (2019). The effectiveness of the combination of computerized cognitive rehabilitation and motor skill training on working memory, sustained attention and planning ability in the elderly. Master's thesis, Semnan University. [Persian]
Fanny, M. (2015). Aging and mental health. Journal of Research in Religion and Health, 2(3), 1-3. doi.org/10.22037/jrrh.v2i3.13044 [Persian]
Filippi, M., & Rocca, M. A. (2013). Let's rehabilitate cognitive rehabilitation in multiple sclerosis. Neurology81(24), 2060-2061. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000437311.96160.b3
Flavell, J. H. (2004) Theory-of-Mind Development: Retrospect and Prospect. Merrill-Palmer Quarterly. Journal of Developmental Psychology, 50(3)274-290.
Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). “Mini-mental state”: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research, 12(3), 189-198
Gray, S. A., Chaban, P., Martinussen, R., Goldberg, R., Gotlieb, H., Kronitz, R., & Tannock, R. (2012). Effects of a computerized working memory training program on working memory, attention, and academics in adolescents with severe LD and comorbid ADHD: a randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(12), 1277-1284. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2012.02592.x
Hedayati, M., Sum, S., Hosseini, S. R., Faramarzi, M., & Pourhadi, S. (2019). Investigating the effect of physical games on the memory and attention of the elderly in adult day-care centers in Babol and Amol. Clinical Interventions in Aging14, 859. https://doi.org/10.2147/CIA.S196148
Hwang, J. H., Cha, H. G., Cho, Y. S., Kim, T. S., & Cho, H. S. (2015). The effects of computer-assisted cognitive rehabilitation on Alzheimer’s dementia patients’ memories. Journal of Physical Therapy Science, 27(9), 2921-2923. https://doi.org/10.1589/jpts.27.2921
Irazoki, E., Contreras-Somoza, L. M., Toribio-Guzmán, J. M., Jenaro-Río, C., Van der Roest, H., & Franco-Martín, M. A. (2020). Technologies for cognitive training and cognitive rehabilitation for people with mild cognitive impairment and dementia. A systematic review. Frontiers in Psychology11, 648. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00648
Kamalinejad, F., Sadeghian, M., & Rahavi, R. (1401). The effect of motor and cognitive exercises on the motor function and attention of children with developmental coordination disorder. Journal of Sport Psychology, 1(2), 17-31. [Persian]
Kelsey, K. M., & Nodost, K. A. (2014). The temporal dynamic of response inhibition in early childhood: An ERP study of partial and successful inhibition. Developmental Neuropsychology, 39(8), 585-599. https://doi.org/10.1080/87565641.2014.973497.
Kesler, S. R., Lacayo, N. J., & Jo, B. (2011). A pilot study of an online cognitive rehabilitation program for executive function skills in children with cancer-related brain injury. Brain Injury25(1), 101-112. https://doi.org/10.3109/02699052.2010.536194
Kesler, S., Hosseini, S. H., Heckler, C., Janelsins, M., Palesh, O., Mustian, K., & Morrow, G. (2012). Cognitive training for improving executive function in chemotherapy-treated breast cancer survivors. Clinical Breast Cancer, 13(4), 299-306. https://doi.org/10.1016/j.clbc.2013.02.004. Epub 2013 May 4
Khajovi, Z. (2016). Emotional aspects of Alzheimer's disease. Journal of Developmental Psychology, 6(2), 201-217. [Persian]
Kirova, A. M., Bays, R. B., & Lagalwar, S. (2015). Working memory and executive function decline across normal aging, mild cognitive impairment, and Alzheimer’s disease. BioMed Research International2015. https://doi.org/10.1155/2015/748212
Liu-Ambrose, T., Nagamatsu, L. S., Graf, P., Beattie, B. L., Ashe, M. C., & Handy, T. C. (2010). Resistance training and executive functions: a 12-month randomized controlled trial. Archives of Internal Medicine170(2), 170-178. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2009.494
