اثربخشی تمرینات ثبات خیرگی بر تعادل و کارکردهای اجرایی سالمندان دچار اختلال شناختی خفیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه رفتارحرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22126/jap.2022.8341.1662

چکیده

سالمندی شناختی با اختلال در کارکردها اجرایی سطوح بالاتر همراه است زیرا می‌تواند توانایی های لازم برای انجام این کارکردها را مختل کند. یکی از اختلالات شناختی رایج در میان سالمندان، اختلال شناختی خفیف است که با سطح زوال شناختی بالاتر از حد طبیعی مشخص می‌شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تمرینات ثبات خیرگی بر تعادل و کارکردهای اجرایی سالمندان دچار اختلال ‏شناختی خفیف بود. پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه سالمندان دارای اختلال شناختی خفیف شهرستان ارومیه در سال 1399 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر سالمند 60 الی 80 سال مبتلا به اختلال شناختی خفیف بود که بر اساس معیارهای ورود به پژوهش و به‌ صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش (میانگین سنی: 552/1±466/78) و کنترل (میانگین سنی: 404/2± 93/76) قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان آزمون برخاستن و حرکت کردن زماندار ماتیاس و همکاران و آزمونGo/NoGo ‎ هافمن و آزمون  N-Backکرچنر را برای ارزیابی تعادل و کنترل بازداری رفتاری و حافظه کاری در پیش‌آزمون و پس‌آزمون به طور مشابه هم انجام دادند. گروه آزمایش طی هشت هفته، هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به اجرای تمرینات ثبات خیرگی موریموتو و همکاران پرداختند. داده‌ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس یکراهه در نرم‌افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد. نتایج نشان داد که با کنترل نمرة پیش‌آزمون، بین نمرات آزمون برخاستن و حرکت کردن زماندار، کنترل بازداری رفتاری و حافظه کاری دو گروه آزمایش و کنترل در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (001/0p=). بنابراین انجام این تمرینات می‌تواند راهبردی مؤثر برای بهبود تعادل وکارکردهای اجرایی در سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Gaze Stability Exercises on Balance and Executive Functions in the Elderly with Mild Cognitive Impairment

نویسندگان [English]

  • Mir Javad Mojarad Azar Gharabaghi
  • Jalal Dehghanizade
Dept. of Motor Behavior, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Cognitive ageing is associated with disruption in higher-level executive functions, because it can impair the abilities needed to perform these functions. One of the common cognitive impairments among the elderly is the mild cognitive impairment (MCI), characterized by a higher than normal level of cognitive decline. Therefore, the current study aims to investigate the ‎the effectiveness of gaze stability exercises on balance and executive functions in the elderly suffering from MCI. This was a quasi-experimental study with pretest-posttest-control group design. The statistical population of this study consisted of all the elderly with MCI living in Urmia in 2020. The sample included 30 elderly aged 60 to 80 years with MCI, who were selected using convenience randomly and based on the inclusion criteria and assigned randomly into two groups of experimental‌ (mean age: ‌78/466±1/552‌ years) and control (mean age:76/93±2.404 years) with 15 memebers in each group. Participants of both groups performed Mathias et al’s Timed Up and Go (TUG), Hoffman’s Go/NoGo test and Kirchner’s N-Back Test for their balance, inhibitory control and working memory to be evaluated in pre-test and post-test. ‎The experimental group performed Morimoto et al.’s gaze stabilization exercises in three 60-minute sessions a week for eight weeks. The data were analyzed using the Analyze of Covariance (ANCOVA) in SPSS-24 software. The results indicated that after controlling the pretest scores, there was a statistically significant difference in TUG, behavioral inhibition control and working memory ‌between the control and experimental groups (p=0.001). Therefore, performing these exercises can be an effective strategy to improve balance and executive functioning abilities in the elderly suffering from MCI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gaze Stability Exercises
  • Executive Functions
  • Balance
  • Elderly
  • Mild Cognitive Impairment
توتک، م.، عابدان­زاده، ر.، و صائمی، ا. (1398). اثربخشی یک دوره تمرینات ورزش مغزی برحافظه کاری مردان سالمند. دو فصلنامه روانشناسی ورزشی، 4(2)، 97 -91.
