نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و سبک‌های پردازش هیجان در پیش‌بینی اضطراب مرگ در سالمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22126/jap.1970.1177

چکیده

با توجه به روند افزایشی جمعیت سالمندان و اهمیت اضطراب مرگ در آنان، بررسی متغیرهای مختلف در این زمینه امری ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و سبک‌های پردازش هیجان در پیش‌بینی اضطراب مرگ در سالمندان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه سالمندان شهرستان درگز در سال 1397 بودند که از بین آنها 150 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه پذیرش و عمل ویرایش دوم بوند، سبک پردازش هیجان باکر و اضطراب مرگ تمپلر استفاده گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان مورد تجزیه و ﺗﺤﻠﯿﻞ قرار گرفت. نتایج نشان داد که اضطراب مرگ با انعطاف‌پذیری روان‌شناختی ارتباط منفی معنادار و با سبک‌های پردازش هیجان مزاحمت، فقدان مناسبت، عدم کنترل، تجزیه، ناموزونی، سرکوبی، اجتناب و برونی‌سازی شده ارتباط مثبت معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 32 درصد از واریانس اضطراب مرگ توسط انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و سبک‌های پردازش هیجانی تبیین می‌شود. بنابراین شایسته است آموزش سبک‌های پردازش هیجانی مناسب و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش عوامل ایجاد‌کننده اضطراب مرگ در سالمندان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Psychological Flexibility and Emotional Processing Styles in Predicting Death Anxiety in the Elderly

نویسندگان [English]

  • sajjad Basharpoor
  • Saeid Rahimi
  • Mehrnaz Sedaghat
Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Considering the growing number of elderly and the importance of death anxiety among them make it essential to investigate various variables influencing that. Therefore, the present study aimed to investigate the role of psychological flexibility and emotional processing styles to predict death anxiety in the elderly. It was a correlational descriptive study. Samples included all elderly living in Dargaz in 2018 from whom 150 were selected through convenience sampling. Data were collected using the Bond Acceptance and Action Questionnaire (second edition), Baker's Emotional Processing questionnaire, and Templar Death Anxiety survey. Data were analyzed using SPSS Software version 24, Pearson correlation coefficient and simultaneous regression analysis. The results showed a significant negative correlation between death anxiety and psychological flexibility, while there was a significant positive relationship between death anxiety and emotional processing styles, interruption, lack of attunement, lack of control, dissociation, discordant, suppression, avoidance and exogenous. Regression analysis also showed that 32% of the variance in death anxiety was predicted by psychological flexibility and emotional processing styles. Therefore, it is worth considering that providing appropriate emotional processing styles and appropriate strategies may help to improve the reasons for death anxiety in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological flexibility
  • emotion processing styles
  • death anxiety
  • elderly

منابع

ایران‌دوست، ف.، صفری، س.، طاهرنشاط دوست، ح.، و نادی، م. ع. (1394). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرتبط با درد و افسردگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن. نشریه علوم رفتاری، 9(1)، 8-1.

اصغری ابراهیم‌آباد، م.، و ممی‌زاده، م. (1397). نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و سرسختی روان‌شناختی در تبیین بهزیستی روان‌شناختی سربازان. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 8(1)، 51-37.

ابوالقاسمی، ع.، و اسدی، س. (1395). بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر پردازش هیجان در پرستاران مضطرب. آموزش پرستاری، ۵ (۳)، 24-17.

توکلی، م.، و احمدزاده، ب. (1390). بررسی اعتبار و پایایی مقیاس اضطراب مرگ تمپلر. اندیشه و رفتار، 6 (21)، 80-72.

جدیدی، ع.، فراهانی‌نیا، م.، جان‌محمدی، س.، و حقانی، ح. (1390). بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک. نشریه مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)، 24(72)، 48-56.

رجبی، غ.، و بحرانی، م. (1380). تحلیل عاملی سؤال‌های مقیاس اضطراب مرگ. مجله روان‌شناسی، 20(2)، 344–331.

قمری کیوی، ح.، زاهد بابلان، ع.، و فتحی، د. (1394). اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب مرگ در سالمندان مرد سوگوار. فصلنامه پرستاری سالمندان، ۱(۴)، 69-60.

سوری، ا.، شعبانی مقدم، ک.، و سوری، ر. ‌ا. (1395). رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(16)، 84-75.

مهری‌نژاد، س ا.، فرح بیجاری، ا.، و نوروزی نرگسی، م. (1395). مقایسه سوگیری توجه و سبک‌های پردازش هیجانی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، مبتلا به بدریخت‌انگاری و غیرمبتلا. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 6(24)، 114-99.

لطفی، ص.، ابوالقاسمی، ع.، و نریمانی، م. (1392). مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی‌های مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 14(3)، 111-101.

عباسی، ا.، فتی، ل.، مولودی، ر.، و ضرابی، ح. (1391). کفایت روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه پذیرش و عمل– نسخه دوم، فصلنامه علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی،3(10)، 80-65.

