نقش چشم انداز زمان و تجربه درد در احساس تنهایی سالمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22126/jap.2019.3872.1335

چکیده

توجه و تمرکز بر متغیرهای پیش­بین احساس تنهایی در سالمندان مقدمه­ای برای بهبود موفقیت­آمیز احساس تنهایی است. در این راستا هدف این پژوهش، تعیین نقش چشم ­انداز زمان و تجربه درد در پیش ­بینی احساس تنهایی سالمندان بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه سالمندان بالای 60 سال در شهر کرمانشاه در سال 1397 تشکیل ­دادند. تعداد 200 سالمند عضو کانون بازنشستگان با استفاده از روش نمونه­ گیری در­دسترس به­ عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سیاهه چشم ­انداز زمان زیمباردو و بوید، پرسش‌نامه درد دورکین، ترک، رویکی و هاردینگ و پرسش‌نامه احساس تنهایی راسل، پیپلوا و کورتونا استفاده شد. داده ­ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه گام ­به­ گام تجزیه و تحلیل قرار شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که بین متغیرهای گذشته­ گرای-مثبت، حال­ گرای­-لذت طلب و آینده با احساس تنهایی رابطه­ منفی و معکوس و بین متغیرهای گذشته­ گرا-منفی و حال­گرای-تقدیرنگر با احساس تنهایی رابطه­ مثبت و مستقیم وجود دارد­ (0۱/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون گام­به­گام نشان داد که مؤلفه ­های چشم ­انداز زمان گذشته­گرای­-منفی و حال­گرای­-تقدیرنگر به ترتیب به عنوان قوی­ترین متغیرها برای پیش­بینی احساس تنهایی هستند. همچنین از درد عاطفی می­تواند احساس تنهایی سالمندان را پیش­بینی نماید. این یافته­ ها مفاهیم مهمی را در عرصه ارائه مراقبت به سالمندان آشکار ساخته و می­تواند با برنامه ­ریزی­ های مدون و اجرایی در کاهش احساس تنهایی و افزایش بهزیستی سالمندان مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Time Perspective and Pain Experience in Loneliness of the Elderly

نویسندگان [English]

  • sajjad basharpoor 1
  • saeede hedayat 1
  • jamal sooreh 2
1 Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Focusing on the predictors of loneliness in the elderly is a prerequisite for successful improvement of loneliness. The purpose of this study was to determine the role of time perspective and experience of pain in predicting loneliness. It was a descriptive correlational study. The statistical population consisted of all elderly people over 60 years old in Kermanshah in 2019. 200 elderly members of the Retirement Association were selected through convenience sampling. Zimbardo Time Scale Log (ZTPI), McGill's Revised Inventory (SF-MPQ), and Russell's Loneliness Inventory (UCLA) were used to collect information. The data were analyzed using Pearson's correlation and stepwise multiple regression analysis. Findings indicated a negative and inverse relationship between retrospective-positive, temperamental-pleasure-seeker and the future with loneliness, and there was a positive and direct relationship between the retrospective-negative, experimental-predictive variables and loneliness (P<0/01). The results of the stepwise regression analysis showed that the components of the outlook of retrospective-negative and temperamental-predictive were the most powerful variables for predicting loneliness. Also, emotional pain could predict elderly loneliness. These findings revealed influential concepts in providing care for the elderly and it could be taken in plans and programs to decreases elderly loneliness and increase their well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time perspective
  • pain experience
  • Loneliness
  • elderly

تاج، م.،مکری، آ.، و فتوحی، ا. (1384). کاهش ارزش تأخیری و همبستگی آن با چشم‌انداز زمان در کارورزان رشته پزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 11، 3(42)، 334-327.

تقی لو، ص.، و لطیفی، ح. (1395). نقش واسطه ای امیدواری در رابطه بین چشم‌انداز زمان و آشفتگی روان شناختی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ( اندیشه و رفتار)، 10، 39، 87-67. 

خانزاده، م.، امینی منش، س.، و آقامحمدی، س. (1397). دشواری در نظم بخشی هیجانی و درد در سالمندان. نشریه سالمندشناسی، 3، 2، 10-1.

خانزاده، ح. (1389). پیش بینی ادراک درد براساس طرحواره‌های عاطفی و مشکلات تنظیم هیجان (پایان­نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.

شمسائی، ف.، چراغی، ف.، اسمعیلی، ر. و محسنی فرد، ج. (1393). تبیین احساس تنهایی در سالمندان و تحلیل آن بر ساس تئوری رشد روانی-اجتماعی: یک مطالعه کیفی. مجله آموزش و سلامت جامعه، 1، 2، 38-30.

علی پور، ف.، سجادی، ح.، فروزان، آ.، بیگلریان، ا.، و جلیلیان، ع. (1387). کیفیت زندگی سالمندان منطقه 2 تهران. سالمند (مجله سالمندی ایران، 3 (3و4)، 83-75. 