Mahmoudi Aghdam, M. M., Soleymani, E., & Isazadegan, A. (2020). The Effectiveness of rehabilitation of cognitive-metacognitive strategies on dorsolateral frontal lobe functions in elderly. Psychology, 6(1), 79-92. https://doi.org/10.22098/JRP.2021.1148 [Persian]
Mahmoudi Khorandi, Z. (2013). The effect of computer-based cognitive rehabilitation programs on the compensation of cognitive deficits in patients with mild Alzheimer's disease. Master's thesis, Semnan University. [Persian]
Mansbach, W. E., Mace, R. A., & Clark, K. M. (2017). The efficacy of a computer-assisted cognitive rehabilitation program for patients with mild cognitive deficits: a pilot study. Experimental Aging Research43(1), 94-104. https://doi.org/10.1080/0361073X.2017.1258256
Manzine, P. R., & Pavarini, S. C. I. (2009). Cognitive rehabilitation: literature review based on levels of evidence. Dementia & Neuropsychologia3, 248-255. https://doi.org/10.1590/S1980-57642009DN30300012
Milton, S. (2010). The relationship between preschool block play and reading and maths abilities in early elementary school: A longitudinal study of children with and without disabilities. Early Child Development and Care, 180(8), 1005-1017. https://doi.org/10.1080/03004430802671171
Mirzaei, M., Abharian, H., Mashii, F., & Thabit, M. (2019). Effectiveness of combined treatment of computerized cognitive rehabilitation and direct electrical stimulation of the brain on the cognitive function of the elderly. Ibn Sina Journal, 22(4), 47-59. [Persian]
Mogoyi, B., Nezakat-Alhosseini, M., & Esfarjani, F. (2017). The Effect of Mild Dehydration on Selective and Sustained Attention. Sport Psychology Studies (ie, mutaleat ravanshenasi varzeshi)6(19), 1-17. https://doi.org/10.22089/spsyj.2017.2309.1246 [Persian]
Mojarad, M. J., & Dehghanizade, J. (2021). The Effectiveness of a Period of Brain Gym Exercises on the Balance and Inhibitory Control in the Elderly with Mild Cognitive Impairment. Aging Psychology7(3), 211-228. [Persian] https://doi.org/10.22089/spsyj.2020.9116.1988
Moran, A. (2012). Concentration: Attention and performance. The Oxford handbook of sport and performance psychology, 117-130.
Murray, B. (2010). The combined and differential roles of working memory mechanisms in academic achievement (Doctoral dissertation).
Nazarboland, N., Tahmasian, A., & Nejati, V. (2018). The effectiveness of cognitive rehabilitation based on "Aram" package on improving the executive functions of selective attention and inhibitory control in the elderly with mild cognitive impairment. Cognitive Psychology Quarterly. 7(3), 36-49. [Persian] https://doi.org/20.1001.1.23455780.1398.7.3.7.9
Ni, R., Marutle, A., & Nordberg, A. (2013). Modulation of α7 nicotinic acetylcholine receptor and fibrillar amyloid-β interactions in Alzheimer's disease brain. Journal of Alzheimer's Disease33(3), 841-851. https://doi.org/10.3233/JAD-2012-121447.
Nowruz, M. (2022). Investigating the effectiveness of cognitive stimulation method on cognitive, behavioral and social functions of mild Alzheimer's patients in Yazd province. Master's thesis. Chamran martyr of Ahwaz University. [Persian]
Pasand, F., JavidiAlsaadi, M., & Nazemzadegan, G. (2018). Effect of Combined Sensory and Cognitive Training on Static and Dynamic Balance of elderly. Journal of Geriatric Nursing, 3(1), 10-26. https://doi.org/10.21859/jgn.3.1.9 [Persian]
Perfetti, B., Saggino, A., Ferretti, A., Caulo, M., Romani, G. L., & Onofrj, M. (2009). Differential patterns of cortical activation as a function of fluid reasoning complexity. Human Brain Mapping30(2), 497-510. https://doi.org/10.1002/hbm.20519.
Petersen, R. C., Lundt, E. S., Therneau, T. M., Weigand, S. D., Knopman, D. S., Mielke, M. M., & Jack Jr, C. R. (2019). Predicting progression to mild cognitive impairment. Annals of Neurology85(1), 155-160. doi.org/10.1002/ana.25388.