جعفری، م.، و شمشیری، م. (1393). بررسی وضعیت تعادل ایستا و پویا در پیش‌بینی خطر سقوط سالمندان تهران. مجله پرستاری و مامایی، ۱۲(11)، 1045-1053.
سیدیان، م.، فلاح، م.، نوروزیان، م، نجات.، س، دلاور، ع.، و قاسم­زاده، ج. ا. (۱۳۸۶). تهیه و تعیین اعتبار نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت ذهنی. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۲۵(۴)، 11-20.
صادقی، ع.، نوروزی، ح. ر.، کریمی اصل، ا.، و منتظر، م. ح. (1387). تأثیر شش هفته برنامه تمرین عملکردی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم. سالمند، ۳(2)، 565-571.
مختاری، م.، بهرام، م.الف.، پوروقار، م. ج.، و عکاشه، گ. (1392). بررسی تأثیر برنامه تمرین پیلاتس بر عوامل روانی و اجتماعی مرتبط با افتادن در زنان سالمند. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی فیض، ۱۷(۵)،462-453.
نجاتی، و. (1392). ارتباط بین کارکردهای اجرایی مغز با تصمیم‌گیری پرخطر در دانشجویان. تحقیقات علوم رفتاری، ۱۱(۴)، 270-278.
References
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). ‎APA. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787
Arifa, M., Thangadurai, C.h., & Ebrahim, S. R. (2019). Effectiveness of gaze stability and conventional exercises on balance in vestibular hypofunction patients. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational­ Therapy, ­13(2), ­95–99. https://doi.org/10.37506/ijpot.v13i2.3751
Ballesteros, S., Mayas, J., Prieto, A., Ruiz- Marquez, E., Toril, P., & Reales J. M. (2017). Effects of video game training on measures of selective attention and working memory in older adults: results from a randomized controlled trial. Frontiers in Aging Neuroscience, 9(354), 1-15. https://doi.org/10.3389%2Ffnagi.2017.00354
Barry, E., Galvin, R., Keogh, C., Horgan, F., & Fahey, T. (2014). Is the timed up and go test a useful predictor of risk of falls in community dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics, 1(14), 1-14. https://doi /10.1186/1471-2318-14-14
Belleville, S., Chertkow, H., & Gauthier, S. (2007). Working memory and control of attention in persons with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. Neuropsychology, 21(4), 458-469. https://doi.org/10.1037/0894-4105.21.4.458
‎Bhardwaj, V., Vats, M. (2014). Effectiveness of gaze stability exercises on balance in‏ ‏healthy elderly population. International Journal of Physiotherapy and Research, 2, 642–647. https://doi.org/10.16965/ijpr
Borella, E., Carretti, B., Mitolo, M., Zavagnin, M., Caffarra, P., Mammarella, N., & Piras, F. (2017). Characterizing cognitive inhibitory deficits in mild cognitive impairment. Psychiatry Research, 251, 342-348. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.12.037
Borges, A. P. O., Carneiro, J. A. O., Zaia, J. E., Carneiro, A. A. O., & Takayanagui, O. M. (2016). Evaluation of postural balance in mildcognitive impairment through a three-dimensional electromagnetic system. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 82, 433-441. https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2015.08.023
Bridewell, W., Bello, P. A. (2016). Theory of‏ ‏attention for cognitive systems. Advances‏ ‏in Cognitive Systems, 4, 1-16. https://www.researchgate.net/publication/309478468_A_Theory_of_Attention_for_Cognitive_Systems
Brookmeyer, R., Johnson, E., Ziegler-Graham, K., & Arrighi, H. M. (2007). Forecasting the global burden of alzheimer’s disease. Alzheimers Dement,3, 186–191. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2007.04.381
Broster, L. S., Jenkins, S. L., Holmes, S. D., Jicha, G. A., & Jiang, Y. (2017). Low arousal positive emotional stimuli attenuate aberrant working memory processing in persons with mild cognitive impairment. Journal of Alzheimer's Disease, 60(4), 1333-1349. https://doi.org/10.3233%2FJAD-170233