صالح‌زاده عین‌آباد، ز.، خلیلی، ا.، مجتهدزاده، م.، نائینیان، م. (1397). بررسی رابطه بین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، کنترل، اجتناب و اضطراب و تفاوت‌های جنسیتی در اضطراب. رویش روان‌شناسی، ۷(۵)، 146-129.

نریمانی، م. (1391). اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2 (2)، 122-101.

مجدآرا، ا.، بیگدلی، نجفی، م.، و رشن، ش. (1395). اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجان. روان‌شناسی بالینی، 8 (2)، 98-89.

کبیرنژاد، س.، علیلو، م.، و هاشمی نصرت‌آبادی، ت. (1388). پیش‌بینی تغییرات شاخص‌های پردازش هیجانی مبتنی بر شناخت‌واره‌های مزاحم نگرانی، کمال‌گرایی و نوع اختلال. روانشناسی بالینی، 1(1)، 55-47.

 

Asghari Ebrahimabad, M., & Mamizade, M. (2018). An Investigation into the Role of Psychological Flexibility and Hardiness in Explaining Soldiers’ Psychological Well-Being. Research in Clinical Psychology and Counseling,8(1), 37-51. [Persian]

Abolghasemi A., & Asadi, S. (2016). Assessment of the Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Emotional Processing in Anxious Nurses. Journal of Nursing Education, 5(3), 17-24. [Persian]

Abasi, E., Fti, L., Molodi, R., & Zarabi, H. (2012). Psychometric properties of Persian Version of Acceptance and Action Questionnaire –II. Scientific Journal Management System, 2(10),65-80. [Persian]

Baker, R., Thomas, S., Thomas, P. W., & Owens, M. (2007). Development of an emotional processing scale. Journal of Psychosomatic Research, 62(2), 167-178.

Barros, P., Parisi, G.I., Weber, C., Wermter, S. (2017). Emotion-modulated attention improves expression recognition: A deep learning model. Neurocomputing, 253, 104-114.

Bayati, A., Abbasi, P., Ziapour, A., Parvane, E., & Dehghan, F. (2017). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on death anxiety and death obsession in the elderly. Middle East Journal of Family Medicine, 122-128.

Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N & et al. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676-688.

Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 44 (4), 585-599.

Densham, S., Williams, D., Johnson, A., & Turner-Cobb, J. M. (2016). Enhanced psychological flexibility and improved quality of life in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis. Journal Psychosom Research, 88, 42-47.

Eifert, G. H., & Heffner, M. (2003). The effects of acceptance versus control contexts on avoidance of panic-related symptoms.Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 34(3), 293-312.

Erandoost, F., Safary, S., Taher Neshatdoost, H., & Nadi, M. A. (2015). The effectiveness of Group Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on pain related anxiety and depression in women with chronic low back pain, Journal of Behavioral Sciences, 9(1), 1-8. [Persian]

Etkin A, Egner T, & Kalisch R. (2011). Emotional processing in anterior cingulate and medial prefrontal cortex. Trends in Cognitive Sciences, 15(2), 85-93.

Fledderus, M., Bohlmeijer, ET., & Pieterse, ME. (2010). Does experiential avoidance mediate the effects of maladaptive coping styles on psychopathology and mental health? Behavior Modification,34(6), 503-519.

Gay, M.-C., Bungener, C., Thomas, S., Vrignaud, P., Thomas, P. W., Baker, R., . . . Assouad, R. (2017). Anxiety, emotional processing and depression in people with multiple sclerosis. BMC neurology, 17(1), 43.

Golman, D. (2012) Self-Awareness (Translated by N, Parsae). Tehran: Roshd Publications.

Ghamari givi, H., Zahed bablan, A., & Fathi, D. (2015). Effectiveness of group cognitive-behavioral therapy on death anxiety among the bereavement elderly man. Journal of Geriatric Nursing, 1(4), 60-69. [Persian]

Hayward, R. D., Krause, N., Ironson, G., Hill, P. C., & Emmons, R. (2016). Health and well-being among the non-religious: Atheists, agnostics, and no preference compared with religious group members. Journal of Religion And Health, 55(3), 1024-1037.

Hoppmann, C. A., & Gerstorf, D. (2016). Social interrelations in aging: The sample case of married couples. In Handbook of the Psychology of Aging (8th ed.). (pp. 263-277). San Diego, Academic Pres.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1-25.

Hacker, T., Stone, P., & MacBeth, A. (2016). Acceptance and commitment therapy–do we know enough? Cumulative and sequential meta-analyses of randomized controlled trials. Journal of Affective Disorders, 190, 551-565.