Puffenberger, S. S. (2011). The efficacy of working memory training for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder-combined type compared to children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder-primarily inattentive type (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
Ranjbar, M., Bashrpour, S., Sobhi, N., & Narimani, M. (2019). Comparing the effectiveness of cognitive-computer rehabilitation and practical neuropsychological exercises on improving working memory and continuous attention of dyslexic students. Journal of Psychology of Allameh Tabatabai University, 9(34), 11-135. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.44751.2029 [Persian]
Rezaei, F., Sadeghi, B., & Kamali, K. (2015). Prediction of Alzheimer's disease using data mining algorithms, National Conference on Computer Engineering and Information Technology. [Persian]
Rodríguez-Blanco, L., Lubrini, G., Vidal-Mariño, C., & Ríos-Lago, M. (2017). Efficacy of cognitive rehabilitation of attention, executive functions, and working memory in psychotic disorders: A systematic review. Actas Espanolas de Psiquiatria45(4), 167-178. https://doi.org/40599105
Sadeghi Bahmani, D., Kesselring, J., Papadimitriou, M., Bansi, J., Pühse, U., Gerber, M., & Brand, S. (2019). In patients with multiple sclerosis, both objective and subjective sleep, depression, fatigue, and paresthesia improved after 3 weeks of regular exercise. Frontiers in Psychiatry, 3(10), 265. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00265
Salehi, H., Bagharnia, R., Azadiyan, A., & Mohammadizadeh, M. (2015). Evaluation of cognitive function in Alzheimer's patients and healthy elderly people using the dual task method. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 8(1), 97-106. https://doi.org/10.29252/jnkums.8.1.97 [Persian]
Sciberras, E., DePetro, A., Mensah, F., & Hiscock, H. (2015). Association between sleep and working memory in children with ADHD: a cross-sectional study. Sleep Medicine, 16(10), 1192-1197. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2015.06.006
Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological functioning in people with ADHD across the lifespan. Clinical Psychology Review, 26(4), 466-485. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.01.004
Seyedian M., Fallah, M., Norouzian, M., Nejat, S., Delavar, A., & Ghasemzadeh, H. (2007). Determining the validity of the Persian version of the MMSE. Sci J Med Counc Iran. 25(4), 408-414. [Persian]
Sharifi, P. (2018). The effectiveness of cognitive rehabilitation on executive functions, attention and working memory in the elderly with mild Alzheimer's disease. Master's thesis. Payam Noor University, South Tehran Center. [Persian]
Sharma, S., Balaji, G. K., Sahana, A., & Karthikbabu, S. (2021). Effects of cognitive versus mind-motor training on cognition and functional skills in the community-dwelling older adults. Indian Journal of Psychological Medicine43(4), 300-305. https://doi.org/10.1177/0253717620957517
Shiran, A., & Breznitz, Z. (2011). The effect of cognitive training on recall range and speed of information processing in the working memory of dyslexic and skilled readers. Journal of Neurolinguistics24(5), 524-537. https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2010.12.001
Shishehsar, S., Attarian, F., Kargarbarzi, H., Darvish Naranjbon, S., & Mohammadlo, H. (2018). Comparison of the effectiveness of teaching social cognitive skills and cognitive behavioral play therapy on the social skills and social acceptance of children with disruptive behavior disorders. Journal of Exceptionl Children, 17(4), 87–100. https://doi.org/10.30473/SC.2021.59362.2690
Sitzer, D. I., Twamley, E. W., & Jeste, D. V. (2006). Cognitive training in Alzheimer's disease: a meta‐analysis of the literature. Acta Psychiatrica Scandinavica114(2), 75-90. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2006.00789.x
Sonuga-Barke, E., Bitsakou, P., & Thompson, M. (2010). Beyond the dual pathway model: evidence for the dissociation of timing, inhibitory, and delay-related impairments in attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry49(4), 345-355. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2009.12.018
The World Health Organization. (2016). The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. Maturitas139, 6-11.
Trzepacz, P. T., Hochstetler, H., Wang, Sh., Walker, B., & Saykin, A. J. (2015). Relationship between the Montreal cognitive assessment and mini-mental state examination for assessment of mild cognitive impairment in older adults. BioMed Central Geriatr, 7(15), 2-9. https://doi.org/10.1186/s12877-015- 0103-3.
Wang, B., Lu, Y., Zhu, Q., Shi, Z., & Ren, J. (2016). The relationship between different exercise modes and visuospatial working memory in older adults: a cross-sectional study. PeerJ 4: e2254. https://doi.org/10.7717/peerj.2254
Weaver, B., Bedard, M., McAuliffe, J., & Parkkari, M. (2009). Using the Attention Network Test to predict driving test scores. Accident Analysis & Prevention41(1), 76-83. https://doi.org/10.1016/j.aap.2008.09.006
Westerberg, H., & Klingberg, T. (2007). Changes in cortical activity after training of working memory—a single-subject analysis. Physiology & Behavior92(1-2), 186-192. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.05.041
Yang, Y., & Kwak, Y. T. (2017). Improvement of cognitive function after computer-based cognitive training in early stage of Alzheimer's dementia. Dementia and Neurocognitive Disorders16(1), 7-11. https://doi.org/10.12779/dnd.2017.16.1.7
Zare, H., Amini, F. (2016). Effectiveness of working memory training on attention functions of students with math learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 6(1), 60-79. [Persian]
Zare, H., Sieh Jani, L. (2017). The effectiveness of cognitive rehabilitation on mental state and memory performance in the elderly with mild Alzheimer's disease. New Quarterly Journal of Cognitive Sciences, 20(3), 51-66. [Persian]
Zinke, K., Altgassen, M., Mackinlay, R. J., Rizzo, P., Drechsler, R., & Kliegel, M. (2010). Time-based prospective memory performance and time-monitoring in children with ADHD. Child Neuropsychology16(4), 338-349.https://doi.org/10.1080/09297041003631451

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mild Alzheimer's
  • cognitive exercises
  • memory
  • concentration
  • attention
منابع
آبیاریکی، ا.، یزدانبخش، ک.، و مؤمنی، خ. (1396). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کاهش نارسایی شناختی در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، 7(26)، 157-127.
