اثربخشی آموزش مبتنی بر روان‌شناسی وحدت‌مدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مرحله آشیانة خالی از چرخه زندگی خانواده، که با ترک منزل از طرف فرزندان پیش
 می­آید، ممکن است بر احساس افسردگی، تنهایی و اضطراب والدین بیافزاید. زنان با احتمال بیشتری تحت تأثیر قرار می­گیرند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر روان­شناسی وحدت­مدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانۀ خالی انجام شد. روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون، گروه گواه و پیگیری ۲ ماهه بود. جامعۀ آماری متشکل از زنان در مرحلۀ آشیانه خالی شهر تهران بود. روش نمونه­گیری به صورت هدفمند بود و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه، ۲۴ زن در دو گروه ۱۲ نفری به صورت تصادف گمارده شدند. گروه آزمایش در ۶ جلسه حضوری مداخلۀ آموزشی مبتنی بر روان­­شناسی وحدت­مدار، هفته­ای یکبار، به مدت ۱۲۰ دقیقه شرکت و ۶ جلسه تمرین در منزل را دریافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقیاس تجدید نظر شدة احساس تنهایی راسل و پرسش‌نامه اضطراب مرگ تمپلر بود. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تک ­متغیره استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که آموزش مبتنی بر روان­شناسی وحدت­مدار بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحلۀ آشیانۀ خالی گروه آزمایش، اثربخشی معناداری دارد. این نتایج پس از پیگیری ۲ ماهه نیز پایدار بود. بنابراین آموزش مبتنی بر روان­شناسی وحدت مدار می­تواند به عنوان یکی از مداخلات روان­شناختی مؤثر بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحلۀ آشیانۀ خالی مورد استفاده قرار گیرد.تحت تأثیر قرار می‌گیرند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر روان‌شناسی وحدت‌مدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانۀ خالی انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون_پس‌آزمون، گروه گواه و پیگیری ۲ ماهه بود. جامعۀ آماری متشکل از زنان در مرحلۀ آشیانه خالی شهر تهران بود. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه، ۲۴ زن در دو گروه ۱۲ نفری به صورت تصادف گمارده شدند. گروه آزمایش در ۶ جلسه حضوری مداخلۀ آموزشی مبتنی بر روان‌‌شناسی وحدت‌مدار، هفته‌ای یکبار، به مدت ۱۲۰ دقیقه شرکت و ۶ جلسه تمرین در منزل را دریافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقیاس تجدید نظر شدة احساس تنهایی راسل و پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تک -متغیره استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که آموزش مبتنی بر روان‌شناسی وحدت‌مدار بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحلۀ آشیانۀ خالی گروه آزمایش، اثربخشی معناداری دارد. این نتایج پس از پیگیری ۲ ماهه نیز پایدار بود. بنابراین آموزش مبتنی بر روان‌شناسی وحدت‌مدار می‌تواند به عنوان یکی از مداخلات روان‌شناختی مؤثر بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحلۀ آشیانۀ خالی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Unity-Oriented Psychology Based Training on Loneliness and Death Anxiety Among Women at Empty Nest Stage

نویسندگان [English]

  • Farzin Ebrahimi 1
  • Ali Zadehmohammadi 2
  • Leili Panaghi 2
1 Master of Family Clinical Psychology, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Psychology, Department of psychology, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Empty nest stage in family life cycle, which takes place with children leaving home, may cause an increase in the feelings of depression, loneliness and anxiety of parents. Women are more likely to be affected than men. Therefore, the present study aimed to determine the effectiveness of unity-oriented psychology based training on loneliness and death anxiety in women at empty nest stage. A quasi-experimental research method with pretest-posttest, control group and 2-month follow-up was used in this study. The statistical population consisted of women experiencing empty nest stage in Tehran. The sampling method was purposive and 24 individuals were selected and randomly assigned into two groups (n=12). The experimental group participated in 6 sessions of Unity-Oriented Psychology based training, once a week, for 120 minutes, and 6 home exercise sessions, and the control group was on the waiting list. Research instruments included Revised Loneliness Scale (UCLA) and the Templer Death Anxiety Questionnaire (DAS). Descriptive statistics and one-way analysis of covariance were used for data analysis. The results showed that the unity-oriented psychology based training had a significant effect on reducing feelings of loneliness and death anxiety among women experiencing empty nest stage. These results were also consistent after a 2-month follow-up. According to the findings of this study, unity-oriented psychology based training can be considered as an effective intervention to reduce the feelings loneliness and death anxiety of women at empty nest stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity-Oriented psychology
  • loneliness
  • death anxiety
  • empty nest stage
اسکندری، ل. (۱۳۹۸). تأثیر هنردرمانی وحدت مدار بر احساس تنهایی و امید به زندگی در سالمندان (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران.
