مدل پیش بینی بهزیستی روان شناختی سالمندان بر اساس حمایت اجتماعی با میانجیگری خود مراقبتی و تجارب معنوی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران.

3 گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

10.22126/jap.2019.1229

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نحوه ارتباط متغیرهای بهزیستی روان شناختی براساس حمایت اجتماعی با میانجیگری خود مراقبتی است. علاوه بر این، مطالعه بر روی محدوده سنی سالمندان انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی سالمندان مراکز خصوص و عمومی تهران می‌باشند که در سال 97-96 در این مراکز نگهداری می شدند. برای انجام این پژوهش، 300 سالمند از جامعه‌ی پژوهش به روش نمونه‌گیری طبقه بندی نظامند انتخاب گردیدند. در این بررسی300 شرکت کننده (76مرد، 224 زن) پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی متغیرهای اندازه‌گیری شده، در مدل مفهومی که طراحی گردیده است، از رگرسیون چندگانه، روش تحلیل مسیر و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف، پرسشنامه حمایت اجتماعی، مقیاس خودمراقبتی و پرسشنامه تجارب معنوی بود. نتایج نشان داد که متغیر حمایت اجتماعی پیش بینی کننده بهزیستی روانشناختی است. متغیر حمایت اجتماعی به طور مستقیم از طریق خود مراقبتی و تجارب معنوی با بهزیستی روانشناختی رابطه معنی دار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction model of psychological well-being of the elderly based on social support with mediating role of self-care and spiritual experiences

نویسندگان [English]

  • Ahmad Heidari 1
  • Mokhtar Arefi 2
  • hasan amiri 3
1 Ph.D. Student, Consultation, Department of Psychology and Consulting, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Psychology & counseling , Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah ,Iran.
3 ، Department of Psychology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch