اعضای هیات تحریریه

سردبیر

خدامراد مؤمنی

سالمندی، روان‌شناسی پیری، روان‌شناسی سلامت استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

razi.ac.ir/en/~kh.momeni
kh.momenirazi.ac.ir
0000-0001-5129-2451

h-index: 12  

مدیر مسئول

جهانگیر کرمی

روان‌شناسی دانشیارگروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

razi.ac.ir/en/~j.karami
j.karamirazi.ac.ir
0000-0001-5832-1307

h-index: 8  

دبیر اجرایی

پریسا جانجانی

روان‌شناسی استادیار روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

p_janjanikums.ac.ir
0000-0002-7394-8447

h-index: 4  

دبیر تخصصی

محمدرضا مجذوبی

روان‌شناسی دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی رشد و بالینی ، دانشگاه زیگن، آلمان

www.researchgate.net/profile/Mohammad-Reza-Majzoobi
mohammadreza.majzoobistudent.uni-siegen.de
0000-0001-5499-431X

h-index: 10  

کارشناس نشریه

پریسا نصرتی

روان‌شناسی دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

p.nosratirazi.ac.ir
0000-0002-8543-3168

اعضای هیات تحریریه بین المللی

فردریک ورتز

روان‌شناسی استاد روان‌شناسی، دانشگاه فورتهام، آمریکا

www.fordham.edu/info/24645/faculty_emeriti/5071/frederick_j_wertz
wertzfordham.edu
0000-0002-4614-7142

h-index: 23  

زیمون فورستمیا

روانشناسی گروه روان‌شناسی رشد و بالینی طول عمر، دانشکده ۴، دانشگاه زیگن، زیگن، آلمان

www.uni-siegen.de/lwf/departments/psychologie/professuren/forstmeier/team/forstmeier.html
simon.forstmeieruni-siegen.de
0000-0003-0580-1512

h-index: 29  

فرانچسکو چیریکو

دپارتمان خدمات بهداشتی، پلیس ایالتی ایتالیا، وزارت کشور، میلان، ایتالیا

francesco.chiricounicatt.it
0000-0002-8737-4368

h-index: 28  

سرنا ساباتینی

گروه روانشناسی، دانشکده بهداشت و علوم پزشکی، دانشگاه سری، لندن، انگلستان

s.sabatinisurrey.ac.uk
0000-0002- 3618-6949

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه

یداله ابوالفتحی ممتاز

روان‌شناسی سالمندی، روان‌شناسی پیری دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35811104400
yabolfathigmail.com
0000-0003-1939-1470

h-index: 18  

جلال شاکری

روان‌درمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

medicine-school.kums.ac.ir/en/departments/psychiatry/academicstaff/jalalshakeri
jshakerikums.ac.ir
0000-0002-4753-2050

h-index: 15  

مهشید فروغان

روان‌شناسی سالمندی، روان‌درمانی، شناخت، علوم شناختی استاد دانشکده علوم تربیتی و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

uswr.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=2&pageid=3116
m_foroughanyahoo.com
0000-0002-8545-118X

h-index: 22  

منصور رضایی

پزشکی اجتماعی و سلامت استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

medicine-school.kums.ac.ir/en/departments/healthsocialmedicine/academicstaff/mansourrezaei
mrezaeikums.ac.ir
0000-0002-6446-7289

h-index: 31  

حسین اسکندری

روان‌شناسی، علوم تربیتی استاد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

skndatu.ac.ir
0000-0003-1473-3048

حسین جناآبادی

استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

hjenaabadiped.usb.ac.ir
0000-0002-4373-9353

فرامرز سهرابی اسمرود

روان‌شناسی بالینی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693128/?lang=en-gb
sohrabiatu.ac.ir
0000-0001-6505-6812

سید موسی کافی ماسوله

استاد روانشناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

mosakafieyahoo.com
0000-0001-8094-6725

عبداله معتمدی

روان‌شناسی دانشیار، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9670533/?lang=en-gb
a_moatamedyyahoo.com
0000-0002-1669-3548

h-index: 4  

کامران یزدانبخش

روانشناسی،علوم شناختی،شناخت درمانی،درمان شناختی رفتاری دانشیارگروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

razi.ac.ir/en/~k.yazdanbakhsh
k.yazdanbakhshrazi.ac.ir

h-index: 8  

مجید یوسفی افراشته

روانسنجی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

yousefiznu.ac.ir
0000-0003-2760-7112

h-index: 5  

ویراستار انگلیسی

مطهره خالوندی

آموزش زبان انگلیسی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ایلام، ایران

motahareh_khyahoo.com