بحیرایی، ه.، دلاور، ع.، و احدی، ح. (۱۳۸۵). بهنجار کردن مقیاس احساس تنهایی UCLA (نسخه سوم) در دانشجویان مستقر در تهران. روان­شناسی کاربردی، ۱، ۷-۱۸.
بیطرفان، ل.، کاظمی، م.، و یوسی افراشته، م. (۱۳۹۶). رابطه سبک­های دلبستگی به خدا و تاب­آوری با اضطراب مرگ در سالمندان. سالمند، ۴۷، ۴۵۷-۴۴۹.
پارپایی، ر.، و کاکابرایی، ک. (۱۳۹۷). اثربخشی معنادرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب زنان سالمند دارای سندرم آشیانه خالی. روان­شناسی پیری، ۴(۱)، ۵۹-۵۱.
تابان، ح.، قاسمی، غ.، فرزانه، آ.، و کاظمی، م. (۱۳۸۵). بررسی مشکلات سن پیری در ایران و جهان، تهران: نشر آشنا.
خالقی، ف. (۱۳۹۵). اثربخشی آموزش نگرش وحدت­مداری در اشعار مولوی بر الگوهای ارتباطی خانواده، بهزیستی روانی و امیدواری دختران دانشجوی مادرسرپرست (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
دشت­بزرگی، ز.، سواری، ک.، و صفرزاده، س. (۱۳۹۶). اثربخشی معنویت درمانی اسلامی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان. روان­شناسی پیری، ۲(۲)، ۱۸۶-۱۷۷.
رجبی، غ.، و بحرانی، م. (۱۳۸۰). تحلیل عاملی سؤال­های مقیاس اضطراب مرگ. مجله روان­شناسی، ۲۰، ۳۴۴-۳۳۱.
رحیم زاده، س.، بیات، م.، و اناری، ا. (۱۳۸۸). احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان. روان­شناسی تحولی، ۶ (۲۲)، ۹۶-۸۷.
رحیمی، ز. (۱۳۹۶). اثربخشی آموزش روان­شناسی وحدت­مدار بر رضایت از زندگی زناشویی و بهزیستی روانی زوجین (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
رحیمیان، ا. (۱۳۹۳). اثربخشی هنردرمانی وحدت­مدار بر درک تاب­آوری از خانواده و عزت­نفس نوجوانان بدسرپرست (پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
زاده­محمدی، ع. (۱۳۹۰). روان­شناسی وحدت­مدار. تهران: انتشارات قطره.
زاده­محمدی، ع. (۱۳۹۵). مکتب روان­شناسی وحدت­مدار، مقایسه تطبیقی با مکاتب: روان­تحلیلی، رفتارگرایی،
 انسان­گرایی، وجودگرایی، شناخت­گرایی، گشتالت، معناگرایی
. تهران: انتشارات قطره.
زاده­محمدی، ع. (۱۳۹۸)؛ بررسی تطبیقی روان­شناسی
وحدت­مدار و روان­شناسی وجودی: تقابل دو رویکرد معناگرای فطری­نگر و پدیدارگرا. روان­شناسی فرهنگی، ۲(۱)، ۳۶-۱۵.