فرح بیجاری، ا.، ملکی­مجد، م.، و جلالی، ی. (1397). رابطه احساس تنهایی و منبع کنترل با ادراک تبعیض مرتبط با سن در سالمندان. مجله روان­شناسی پیری، 4، 3، 233-225.

فروغان، م.، جعفری، ز.، شیرین­بیان، پ.، قائم­مقام­فراهانی، ض.، و رهگذر، م. (1387). هنجاریابی معاینه وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران (1385). تازه‌های علوم شناختی، 10، 2، 37-29. 

قضایی، م.، تاجیک زاده، ف.، صادقی، ر. و رمضان ساعتچی، ل. (1394). مقایسه ادراک درد، راهبردهای مقابله با درد و خودکارآمدی درد در زنان ورزشکار و غیرورزشکار. مجله اصول بهداشت روانی، 17(4)، 64-59.

کراسکیان، آ. (1397). سیاهه چشم‌انداز زمان زیمباردو (ZTPI). فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، شماره 49، ص 14.

میردریکوند، ف.، پناهی، ه. و حسینی رمقانی، ن. (1395). احساس تنهایی در سالمندان: نقش مهارت‌های ارتباطی، حمایت اجتماعی و ناتوانی عملکردی. مجله روان شناسی پیری، 2، 2، 113-103.  

میرزمانی، م.، حلی ساز، م.ت.، سدیدی، ا.، و صفری، ا. (1387). مقایسه میزان درد بر ابعاد مختلف زندگی سالمندان و افراد مبتلا به درد مزمن. سالمند (مجله سالمندی ایران)، 3، 7، 57-48.

هدایت، س.، و عارفی، م. (1394). تأثیر درمان شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت خواب سالمندان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16، 2 (60)، 68-60.

هروی کریموری، م.، انوشه، م.، فروغان، م.، شیخی، م.ت.، حاجی زاده، ا.، سیدباقر مداح، م.، محمدی، ع. و احمدی، ف. (1386). تبیین دیدگاه سالمندان پیرامون پدیده احساس تنهایی: یک پژوهش کیفی. سالمند (مجله سالمندی ایران)، 2، 6، 420-410.

همتی علمدارلو، ق.، دهشیری، غ.، شجاعی، س.، و حکیمی­راد، ا. (۱۳۸۷). مقایسه احساس تنهایی و سلامت عمومی در سالمندان ساکن خانواده و سرای سالمندان مناطق شمال شهر تهران. سالمند (مجله سالمندی ایران). ۳ (۲)، ۵۵۷-۵۶۴.

همتی­علمدارلو، ق.، احمدی، ه.، و تیموری آسفیچی، م.م. (1396). نقش احساس تنهایی در پیش­بینی سلامت عمومی مادران دانش­آموزان با ناتوانی­های عصبی- تحولی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 6 (4)، 42-33.

 

Alipour, F., Sajjadi, H., Forouzan, A., Biglarian, A., & Jalilian, A. (2008). Quality of Life of Elderly in District 2 of Tehran. Elderly (Iranian Journal of Aging), 3 (3 & 4), 75-83. [Persian]

Abdulla, A., Adams, N., Bone, M., Elliott, A.M., Gaffin, J., & Jones, D. (2013). Guidance on the management of pain in older people. Age and Ageing, 42 (1), 11-57.

Bettio, L.E., Rajendran, L., & Gil-Mohapel, J. (2017). The effects of aging in the hippocampus and cognitive decline. Neuroscience & Biobehavioral Review, 9, 66-86.

Bergman, Y.S., & Segal-Karpas, D. (2018). Future time perspective, loneliness, and depressive symptoms among middle-aged adults: A mediation model. Journal of affective disorders, 241, 173-175.

Chiang, K. J., Chu H., Chang, H. J., Chung, M. H., Chen, C. H., & Chiou, H. Y. (2010). The effect of reminiscence therapy on psychological well-being, depression, and loneliness among the institutionalized aged. International Journal Geriatric Psychiatry, 25(4), 380-388.

Desmyter, F., & De Raedt, R. (2012). The relationship between time perspective and

     subjective well-being of older adults. Psychological Belgica, 52, 1, 19-38. 

Dworkin, R. H., Turk, D.C., Revicki, D. A., Harding, G., Coyne, K. S., & Peirce-Sandner, S. (2009). Development and initial validation of an expanded and revised version of the Short-form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ-2)”. Pain, 14(4), 35-42.

Ettema E.J., Derksen, Louise, D., & Van Leeuwen, E. (2010). Existential loneliness and end-of-life care. A systematic review Theory. Medicine Bioethics, 31,141-69.

Folstein, M. F., Folstein, S. E., & Mac Hughi. P.R. (1975)."Mini-Mental State": A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinicians. Journal of Psychiatry Research, 12, 189-198.