امینی، د.، الماسی، م.، و نوروزی، م. (1401). اثربخشی تمرینات یکپارچه‌سازی حسی-حرکتی و توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ و انعطاف‌پذیری شناختی) کودکان دارای نقص توجه و بیش فعالی. نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی، انتشار آنلاین.
امینی، م.، دولتشاهی، ب.، دادخواه، ا.، و لطفی، م. (1389). تأثیر توان‌بخشی در کاهش نقایص شناختی سالمندان مبتلا به دمانس آلزایمر. مجله سالمندی ایران، 5(15)، 86-78.
بهرامی، ل. (1396). تأثیر تمرینات ذهن آگاهی و حافظه کاری بر شبکه‌های توجه در سالمندان فعال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
پسند، ف.، جاویدی، م.، و ناظم­زادگان، غ. (1395). تأثیر تمرین ترکیبی حسی و شناختی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان. مجله پرستاری سالمندان، 3(1)، 26-10.
خجوی، ز. (1396). جنبه‌های هیجانی بیماری آلزایمر. مجله رویش روان‌شناسی، 6(2)، 217-201.
رضایی، ف.، صادقی، ب.، و کمالی، ک. (۱۳۹۳). پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم‌های داده کاوی. همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
رنجبر، م.، بشرپور، س.، صبحی، ن.، و نریمانی، م. (1398). مقایسه اثربخشی توان‌بخشی شناختی-رایانه‌ای و تمرین‌های عملی عصب‌روان‌شناختی بر بهبود حافظه کاری و توجه پیوسته دانش‌آموزان نارساخوان. مجله روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، 9(34)، 135-111.
زارع، ح.، و امینی، ف. (1396). اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کارکردهای توجه دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. مجله ناتوانی­های یادگیری، 6(1)، 79-60.
 زارع، ح.، و سیه‌جانی، ل. (1397). اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر وضعیت ذهنی و عملکرد حافظه در سالمندان مبتلا به آلزایمر خفیف. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 20(3)، 66-51.
سیدیان، م.، فلاح، م.، نوروزیان، م.، نجات، س.، دلاور، ع.، و قاسم‌زاده، ح. (1386). تهیه و تعیین اعتبار نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت ذهنی. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 25(4)، 414-408.
شریفی، پ. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی، توجه و حافظه فعال در سالمندان مبتلا به آلزایمر خفیف (پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب.
 صالحی، ح.، باقرنیا، ر.، آزادیان، ع.، و محمدی‌زاده، م. (1395). ارزیابی عملکرد شناختی در بیماران آلزایمری و افراد مسن سالم با استفاده از روش تکلیف دوگانه. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 8(1)، 106-97.
عالمی، ر.، یادگاری، ف.، و رهگذر، م. (1389). مقایسه ارتباط بین اجزاء حافظه فعال و درک جمله در بیماران مبتلا به آلزایمر و سالمندان سالم. مجله علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی، 11(4)، 59-46.
فانی، م. (1395). سالمندی و سلامت روان. مجله پژوهش در دین و سلامت، 2(3)، 3-1.
فیضی، ا. (1399). اثربخشی ترکیب توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای و آموزش مهارت حرکتی بر حافظه کاری، توجه پایدار و توانایی برنامه‌ریزی در سالمندان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه سمنان.
کمالی‌نژاد، ف.، صادقیان، م.، و رهاوی، ر. (1401). تأثیر تمرینات حرکتی و شناختی بر عملکرد حرکتی و توجه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی. مجله روانشناسی ورزش، 1(2)، 31-17.
مجرد، م.، و دهقانی‌زاده، ج. (1400). اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر تعادل و کنترل بازداری رفتاری سالمندان دارای اختلال شناختی خفیف. مجله روانشناسی پیری، 7(3)، 211-228.
محمودی اقدام، م.، سلیمانی، ا.، و عیسی‌زادگان، ع. (1399) اثربخشی توانبخشی راهبردهای شناختی-فراشناختی بر عملکردهای لوب پیشانی پشتی جانبی در سالمندان. روان شناسی پیری، 6(1)، 92-79.
محمودی خورندی، ز. (1393). تأثیر برنامه‌های توان‌بخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه سمنان.
موگویی، ب.، نزاکت الحسینی، م.، و اسفرجانی، ف. (1396). تأثیر کم‌آبی خفیف بر توجه انتخابی و مداوم. مطالعات ورزشی روانشناسی، 19، 18-1.