Brutvan, J. J. (2011). The Effect of exercise on cognitive function as measured by impact protocol: aerobic vs. anaerobic. kent sate university. Master’s Thesis. https://scholarworks.bgsu.edu/jsmahs?utm_source=scholarworks.bgsu.edu%2Fjsmahs%2Fvol2%2Fiss2%2F1&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
Chaikham, A., Putthinoi, S., Lersilp, S., Bunpun, A., & Chakpitak, N. (2016). Cognitive training program for thai older people with mild cognitive impairment. Procedia Environmental Sciences, 36, 42-45. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.09.007
Chatters, R., Roberts, J., Mountain, G., Cook, S., Windle, G., Craig, C., & Kirsty, S. (2017). The long-term (24-month) effect on health and well-being of the lifestyle matters community-based intervention in people aged 65 years and over: a qualitative study. Bmj Open. 7(9), Article 016711. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016711
Chen, T. Y., & Chang, H. Y. (2014). Developmental patterns of cognitive function and associated factors among ‎the elderly in Taiwan. Scientific Reports, 6, Article 33486. https://doi.org/ 10.1038/srep33486
 Colcombe, S.J., Erickson, K.I., & Raz, N. (2003). Aerobic fitness reduces brain tissue loss in aging humans. The Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences, 58(2), 176-180. https://doi.org/10.1093/gerona/58.2.m176
Craik, F. I., Winocur, G., Palmer, H., Binns, M. A., Edwards, M., Bridges, K., & Stuss, D. T.)2007(. Cognitive rehabilitation in the elderly: effects on memory. Journal of International Neuropsychological Society, 13(1), 132-142. https://doi.org/10.1017/s1355617707070166
Cromwell, R. L., Newton, R. A., & Carlton, L. G. ‎ (2001). Horizontal plane head stabilization during locomotor tasks. Journal of Motor Behavior, 33, 49-58. https://doi.org/10.1080/00222890109601902
Delbaere, K., Kochan, N. A., Close, J. C., Menant, J. C., Sturnieks, D. L, Brodaty, H, ‎ Sachdev, P. S., & Lord, S. R. (2012). Mild cognitive impairment as a predictor of falls in community-dwelling older people. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 20, 845-853. https://doi.org/10.1097/jgp.0b013e31824afbc4
Dillon, D. G., & Pizzagalli, D. A. (2007). Inhibition of action, thought, and emotion: A selective neurobiological ‎review. Applied & Preventive Psychology, 12(3), 99-114. https://doi.org/10.1016/j.appsy.2007.09.004
Fernandez-Ruiz, J., Peltsch, A., Alahyane, N., Brien, D. C., Coe, B. C., Garcia, A., & Munoz, D. P. (2018). Age related prefrontal compensatory mechanisms for inhibitory control in the ant saccade task. Neuro-Image, 165, 92-101. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.10.001
Folstein, M. F., Folstein, S., & Me Hugh, P. R. (1975). Mini-mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinicians. Journal of Psychiatric Research, 12, 189-198. https://doi.org/10.1016/00223956(75)90026-6
Franceschi, C. (2018). The continuum of aging and age-related diseases: Common mechanisms but different rates. Frontiers in Medicine, 5, Article 61. https://doi.org/10.3389/fmed.2018.00061.Return to ref 2018 in article
Gandhi, C., Jimshad, T. U., & Anil, T. J. (2015). Effect of gaze stability exercise along with proprioception training to improve balance in cerebellar ataxia. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2(1), 248-251. https://www.kheljournal.com/archives/?year=2015&vol=2&issue=1&part=E&ArticleId=181
Goldstein, S., & Naglieri, J. A. (2014). Handbook of executive functioning. springer. New york: heidelberg dordrecht london. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8106-5_4
Golzari, Z., Parsa Ziabari, H., & Rostami pour, M. (2019). The effect of mind-body training with cognitive-motor approach on executive functions of elderly with cognitive processing disorder. Journal of Motor and Behavioral Sciences, 2(2), 169-176.