سادوک، ب.، سادوک، و.، و روئیز، پ. (۱۳۹۴). خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/روانپزشکی بالینی، جلد اول (ترجمه ف. رضاعی). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۱۵)
سلیگمن، م. (۱۳۹۷). شکوفایی روان­شناسی مثبت­گرا، (ترجمه ا. کامکار). تهران: نشر روان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۱۱)
شیخ­الاسلامی، ف.، رضاماسوله، ش.، خدادادی، ن.، و یزدانی، م. (۱۳۹۰). تنهایی و سلامت عمومی سالمندان. فصلنامه پرستاری و مامایی  جامع­نگر، ۲۱(۶۶)، ۳۴-۲۸.
فرانکل، و. (۱۳۹۱). انسان در جستجوی معنا (ترجمه ع. معارفی). تهران، انتشارات دانشگاه تهران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۴۶)
کاکابرایی، ک.، و معاذی نژاد. (۱۳۹۵). رابطه سن و معنایابی در زندگی با اضطراب مرگ در زنان و مردان سالمند، روان­شناسی پیری، ۲(۱)، ۴۷-۳۷.
محمدی، ی.، و کمالی، ه. (۱۳۹۷). اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سازگاری اجتماعی، احساس تنهایی و سلامت عمومی سالمندان. روان­شناسی پیری، ۴(۱)، ۷۲-۶۱.
مهدی­یار، ف.، خیر، م.، و حسینی، م. (۱۳۹۳). مقایسه سندرم آشیانه خالی در والدین قبل و بعد از ترک منزل توسط فرزند­(ان). دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، ۱۵(۴)،۳۰-۱۷.
نصیری هانیس، غ. (۱۳۹۴). اثربخشی مداخلة آموزشی مبتنی بر روانشناسی وحدت­مدار بر تنیدگی، خودشکوفایی و رابطه مادر-کودک مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی
(پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
ورعی، پ.، مومنی، خ.، و مرادی، آسیه. (۱۳۹۷). پیش­بینی بهزیستی روان­شناختی بر اساس نگرش به دین و اضطراب مرگ در مردان سالمند مرکز نگهداری نیمه­وقت شهر کرمانشاه. پژوهش در دین و سلامت، ۴ (۲)، ۶۸-۵۴.
هاشمی، ه.، باحشمت جویباری، ش.، و رامشینی، م. (۱۳۹۶). بررسی ارتباط راهبردهای مقابله و منبع کنترل با اضطراب مرگ در سالمندان، سالمند، ۱۲(۲)، ۲۴۱-۲۳۲.
Abe, J. S., (2013). Handbook of Multicultural Mental Health: Chapter 8 Spirituality and Culture: Implications for Mental Health Service Delivery to Diverse Populations, Edited by: Freddy A. Paniagua and Ann Marie Yamada, 147-166.
Bahirayi, H., Delavar, A., & Ahadi, H. (2006). Standardization of UCLA Loneliness Scale (version 3) on Students Attending Universities in Tehran. Journal of Applied Psychology, 1, 7-18. [Persian]
Bart, P. (1978). Depression in middle-aged women. In V. Gornick & B. K. Moran (Eds.), Women in sexist society. New York: Basic Books.
Bitarafan, L., Kazemi, M., & Yousefi Afrashte, M. (2018). Relationship between Styles of Attachment to God and Death Anxiety Resilience in the Elderly. Iranian Journal of Ageing, 12 (4), 446-457. [Persian]
Breitbar, W., Gibson, C. & Berg, A. (2004). Psychotherapeutic intervention at the end of life: a focus on meaning and spirituality. The Journal of lifelong in Psychiatry, 49(6), 336-372.
Breitbart, W., Rosenfeild, B., Poppito, S., Vickens, A.J., & Cassileth, BR. (2012). Pilot randomized controlled trial of individual meaning-centered psychotherapy for patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 30(12), 1304-1309.