Farah Bijari, E., Malekimjad, M., & Jalali, Y. (2018). The relationship between loneliness and locus of control with perception of age-related discrimination in the elderly. Journal of Aging Psychology, 4(3), 225-233. [Persian]

Foroughan, M., Jafari, Z., Shirinbayan, P., Ghaem Moghadam Farahani, D., & Rahgozar, M. (2008). Normative evaluation of cognitive status examination of the elderly in Tehran (2008). Journal of Cognitive Science, 10(2), 29-37. [Persian]

Gran, S.V., Festvag, L.S., & Landmark. B.T. (2010). ‘‘Alone with my pain—It cannot be explained, it has to be experienced.’’ A Norwegian in-depth interview study of pain in nursing home residents. International Journal Older People Nurse, 5(1), 25- 23.

Ghazaei, M., Tajikzadeh, F., Sadeghi, R. & Ramazan Saatchi, L. (2015). Comparison of pain perception, pain coping strategies and pain self-efficacy in athlete and non-athlete women. Journal of Mental Health Principles, 17 (4), 59-64. [Persian]

Hedayat, S., & Arefi, M. (2015). The effect of cognitive-behavioral therapy on improvement of sleep quality of elderly. Knowledge and Research in Applied Psychology, 16, 2 (60), 60-68.

Hemati Alamdarloo, Q. H, Ahmadi, H., & Teimuri Asfichi, M. M. (2017). The Role of Feeling Lonely in Predicting Mothers' General Health in Students with Neurodevelopmental Disabilities. Social Work Quarterly, 6 (4), 33-42.

Hemmati Alamdarloo, AH, Dehshiri, Gh., Shojaee, S., & Hakimiadrad, A. (2008). Comparison of feeling of loneliness and general health in elderly living in family and nursing home in the north of Tehran. Elderly (Iranian Journal of Aging), 3 (2), 557-564.

Heravi Karimouri, M., Anoush, M., Foroughan, M., Sheikhi, MT, Hajizadeh, A., Seyed Bagher Maddah, M., Mohammadi, A. & Ahmadi, F. (2007). Explaining the Elderly Perspective on the Feeling of Loneliness: A Qualitative Research. Elderly (Iranian Journal of Aging), 2 (6), 410-420.

Kraskian, A. (2018). Zimbardo Time Outlook Log (ZTPI). School Counselor Education Quarterly Journal, 49, 14.

Kitzmüller, G., Clancy, A., Vaismoradi, M., Wegener, C.H., & Bondas, T. (2018). “Trapped in an Empty Waiting Room”—TheExistentialn Human Core of Loneliness in Old Age: A Meta-Synthesis. Qualitative health Research, 28(2), 213-230.

Khanzadeh, M., Amini Manesh, S., & Aghamohammadi, S. (2018). Difficulty in emotional regulation and pain in the elderly. Journal of Aging, 3(2), 1-10. [Persian]

Khanzadeh, H. (2010). Predicting pain perception based on affective schemas and emotion regulation problems (M.Sc.), Shiraz University. [Persian]

Lauder, W., Sharkey, S., & Mummery, K. A. (2004). Community survey of loneliness. Journal of Advanced Nursing, 46(1), 88–94.

McKay, M. T., Worrell, F. C., Temple, E. C., Perry, J. L., Cole, J. C., & Mello, Z. R. (2015). Less is not always more: The case of the 36-item short form of the Zimbardo Time Perspective Inventory. Personality and Individual Differences, 72, 68-71.

Mirdrikvand, F., Panahi, E. & Hosseini Ramghani, N. (2016). Feeling lonely in the elderly: The role of communication skills, social support, and functional disability. Journal of Aging Psychology, 2 (2), 103-113.

Mirzamani, M., Heli Saz, M. T, Sedidi, A., & Safari, A. (2008). Comparison of pain level on different aspects of life in elderly and people with chronic pain. Elderly (Iranian Journal of Aging), 3(7), 48-57

Philips H C. (1987). The components of pain behavior report. Behavior Research, 24, 117–125.

Russell, D., Peplau, L.A., & Curtona, C.E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472-480.

Russell, D.W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal of personality assessment, 66(1), 20-40.

Stolarski, M., Bitner, J., & Zimbardo, PH.G. (2011). Time perspective, emotional intelligence and discounting of delayed awards. Time and Society, 20(3), 346-363.

Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R. S., Strandberg, T. E., & Pitkälä, K. H. (2005). Predictors and subjective causes of loneliness in an aged population. Archives of Gerontology and Geriatrics, 41 (3), 223-233.

Shamsai, F., Cheraghi, F., Esmaili, R. & Mohseni Fard, C. (2014). Explaining the feeling of loneliness in the elderly and its analysis based on psychosocial development theory: A qualitative study. Journal of Education and Community Health, 1(2), 30-38. [Persian]

Tse, M.M., Vong, S.K., & Ho, S.S. (2013). Pain management for older persons living in nursing homes: A pilot study. Pain Management Nursing, 14(2), 10-21.

Taj, M., Mokri, A., & Fotouhi, A. (2005). Delayed delay and its correlation with time perspective in medical interns. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (Thought and Behavior), 11 (42), 327-334. [Persian]

Taghi Lu, P., & Latifi, H. (2016). The mediating role of hope in the relationship between time perspective and