Grieve, S. M., Williams, L. M., Paul, R. H., Clark, C. R., & Gordon, E. (2007). Cognitive aging, executive function, and fractional anisotropy: a diffusion tensor mr imaging study. American Journal of Neuroradiology, 28(2), 226-235. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7977408/
Hall, C. D., Heusel-Gillig L., Tusa R, J., & Herdman, S. J. (2010). Efficacy of gaze stability exercises in older adults with dizziness. Journal of Neurologic Physical Therapy, 34, 64-69. https://doi.org/10.1097/npt.0b013e3181dde6d8
Hebert, L. E., Weuve, J., Scherr, P. A., & Evans, D. A. (2013). Alzheimer disease in the United States (2010–2050) estimated using the 2010 census. Neurology, 80, 1778–1783. https://doi.org/10.1212/wnl.0b013e31828726f5
Hermans, L., Maes, C., Pauwels, L., Cuypers, K., Heise, K. F., Swinnen, S. P, & Leunissen I. (2019). Age-related alterations in the modulation of intracortical inhibition during stopping of actions. Aging, 11(2), 371-385. https://doi.org/10.18632/aging.101741
Hofer, S. M., & Piccinin, A. M (2009). Integrative data analysis through coordination of measurement and analysis protocol across independent longitudinal studies. Psychological Methods, 14, 150–164. https://doi.org/10.1037/a0015566
Hu, R., Zhao, S. G., Wang, D. S., Wen, S. R., Niu, G. M., Rong A., Wang, Z. G., Jiang, M. F., & ‎Zhang, C. F‎. (2012). A prevalence study on mild cognitive impairment among the elderly populations of mongolian and han nationalities in a pastoral area of inner mongolia. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi, 33, 364-367. https://doi.org/10.3760/CMA.J.ISSN.0254-6450.2012.04.004
Jafari, M., & SHamshiri, M. (2015). Reviewing the static and dynamic balance in predicting the risk of falls in elderly people in Tehran. Nurs Midwifery Journal, 12 (11), 1045-1053. ‌[Persian] http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1995-en.html
Janette, L. S., Jamadar, S.,  Provost, A. L., & Michie, P. T. (2012). Motor and non-motor inhibition in the go/no go task: an erp and fmri study. International Journal of Psychophysiology, 87(3), 244-253. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2012.07.185
Kalron, A., & Achiron, A. (2013). Postural control, falls and fear of falling in people with multiple sclerosis without mobility aids. Journal of the Neurological Sciences, 15, (1-2), 186-90 https://doi.org/10.1016/j.jns.2013.09.029
Kane, M. J., Conway, A. R. A., Miura, T. K., & Colflesh, G. J. H. (2007). Working memory, attention control, and the n-back task: a question of construct validity. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 33, 615–622. http://dx.doi.org/10.1037/0278-7393.33.3.615
Kirchner, W. K. (1958). Age differences in short- term retention of rapidly changing information. Journal of experimental psychology, 55(4), 352-358. https://doi.org/10.1037/h0043688
Kirova, A.M., Bays, R. B., & Lagalwar, S. (2015). Working memory and executive function decline across normal aging. Mild cognitive impairment, and Alzheimer’s disease bioMed research international, 1-9. https://doi.org/10.1155/2015/748212
Kruger, P. J., Toit, R., & Mahomed, M. (2011). The Effect of sports vision exercises on the visual skills of university student: Sport science. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance. 17(3), 429-240. https://hdl.handle.net/10520/EJC19729
Kueider, A. M., Parisi, J. M., Gross, A. L., Rebok, G. W. (2012). Computerized cognitive training with older adults: a systematic review. Plos One, 7(7), 1-13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040588
Lai, F. H. y., Yan, E. W. h., & Yu, K. K. y. (2020). Home-based evaluation of executive function (home-met) for older adults with mild cognitive impairment. Archives of Gerontology and Geriatrics, 87(2), Article 104012. https://doi.org/10.1016/j.archger.2020.104012
Lesinski, M., Hortobágyi, T., Muehlbauer, T., Gollhofer, A., & Granacher, U. (2015). Dose-Response Relationships of Balance Training in Healthy Young Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, 45, 557–576. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0284-5
