نویسنده = شیدا جبل عاملی
مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای و درمان نوروفیدبک بر کیفیت خواب

دوره 9، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 134-121

10.22126/jap.2023.9067.1700

نازنین پورقیصر؛ شیدا جبل عاملی؛ سید عباس حقایق؛ مریم مقیمیان


اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر آشفتگی روان‌شناختی و کیفیت زندگی سالمندان

دوره 8، شماره 3، آبان 1401، صفحه 217-205

10.22126/jap.2022.7882.1628

نازنین پورقیصر؛ شیدا جبل عاملی؛ سید عباس حقایق؛ مریم مقیمیان