میرزایی، م.، ابهریان، ح.، مسیحی، ف.، و ثابت، م. (1399). اثربخشی درمان ترکیبی توانبخشی شناختی رایانه‌ای و تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر عملکرد شناختی سالمندان. نشریه ابن سینا، 22(4)، 59-47.
نظربلند، ن.، طهماسیان، آ.، و نجاتی، و. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بسته «آرام» بر بهبود کارکردهای اجرایی توجه انتخابی و کنترل بازداری در سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف. فصلنامه‌ روانشناسی شناختی. 7(3)، 49-36.
نوروز، م. (1400). بررسی اثربخشی روش تحریک شناختی بر کارکردهای شناختی، رفتاری و اجتماعی بیماران آلزایمر سطح خفیف استان یزد (پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه شهید چمران اهواز.
References
Ibyaraki, A., Yazdanbakhsh, K., & Momeni, Kh. (2017). The effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on reducing cognitive impairment in students with learning disabilities. Quarterly Journal of Psychology of Exceptional People, 7(26), 127-157. [Persian]
Alami, R., Yadegari, F., & Rahgoz, M. (2010). Comparing the relationship between working memory components and sentence comprehension in Alzheimer's patients and healthy elderly. Journal of Rehabilitation Sciences and Social Health, 11(4), 46-59. [Persian]
Aly, M., & Turk-Browne, N. B. (2017). How hippocampal memory shapes, and is shaped by, attention. In the Hippocampus from Cells to Systems (pp. 369-403). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50406-3_12
Amato, M. P., Goretti, B., Viterbo, R. G., Portaccio, E., Niccolai, C., Hakiki, B., & Trojano, M. (2014). Computer-assisted rehabilitation of attention in patients with multiple sclerosis: results of a randomized, double-blind trial. Multiple Sclerosis Journal, 20(1), 91-98. https://doi.org/10.1177/1352458513501571
Amini, D., Almasi, M., & Noroozi, M. (2022). Effectiveness of sensory-motor integration exercises and computerized cognitive rehabilitation on executive functions (working memory, response inhibition and cognitive flexibility) in children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Empowerment of Exceptional Children Magazine, published online on October 17. https://doi.org/10.22034/CECIRANJ.2022.318579.1619 [Persian]
Amini, M., Dolatshahi, B., Dadkhah, A., & Lotfi, M. (2010). The effect of rehabilitation in reducing cognitive deficits in the elderly with Alzheimer's dementia. Iranian Journal of Aging, 5(15), 78-86. [Persian]
Avtzon, S. A. (2012). Effect of neuroscience-based cognitive skill training on growth of cognitive deficits associated with learning disabilities in children grades 2–4 (Doctoral dissertation, Walden University).
American Psychiatric Association. (2013). Book review: diagnostic and statistical manual of mental disorders: (DSM-5). https://doi.org/10.1177/0306624X1351104
Bahrami, L. (2016). The effect of mindfulness and working memory exercises on attention networks in active elderly. Master's thesis, Semnan University. [Persian]
Bridewell, W., & Bello, P. (2016). A theory of attention for cognitive systems. Advances in Cognitive Systems4(1), 1-16. https://doi.org/22295673
Clare, L., Wilson, BA., Carter, G., Hodges, JR., & Adams, M. (2001) Long-term maintenance of treatment gains following a cognitive rehabilitation intervention in early dementia of Alzheimer type: A single case study. J Neuropsychological Rehabilitation, 11(3/4), 477-494. https://doi.org/10.1080/1360786021000045854.
Cerasa, A., Gioia, M. C., Valentino, P., Nisticò, R., Chiriaco, C., Pirritano, D & Quattrone, A. (2013). Computer-assisted cognitive rehabilitation of attention deficits for multiple sclerosis: a randomized trial with fMRI correlates. Neurorehabilitation and Neural Repair27(4), 284-295. https://doi.org/10.1177/1545968312465194
Chaikham, A., Putthinoi, S., Lersilp, S., Bunpun, A., & Chakpitak, N. (2016). Cognitive training program for Thai older people with mild cognitive impairment. Procedia Environmental Sciences36, 42-45. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.09.007
Dahlin, K. I. (2011). Effects of working memory training on reading in children with special needs. Reading and Writing24(4), 479-491. https://doi.org/10.5539/jel.v2n1p118
Delavar, S., Behpour, N., Tadibi, V., & Ramezankhani, A. (2015). The Effect of 12 Weeks of Cognitive Motor Integrated Exercises on Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in the Elderly with Dementia. Journal of Sport Biosciences, 9(2), 223-241. https://doi.org/10.22059/jsb.2017.217453.1114
Faizi, A. (2019). The effectiveness of the combination of computerized cognitive rehabilitation and motor skill training on working memory, sustained attention and planning ability in the elderly. Master's thesis, Semnan University. [Persian]
Fanny, M. (2015). Aging and mental health. Journal of Research in Religion and Health, 2(3), 1-3. doi.org/10.22037/jrrh.v2i3.13044 [Persian]
Filippi, M., & Rocca, M. A. (2013). Let's rehabilitate cognitive rehabilitation in multiple sclerosis. Neurology81(24), 2060-2061. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000437311.96160.b3
Flavell, J. H. (2004) Theory-of-Mind Development: Retrospect and Prospect. Merrill-Palmer Quarterly. Journal of Developmental Psychology, 50(3)274-290.
Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). “Mini-mental state”: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research, 12(3), 189-198
Gray, S. A., Chaban, P., Martinussen, R., Goldberg, R., Gotlieb, H., Kronitz, R., & Tannock, R. (2012). Effects of a computerized working memory training program on working memory, attention, and academics in adolescents with severe LD and comorbid ADHD: a randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(12), 1277-1284. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2012.02592.x
Hedayati, M., Sum, S., Hosseini, S. R., Faramarzi, M., & Pourhadi, S. (2019). Investigating the effect of physical games on the memory and attention of the elderly in adult day-care centers in Babol and Amol. Clinical Interventions in Aging14, 859. https://doi.org/10.2147/CIA.S196148
Hwang, J. H., Cha, H. G., Cho, Y. S., Kim, T. S., & Cho, H. S. (2015). The effects of computer-assisted cognitive rehabilitation on Alzheimer’s dementia patients’ memories. Journal of Physical Therapy Science, 27(9), 2921-2923. https://doi.org/10.1589/jpts.27.2921
Irazoki, E., Contreras-Somoza, L. M., Toribio-Guzmán, J. M., Jenaro-Río, C., Van der Roest, H., & Franco-Martín, M. A. (2020). Technologies for cognitive training and cognitive rehabilitation for people with mild cognitive impairment and dementia. A systematic review. Frontiers in Psychology11, 648. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00648
Kamalinejad, F., Sadeghian, M., & Rahavi, R. (1401). The effect of motor and cognitive exercises on the motor function and attention of children with developmental coordination disorder. Journal of Sport Psychology, 1(2), 17-31. [Persian]
Kelsey, K. M., & Nodost, K. A. (2014). The temporal dynamic of response inhibition in early childhood: An ERP study of partial and successful inhibition. Developmental Neuropsychology, 39(8), 585-599. https://doi.org/10.1080/87565641.2014.973497.
Kesler, S. R., Lacayo, N. J., & Jo, B. (2011). A pilot study of an online cognitive rehabilitation program for executive function skills in children with cancer-related brain injury. Brain Injury25(1), 101-112. https://doi.org/10.3109/02699052.2010.536194
Kesler, S., Hosseini, S. H., Heckler, C., Janelsins, M., Palesh, O., Mustian, K., & Morrow, G. (2012). Cognitive training for improving executive function in chemotherapy-treated breast cancer survivors. Clinical Breast Cancer, 13(4), 299-306. https://doi.org/10.1016/j.clbc.2013.02.004. Epub 2013 May 4
Khajovi, Z. (2016). Emotional aspects of Alzheimer's disease. Journal of Developmental Psychology, 6(2), 201-217. [Persian]
Kirova, A. M., Bays, R. B., & Lagalwar, S. (2015). Working memory and executive function decline across normal aging, mild cognitive impairment, and Alzheimer’s disease. BioMed Research International2015. https://doi.org/10.1155/2015/748212
Liu-Ambrose, T., Nagamatsu, L. S., Graf, P., Beattie, B. L., Ashe, M. C., & Handy, T. C. (2010). Resistance training and executive functions: a 12-month randomized controlled trial. Archives of Internal Medicine170(2), 170-178. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2009.494
Mahmoudi Aghdam, M. M., Soleymani, E., & Isazadegan, A. (2020). The Effectiveness of rehabilitation of cognitive-metacognitive strategies on dorsolateral frontal lobe functions in elderly. Psychology, 6(1), 79-92. https://doi.org/10.22098/JRP.2021.1148 [Persian]