Liao, W., Zhang X., Shu, H., Wang Z., Liu, D., & Zhang, Z. (2017). The characteristic of cognitive dysfunction in remitted late life depression and amnestic mild cognitive impairment. Psychiatry Research, 251, 168-175. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.01.024
Lo Bue-Es tes, C., Willer, B., Burton, H., Leddy, J. J., Wilding, G. E., & Horvath P. J. (2011). Shortterm exercise to exhaus tion and its effects on cognitive function in young women. Perceptual and Motor Skills, 107(3), 933-945. https://doi.org/10.2466/pms.107.3.933-945
Lugtmeijer, S., de Haan, E. H. F., & Kessels, R. P. C. (2019). A comparison of visual working memory and episodic memory performance in younger and older adults. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 26(3), 387-406. https://doi.org/10.1080/13825585.2018.1451480
Mane, A., Patil, P, Sanjana, T., & Sriniwas, T. (2014). Prevalence and correlates of fear of falling among elderly population in urban area of karnataka, india. Journal of Mid-life Health, 5(3), 150-155. https://doi.org/10.4103/0976-7800.141224
Mathias, S., Nayak, U., & Isaacs, B. (1986). Balance in elderly patients: The “get-up and go” Test. Archives of Physical Medicine and Reha-bilitation, 67(6), 3870-3899.
Meule, A. (2017). Reporting and interpreting task performance in go/no-go effective shifting tasks. Frontiers in Psychology, 8, 701-701. https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2017.00701
Mitsutake, T., Sakamoto, M., Ueta, K & Horikawa, E. (2018). Transient effects of gaze stability exercises on ‎Postural Stability in patients with posterior‏ ‏circulation Stroke. Journal of Motor Behavior, 50(4), 467-472. ‎ https://doi.org/10.1080/00222895.2017.1367639
Mokhtari, M., Bahram, M. E., Pourvaghar, M. J., & Akasheh, G. (2013). Effect of pilates training on some psychological and social factors related to falling in elderly women. Feyz, 17(5), 453-462. http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-2046-en.html [Persian]
‎Morimoto, H., Asai, Y., Johnson, E. G., Lohman, E. B., Khoo K., Mizutani Y., & Mizutani, T‏.‏ (2011). Effect of oculo-motor and gaze stability ‎exercises on pos-tural stability and dynamic visual acuity in healthy young adults. Gait & Posture, 33, 600–603. ‎https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2011.01.016‎
Moshirian Farahi S. M., Zarif Golbar Yazdi, H., & Amin Yazdi, S. A. (2016). Inves tigate visual-spatial attention and visual-manual dexterity skills in children with learning disorders and compare with normal children. Journal of Cognitive Psychology, 4(3), 25-34. http://jcp.khu.ac.ir/article-1-2509-en.html
Nagamatsu, L. S., Chan, A., Davis J. C., Beattie, B. L., Graf, P., Voss, M. W., Sharma, D., & Liu-Ambrose, T‎. (2013). Physical activity improves verbal and spatialmemory in older adults with probable mild cognitive impair-ment: a 6-month randomized controlled trial. Journal of Aging Research, 2, 1-10. https://doi.org/10.1155/2013/861893
Nejati, V. (2013). Correlation of risky decision making with executive function of brain in adolescences. Journal of Research in Behavioural Sciences, 11 (4), 270-278. [Persian] http://rbs.mui.ac.ir/article-1-322-en.html
Ng, S. S., & Hui-Chan, C. W. (2005). The timed up & go test: its reliability and association with lower-limb impairments and locomotor capacities in people with chronic stroke. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 86(8), 1641-1647. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2005.01.011
Olaya, B., Victoria Moneta, M., Koyanagi, A., Lara, E., Miret, M., José Luis Ayuso-Mateos., Chatterji, S., Leonardi, M., Koskinen, S., Tobiasz-Adamczyk, B., Lobo, A., & Maria Haro, J. (2016). The joint association of depression and cognitive function with severe ‎disability among community-dwelling older adults in Finland, Poland and ‎Spain. Experimental Gerontology, 76, 39-45. https://doi.org/10.1016/j.exger.2016.01.010
Olazaran, J., Muniz, R., Reisberg, B., Pena-Casanova, J., del Ser, T., Cruz-Jen- toft, A. J., & Sevilla, C. (2004). Benefits of cognitive-motor intervention in MCI and mild to moderate Alzheimer disease. Neurology, 63, 2348–2353. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000147478.03911.28