Dashtbozorgi, Z., Sevari, k., & Safarzadeh, S. (2019). Effectiveness of Islamic Spiritual Therapy on the Feeling of Loneliness and Death Anxiety in Elderly People. Journal of Aging Psychology, 2 (3), 177-186. [Persian]
Dunn, J. C., Dunn, J. G., & Bayduza, A. (2007). Perceived athletic competence, sociometric status and loneliness in elementary school children, Journal of behavior, 30(3), 249-269.
Duvall, Evelin Millis. (1971). Family Development (4th ed.(. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
Eskandari, L. (2019). The Effectiveness of unity-oriented art therapy on loneliness and life expectancy in the elderly (Unpublished Master Thesis). Islamic Azad University Research Sciences Branch, Tehran. [Persian]
Frankl, V. (1946). Man's Search for Meaning (A. Moarefi, Trans.). Tehran: Tehran University publications. [Persian]
Gire, J., T., (2002). How death imitates life: Cultural influences on conceptions of death and dying. Reading in Psychology and Culture, 15(2), 30-44.
Hashemi Razini, H., Baheshmat Juybari, S., & Ramshini, M. (2017). Relationship between Coping Strategies and Locus of Control with the Anxiety of Death in Old People.
 
     Iranian Journal of Ageing, 12 (2), 232-241. [Persian]
Henrich, L.M., & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: a literature review. ClinicalPsychology Review, 26(1), 695-718.
Kakabaraei, K., & Maazinezhad, M. (2016). The Relationship between Finding Meaning in Life and Demographic Characteristics with Death Anxiety in the Elderly. Journal of Aging Psychology, 2 (1), 37-47. [Persian]
Kamyab Mansori, Y., Dolatian, M., Shams, J., & Nasiri, M. (2017). Relationship between Death Anxiety and Spiritual Well-Being in Patients with Gynecologic Cancer. Advances in Nursing & Midwifery, 27(2), 28-34.
Karakoyun-Celik, O., Gorken, I., Sahin, S., Orcin, E., Alanyali, H., & Kinag, M. (2010). Depression and anxiety levels in women under follow-up for breast cancer. Relationship to coping with cancer and quality of life. Medical Oncology, 27(1), 108-113.
Karekla, M., Constantinou, M., (2010) Religious Coping and Cancer: Proposing an Acceptance and Commitment Therapy Approach, Cognitive and BehavioralPractice. 17(4), 371-381.
Khaleghi, F. (2017). The Effectiveness of unity-oriented Attitude Training in Rumi's Poems on Family Communication Patterns, Psychological Well-being, and Hope of girl students (Unpublished Master Thesis). Shahid Beheshti University, Tehran. [Persian]
Mahdiyar, F., Khayyer, M., & Hosseini, S.M. (2009). Comparison between Empty Nest Syndrome in Parents, before and After Their Child (ren) Left Home. Knowledge & Research in Applied Psychology, 15 (4), 17-29. [Persian]
Mohammadi, S.Y., & Kamali, H. (2016). The Effectiveness of Group Logo therapy on Social Adjustment, Loneliness and General Health in Elderly. Journal of Aging Psychology, 4 (1), 61-72. [Persian]
Nasiri hanis, Gh. (2016). The Effectiveness of Unity-oriented Based Psychology Educational Intervention on Stress, Self-actualization and Mother-Child Relationship in Mothers of Autistic Children. (Unpublished Master Thesis). Shahid Beheshti University, Tehran. [Persian]
Oliver, R. (1997) empty nest syndrome as a focus of depression: A cognitive treatment model, based on rational emotive therapy. Psychotherapy: Theory, Research & Practice. 14, 87-94.
Papalia, D. E., & Olds, S. W. (1986). Human development (3rded.). New York: McGraw-Hill.