Mahmoudi Khorandi, Z. (2013). The effect of computer-based cognitive rehabilitation programs on the compensation of cognitive deficits in patients with mild Alzheimer's disease. Master's thesis, Semnan University. [Persian]
Mansbach, W. E., Mace, R. A., & Clark, K. M. (2017). The efficacy of a computer-assisted cognitive rehabilitation program for patients with mild cognitive deficits: a pilot study. Experimental Aging Research43(1), 94-104. https://doi.org/10.1080/0361073X.2017.1258256
Manzine, P. R., & Pavarini, S. C. I. (2009). Cognitive rehabilitation: literature review based on levels of evidence. Dementia & Neuropsychologia3, 248-255. https://doi.org/10.1590/S1980-57642009DN30300012
Milton, S. (2010). The relationship between preschool block play and reading and maths abilities in early elementary school: A longitudinal study of children with and without disabilities. Early Child Development and Care, 180(8), 1005-1017. https://doi.org/10.1080/03004430802671171
Mirzaei, M., Abharian, H., Mashii, F., & Thabit, M. (2019). Effectiveness of combined treatment of computerized cognitive rehabilitation and direct electrical stimulation of the brain on the cognitive function of the elderly. Ibn Sina Journal, 22(4), 47-59. [Persian]
Mogoyi, B., Nezakat-Alhosseini, M., & Esfarjani, F. (2017). The Effect of Mild Dehydration on Selective and Sustained Attention. Sport Psychology Studies (ie, mutaleat ravanshenasi varzeshi)6(19), 1-17. https://doi.org/10.22089/spsyj.2017.2309.1246 [Persian]
Mojarad, M. J., & Dehghanizade, J. (2021). The Effectiveness of a Period of Brain Gym Exercises on the Balance and Inhibitory Control in the Elderly with Mild Cognitive Impairment. Aging Psychology7(3), 211-228. [Persian] https://doi.org/10.22089/spsyj.2020.9116.1988
Moran, A. (2012). Concentration: Attention and performance. The Oxford handbook of sport and performance psychology, 117-130.
Murray, B. (2010). The combined and differential roles of working memory mechanisms in academic achievement (Doctoral dissertation).
Nazarboland, N., Tahmasian, A., & Nejati, V. (2018). The effectiveness of cognitive rehabilitation based on "Aram" package on improving the executive functions of selective attention and inhibitory control in the elderly with mild cognitive impairment. Cognitive Psychology Quarterly. 7(3), 36-49. [Persian] https://doi.org/20.1001.1.23455780.1398.7.3.7.9
Ni, R., Marutle, A., & Nordberg, A. (2013). Modulation of α7 nicotinic acetylcholine receptor and fibrillar amyloid-β interactions in Alzheimer's disease brain. Journal of Alzheimer's Disease33(3), 841-851. https://doi.org/10.3233/JAD-2012-121447.
Nowruz, M. (2022). Investigating the effectiveness of cognitive stimulation method on cognitive, behavioral and social functions of mild Alzheimer's patients in Yazd province. Master's thesis. Chamran martyr of Ahwaz University. [Persian]
Pasand, F., JavidiAlsaadi, M., & Nazemzadegan, G. (2018). Effect of Combined Sensory and Cognitive Training on Static and Dynamic Balance of elderly. Journal of Geriatric Nursing, 3(1), 10-26. https://doi.org/10.21859/jgn.3.1.9 [Persian]
Perfetti, B., Saggino, A., Ferretti, A., Caulo, M., Romani, G. L., & Onofrj, M. (2009). Differential patterns of cortical activation as a function of fluid reasoning complexity. Human Brain Mapping30(2), 497-510. https://doi.org/10.1002/hbm.20519.
Petersen, R. C., Lundt, E. S., Therneau, T. M., Weigand, S. D., Knopman, D. S., Mielke, M. M., & Jack Jr, C. R. (2019). Predicting progression to mild cognitive impairment. Annals of Neurology85(1), 155-160. doi.org/10.1002/ana.25388.