Park, J. H. (2017). The effects of eyeball exercise on balance ability and falls efficacy of the elderly who have experienced a fall: A single-blind, randomized controlled trial. Archives of Gerontology and Geriatrics68, 181-185. https://doi.org/10.1016/j.archger.2016.10.006
Parker, A., Relph, S., & Dagnall, N. (2008). Effects of bilateral eye movements on the retrieval of item, associative, and contextual information. Neuropsychology, 22, 136-145. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0894-4105.22.1.136
Petersen, R. C., Lundt, E. S., Therneau, T. M., Weigand S. D., Knopman D. S., Mielke, M. M., & Jack, C. R, Jr. (2019). Pedicting progression to mild cognitive impairment. Annals of Neurology, 85(1), 155-160. https://doi.org/10.1002/ana.25388
Petersen, R. C., Doody R., Kurz, A., Mohs, R. C., Morris, J. C., Rabins, P, V., Ritchie, K., Rossor, M., Thal, L., & Winblad, B. (2001). Current concepts in mild cognitive impairment. Archives of neurology, 58(12), 1985–92. https://doi.org/10.1001/archneur.58.12.1985
Pimentaa, C., Correiaa, A., Alvesb, M., & Virella, D. (2017). Effects of oculomotor and gaze stability exercises on balance after stroke: clinical trial protocol. Porto Biomedical Journal, 2(3), 76–80. https://doi.org/10.1016%2Fj.pbj.2017.01.003
Pope, C. N., Bell, T. R & Stavrinos, D. (2017). Mechanisms behind distracted driving behavior: The role of age and executive function in the engagement of distracted driving. Accident Analysis & Prevention, 98, 123-129. https://doi.org/10.1016%2Fj.aap.2016.09.030
Pua, Y. H., Ong, P. H., Clark, R. A., Matcher, D. B., & Lim, E. C. W. (2017). Falls efficacy, postural balance, and risk for falls in older adults with falls-related emergency department visits: Prospective cohort study. BMC Geriatrics., 17, 1–7. https://doi.org/10.1186/s12877-017-0682-2.Return to ref 2017 in article
Richard, A. C. (2010). The effects of habituation and gaze stability exercises in the treatment of ‎unilateral vestibular hypofunction: a preliminary result. Journal of Neurologic Physical Therapy, 34(2),111-116. https://doi.org/10.1097/npt.0b013e3181deca01
Roh, M., & Lee, E. (2019). Effects of gaze stability exercises on cognitive function, dynamic postural ability, balance confidence, and subjective health status in old people with mild cognitive impairment. Journal of Exercise Rehabilitation, 15(2), 270-274. https://doi.org/10.12965/jer.1938026.013
Rubenstein, L. Z., & Josephson, K. R. (2002). The epidemiology of falls and syncope. Clinics in Geriatric Medicine, 18(2), 141-158. https://doi.org/10.1016/s0749-0690(02)00002-2
Sadeghi, H., Norouzi, H., Karimi Asl, A., & Montazer, M. (2008). Functional training program effect on static and dynamic balance in male able-bodied elderly. Salmand: Iranian Journal of Ageing, 3 (2), 565-571. [Persian]
Saidian, M., Fallah, M., Norouzian, M., Nejat, S., Delaware, A., & Qasemzadeh, c. (2008). Validity of the Persian version of mini –mental state examination. Journal of Medical Council of Iran, 25(4), 408–414. [Persian] http://jmciri.ir/article-1-1170-fa.html
Sairam, P., Gulyani, L‏.‏‎, & Saravana Hari Ganesh, M. (2019). Effect of gaze stability exercises on balance ‎confidence and mobility in elderly population. Indian Journal of Public Health Research & Developmen, 10(12), 476-480‎. http://dx.doi.org/10.37506/v10/i12/2019/ijphrd/191999
Samimi, Z., Ramesh, S., & Kordtamini, M. (2016). The effectiveness of emotional working memory training on improvement behavioral inhibition of people with obsessive-compulsive disorder. Journal of Cognitive Psychology, 4(3), 1-10. http://clpsy.journals.pnu.ac.ir/article_3032_4c42ea8d3f48ed961b12a4e57454a96a.pdf
Schwab, S., &‎ Memmert, D. (2012). The impact of a sports vision training program in youth field hockey players. Journal of Sports Science and Medicine, 11, 624-631. https://www.researchgate.net/publication/236881785_The_impact_of_a_sports_vision training program in youth_field hockey players.