Parpaee, R., & Kakaberaei, k. (2019). The Effectiveness of Logotherapy on Decreasing Depression and Anxiety in the Elderly Women with Empty Nest Syndrome. Journal of Aging Psychology, 4 (1), 51-59. [Persian]
Rahimi, Z. (2018). The Effectiveness of Unity-oriented Based Psychology Training on Marital Satisfaction and Psychological Well-being in Couples. (Unpublished Master Thesis). Shahid Beheshti University, Tehran. [Persian]
Rahimian, A. (2015). The Effectiveness of Unity-oriented Based Art Therapy on Understanding resilience of the family and Self-esteem in adolescents with bad caretakers. (Unpublished Master Thesis). Shahid Beheshti University, Tehran. [Persian]
Rahimzadeh, S., Bayat, M., & Anari, A. (2009). Loneliness and social self-efficacy in adolescents. Journal of Developmental Psychology, 6 (22), 87-96. [Persian]
Rajabi, G., & Bohrani, M. (2001). Factor Analysis of Death Anxiety Scale Questions. Journal of Psychology, 20, 331-344. [Persian]
Rajagopal, D., Mackenzie, E., Bailey, C., & Lavizzo-Mourey, R. (2002). The effectiveness of a spiritually-based intervention to alleviate subsyndromal anxiety and minor depression among older adults. Journal of Religence and Health, 41(2), 153–166.
Rice J, (2009). The relationship between humor and death anxiety. Death Studies, 15(2), 87-99.
Russell, D.W., Peplau, L.A., & Ferguson, M. (1978). Developing a measure loneliness. Journal of Personality Assessment, 42 (3), 290-294.
Russell. D. (1996). UCLA Lonliness Scale (version 3): Reliability, Validity and factor structure. Journal of personality Assessmentm, 66 (1), 20-40.
Sadock, B. J., Sadock, V.A., & Ruiz, P. (2015). Synopsis of psychiatry: Behavioral Sciences Clinical Psychiatry (F. Rezaie, Trans.). Tehran: Arjmand Publications. [Persian]
Seligman, M. (2011). Flourish: a visionary new understanding of happiness and well-being (A. Kamkar, Trans.). Tehran: Ravan. [Persian]
Sheikholeslami, F., Reza Masouleh, Sh., Khodadadi, N., & Yazdani, M. (2009). Loneliness and general health of elderly. Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 21 (66), 28-34. [Persian]
Sinoff, G. (2017). Thanatophobia (Death anxiety) in the elderly: the problem of the Childs inability to assess their own parents' death anxiety state. Journal of Geriatric Medicine, 4, 1-5.
So, W.K., Marsh, G., Ling, W.M., Leung, F.Y., Lo, J.C., & Yeung, M. (2010). Anxiety, depression and quality of life among Chines breast cancer patients during adjuvant therapy. European Journal of Oncology Nursing, 14(1), 17-22.
Suhail، K.B.، Akrams، M.S. (2002). Correlats of deaty anxiety in Pakistan. Death Studies، 26(1), 39-50.
Taban, H., Ghasemi, G., Farzaneh, A., & Kazemi, M. (2007). Investigating the problems of old age in Iran and the world. Tehran: Ashena. [Persian]
Tasi, H.H. (2010). Videoconference Program Enhances Social Support, Loneliness, and Depressive Status of Elderly Nursing Home Residents. Sigma Theta Tau International, 8,47- 54.
Varaee, P., Momeni, K., & Moradi, A. (2018). Prediction of psychological well-being based on attitude toward religion and death anxiety in the elderly men of Kermanshah's part-time elderly care center. Journal of Research on Religion & Health, 4(2), 54- 68. [Persian]
Wiseman, H., Mayseless, O., & Sharabany, R. (2006). Why are they lonely? Perceived quality of early relationships with parents, attachment, personality predispositions and loneliness in first-year university students. Personality and Individual Differences, 40, 237-248.
Zadeh mohammadi, A. (2012). Unity-oriented Psychology. Tehran: Ghatreh Publications. [Persian]
Zadeh mohammadi, A. (2017). A Comparative Study of Unity-Oriented Psychology and Existential Psychology: The Encounter of Innatist and Phenomenalist Meaning-Based Approaches. Journal of Cultural Psychology, 2(1), 15-36. [Persian]