Puffenberger, S. S. (2011). The efficacy of working memory training for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder-combined type compared to children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder-primarily inattentive type (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
Ranjbar, M., Bashrpour, S., Sobhi, N., & Narimani, M. (2019). Comparing the effectiveness of cognitive-computer rehabilitation and practical neuropsychological exercises on improving working memory and continuous attention of dyslexic students. Journal of Psychology of Allameh Tabatabai University, 9(34), 11-135. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.44751.2029 [Persian]
Rezaei, F., Sadeghi, B., & Kamali, K. (2015). Prediction of Alzheimer's disease using data mining algorithms, National Conference on Computer Engineering and Information Technology. [Persian]
Rodríguez-Blanco, L., Lubrini, G., Vidal-Mariño, C., & Ríos-Lago, M. (2017). Efficacy of cognitive rehabilitation of attention, executive functions, and working memory in psychotic disorders: A systematic review. Actas Espanolas de Psiquiatria45(4), 167-178. https://doi.org/40599105
Sadeghi Bahmani, D., Kesselring, J., Papadimitriou, M., Bansi, J., Pühse, U., Gerber, M., & Brand, S. (2019). In patients with multiple sclerosis, both objective and subjective sleep, depression, fatigue, and paresthesia improved after 3 weeks of regular exercise. Frontiers in Psychiatry, 3(10), 265. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00265
Salehi, H., Bagharnia, R., Azadiyan, A., & Mohammadizadeh, M. (2015). Evaluation of cognitive function in Alzheimer's patients and healthy elderly people using the dual task method. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 8(1), 97-106. https://doi.org/10.29252/jnkums.8.1.97 [Persian]
Sciberras, E., DePetro, A., Mensah, F., & Hiscock, H. (2015). Association between sleep and working memory in children with ADHD: a cross-sectional study. Sleep Medicine, 16(10), 1192-1197. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2015.06.006
Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological functioning in people with ADHD across the lifespan. Clinical Psychology Review, 26(4), 466-485. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.01.004
Seyedian M., Fallah, M., Norouzian, M., Nejat, S., Delavar, A., & Ghasemzadeh, H. (2007). Determining the validity of the Persian version of the MMSE. Sci J Med Counc Iran. 25(4), 408-414. [Persian]
Sharifi, P. (2018). The effectiveness of cognitive rehabilitation on executive functions, attention and working memory in the elderly with mild Alzheimer's disease. Master's thesis. Payam Noor University, South Tehran Center. [Persian]
Sharma, S., Balaji, G. K., Sahana, A., & Karthikbabu, S. (2021). Effects of cognitive versus mind-motor training on cognition and functional skills in the community-dwelling older adults. Indian Journal of Psychological Medicine43(4), 300-305. https://doi.org/10.1177/0253717620957517
Shiran, A., & Breznitz, Z. (2011). The effect of cognitive training on recall range and speed of information processing in the working memory of dyslexic and skilled readers. Journal of Neurolinguistics24(5), 524-537. https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2010.12.001
Shishehsar, S., Attarian, F., Kargarbarzi, H., Darvish Naranjbon, S., & Mohammadlo, H. (2018). Comparison of the effectiveness of teaching social cognitive skills and cognitive behavioral play therapy on the social skills and social acceptance of children with disruptive behavior disorders. Journal of Exceptionl Children, 17(4), 87–100. https://doi.org/10.30473/SC.2021.59362.2690
Sitzer, D. I., Twamley, E. W., & Jeste, D. V. (2006). Cognitive training in Alzheimer's disease: a meta‐analysis of the literature. Acta Psychiatrica Scandinavica114(2), 75-90. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2006.00789.x
Sonuga-Barke, E., Bitsakou, P., & Thompson, M. (2010). Beyond the dual pathway model: evidence for the dissociation of timing, inhibitory, and delay-related impairments in attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry49(4), 345-355. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2009.12.018
The World Health Organization. (2016). The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. Maturitas139, 6-11.
Trzepacz, P. T., Hochstetler, H., Wang, Sh., Walker, B., & Saykin, A. J. (2015). Relationship between the Montreal cognitive assessment and mini-mental state examination for assessment of mild cognitive impairment in older adults. BioMed Central Geriatr, 7(15), 2-9. https://doi.org/10.1186/s12877-015- 0103-3.
Wang, B., Lu, Y., Zhu, Q., Shi, Z., & Ren, J. (2016). The relationship between different exercise modes and visuospatial working memory in older adults: a cross-sectional study. PeerJ 4: e2254. https://doi.org/10.7717/peerj.2254
Weaver, B., Bedard, M., McAuliffe, J., & Parkkari, M. (2009). Using the Attention Network Test to predict driving test scores. Accident Analysis & Prevention41(1), 76-83. https://doi.org/10.1016/j.aap.2008.09.006
Westerberg, H., & Klingberg, T. (2007). Changes in cortical activity after training of working memory—a single-subject analysis. Physiology & Behavior92(1-2), 186-192. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.05.041
Yang, Y., & Kwak, Y. T. (2017). Improvement of cognitive function after computer-based cognitive training in early stage of Alzheimer's dementia. Dementia and Neurocognitive Disorders16(1), 7-11. https://doi.org/10.12779/dnd.2017.16.1.7
Zare, H., Amini, F. (2016). Effectiveness of working memory training on attention functions of students with math learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 6(1), 60-79. [Persian]
Zare, H., Sieh Jani, L. (2017). The effectiveness of cognitive rehabilitation on mental state and memory performance in the elderly with mild Alzheimer's disease. New Quarterly Journal of Cognitive Sciences, 20(3), 51-66. [Persian]
Zinke, K., Altgassen, M., Mackinlay, R. J., Rizzo, P., Drechsler, R., & Kliegel, M. (2010). Time-based prospective memory performance and time-monitoring in children with ADHD. Child Neuropsychology16(4), 338-349.https://doi.org/10.1080/09297041003631451