دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، تابستان 1395 
3. احساس تنهایی در سالمندان: نقش مهارت های ارتباطی، حمایت اجتماعی و ناتوانی عملکردی

صفحه 113-103

فضل اله میردریکوند؛ هادی پناهی؛ نسرین السادات حسینی رمقانی