Sherrington, C., Tiedemann, A., Fairhall N., Close, J.C.T., & Lord, S.R. (2011). Exercise to prevent falls in older adults: An updated meta-analysis and best practice recommendations. NSW Public Health Bull, 22, Article 78. https://doi.org/10.1071/NB10056
Silsupadol, P., Shumway-Cook, A., Lugade, V., Van Donkelaar, P., Chou, L. S., Mayr, U., & Woollacott, M. H‎. (2009). Effects of single-task versus dual-task training on balance performance in older adults: a double-blind, randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 90(3), 381-387. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2008.09.559
Sohlberg, M. M., & Mateer, C. A. (2001). Cognitive Rehabilitation: An Integrative Neuropsychological Approach. New York: The Guilford Press.
Taylor, M. E., Delbaere, K., Mikolaizak, A. S., Lord, S. R., & Close J. C. (2013). Gaitparameter risk factors for falls under simple and dual taskconditions in cognitively impaired older people. Gait Posture, 37, 126-130. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2012.06.024
Thomas, E., Martines, F., Bianco, A., Messina, G., Giustino, V., Zangla, D., Iovane, A., & Palma A. (2018). Decreased postural control in people with moderate hearing loss. Medicine, 97, Article e0244. https://doi.org/10.1097/md.0000000000010244
Tootak, M., Abedanzadeh, R., & Saemi, E (2020). The effect of brain gym on working memory in male elderly. Sports Psychology, 4, 2 (2), 77-92. [Persian]
Trzepacz, P. T., Hochstetler, H., Wang, Sh., Walker, B., & Saykin, A. J. (2015). Relationship between the Montreal cognitive assessment and mini-mental state examination for assessment of mild cognitive impairment in older adults. BioMed Central Geriatr, 7(15), 2-9. https://doi.org/10.1186/s12877-015-0103-3
Verbruggen, F., & Logan, G. D. (2009). Models of response inhibition in the stop-signal and stop-change paradigms. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 33(5), 647-661. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2008.08.014
Vos, S. J., Gordon, B. A., Su, Y., Visser, P. J., Holtzman, D. M., Morris, J., & Benzinger, T. L. (2016). NIA-AA staging of preclinical Alzheimer disease: discordance and concordance of CSF and imaging. Biomarkers. Neurobiology of Aging, 44, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2016.03.025
Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta analytic review. Biological Psychiatry, 57(11), 1336–1346. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.02.006
Wright, A., & Diamond, A. (2014). An effect of inhibitory load in children while keeping working memory load constant. Frontiers in Psychology, 5, Article213. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00213
Zunini, R. A. L., Knoefel, F., Lord, C., Dzuali, F., Breau M., Sweet, L., & Taler V. (2016). Event-related potentials elicited during working memory are altered in mild cognitive impairment. International Journal of Psychophysiology. 109, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2016.09.012
Zupan, M., & Wile, A. (2011) Eyes on the prize. Training and conditioning. March, 21(2), 11–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029109