Jadidi, A., Farahaninia, M., Janmohammadi, S., & Haghani, H. (2011). The Relationship between Spiritual Well-Being and Quality of Life among Elderly People Residing in Kahrizak Senior House. Iran Journal of Nursing, 24(72), 48-56. [Persian]

Kabir Nejad, S., Aliloo, M., & Hashemi Nosrat Abadi, T. (2009). Predicting changes of emotional processing indicators based on dysfunctional cognitions worry, perfectionism and disorder types. Journal of Clinical Psychology, 1(1), 47-55. [Persian]

Lehto, R., & Stein, K. (2009). Death anxiety: an analysis of an evolving concept. Research And  Theory For Nursing Practice, 23(1), 23-41.

Lotfi, S., Abolghasemi, A., & Narimani, M. (2017). A comparison of emotional processing and fear of positive/negative evaluations in women with social phobia and normal women. Knowledge & Research in Applied Psychology, 14(53), 101-111. [Persian]

Mealer, M., Jones, J., Newman, J., McFann, K. K., Rothbaum, B., & Moss, M. (2012). The presence of resilience is associated with a healthier psychological profile in intensive care unit (ICU) nurses: results of a national survey. International journal of nursing studies. 49(3), 292-299.

Monsetes, J-L., Villatte, M., Mouras, H., Loas, G, & Bond, F. W. (2009). French Translation and validation of the Acceptance & Action Questionnaire (AAQ-II). Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology, 29, 301-308.

Masuda, A., & Tully, E. C. (2012). The role of mindfulness and psychological flexibility in somatization, depression, anxiety, and general psychological distress in a nonclinical college sample. Journal of Evidence-Based Complementary Alternative Medicine, 17(1), 66-71.

Majad-Ara, E., Bigdeli, I., Najafi, M., & Rashn, Sh. (2016). Direct and Indirect Impact of Effects on Anxiety and Depression in Elderly: The Mediating Role of Difficulty in Emotion Regulation. Journal of Clinical Psychology, 8(2), 89-98. [Persian]

Mehrinejad, A., Farahbijari, A, & Norouzi Nargesi, M. (2016). Comparison of attention bias and emotional processing styles in female students with generalized anxiety disorder, with body dysmorphic disorder and inpatient. Clinical Psychology Studies, 6(24), 99-114. [Persian]

Narimani, M. (2012). The Effectivness of impulse control training on emotional processing, impulsivity and distractibility of students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 2(2), 101-122. [Persian]

Rachman, S. (2001). Emotional processing, with special reference to post-traumatic stress disorder. International Review of Psychiatry, 13(3), 164-171.

Raparia E, Coplan J. D, Abdallah CG, Hof PR, Mao X, Mathew SJ, & et al. (2016). Impact of childhood emotional abuse on neocortical neurometabolites and complex emotional processing in patients with generalized anxiety disorder. Journal of Affective Disorders, 190, 414-423.

Rajabi, G., & Bohrani, M. (2002). Item factor analysis of the death anxiety scale. Journal of Psychology and Theology, 4(20), 331-344. [Persian]

Scott, W., & McCracken, L. M. (2015). Psychological flexibility, acceptance and commitment therapy, and chronic pain. Current Opinion in Psychology, 2, 91-96

Sulmasy, D. P. (2013). The varieties of human dignity: a logical and conceptual analysis. Medicine, Health Care and Philosophy, 16(4), 937-944.

Sori, A, Shabani Moghadam, K, & Soury, R. (2016). The Effect of physical activity on quality of life in elder women in Kermanshah Province. Scientific Journal Management System, 4(16), 75-84. [Persian]

Salehzadeh Einabad, Z., Khalili, E., Mojtahedzadeh, M., & Nainian, M. (2018). Investigation of the relationship among acceptance, control, avoidance and anxiety and gender differences in anxiety. Rooyesh -E- Ravanshenasi, 7(5), 129-146. [Persian]

Tavakoli, M., & Ahmadzadeh, B. (2011). Investigation of validity and reliability of Templer death anxiety scale. Thought & Behavior in Clinical Psychology, 6(21), 72-80. [Persian]

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics(5th ed.). Boston, MA,: Allyn & Bacon/Pearson Education.

Templer, D. I. (1970). The construction and validation of a death anxiety scale. Journalof General Psychology, 82, 165–177.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248.

Yazdanbakhsh, K., Kabodi, M., Roghanchi, M., Dehghan, F., & Nooripour, R. (2016). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological adaptation in women with Ms. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 8(3S), 2767-2777.

Yu, G-M., & Li, B. (2012). How subjective well-being affects emotional processing: the role of event-related potentials. Social Behavior and Personality: An international journal, 40(8), 1285-92.

Van Tongeren, D. R., Stafford, J., Hook, J. N., Green, J. D., Davis, D. E., & Johnson, K. A. (2016). Humility attenuates negative attitudes and behaviors toward religious out-group members. The Journal of Positive Psychology, 11(2), 199-208.

Wallace, J. C. (2004). Confirmatory factor analysis of the cognitive failures questionnaire: evidence for dimensionality and construct validity. Personality and Individual Differences, 37(2), 307-324.